Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/01/2021
Парламентарен контрол

I. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно състоянието на пътната мрежа в община Смолян.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно осигуряване на питейна вода и вода за битови нужди на жителите на селата Градежница и Глогово, община Тетевен, област Ловеч.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно стопанисване, поддържане, експлоатация и отстраняване на теч от водопровод в землището на с. Велчево, община Априлци, област Ловеч.

5. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно разпореждането с поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. и сгради, представляващ застроен парцел XXXVII с площ 11 200 кв.м., кв. 66 и пет броя сгради с обща застроена площ 1 204 кв.м. по предишен регулационен план, съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г.

6. Въпрос от н.п. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ относно поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири четири осем две), по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и четири квадратни метра) и сгради, представляващи застроен парцел XXXVII (тридесет и седем), с площ 11 200 кв.м. (единадесет хиляди и двеста квадратни метра), кв. 66 (шестдесет и шест) и пет броя сгради, с обща застроена площ 1 204 кв.м. (хиляда двеста и четири квадратни метра), по предишен регулационен план, съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г.

II. Десислава Ахладова, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно политиката на правителството в областта на съдебната реформа и изпълнението на препоръките, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в България.

III. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно управление на качеството на образование.

IV. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ относно Художествена галерия "Борис Денев" - Велико Търново.

V. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно наказателните процедури срещу България в областта на околната среда.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 5 въпроса от народните представители Мария Цветкова; Красимир Янков и Николай Иванов; Георги Михайлов (2 въпроса); и Лало Кирилов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Кристиан Вигенин, Николай Пеневи и Георги Йорданов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Лало Кирилов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Дора Янкова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- 1 въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- 1 въпрос от народния представител Жельо Бойчев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Форма за търсене
Ключова дума