Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/07/2010 (извънредно заседание, 09:00 - 14:00)
ДНЕВЕН РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
за 27 юли 2010 г.

1. Второ четене на законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Приет на първо четене на 11.3.2010 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Общ законопроект, изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, по приетите на първо четене законопроекти за изм. и доп. на ЗСПЗЗ).
3. Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2010 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет; 5.7.2010 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити - сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма "УРБАКТ II" (Вносител: Министерски съвет; 16.7.2010 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерство на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София  (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2010 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите - членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария - Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма "Югоизточна Европа" 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2010 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените  (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Приет на първо четене на 23.6.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Приет на първо четене на 9.6.2010 г.).


Дневният ред на извъредното пленарно заседание е гласуван и приет от народните представители на 23.7.2010 г., петък.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания