Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/05/2011 - 13/05/2011 1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание.
 2. Проект за решениe за промяна в състава на постоянната на делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО (Вносители: Ахмед Доган и Лютви Местан, 10.5.2010 г.).
 3. Освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (На основание чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Светлин Емилов Стефанов е депозирал оставка като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.).
 4. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.7.2010 г. - 31.12.2010 г. (Вносител: Съвет за електронни медии; 1.4.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители; 17.2.2011 г. Приет на първо четене на 24.3.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители; 9.3.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2010 г. Приет на първо четене на 30.6.2010 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 25.3.2011 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет; 8.9.2010 г. Приет на първо четене на 15.10.2010 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за военната полиция (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 12.5.2011 г.
 11. Избор на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Съгласно чл. 22г, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Народното събрание избира членовете на комисията с тайно гласуване. Тайното гласуване ще се проведе по приетите на 5.5.2011 г. процедурни правила.) – за четвъртък, 12.5.2011 г. от 11,00 ч.
 12. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Вносители: Румен Иванов и група народни представители; 13.7.2010 г.).
 13. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2010 г. (Вносител: Омбудсман на Република България; 31.3.11 г.).
 14. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2010 г. (Вносител: Комисия за защита от дискриминация; 29.3.2011 г.).
 15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.2.2011 г.)
 16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2011 г. Приет на първо четене на 7.4.2011 г.).
 17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания