Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 5 юни 2013 г.
Открито в 9,02 ч.
05/06/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Пламен Нунев и Деница Златева

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Регистрирани са 162 народни представители. Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за периода 5-7 юни 2013 г.
Няма постъпили предложения по реда на чл. 43, ал. 7.
1. Проект на решение за създаване на Временна комисия по искането на господин Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Цветан Генчев Цветанов, народен представител в Четиридесет и второто Народно събрание. Вносители: Антон Кутев и група народни представители.
2. Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносител: Михаил Миков.
3. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната. Вносители: Петър Курумбашев и група народни представители.
4. Законопроект за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното Министерство на отбраната на Федерална Република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране – Франция, същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО. Вносител – Министерският съвет.
5. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител: председателят на Временната комисия за изработване на Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
6. Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. Вносител – Националният осигурителен институт през месец май 2012 г. Внесен отново на 18 юли 2012 г. във връзка с получени препоръки от Сметната палата по време на извършен одит, относно техническото оформяне на отчета.
Една забележка. Поради големия обем на внесения отчет той е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Помолих да бъдат раздадени по два екземпляра в парламентарните групи за запознаване. Ако има специално желаещи народни представители, ще получат още екземпляри.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносители: Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров.
Предвижда се гледането на тази точка да започне като първа точка в петък. Очакваме дотогава да бъде готов и доклад на Временната комисия по правни въпроси.
8. Парламентарен контрол.
Това е проектът за дневен ред, който беше обсъден на Председателския съвет.
В 8,45 ч., по време на Председателския съвет, постъпи заявление в Деловодството на Народното събрание от Цветан Генчев Цветанов – народен представител от 1. многомандатен избирателен район – Благоевград със следното съдържание:
„Уважаеми господин председател, във връзка с искане № RB 421133-001-09/4А-29 от 30 май 2013 г. на главния прокурор на Република България, постъпило в Народното събрание под № 1 ІV 132 от 30 май 2013 г. с настоящото заявление изразявам писменото си съгласие по смисъла на чл. 70, ал. 2 от Конституцията на Република България за снемане на имунитета ми на народен представител, избран в Четиридесет и второто Народно събрание по посоченото в искането досъдебно производство.
Цветан Цветанов – народен представител от 1. многомандатен избирателен район – Благоевград.”
При така създалата се ситуация приемам, че въпреки формално да не е спазено изискването на правилника – народният представител да представи лично писменото си съгласие на председателя, Конституцията и нейният текст имат действие на правилника.
Приемам в случая това, което Ви прочетох, и за запознаване на пленарната зала с направеното заявление. Сега ще стана и ще отида да се обадя на главния прокурор, за да го информирам.
Предлагам при промените в правилника да отпадне текстът, който е бил приет в този му вид в Четиридесет и първото Народно събрание – лично да се връчва на председателя това искане. Смятам, че е достатъчно народният представител да го депозира в Деловодството на Народното събрание, както е днешната хипотеза.
При така създалата се обстановка, смятам, че нямаме правно основание да разглеждаме първа точка от дневния ред – създаване на Временна комисия за разглеждане на имунитета. Предлагам да отпадне от проекта за дневен ред и да гласуваме Програмата за работата на Народното събрание, като точки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 станат точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за седмичната ни програма.
Режим на гласуване.
Гласували 217 народни представители: за 217, против и въздържали се няма.
Програмата за периода 5-7 юни се приема.
Искам да Ви запозная с постъпили законопроекти и проекторешения за периода 29 май до 4 юни 2013 г.:
1. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2012 г. – 31 декември 2012 г. Вносител – Съветът за електронни медии. Ще бъде разпределен на съответните постоянни парламентарни комисии след създаването им. Материалът е на разположение на народното представителство в Библиотеката на Парламента.
2. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2012 г., Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2012 г., Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2012 г., Становище за заверка на Годишния финансов отчет за 2012 г. на Комисията за финансов надзор и Одитен доклад № 0100009213, неразделна част от него. Ще бъде разпределен на съответните постоянни парламентарни комисии след създаването им. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Парламента.
3. Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
4. Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
5. Законопроект за военното разузнаване. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
6. Законопроект за Националната служба за охрана. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Вносители – Борис Цветков Цветков, Георги Стоянов Кадиев и Георги Янчев Гьоков. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
8. Законопроект за предучилищното и училищното образование. Вносители – Милена Цветанова Дамянова и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
9. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
10. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Център за градска мобилност” ЕООД – град София. Вносители – Петър Атанасов Курумбашев и група народни представители.
Не е разпределен, знаете, че по действащите правила само законопроектите разпределяме на Временната правна комисия, проектите за решения изчакват или влизат директно в пленарната зала.
11. Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. Изпратен е във Временната комисия по правни въпроси.
12. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г. Вносител – Висшият съдебен съвет. Ще бъде разпределен към съответните постоянни парламентарни комисии след създаването им. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
13. Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносител – Михаил Райков Миков.
14. Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. Вносител – Националният осигурителен институт. Ще бъде разпределен на съответните постоянни парламентарни комисии след създаването им. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
15. Законопроект за изменение на Закона за политическите партии. Вносители – Янаки Боянов Стоилов и Мая Манолова. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
16. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. Разпределен е на Временната комисия по правни въпроси.
17. Проект на решение за създаване на Временна комисия по искането на господин Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Цветан Генчев Цветанов, народен представител в Четиридесет и второто Народно събрание. Вносители – Антон Константинов Кутев и група народни представители.
18. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител – Мая Манолова.
19. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации в страната и чужбина, с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерство на отбраната. Вносител – Петър Курумбашев.
Съобщение: на 31 май 2013 г. с вх.№ 320-00-8 в изпълнение на разпоредбите на чл. 261а, ал.5 от Закона за електронните съобщения, Комисията за защита на личните данни е предоставила на Народното събрание обобщена информация по чл. 261а от Закона за електронните съобщения за периода януари-декември 2012 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Една корекция – на 3 юни 2013 г. от Централната избирателна комисия е постъпило писмо, към което е приложено Решение № 2697-НС от 3 юни 2013 г. С него е допусната поправка на техническа грешка в Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г. при изписване на бащиното име на обявената за избрана за народен представител Евдокия Славчова Асенова. Съгласно решението вярното име трябва да се чете Славчова, вместо погрешно изписаното Славчова. Приложено е решението.

Уважаеми народни представители, преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, с вносител Михаил Миков.
Проектът за решение е раздаден. Имате думата за изказвания от парламентарните групи.
На Председателския съвет с единодушие беше приет един такъв акт. Към него няма приложени мотиви, но аналогични мотиви са обсъждани в тази пленарна зала и в Четиридесет и първото Народно събрание. Ефектът от приемането на това решение ще се разпространи върху още 27 институции, в това число Президента, председателя на Министерския съвет, главния прокурор, председателя на Върховния съд и на върховните съдилища, също и на Административния. Но това е един акт на солидарност и предполагам, че ще бъде подкрепен от цялото народно представителство, солидарно с българските граждани в условията на криза.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имам процедура по начина на водене, господин председателю. Хубаво е, че сте вносител на този проект за решение, но трябваше по правилата на правилника да слезете като вносител тук, на тази трибуна, да ни запознаете с проекта за решение, така както аз съм го правила, когато съм била вносител на подобно решение, а не да ни разсъждавате от микрофона на председателското Ви място. Моля Ви стриктно да се придържате към разпоредбите на действащия правилник! Ние не сме запознати с проекта за решение, тук от тази трибуна, за да откриете разискванията, така както Вие го направихте! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Приемам забележката като основателна, госпожо Цачева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Давам думата на народния представител Михаил Миков да представи проекта за решение като вносител.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Цачева, това е абсолютно основателна забележка. Опитът ми да икономисам време на Народното събрание не бива да бъде за сметка на правилата. Моля всички народни представители да ме извинят за това съкращаване на процедурата.
На Вашето внимание е внесен Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители.
„На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, § 2 от Допълните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагаме:
Считано от 1 юни 2013 г. да се спре за срок от шест месеца до 31 декември 2013 г. преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.”
Разбира се, това при нас ще се случи в съответствие с Решението на Четиридесет и първото Народно събрание, което е потвърждавано многократно, включително и в началото на годината.
„Получаваното възнаграждение от народните представители не може да бъде по-високо от преизчислението в предишното събрание, направено и приравнено към месец декември 2009 г.
Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители ще се извършват в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Актуализацията на месечните възнаграждения при условията на точки 1 и 2 се отнася и за лицата, чиито основни месечни възнаграждения, съгласно действащото законодателство са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководствата на Народното събрание и постоянните комисии към Народното събрание.”
Преди малко вече Ви споменах, че става въпрос за 27 институции, висши държавни институции, с част от представителите на които проведох и частни разговори. От тях има разбиране за акта на солидарност, който предстои да приеме българското Народно събрание – акт на солидарност с българските граждани, които в условията на криза и едно управление на страната, което не можа да смекчи тези условия, изпитват доста тежки последици и живеят доста тежък живот. Предлагам срокът да бъде 6-месечен, защото в един такъв относително краткосрочен период могат да се усетят действията на новото правителство, които от първия ден се вижда, че са насочени към подобряване на социално-икономическата обстановка в страната, респективно доходите на българските граждани. И тогава, уважаеми народни представители, ще имаме възможност отново да дискутираме тази тема. Надявам се, че Проектът за решение ще срещне пълна подкрепа в пленарната зала. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания? Ако няма желаещи, закривам дискусията, без да е започнала на практика.
Моля, гласувайте Решението за спиране на преизчисляване на основното месечно възнаграждение на народните представители:
„Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прието от Народното събрание на 21 май 2013 г.
РЕШИ:
1. Считано от 1 юни 2013 г. спира за срок до 31 декември 2013 г. преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, ако така определеното основно месечно възнаграждение е по-високо от полученото възнаграждение от народните представители от Четиридесет и първото Народно събрание за месец декември 2009 г.
2. Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 от това решение.
3. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2 се извършва и по отношение на лицата, чиито основни месечни възнаграждения, съгласно действащото законодателство, са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководствата на Народното събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.”
Моля, гласувайте.
Гласували 199 народни представители: за 199, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Преминаваме към следващата точка от дневния ред, но преди това процедура.
Има думата народният представител Десислава Атанасова.
Заповядайте, уважаема госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател! Уважаеми колеги, господин председател, моля за повторно гласуване, тъй като имаше народни представители от Парламентарната група на „Атака”, които не се включиха в гласуването за намаляването на своите заплати.
Само преди няколко дни от тази трибуна господин Сидеров твърдеше как „Атака” ще предложи даже минималната работна заплата, получавана от народните представители.
Така че предлагам отново да прегласуваме, а Вие да поканите господин Сидеров и групата на „Атака” да се включи в гласуването, защото в противен случай това е демагогия и популизъм. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаема госпожо Атанасова, процедурата по тази точка приключи. (Народният представител Станислав Станилов иска думата.)
Ще Ви дам думата.
Аз не възразявам, но Ви моля друг път по-бързо да реагирате. Това, първо. (Шум и реплики. Възгласи: „Е-e-e!” от ГЕРБ.)
Второ, сега ние отново трябва да разменим местата си с господин Бисеров, защото аз нямам право да водя прегласуването по тази точка.
Трето, има и противно процедурно предложение.
Хайде да се разменим, ако обичате, господин Бисеров.
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): В залата имаше четирима представители от „Атака”, и четиримата гласуваха. Павел Шопов дойде след гласуването. За какво говорим?! (Шум и реплики от ГЕРБ. Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми колеги, заемете местата си! (Народни представители от ГЕРБ и „Атака” влизат в пререкания. Силен шум и реплики.)
Колеги, заемете местата си, ще гласуваме! Ще гласуваме! (Силен шум и реплики.)
Уважаеми колеги… (Шум.)
Моля, процедура на гласуване.
Колеги, гласувайте по проекторешението. Благодаря Ви.
Гласували 217 народни представители: за 216, против 1, въздържали се няма.
Благодаря Ви, покажете по групи. Благодаря. (Шум и реплики. Народният представител Павел Шопов иска процедура.)
По какво процедура, господин Шопов? (Реплика от народния представител Павел Шопов. Силен шум и реплики.)
Господин Павел Шопов, ще чуем по каква процедура иска думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин председателю, искам да приканя председателя на Народното събрание – господин Миков, да влезе в ролята си, да влезе в ролята си и да направи всичко възможно, за да осигури реда около Народното събрание.
В момента е събрана една групичка платени хора с плакати: лъжи и инсинуации, инспирирани от председателя на партията за спасение на Бойко. Националният фронт за спасение на Бойко – така се казва тази партия, така наречената „партия на една телевизия”. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин председателю, не може да се оставят тези хора да върлуват. Тук има двойни стандарти! Преди, нас от „Атака”, ни пребиваха на разрешени и регламентирани събития, на регламентирани шествия, на регламентирани митинги, а сега тези хора се оставят около Народното събрание да вършат нещо абсолютно нередно. Те са в зоната за сигурност, те нямат – проверихме това, каквото и да е разрешение затова, за което са се събрали. Това представлява нерегламентирано сборище.
Затова Ви призовавам да слезете от парламентарната трибуна и да влезете в ролята си. Затова и не гласувахме първия път това предложение, за което стана дума, защото бяхме заети да се оправяме с казуса. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Не е редно това, защото ние, ако го направим, ще го направим по един начин, който наистина ще представлява ексцес за институцията, не коя да е, а българското Народно събрание.
Затова Ви призовавам, господин председател, да си влезете в ролята. Това е моята процедура и моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли други процедури?
Госпожо Атанасова, заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моята процедура е свързана с начина на водене и аз Ви призовавам да спазвате правилника и текстовете, касаещи парламентарното поведение на народните представители.
Уважаеми господин председател, един народен представител, който си позволява да заплашва журналисти, да заплашва полицаи, позволява си... (силен шум и възгласи от „Атака”) да заплашва народни представители в залата на Народното събрание, който грубо нарушава Правилника за работата на Народното събрание, заслужава... (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля за тишина в залата.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: ...заслужава само едно-единствено нещо – да бъде отстранен от тази зала, докато преосмисли поведението си. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Силен шум и тропане по банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Продължаваме с точка втора от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ ДАННИ, ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ „АВИООТРЯД 28” И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА В СЛУЧАИТЕ НА ПОЛЗВАНЕ НЕ ЗА ЦЕЛИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2009 – МАРТ 2013 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРОВЕРИ КОГА, ПО КАКВИ ДЕСТИНАЦИИ (В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА), С КАКВА ЦЕЛ, В КАКЪВ СЪСТАВ, С КАКЪВ РАЗХОД НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА СА БИЛИ ПОЛЗВАНИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА АВИООТРЯДА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.
Вносители: Петър Курумбашев и група народни представители.
Заповядайте, уважаеми господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Нашето предложение е да се създаде Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползване на правителствения „Авиоотряд 28”.
Какви са мотивите, за да изискаме такава анкетна комисия. Неколкократно в предишното Народно събрание се искаше информация от страна на Министерския съвет, тъй като с промяна на правилника на „Авиоотряд 28” и решение на българското правителство той беше прехвърлен на пряко подчинение на министър-председателя, за информация за пътуванията на първите български държавници – какви разходи са направени, по какви дестинации са пътували, пътували ли са външни лица. За съжаление такава информация беше отказана многократно с подкрепата на тогавашния председател на Народното събрание, тъй като тя касаела сигурността на представителите на българската държава.
Всичко това създаде сериозни съмнения, че виждате ли има нарушения в „Авиоотряд 28” по отношение на финансовата страна и по отношение на начина на ползването, спазването на законите и правилника на правителствения отряд. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.) Това съмнение се засили още повече, когато служебното правителство и сегашното ръководство на „Авиоотряд 28” при въпроси на българските медии и журналисти, отново отказа да сведе такава информация.
Нашето виждане е, че Българският парламент трябва да изпълни своята функция и спрямо своите правомощия по Конституция и правилник да организира такава комисия за много кратък период от време, където да се проверят всички данни – спазвано ли е законодателството на страната, спазвана ли е финансовата дисциплина и бюджета на „Авиоотряд 28”, разходвани ли са повече средства, тъй като с новия правилник се даваше възможност отрядът да бъде използван съответно и като търговско дружество, тоест чрез заплащане да има възможност да се извършват превози като авиопревозвач и в края на краищата да се констатира какво наложи прехвърлянето от Министерството на транспорта на пряко подчинение на Министерския съвет – целесъобразно ли е било това и довело ли е до по-добри резултати. Да се постигне една откритост по отношение на това по какъв начин представителите на държавата – министър-председателят, президентът на Републиката, председателят на Народното събрание и министрите ползват, когато получат подобно разрешение, въздухоплавателните средства на „Авиоотряд 28”.
Периодът, който ние предлагаме, е август 2009 – март 2013 г. и се надяваме съставът, който предлагаме на Вашето внимание, да бъде на паритетен принцип – по двама представители от всяка парламентарна сила, ще успее да се справи със задачата, която сме поставили и ще информира Народното събрание. Разбира се, след като изнесе своя доклад пред Народното събрание ще информира всички медии и обществеността в България за дейността на „Авиоотряд 28”.
Надявам се, че това ще бъде и от полза за българското правителство, след подобна проверка да вземе необходимите мерки при констатирани нарушения от страна на „Авиоотряд 28”, да бъдат отстранени и да не се допускат повече. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Мутафчиев.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (АТАКА): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От Партия „Атака” не знаехме за идеята за създаване на Временна анкетна комисия и затова искам да Ви съобщя, че се получи съвсем независимо и случайно съвпадение, но внесох два въпроса по абсолютно същата тема – единият към министър-председателя Орешарски, а другият към военния министър Ангел Найденов. Те ще трябва да отговорят по време на парламентарния контрол на поставените въпроси, свързани с „Авиоотряд 28”, с използването на военнотранспортни летателни средства от бившия премиер Бойко Борисов, негови министри и приближени. Тези отговори трябва да се случат. Те ще бъдат едно начало на работата на анкетната комисия. Абсолютно независимо сме действали по различни варианти обаче според правилника.
Партия „Атака” ще подкрепи създаването на такава Временна комисия, защото въпросът е изключително важен и става дума за изразходване на доста големи финансови средства от страна на държавния бюджет, без да се дават обяснения за какво са похарчени парите.
Искам само да Ви припомня, че за 2011 г. разходите на „Авиоотряд 28” възлизат на 8 млн. 408 хил. лв. По-късно стана ясно, че само от януари до октомври 2012 г. на „Авиоотряд 28” са отпуснати 780 хил. лв. Това са факти изнесени от предишните управляващи.
Искаме да изясним скандала с „Бистришките тигри”, който упорито беше покриван по време на предишното Народно събрание. Нека стане ясно платено ли е за полета на „Бистришките тигри”, какви са били стюардесите, кой е платил, колко е струвало всичко това.
Освен това ще настояваме във Временната анкетна комисия да се разгледат и други важни въпроси, свързани с необходимостта от продажба на стария правителствен самолет Ту-154 на безценица на Веселин Марешки. Защо трябваше да се продава този самолет, а не да се консервира, при положение че не се използва?
Искаме да стане ясно каква е била схемата за сух лизинг, при който „Авиоторяд 28” – таксиметровата служба на бившите управляващи на правителството, получава от МВР и гранична полиция хеликоптер „Аугуста” и какви суми са платени по този лизинг от едното на другото ведомство.
Публична тайна е, че самолетите „Спартан” и хеликоптерите „Кугър” и „Ми-8” на Военновъздушните сили бяха ползвани като аеротаксита, уж под формата на тренировъчни полети за изпълнение на военни задачи, а всъщност ставаше дума за полети до Черноморието – бързичко, лесничко, или до други краища на страната, за да се спести транспорт.
Лично аз бях свидетел как хеликоптер „Ми-8” на „Авиоотряд 28” кацна в едно село близо до Враца, за да може да докара премиера – става дума за 100 км разстояние, да пререже поредната лента на нова линия за преработка на отпадъци.
Искаме да стане ясно за какво са били харчени пари на данъкоплатеца и затова смятаме, че Комисията наистина трябва да разгледа всички тези въпроси, да даде отговори и съответно да се потърси отговорност, а също и да се помисли към кое ведомство да бъде тя, така че да работи най-ефективно правителствения авиоотряд. Вариант може би е да премине към Министерството на отбраната, защото така се спестяват поне летищни такси.
Ще подкрепим Комисията. Благодарим Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Лаков.
Има ли реплики? Няма.
Захари Георгиев – за изказване.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Без съмнение това е тема, която интересува не само всички в тази зала, в това число и Вас, уважаеми колеги, но и голяма част от българската общественост. Интересът към нея нарасна изключително много, когато се направи опит от предишни правителства да се забули в тайна дейността на авиоотряда. През 2010 г. се отмени старият правилник и се прие нов такъв, както каза колегата Мутафчиев, с цел да се предаде на пряко подчинение на министър-председателя. Новият правилник не предвижда използването на авиоотряда да е за нещо друго, различно от специалните задачи. Не допускам, че прелитането на определени разстояния на футболни отбори е специална задача, и, от друга страна, за използването на нуждите на Народното събрание, Президента, Министерския съвет, министерства и ведомства. Тези отбори, за които се твърди, че са ползвали Авиоотряд 28, не са в обхвата на нито една от тези категории.
Отделно от това, в устройствения правилник ясно е записано, че когато се ползва за нуждите на министерствата и ведомствата, тоест на по-ниско ниво, това става с изрична, нарочна заповед на министър-председателя и със заявка, в която са описани имената на пътниците и товарите, които се пренасят.
Недопустимо от гледна точка на Наказателния кодекс, от гледна точка на сигурността на страната е да се унищожават документи, в които са видими кои са били пътниците и какви са били товарите, които са пренасяни. Това е пар екселанс престъпление по Наказателния кодекс и едни такива обяснения, поставени в устата на изпълнителния директор, звучат изключително неубедително. Ето защо е необходимо да се направи това разяснение. Сами разбирате, че материалната щета, нанесена евентуално по този ред – дали е нанесена, или не, аз не твърдя – е нищожно малко нарушение в сравнение с престъпленията, за които аз говоря. Все пак това е „Еър форс 1”, той отговаря за сигурността на най-първите хора в държавата и не може да се ползва за каквото и да е, кой когато си поиска. Това не е бащиния. Затова си струва този случай да се разследва по начин, по който да не се отговаря, както се отговаря на граждани и медии: „Абе, гледайте си работата, унищожихме документите – няма нищо!” Това не е сериозен подход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли реплики към изказването?
Господин Горов, след това господин Московски – за изказване.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз принципно подкрепям текста, който предлагаме да бъде приет.
Според мен обаче има нужда от редакционна промяна в самия текст, тъй като установявам пропуск – освен Авиоотряд 28, и средствата на Министерството на отбраната. Според мен трябва да бъде добавено „и Министерството на вътрешните работи”.
След „Министерството на отбраната”, да бъде добавено „и Министерството на вътрешните работи”, тъй като там, знаете, че имаше хеликоптери, които се използваха от МВР и възникнаха определени въпроси от предното Народно събрание по отношение на ефективността и начина, по който са използвани те. Така че, мисля, че трябва да бъде добавено след „Министерството на отбраната” и „МВР”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Московски има думата.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! „Атака” и БСП, като Попов и Марколин независимо и едновременно откриват радиото. (Оживление в ГЕРБ.)
Дейността на Авиоотряд 28 със сигурност е описана в съответните документи и всяко едно негово действие е проверявано както от Вътрешния одит на Министерския съвет, така и от Сметната палата. Всичко това, което правите в момента, до голяма степен вероятно отрича или неглижира тези институции, които са държавни.
Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи тази комисия, ще участва. Твърдя, че всички документи, поне доколкото аз съм запознат, са изрядни и няма проблеми. Единствено тези действия на авиоотряда, които са били с цел диверсифициране на разходите, гарантирам, че са както трябва, тъй като има постановление на Министерския съвет и там е описано по какъв ред и начин се ползва авиоотрядът за такива нужди.
Аз имам едно предложение. За да се стигне въобще до тези полети, все пак трябва да има и наличните самолети, и техника – да се разшири, след като добавяте „и МВР”. Разширете обхвата на тази проверка, за да стане ясно по време на тройната коалиция как бяха поръчвани самолети, какви самолети бяха поръчвани, на каква стойност бяха поръчвани и какви усилия направи ГЕРБ, когато беше на власт, за да намали щетите от тази безотговорна и безпринципна поръчка на тройната коалиция за двата еърбъса. Много ще бъде интересно, включително на колегите от „Атака”, защото те заявяват, че искат да видят на каква стойност е продаден „154-ката”. За тях ще бъде много интересно да разберат на каква стойност беше поръчала тройната коалиция двата еърбъса и как ги беше поръчала. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за реплики? Първо, господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин ексминистър! Искам да Ви направя реплика – да, приемаме. Искаме да установим всички цени, искаме да установим стойността на всеки един летателен час.
Но ние ще предложим в анкетната комисия да стане ясно и списъкът на пасажерите, на хората, които са летели с правителствения авиоотряд и с военно-транспортните самолети. Искаме тези хора да станат публично достояние, знаете, че тези списъци се пазят. Бихме искали в комисията да постъпи информация за хората, които са пристигали в България с българските правителствени и военни въздухоплавателни средства. Тогава се надявам, че цялата истина ще лъсне, ще стане ясно колко пари са били прахосани заради прищевки и заради ненужни полети, заради „Бистришките тигри”, обслужвани от четири стюардеси и ред подобни нарушения. Затова приемам възраженията Ви, но трябва да стане ясно цялата истина. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Сега госпожа Буруджиева за втора реплика.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа и дами народни представители! Аз искам да Ви задам един въпрос, господин Московски! Вярно е, че Вие не бяхте през цялото време министър в предишното правителство, но Ви питам – къде спахте четири години, че не си направихте тези проверки, които искате сега да направите? Ако сте имали каквито и да е съмнения, питам, от името на българските граждани, защо не сте си свършили работата, господин Московски и Вие от ГЕРБ? (Ръкопляскания от КБ. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Трета реплика? Няма.
Желаете ли дуплика?
Заповядайте, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Буруджиева, нещо притеснявате ли се?! (Смях в ГЕРБ.) Добре, тогава какво пречи да разширим обхвата на комисията? Имате някакви притеснения ли?
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА (КБ, от място): Отговорете на въпроса ми!
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Добре, няма проблеми. Нека комисията да разшири обхвата си и да провери тази сделка!
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА (КБ, от място): Кажете пред българските граждани, че не сте си свършили работата!
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Какво да Ви кажа още на Вас?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля изказването да не се коментира от място.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Ще видите и за БДЖ какво ще излезе. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли други изказвания?
Господин Кутев, заповядайте за изказване.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз наистина харесвам този начин – когато четири години си бил на власт, да дойдеш тук да задаваш въпроси, и то точно в областта, където всъщност е била твоята работа. Господин Московски, Вие наистина бяхте министър в това правителство. И полетите не само са нареждани, но са извършвани до голяма степен от Вас и от хората в правителството. Тепърва да задавате някакви въпроси, меко казано, е непрофесионално.
Ако сте имали през това време някакви желания, намерения или тръпки по този въпрос, трябваше да ги имате.
Вземам думата, защото тази временна комисия трябваше да бъде създадена не сега, а преди година или две, когато изникна скандалът с „Бистришките тигри”. Тогава трябваше всички ние, ако сме отговорно Народно събрание, да се заемем с това, защото тази новина обиколи цяла Европа и стана скандал, очевиден за всеки български гражданин. Следователно тогава, ако искахме да налагаме някаква държавност, трябваше да го направим. Още повече, тогава Вие държахте мнозинството и може би по друг начин щеше да протече комисията.
Вие трябва да подкрепите комисията, естествено, че трябва да я подкрепите! И ние щяхме да я подкрепим в миналото Народно събрание, нямайте съмнение.
Моето лично убеждение от това, което се видя през последните четири години, е, че летяха самолети, вертолети. Хубаво, но ако имаше резултат от цялата работа. Ако самолетите летяха масово и господин Борисов стигаше навсякъде с тях, но ако в това време примерно безработицата намаляваше, икономиката вървеше и нещата някак си се случваха, щяхме да приемем, че нещата са о кей. Проблемът е, че това не се случваше. За безработицата и икономиката обаче ще имаме друг разговор. Сега решаваме конкретния проблем с тази комисия.
Искам да кажа още нещо конкретно по отношение на материала сега. Освен всичко друго – тук се говори кои са, кога са летели, кой е летял, трябва да е ясно и кой е нареждал и чии са заповедите, когато са излитали. Специално за „Бистришките тигри” трябва освен всичко друго – убеден съм, че комисията ще се заеме с всичко това, да е ясно чия е отговорността, особено в случаите, когато нещата бяха спорни. Комисията ще каже до каква степен са били законни или не. Там, където са спорни, трябва да е ясно кой е поръчвал и е издал заповедта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики? Няма.
Има ли още изказвания?
Закривам дискусията.
Сега ще изчета проекта за решение и ще пристъпим към гласувания.
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на Въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да се провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България, и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28” и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на Въоръжените сили за периода август 2009 – март 2013 г., включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната.
2. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на временната анкетна комисия, както следва: председател, членове.
4. Комисията се избира за срок от един месец.
Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание и подпечатано с официалния печат на Народното събрание.”
Беше направено едно-единствено годно за гласуване предложение – от господин Горов.
Уважаеми господин Московски, съжалявам, но Вашето предложение не беше направено по начин, че да мога да го подложа на гласуване.
Господин Горов предложи след израза „Министерството на отбраната” да се добави и „Министерството на вътрешните работи”, което означава това да бъде отразено и в заглавието, и в текста на цялата точка първа.
Господин Горов, тук има текст „не за цели на Въоръжените сили”. Считам предложението за недостатъчно прецизно и не мога да го подложа на гласуване.
Колеги, гласуваме предложението за решение такова, каквото Ви беше докладвано от вносителя и изчетено от мен. Благодаря Ви.
Гласували 206 народни представители: за 206, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Пристъпваме към избор на състав и председател на комисията.
Моля парламентарните групи да заявят своите представители.
От Коалиция за България – господин Стоилов.
Заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! От страна на Коалиция за България за членове на временната анкетна комисия предлагаме народните представители Антон Кутев и Жельо Бойчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Другите парламентарни групи?
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на ГЕРБ за членове във временната анкетна комисия предлагаме господин Владислав Горанов и господин Ивайло Московски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Да чуем предложенията на „Атака”.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на „Атака” предлагаме за членове на тази комисия Венцислав Лаков и госпожа Маргарита Николова, като предлагаме господин Лаков за председател на тази комисия. (Шум от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
За предложенията от Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Костадинов.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Господин председател, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме господин Йордан Цонев и господин Рамадан Аталай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Предложенията са направени. Има предложение и за председател. Изчитам ги и ще пристъпим към гласуване.
За председател на комисията е предложен господин Венцислав Лаков.
За членове – госпожа Маргарита Николова, господин Ивайло Московски, господин Владислав Горанов, господин Жельо Бойчев, господин Антон Кутев, господин Рамадан Аталай и господин Йордан Цонев.
Моля, гласувайте.
Гласували 199 народни представители: за 199, против и въздържали се няма.
Съставът на комисията и нейният председател са избрани. Благодаря Ви. С това точката приключва. (Преобладаващата част от Парламентарната група на „Атака” напуска пленарната зала.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за ред в залата – народните представители да заемат местата си.

Преминаваме към точка четвърта:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, НАЧАЛНИКА НА ТУРСКИЯ ГЕНЕРАЛЕН ЩАБ, ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ (ВГК) НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ (ОВС) НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) И МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО, АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБ НА КОРПУСА ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ – ФРАНЦИЯ (HQ RRC – FR), СЪЩИЯТ И ЩАБ НА КОРПУСА ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ НА НАТО (HQ NRDC).
Давам думата на председателя на Временната комисия по правни въпроси за доклада по законопроекта.
Заповядайте, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо председател, поради това че министърът на отбраната не е в страната, правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника да допуснем в залата госпожа Елена Маркова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на отбраната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение за допускане в залата на госпожа Маркова е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Представям Ви доклада на Временната комисия по правни въпроси:
„На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроекта за денонсиране на Техническото споразумение.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на отбраната.
Законопроектът беше представен от госпожа Елена Маркова – директор на дирекция „Правна”.
През 2005 г. Министерският съвет е одобрил Техническото споразумение.
Финансовите условия, в които Министерството на отбраната осъществява своята дейност, налагат предприемането на мерки за оптимизация на международните длъжности в НАТО и Европейския съюз, осигурявани от ведомството.
Към настоящия момент длъжността, която е определена за Министерството на отбраната, не е заета.
Възможността за оттегляне на Министерството на отбраната от участие в корпуса е регламентирана в Техническото споразумение.
Оттеглянето на българската страна от Техническото споразумение изисква приемане на закон от Народното събрание за неговото денонсиране, тъй като то е ратифицирано със закон, приет на 17 януари 2007 г.
След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси с девет гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за денонсиране на Техническото споразумение.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по така предложения и представен законопроект? Има ли желание за изказвания?
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Бисеров, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо председател, предлагам да разгледаме законопроекта на второ четене и да го гласуваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли възражения по направеното процедурно предложение за гласуване на законопроекта на второ четене в днешното пленарно заседание?
Тъй като не са направени възражения срещу текста на законопроекта, процедурното предложение е допустимо.
Моля, гласувайте за това да преминем към второ четене на предложения законопроект.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение за преминаване към второ гласуване на представения законопроект е прието.
Има думата председателят на Временната комисия по правни въпроси да докладва законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
„ЗАКОН
за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране – Франция (HQ RRC - FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC)
Чл. 1. Денонсира Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране – Франция (HQ RRC - FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC), подписано на 12 юли 2006 г.
Чл. 2. Законът влиза в сила от датата на изпращане на писмено уведомление за оттегляне на Министерството на отбраната на Република България от Техническото споразумение по чл. 1.
Законът е приет от Четиридесет и второто Народно събрание.
Подпечатан е с официалния печат на Народното събрание”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по законопроекта за второ гласуване?
Колеги, има ли такива заявки?
Ако не, преминаваме към второ гласуване на представения законопроект, тъй като няма предложения, които да са направени от водещата комисия, нито са направени предложения в пленарната зала.
Ще подложим на гласуване текста на законопроекта анблок.
Моля, гласувайте законопроекта на второ четене.
Гласували 145 народни представители: за 145, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на второ четене.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка – приемане на
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Има думата госпожа Мая Манолова, председател на Комисията по изработване на проекта.
Заповядайте, моля да докладвате заглавието на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: „Правилник за организацията и дейността на Народното събрание”.
Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по заглавието?
Господин Шопов желае да се изкаже по заглавието на законопроекта.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Тук му е мястото, господин председателю, да изкажа някои съображения в текста по заглавието, другаде не може. Те са във връзка нашето искане – от „Атака”, настояването ни, да бъде изработен съвършено нов правилник за нуждите на това Четиридесет и второ Народно събрание.
Досега практиката е порочна – всеки следващ парламент прави промени в правилника на предишното Народно събрание. И така нито един път не сме стъпили на чисто. Кръпка върху кръпка! Така става и сега: стари, гледани филми ги подменяме със сегашните, с „новите” им версии. Така се прави и по други закони, вместо да се правят съвършено нови. Ние повтаряме от десетилетия предишните, защото така е удобно все на управляващите.
И сега е по-удобно на управляващите да го направят по този начин. Така ще отнеме и по-малко време, така и баталиите, които съпътстват приемането на всеки един правилник, ще бъдат в по-ограничени размери.
Затова аз изказвам тези съображения и считам, че е крайно несъстоятелно и аз самият съм крайно недоволен, че не беше направен, така си го мислех, в това Народно събрание съвършено нов правилник – с нова логика, с нова систематизация, с ново системно, цялостно намиране на институциите, на съответните текстове, на съответните правила по нов начин, с нови глави, ако щете, с нова логическа и систематическа подредба.
Аз съм сигурен, че Вие няма да приемете тези съображения. Така трябваше да се започне да се работи в комисията. Това да бъде и обявено, и щеше да има много по-голяма стойност и много по-голямо значение това, което се направи, което беше положително – да се съгласува с гражданското общество, да бъдат събирани мнения и становища от неправителствени организации.
И така, да продължим, както сте решили, с „кръпките”, но знаете старата българска приказва за кърпежа за това: „Кърпи старо, конци хаби!”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики на това изказване?
Госпожа Манолова.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, като председател на Временната комисия за изработване на парламентарния правилник дължа отговор и обяснение за начина, по който работеше комисията.
Парламентарна практика е всяко ново Народно събрание да стъпва върху основните правила в работата на Парламента от предходното, като се опитва да коригира пропуските, да предложи нови решения там, където текстовете са остарели, и да промени някои съществени недостатъци в работата на Парламента, естествено да продължи добрите практики, които са се случили в предходен Парламент. Именно такъв беше подходът на временната парламентарна комисия. Парламентарните групи имаха достатъчно време, а също така и народните представители, да направят свои предложения по текстовете на правилника, като това не изключваше и възможността някой, който смята, че има нужда от основно прекрояване на текстовете на правилника, да предложи изцяло нов.
Всъщност не е късно. Всички текстове, които будят несъгласие у народните представители, могат да бъдат обсъдени в пленарната зала, могат да бъдат предложени други текстове, може да се стигне и до по-работещи решения.
Аз си позволявам да не се съглася, че в този случай не сме направили някои съществени промени в парламентарните правила, напротив – те са в няколко посоки, ще ги откриете при дебатите в конкретните текстове. На първо място, това е отварянето на Парламента към гражданите, към гражданските организации и движения, освен с предлагането да се създаде специална постоянна парламентарна комисия, но и с множество текстове, които регламентират начина, по който гражданите ще участват в процеса на вземане на решения от Българския парламент, включително и в приемането на важни за тях законопроекти.
Променили сме парламентарния контрол. За първи път (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) се въвежда блиц контрол. Правим стъпки и в посока подобряване качеството на законодателството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Времето Ви изтече, госпожо Манолова.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Имате възможност да правите предложения и в хода на обсъждането на текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли друга реплика? Няма.
Господин Шопов, желаете ли дуплика? Не желаете.
Има ли други изказвания по заглавието?
Господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Според мен Проектът за правилник за организацията и дейността на Народното събрание дава възможности за ефективна и пълноценна работа на Народното събрание. Този правилник не може да бъде съвършено нов, защото ако е изцяло нов, означава да скъса с десетилетни традиции във формирането на българския парламентаризъм, да се отдалечи от практиката на парламентите в другите европейски страни. Според мен е погрешен изводът, че проблемите на българския парламентаризъм се дължат на слабости в неговия правилник. Това обяснение би било твърде лековато и едва ли може да бъде възприето от българските граждани.
Работата на Парламента ще се оценява не според неговия правилник, стига той да не спъва решаването на задачите, които стоят пред него, а при всички случаи правилникът не е пречка да бъдат поставени, задълбочено обсъждани и решавани най-важните проблеми на днешна България. Не е въпрос да въвеждаме някакъв ново говор, да говорим за нова систематизация. Каква друга систематизация, освен логиката, в която са развити функциите на Парламента по формиране на неговите вътрешни органи, по уредбата на законодателната дейност, на парламентарния контрол, на взаимодействието – другите форми на взаимодействие с изпълнителната власт, правата и задълженията на народните представители.
Затова призовавам вниманието ни да бъде насочено към последващите разпоредби, които се предлагат в текста. Смятам, че като цяло проектът едновременно развива традицията, която има, в същото време той има поне три-четири важни нововъведения, които могат да допринесат за по-добрата работа на Народното събрание, и не би следвало да ги подценяваме като стъпки, които могат да ни придвижат напред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Господин Шопов има думата за реплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Абсолютно не съм съгласен с тази логика. По нея не би трябвало да правим нови закони, а да обръщаме, да изменяме досега съществуващите.
Новият правилник има и друго символно значение – Народното събрание като институция, знаем, има най-ниския рейтинг от всички институции, а това ще покаже нов стил, ново поведение и нов начин на работа. То не може да бъде различно. Това означава да не се шият нови дрехи, а да се кърпят старите – ние правим точно това.
На новите управляващи аз ще Ви кажа защо го правите по този начин. Защото така Ви е по-лесно! Защото така искате да убиете устрема на опозицията, който е особено силен в първите седмици и месеци от работата на Народното събрание, искате да смачкате съпротивата по някакви нови виждания, някакви нови предложения. Така е по-лесно. Това е въпрос и на леност, ако щете, на управляващите, но това не е ново – така са го правили всички управляващи до този момент.
Можехме да издигнем работата на Народното събрание и да кажем на българската общественост: „Започва нещо ново в тази институция – в българското Народно събрание, и ние го показваме с нов правилник.” Както говорим и се говореше за новите хора, по същия начин можехме да кажем: „Ето, всичко започва и с новия правилник.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли друга реплика? Няма.
Дуплика?
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Смятам по същество аргументите в репликата на господин Шопов за несъстоятелни. Политиката не е въпрос на нови или на стари хора, а на хора, които могат да отговорят на обществените очаквания и да оправдаят доверието. Тя е въпрос на промяна в досегашната политика, а не на формалните процедури.
Ако Вие сте имали толкова големи претенции, защо не ги видяхме в предложенията за този проект? Какви са тези големи изобретения, които щяхте да направите? Аз не съм ги видял формулирани, за да се налага да ги обсъждам.
Авторитетът на Парламента няма да се повдигне дори и от още по-добър правилник. Той ще зависи от качеството на работата на хората, които са тук. Ако искате да допринесете за това, трябва да се поограничат периодичните препирни по незначителни въпроси, демонстрирането на поведение, което отблъсква, а не привлича (шум и реплики), и да се вземат решения, които отговарят на интересите на мнозинството български граждани. Това е ориентирът, другото е сурогат на истинските решения, които трябва да се приемат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на заглавието на правилника.
Гласували 102 народни представители: за 100, против 1, въздържал се 1.
Заглавието е прието.
Госпожо Манолова, докладвайте заглавието на Глава първа и чл. 1.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Глава първа – „Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава първа.
По чл. 1 комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. Народното събрание организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на този правилник.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване заглавието на Глава първа и редакцията на чл. 1 по предложението на комисията.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: „Чл. 2. Народното събрание заседава в сградата на Народното събрание в столицата, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място.”
Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме чл. 2.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: „Чл. 3. (Обявен за противоконституционен от Конституционния съд на Република България, ДВ, бр. 98 от 2009 г.) Народни представители, за които има данни от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че са били сътрудници, не могат да бъдат членове на:
1. ръководството на Народното събрание;
2. ръководството на комисиите към Народното събрание;
3. международните делегации на Народното събрание;
4. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външната политика и отбрана, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – чл. 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на проекта и предлага чл. 3 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте за процедура, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедура по начина на водене.
Моля, господин председателстващ, да обръщате внимание на докладчика, че текстовете, които са проект, не се четат, а тук следва да се четат само направените предложения и това, което комисията предлага. Тъй като това е самото начало на работата ни по правилника, моля да се придържаме към правилата и стриктно да ги спазваме, защото в противен случай правим нещо, което е извън парламентарната практика и правилата на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо Цачева. Приемам бележката. Това, което госпожа Мая Манолова изчете последно, беше текст, който комисията предлага да бъде отхвърлен. Затова си позволих. Вашата бележка е основателна, приемам я, но не по отношение на чл. 3. По отношение на чл. 2 безспорно е така.
Има ли изказвания по чл. 3?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че заличаването на чл. 3 от предишния Правилник за организацията и дейността на Народното събрание показва много ясно, че Вие отново искате да си възродите бившата Държавна сигурност.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Ти за Конституционен съд чувал ли си?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не е допустимо да има хора, които са принадлежали и обявени от Комисията по досиетата, да оглавяват комисии и да представляват Парламента във всички тези форуми, които се провеждат в една демократична Европа. Знаете, че това е стъпка, която въобще не се приема за добре.
Не е нормално Павел (в лицето на Лютви Местан) да председателства дадена комисия и да представлява българския Парламент в Германия, когато има правителствено заседание или примерно има Спогодба между Бундестага и Народното събрание, да ни представлява такъв човек.
Моля, нека да не се връщаме в това, което Вие заложихте още в началото на Вашия мандат – и с изказването на външния министър, и с това, което ще се прави в момента като действие в Министерството на отбраната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Цветанов.
Има ли реплики към това изказване? Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, няма по-нормално нещо в една държава от това да се спазват Конституцията и законите на страната. Нали затова сме се клели като народни представители?! И Вие също, включително! И когато Конституционният съд е обявил с изрично решение, че даден текст е противоконституционен, тоест той нарушава Конституцията, най-нормалното нещо е този текст да не фигурира в нито един нормативен акт. В противен случай Вие бихте апелирали ние съзнателно да нарушим Конституцията. Затова ли апелирате, господин Цветанов?!
Обръщам се към Вас и към Вашата политическа сила – не намирам за нормално да се говори и да се използва двоен стандарт. Когато става дума за лица от други политически сили, видите ли, не било нормално. Когато става дума обаче за лица от Вашата политическа сила, които заемат и заемаха през цялото време на Вашето управление висши ръководни длъжности в изпълнителната власт (давам за пример само Агенция „Митници”), Вие не намирахте в това нищо ненормално, та сега да излизате тук и да раздавате оценки! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте за втора реплика, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Искам само да припомня, че на въпрос от парламентарна група – беше един от Синята коалиция или ДСБ, не си спомням, в миналото Народно събрание точно по този въпрос, господин Борисов изрично от тази трибуна и от това място каза, че в България не може да има лустрация. Спомнете си! Върнете си паметта! Господин Борисов каза, че не може да има лустрация. Такова нещо няма как да се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: За трета реплика има думата госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги! Господин Цветанов, нормално е да не знаете текстовете на парламентарния правилник. Вие сте народен представител отскоро. Затова си позволих да прочета текста на предложения за отпадане чл. 3, където ясно прочетох, че текстът е проекта е обявен за противоконституционен с решение на Конституционния съд.
Вярно е, че ГЕРБ не се слави с особено уважение нито към законите, нито към българската Конституция (реплики от ГЕРБ) и аргумент в подкрепа на това мое твърдение е фактът, че Конституционният съд отмени 134 текста, приети от предишното парламентарно мнозинство. По отношение на 134 текста в закони Конституционният съд заяви, че противоречат на българската Конституция! Така че ако човек Ви остави, ще продължите и занапред да газите Конституцията, няма никакво съмнение. Още повече, че част от конституционните решения не бяха изпълнени от предишното мнозинство и от правителството на ГЕРБ. Но в случая мисля, че пред Вас имате и проекта за правилника, и чухте какво Ви четоха от парламентарната трибуна, опитът Ви за изказване по тази тема беше просто един израз на Вашия комплекс от господин Местан, търсехте някакъв начин да се включите в един абсолютно несъстоятелен дебат с абсолютно необосновано и неаргументирано искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте за дуплика, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми депутати, които се изказаха по тази точка!
Госпожо Манолова, в 23-годишния преход трябва да има малко морал и трябва да се съобразим с тази репресия, която беше давана от бившата Държавна сигурност! Това, което правите в момента, показва точно това, което е констатирано в Европа и тази тревожност, която има за възстановяване на бившите кадри на Държавна сигурност. Дори и лидерите на ПЕС в Европейския парламент недоумяват как е възможно външният ви министър да се изкаже по този начин и да реабилитира лица, които са обявени и принадлежали към бившата Държавна сигурност.
Искам едно нещо да Ви кажа: ние ще се съобразим с волята на тройното мнозинство, което в момента е сформирано в Народното събрание: ДПС, „Атака” и КБ, но ще гласуваме против отпадането на този текст, защото това е Вашата стратегия за възстановяването и връщането на бившите кадри на Държавна сигурност и въобще да не се съобразявате с това, което хората желаят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има думата за изказване Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Каква висша демагогия! Цветан Генчев Цветанов, чието име се спряга и се свързва по един роднински начин с другаря Григор Шопов (смях в ГЕРБ), отговарящ за сигурността на комунистическото управление на България…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Шопов…
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...говори срещу агенти и сътрудници на Държавна сигурност! Този същият офицер от МВР! И тук стоящите поне десетина-петнадесет души, за които знаем и сме сигурни (шум и реплики от ГЕРБ), кой офицер от Държавна сигурност, кой от МВР, репресивния апарат на Тодор Живков, плачат и плюят „кадрите” на Държавна сигурност и ги заклеймяват. Това направиха в миналото Народно събрание, за да топнат чело пред евроатлантическите господари. Понеже са толкова оцапани в дейността си в комунистическо време, те решиха да се докарат и да въведат това правило, което противоречеше на Конституцията и на всички правила и закони, и на всякаква цивилизационна, нормална, политическа и човешка логика.
Само че, Цветанов и Борисов, жалко че Ви няма, Брюксел и Вашингтон не вярват на сълзи! И каквото и да направихте, то не ги трогна! Вие същите! Казах, че тук десетина-петнадесет души от офицерите на Държавна сигурност и МВР ще оцелеят в този парламент – да, виждаме ги! Факт сте! Но това не може и не бива да бъде забравено. И недейте с евроатлантически послания да се опитвате да се избърсвате! Това от една страна.
От друга страна Вие отдавна сте решили да бъдете над закона и над правилата. За вас решение на Конституционния съд, на българските съдилища, на онова, което правят българските институции, няма никакво значение. За Вас въпросът е и важното е да мачкате, да демагогствате, да пренебрегвате! Какво значи за Вас решението на Конституционния съд? Знаете ли Вие, Цветанов не е юрист, за да разбере, той няма правосъзнание, затова е вършил всички престъпления, за които ще бъде съден...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Шопов, темата е чл. 3, а не Цветан Цветанов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Говоря по темата! Цветанов не е наясно, че решението …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Цветанов не е член 3-и!
ПАВЕЛ ШОПОВ: … а тук, във връзка с чл. 3 по това правило има решение на Конституционния съд! То е недвусмислено, то е като закон Божий, той се прилага и се изпълнява! Какво ще постигнете с това да го оспорите в момента? Нищо, разбира се, но ще се опитате да поддържате, да упражнявате и да залъгвате народа с някаква опозиционност. Това не е опозиционност, това е опит за оцеляване! С опит за опозиционност Вие се опитвате да изместите проблема. За Вас въпросът е за оцеляване, а не за опозиционност. Това го запомнете! Това Ви правят и първите тук насядали на този ред, които са толкова свързани с комунистическия режим – кой партиен секретар, кой син или внук на някой от Политбюро или бивш член на Българската комунистическа партия! В „Атака” такива няма! (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”)
ПАВЕЛ ШОПОВ: Ваш е този проблем! И не се опитвайте с това да се докарвате на евроатлантическите господари, да минавате за чисти, за евроатлантици и за модерна партия! Такава не сте!
А вътре започва този бой на милиционеро-армейско-ченгесарската Ви част с модерната евроатлантическа, еврокомсомолска! Ето това става и това върви! Затова се опомнете, бъдете конструктивни. Така ще оцелеете по-лесно. Съветвам Ви, наведете се, така ще ви бъде по-лесно да оцелеете. Така, както сте тръгнали, няма да оцелеете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: След това изказване имате възможност за реплики.
Господин Цветанов има думата да направи реплика на господин Шопов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Само да Ви кажа, че нямам никакви връзки с покойния Григор Шопов. Мога да Ви кажа, че когато говорих как ще ни представлявате евентуално в Бундестага, имах предвид Павел – самия Вас, и Лютви Местан, а някои направиха асоциация с псевдонима на неговото име.
Това, което също мога да Ви кажа, е, че ние сме много последователни и много ясно изразихме нашата политическа воля за разсекретяването и предаването на досиетата на бившата Държавна сигурност към комисията и към Държавния архив. Знаете, че в началото на демокрацията, когато Вие също бяхте май радетел на синята идея, това беше една от основните цели в началния етап на демокрацията – разсекретяването и отварянето на досиетата на бившата Държавна сигурност. За голямо съжаление дори приетият закон, който беше в Четиридесетото Народно събрание, не получи своето изпълнение. Когато говорите за спазване на законите, на законодателството, защо тогава не го спазихте и не го направихте? А досиетата? Бяха предадени над 1 милион единици от архива на Министерството на вътрешните работи на Комисията по досиетата и на Държавния архив, за да може действително да затворим тази страница и всеки да знае кой кой е в тази държава.
В момента Вие поддържате – и това е съвсем разбираемо, вие сте си една тройна коалиция, която си създадохте в Четиридесет и второто Народно събрание, ще си бъдете заедно, но ние имаме принципи, които сме отстоявали от момента, в който сме влезли в Четиридесет и първото Народно събрание, ще продължим да ги отстояваме и в Четиридесет и второто...
Що се касае до евроатлантическите ни партньори – да, обезпокоени са. Смятам, че реакцията, която беше взета от европейски депутати, които изразиха неодобрение от изказването на господин Вигенин, но явно той показва това, което може да направи неговата столетница – Българската социалистическа партия, подкрепена от „Атака” и от Движението за права и свободи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Не виждам желаещи за втора реплика.
Господин Шопов, имате право на дуплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Понеже тук една от мантрите е „партньорските служби, партньорските служби”, с това биваме омайвани четири години. Когато партньорските служби МИТ, Мосад, ЦРУ и други си отворят досиетата и осветят тук и името на един действащ Ваш съюзник от ГЕРБ, на който дадохте пари също и да прави втора турска партия, тогава и ние можем да постъпим по този подобен начин, Борисов – Цветанов, да, всъщност нали Вие бяхте едно и също нещо – Борисов и Цветанов?! Прощавайте за грешката. Но аз ще разкажа една история. (Силен шум и реплики.)
Да, няма Цветанов родствена връзка с другаря Григор Шопов, но ще Ви разкажа една история отпреди години, трогателна социалистическа история (шум и реплики), в каквато много сме живели и сте живели, няма спор за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: А това свързано ли е с чл. 3?
ПАВЕЛ ШОПОВ: „Имало един член на Политбюро Григор Шопов и той имал шофьор. Нали така? (Силен шум и реплики.) И този шофьор и Григор Шопов станали близки, защото персоналният шофьор – возещият и този, който бива возен, стават близки. Нали така? „Другарю Шопов, аз имам син, да го направим някъде там полицай в МВР? Да, разбира се, колко е – това е другарят Григор Шопов. Ето го, да – става сержант. Но да го направим офицер!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Шопов, не Григор Шопов – Павел Шопов... (Силен шум и реплики. Смях.)
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, защо да не го направим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Шопов, моля Ви, по чл. 3.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Член 3 е свързан с тази притча, която Ви разправям. (Силен шум и реплики. Оживление. Смях. Отделни подсвирквания.)
Аз не говоря за имена, освен за другаря Григор Шопов.
...Но, за да е офицер, той трябва да е висшист – нали така? Знаем, че е така. Ами, за да стане висшист, той трябва някъде да учи. Къде? Ами ВИФ. Какво по-просто и лесно нещо да вземеш диплома от ВИФ? И след това взема диплома от ВИФ, и става офицер.
Минават години и този човек става вторият човек в държавата. Ето Ви – и той се произнася, и говори по чл. 3, говори по Закона за досиетата! Той е тук – Зевс Гръмовержецът, хвърля мълнии (смях, оживление) и побърква цял български народ, (частични ръкопляскания) и подслушва, и върши мокри поръчки.” (Ръкопляскания. Силен шум и реплики.)
Ето Ви едно развитие. Тръгнал човекът от сержант – син на шофьора, нищо лошо в това, и стигнал до...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Времето Ви изтече.
ПАВЕЛ ШОПОВ: В историята има такива случаи и примери, да. Ето Ви и нашия български пример... (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Времето Ви изтече, господин Шопов. (Силен шум и реплики.)
Това беше дуплика.
Има ли други изказвания? Да, по начина на водене.
Заповядайте, за процедура.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мислех, че тези циркове, с които започна Парламентът още в първите дни, ще приключат с отрезвяване и започване на сериозната работа. Но има някои хора, които се припознават в други лица. Беше станало ясно преди малко, че става въпрос за агент Павел, от една страна. От друга страна, все пак ние трябва да свършим някаква работа. Не можем да си разказваме приказки от парламентарната трибуна. Апелирам към ръководството: малко по-сериозно, и да вземат думата на хора, които не говорят по темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Опитах се да настоявам пред господин Павел Шопов да се придържа в темата. Вероятно следващия път ще му отнема думата, ако нещата продължат така. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, давам половин час почивка.
Заповядайте в 11,35 часа в залата.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Продължаваме разискванията по чл. 3 от внесения Проект за решение за приемане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Има заявено желание за изказване от господин Кутев. Изказал ли се е Антон Кутев?
Има ли други желаещи за участие в разискванията?
Разискванията са изчерпани. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Преминаваме към режим на гласуване.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 3 от проекта, което е предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията не подкрепя текста на проекта и предлага чл. 3 да бъде отхвърлен. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Режим на гласуване.
Гласували 181 народни представители: за 97, против 84, въздържали се няма.
Предложението на комисията се приема. Текстът на чл. 3 е отхвърлен.
Заповядайте за процедура, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване, тъй като някои от нашите колеги не успяха да упражнят правото си на глас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Ще уважа тази процедура.
Процедура по прегласуване на предложението на комисията за отпадане на чл. 3.
Гласували 186 народни представители: за 100, против 86, въздържали се няма.
Приема се предложението на комисията чл. 3 да бъде отхвърлен.
Има думата за отрицателен вот господин Михов.
Заповядайте.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ако някой не е разбрал, видно от резултатите на таблото вече за всички трябва да е ясно, че „Атака” клекнаха пред агент Павел. Благодаря. (Смях, оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Михов.
Други желаещи да упражнят правата си по отрицателния вот? Няма.
Преминаваме към чл. 4, Глава втора – „Конституиране на Народното събрание и промени в ръководството”.
Заповядайте да докладвате, госпожо Манолова.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Глава втора – „Конституиране на Народното събрание и промени в ръководството”.
Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава втора.
Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 4, който става чл. 3. (Реплики от ГЕРБ.)
Става дума за проект, който се гласува на едно четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Имало е процедурно обсъждане по този въпрос и е решено, че текстовете, по които няма внесени предложения, няма да се четат. Те са раздадени на народните представители. Нека да концентрираме дискусиите по текстовете, по които има предложения.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте за процедура, госпожо Манолова.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, за да бъдем изрядни по отношение на правилата предлагам Народното събрание с изрично решение да реши, че Правилникът ще бъде приет по следния начин: текстовете, по които няма предложения, които се подкрепят от комисията и се гласуват в залата, няма да се четат, като към стенографския протокол ще се приложи текстът на внесения проект. Това се налага, тъй като нормата в Правилника, която регламентира как се извършва гласуването на второ четене, се отнася за законопроектите, които се приемат на две гласувания. Правилникът е особен вид акт, който се приема на едно гласуване и по-скоро би следвало по аналогия да се приложи правилото за приемане на проекти за решения. Знаете много добре, че всичко, което се гласува на едно четене, се чете в залата.
Аз не възразявам, но за да бъдем юридически прецизни настоявам решението, че текстовете, по които няма предложения и няма да се четат в залата, да се гласува от пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Много коректно предложение.
Има ли обратно предложение?
Моля, който е за направеното предложение от госпожа Манолова, още веднъж ще се опитам по смисъл да го повторя, че текстовете, по които няма направени предложения, няма възражения, няма изказвания да не се докладват в пленарната зала, а да се премине директно към тяхното гласуване.
Гласували 161 народни представители: за 116, против 39, въздържали се 6.
Това предложение е прието.
Заповядайте за изказване по наименованието на главата, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя предложение за редакционна поправка в наименованието на Глава втора. Текстовете от чл. 4 до чл. 8 включително касаят избирането и освобождаването на ръководство на Народното събрание. С оглед на това предлагам наименованието да се преименува така „Конституиране на Народното събрание. Избиране и освобождаване на ръководство на Народното събрание”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики?
Госпожо Манолова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Предложението на проекта, което беше и действащ текст в Правилника за 41-то Народно събрание, е по-коректният вариант, макар да няма принципна разлика, признавам. Още повече, че съгласно установената парламентарна практика и съгласно промените в текстовете, които предлага комисията, занапред изборът на парламентарно ръководство ще става по нарочно приети от Парламента правила. Всъщност така е било и винаги на старта на всеки един Парламент. Макар да се взема едно решение, че се прилага старият правилник от предишното Народно събрание, всеки нов Парламент приема процедурни правила за начина, по който ще избере ръководството на Народното събрание. След като това се закрепва и в текст – такова е предложението на комисията, аз предполагам, че ще се съгласите, защото е по-добре да коригираме текстовете на правилника с действителното състояние на нещата. Няма смисъл да се променя заглавието в посока „избор на ръководство”, защото самият избор на ръководство на Парламента става по процедурни правила, а след това в Глава втора са регламентирани начините, по които се извършват промени в това ръководство. Така че предложението на проекта е по-коректно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше реплика.
Желаете ли дуплика, господин Ципов?
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли други изказвания по заглавието и по текста на чл. 4 по вносител? Няма.
Ще пристъпим към гласуване. Ще обявявам номерацията по вносител.
Гласуваме заглавието и редакцията на чл. 4 по вносител. (Реплика на народния представител Красимир Ципов.)
Извинявам се, господин Ципов. Грешката е моя.
Първо ще гласуваме предложението на господин Ципов за промяна в наименованието на главата – под формата на редакционна поправка, той предлага промяна на наименованието на главата.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 165 народни представители: за 83, против 77, въздържали се 5.
Предложението на господин Ципов е прието. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
Желаете ли процедура за прегласуване? (Викове от ГЕРБ.) Моля за спокойствие в залата!
Заповядайте!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги народни представители! От името на група правя процедурно предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин Мерджанов.
Колеги, пристъпваме към прегласуване на предложението на господин Ципов.
Гласували 178 народни представители: за 79, против 96, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Хайде, ръкопляскайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля Ви се, не ръкопляскайте! Не се приема предложението. Покажете по групи гласуването.
Сега можем да преминем към гласуваме на текста, както е предложен от комисията – заглавието на Глава втора плюс текста на чл. 4 по вносител.
За тези, които не са разбрали, повтарям – ще обявявам номерацията по вносител, за да не стават грешки.
Моля да гласуваме.
Гласували 168 народни представители: за 101, против 66, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Госпожо Манолова, моля докладвайте Вашето предложение и предложението на комисията за чл. 5.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Член 5.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 5, който става чл. 4:
„Чл. 4 (1) Под председателството на най-възрастния народен представител се провеждат само разисквания по избора на председател на Народното събрание, както и самият избор.
(2) На първото заседание на Народното събрание, народните представители приемат процедурни правила за условията и реда за избор на председател и заместник-председатели на Народното събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 5.
Гласували 159 народни представители: за 104, против 25, въздържали се 30.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: По чл. 6 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители:
„В чл. 6:
а) в ал. 1, т. 3 думите „парламентарната група, която ги е издигнала” се заменят с „парламентарно представената партия или коалиция, която ги е предложила”;
б) в ал. 2 думите „която ги е предложила” се заличава;
в) ал. 5 се изменя така:
„(5) При предсрочно освобождаване по ал. 1 или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението, при условията и по реда на процедурните правила, приети на първото заседание на Народното събрание. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от парламентарно представената партия или коалиция, от която е излъчен и председателят.”
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 5:
„Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно искане;
2. по писмено искане най-малко на една трета от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на тяхната компетентност;
3. по писмено искане на парламентарно представената партия или коалиция, или парламентарната група, която ги е предложила.
(2) Заместник-председателите на Народното събрание се освобождават предсрочно при напускане на парламентарната група или при изключване от състава й.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 искането се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му, като се дава право на засегнатото лице да бъде изслушано. Искането е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители.
(5) При предсрочно освобождаване по ал. 1 или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението при условия и по ред, определени с процедурни правила, приети от Народното събрание. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от парламентарно представената партия или коалиция, от която е излъчен и председателят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания?
Господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Новото, съществено новото в предложените изменения е, че председателят на Народното събрание може да бъде освободен, изключая както беше досега – по предложение на парламентарната група, която го е предложила, или при други процеси – при разпадане на парламентарна група, или по собствено желание. Добавя се „по предложение на парламентарно представена партия или коалиция, която го е предложила”.
Е, аз питам – сега хипотезите стават две. Първа хипотеза: може да бъде освободен от Народното събрание по предложение на парламентарната група, която го е предложила; и втората хипотеза е по предложение на парламентарно представената партия или коалиция, която го е предложила. Тук изпадаме в противоречието. Ако представителството, ръководството на парламентарната партия е за освобождаване на председателя, а парламентарната група не е съгласна? (Шум, реплики от КБ и ДПС.)
Виждам смисъла за вкарване на предложението парламентарните партии да имат правомощието да предлагат избирането и освобождаването на председателя. По-нататък ще видите в следващите текстове, че когато народните представители напуснат парламентарната група, не могат да влизат в други парламентарни групи, но могат да правят парламентарна група. неясно как, това е в следващи текстове. Поради това предлагам предложението да отпадне в тази си част.
Да остане „предлагането да става от парламентарно представената група”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Лазаров, посочете точно текста, за да мога да го подложа на гласуване – точно в коя алинея, кои думи, кой израз?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: В чл. 6, буква „а”, в ал. 1, т.3 – думите „парламентарна група, която го е издигнала”, след думите „се заменят” да отпадне...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Кое четете? Освен предложението има редакция на комисията.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: В чл. 5, ал. 1, т. 3 думите „на парламентарно представената партия или коалиция” да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Разбрах, благодаря.
Продължаваме разискванията.
Има ли реплики?
Госпожа Манолова.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Лазаров, излишни подозрения! Търсите под вола теле.
Ако сте проследили предишните текстове, част от промените в тази глава е за привеждане в съответствие на парламентарния правилник с това, което действително се случва в началото на всеки парламент.
Ако проследите и предложението, което вече беше прието за чл. 5, там уточняваме, че „предложения за председател и за заместник-председатели правят парламентарно представената партии или коалиции”, а не парламентарните групи. То е по една-единствена причина. На първата фаза парламентарните групи не са структурирани, реално не съществуват в правния мир. Този процес може да се отложи по някакви причини във времето, така че да се даде възможност на двата субекта – парламентарно представената партия до момента, до който не е направила своя парламентарна група, а след това и парламентарната група да правят предложения за промени в ръководството на Парламента. Текстовете са за юридическа прецизност.
Парламентарните групи на Коалиция за България и на ГЕРБ са тези, които тепърва ще правят предложения, но до момента, в който бяха регистрирани парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на Коалиция за България, ако се наложат промени в ръководствата, те се правят от парламентарно представената Коалиция за България и парламентарно представената Политическа партия ГЕРБ. То е за изчерпване на всички възможни хипотези.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Други реплики? Няма.
Дуплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ако в началото текстът е коректен – за предложение за избор на председател, когато още няма парламентарни групи, то това е така.
Ние обаче вече сме в хипотеза, когато има избран председател, има избрани заместник-председатели на Народното събрание, има конституирани парламентарни групи, чието правомощие би трябвало единствено и само да бъде предлагането за промяна – за освобождаване или назначаване.
Изведнъж вкарваме още един орган – извън Народното събрание – парламентарно представената партия. Ако е въпрос за прецизност и коректност, то поне би трябвало да бъде посочено кой представлява тази парламентарно представена партия. Да допуснем, че практиката досега се е наложила по някакъв начин. Говорим за хипотезата, когато вече има парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше дуплика.
Има ли изказвания?
Госпожо Цачева, заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Подкрепям предложението на господин Лазаров и много Ви моля да обърнете внимание върху текста така, както е изписан.
Става реч за промени в ръководството на Народното събрание, а всички вече знаем, че първият ден е този, в който то се конструира. Коректно е при конструирането предложенията да се правят от партиите и коалициите, участвали на последните парламентарни избори. От края на същия този първи ден, в който се конструира Народното събрание, вече има парламентарни групи на участвалите в изборите партии или коалиции. Ако ние допуснем текстът да бъде приет във вида, в който ни се предлага, това означава, че партийната централа – ръководството на една партия или ръководството на една коалиция, може да се вмества в ръководството на Народното събрание, на Парламента, а ние сме парламентарно представена република, парламентарна по форма и управление. Недопустимо е политическите централи да имат алтернативна възможност да отзовават ръководни органи, избрани легитимно, с участието на народните представители. (Шум и реплики от КБ.)
За тези, които ми подвикват от място, нека да бъдат така любезни да станат и да ми направят реплика. Помислете какво правите, ако има противоречие между партийната централа и ръководството на парламентарната група! Колеги, опомнете се! Допусната е грешка, текстът не е прецизиран.
Подкрепям текста на господин Лазаров – в т. 3 на чл. 5, номерацията е по предложението в доклада, да отпадне „по писмено искане на парламентарно представената партия или коалиция” и да остане текстът, както беше в правилника – „по предложение на парламентарната група”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Реплики има ли?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, има една хронология при формирането на ръководните органи и изборните длъжности в рамките на Народното събрание, от която ние не можем да избягаме.
Нали ще се съгласите с мен, че в момента, в който се избират председателят и заместник-председателите, все още няма сформирани парламентарни групи?
Така че словосъчетанието „по предложение на парламентарната група, която го е излъчила” няма хронологично обяснение. Тоест към момента на избора на заместник-председатели те не биха могли да бъдат излъчени от парламентарни групи. По тази причина това, което Вие предлагате, няма логичен смисъл. В момента, в който се избират заместник-председателите, те се предлагат от парламентарно представените политически партии и коалиции.
За да има все пак някакъв хронологически смисъл на това кой ги е излъчил и кой има право след това да иска тяхното отзоваване, понеже той ги е предложил, трябва да се запише и тази хипотеза. Аз съм съгласен, че може би записът навежда към някакво съмнение за двусмислие, но това е единственият възможен начин да спазим хронологическата последователност при излъчването им като заместник-председатели на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Втора реплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Цачева, аз разбирам логиката на Вашето изложение, но ако твърдите, че предложение от парламентарно представената политическа сила е намеса в работата на Парламента, то тази теза би трябвало да е валидна и към конституирането на ръководството. Защо не? То е същото.
Аз питам: ако субектът на предложението за председател и заместници е парламентарно представената политическа сила, как ще се изпълни разпоредбата на т. 3 по Вашата редакция?
Чета, Вашето предложение е „по писмено искане на парламентарната група, която ги е предложила”. Няма парламентарна група, която да ги е предложила! (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Мисля, че ме разбрахте. Не е коректна и Вашата редакция.
Ако става въпрос за парламентарната група, към която принадлежат, това е нещо съвършено друго! Но Вие предлагате „която ги е предложила”. Няма такъв субект, за да има възможност да се изпълни разпоредбата на т. 3 във Вашата редакция! Понеже субектът на предложението е парламентарно представената политическа сила, това е логиката на вносителя – така както може да предлага, така да има право и да отзовава! Ако второто е намеса в работата на Парламента, намеса в работата на Парламента би трябвало да бъде и първото.
Моля да прецизирате все пак предложението си, така щото то да е коректно и да може да се изпълни, ако получи подкрепа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Господин Мутафчиев, желаете ли да направите реплика? Заповядайте.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Цачева, господин Местан ме улесни, тъй като каза много от нещата, които исках да споделя с Вас.
Но аз още нещо ще Ви кажа. Не виждам защо чак толкова се „трагетизира” въпросът.
Първо – че не е коректен и Вашият текст, както той Ви каза. В голяма част от уставите на партиите – струва ми се, че и във Вашата партия е така, парламентарната група изпълнява решение на партийния орган! Партийният орган може да възлага конкретни задачи на парламентарната група! Не само това, парламентарните групи изпълняват програмите, които са приети от партиите – тези програми, с които се явявате на изборите!
Тъй като се смеете и ме гледате учудено, искате ли да Ви дам няколко примера за гласуване в този Парламент, когато Вие бяхте председател на Народното събрание – как се променяха решения след заседание на Вашето централно ръководство? Спомняте ли си го това? Или с идването на председателя на партията тук се взема едно партийно решение и се казва на парламентарната група, че трябва да гласува точно обратно. И с това бяхте известни – като стил на управление!
Моля Ви, има определени основания, по отношение на Правилника, за тези съображения. Но мисля, че партийната дейност, политиката, която провежда една политическа сила и дейността на парламентарната група пряко са свързани. Така че няма сериозна колизия, която да Ви притеснява в тази посока. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо Цачева, заповядайте за дуплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Казак, нямам различия с Вас и изказаното Ви становище по отношение начина, по който се избират членовете, които са ръководство на Народното събрание. Прав сте, към момента на избора няма парламентарни групи, формирани по съответния ред, поради което в чл. 5, който вече гласувахме, коректно приемам предложението на комисията и съм го подкрепила с гласуване.
Приемам, господин Местан, разсъжденията Ви, тъй като ако механично в предложението отпадне първата част – „по писмено искане на парламентарно представената партия или коалиция”, остава само текстът „на парламентарната група, която”, вярно, „не е излъчила кандидат за председател или за заместник-председател”.
Затова в дупликата ми предлагам редакция на т. 3: „по писмено искане на парламентарната група, образувана от парламентарно представената партия или коалиция, която ги е предложила”. Това вече считам, че е коректният запис и по този начин ще моля колегите да го подкрепят.
На третия репликиращ позволете ми да не му отговарям – много далече беше от темата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Лазаров, приемаме ли, че това предложение инкорпорира Вашето? Благодаря Ви.
Други колеги желаят ли да се изкажат?
Има ли други изказвания? (Реплики от народни представители от КБ и ДПС.)
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Има и хипотеза, при която парламентарната група може да предложи по-нататък. (Реплики между народни представители от КБ и ДПС и докладчика госпожа Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма други изказвания.
Първо гласуваме предложението на госпожа Цачева за нова редакция на т. 3, което инкорпорира предложението на господин Лазаров.
Гласували 152 народни представители: за 104, против 45, въздържали се 3.
Предложението на госпожа Цачева е прието.
Тъй като няма други изказвания, подлагам на гласуване целия текст, заедно с това, което гласувахме преди малко – чл. 5 по новата номерация. (Реплики между народни представители от КБ и ДПС и докладчика госпожа Мая Манолова.)
Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
Всички са гласували „за”, тоест предложението на госпожа Цачева е било удачно.
Продължаваме, госпожо Манолова, със следващия текст.
Колеги, само да уточним – във връзка с решението, което приехме, по това как ще се докладват текстовете, и във връзка с бележката, която направи госпожа Цачева, която беше основателна – когато има текст, към който текст има предложение, което предложение по принцип се подкрепя от комисията и след това комисията предлага окончателна редакция, директно се чете текстът на окончателната редакция, а само се съобщава, че има предложение, например: „на госпожа Мая Манолова и група народни представители”.
Да продължим.
Следващият текст е чл. 7 по вносител, който става чл. 6.
Да чуем редакцията на комисията.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 6:
„Чл. 6. Народното събрание избира от състава на народните представители осем секретари”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания относно секретарите? Няма.
Гласували 142 народни представители: за 139, против 1, въздържали се 2.
Продължаваме с чл. 8 и наименованието на Глава трета.
Има ли изказвания по тези два текста?
По тази два текста няма предложения, няма редакция.
Госпожа Атанасова – за изказване.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, Глава трета и текстовете в нея предполагат, че са разписани правомощията на ръководството на Народното събрание, затова имам редакционно предложение Глава трета да бъде озаглавена „Ръководство на Народното събрание. Правомощия.” (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Реплика има ли? Няма реплика.
Изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване предложението на госпожа Атанасова за нова редакция на заглавието.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики.)
В процедура на гласуване сме – моля Ви, гласувайте!
Гласували 144 народни представители: за 54, против 74, въздържали се 16.
Не се приема. (Шум и реплики.)
Не се приема предложението за промяна. (Реплики от ДПС.)
Пристъпваме към гласуване на текста, както е подкрепен от комисията: чл. 8 плюс заглавието на Глава трета.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики.)
Гласували 124 народни представители: за 87, против 20, въздържали се 17.
Приети са текстовете.
Сега преминаваме към следващия текст, а това е чл. 9 по доклада.
Госпожо Манолова, съобщете какви предложения има, кои се подкрепят. Тези, които не се подкрепят, трябва да ги прочетете и да изчетете накрая предложението на комисията. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Не задавайте един и същи въпрос няколко пъти! Подложих на гласуване чл. 8 и заглавието на Глава трета, ако трябва да поясня.
Госпожо Манолова чл. 9.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: По чл. 9 предложение на Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Четин Казак:
„В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се добавя „след съгласуване с Административния съвет”.
3. В т. 11 накрая се добавя „по предложение на Административния съвет”.
4. В т. 13 накрая се добавя „по предложение на Административния съвет”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 9, който става чл. 8:
„Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове;
3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители;
4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база, след съгласуване с Председателския съвет;
5. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание;
6. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание;
7. упражнява контрол върху издаването на „Държавен вестник”, както и другите правомощия по Закона за „Държавен вестник”;
8. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента, след съгласуване с Председателския съвет;
9. след гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти при гласуване извън случаите по чл. 62, ал. 3;
10. осигурява и следи за спазването на този правилник;
11. утвърждава класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него;
12. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение;
13. утвърждава правилник за работата на администрацията на Народното събрание;
14. контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане;
15. назначава и освобождава квесторите на Народното събрание;
16. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този Правилник.
(2) Председателят на Народното събрание създава Консултативен съвет по законодателството. Организацията, дейността и състава на съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание. В заседанията на Съвета могат да участват представители на граждански организации.
(3) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.
(4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им.
(5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от парламентарно представената партия или коалиция, от която е излъчен председателят.
(6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания?
Най-напред има думата господин Казак.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във всички формати на Народното събрание, в които съм бил, неизменно съм предлагал едно решение, което ми се струва наложително, правилно и в унисон с практиките в други европейски държави и техните национални парламенти, и не на последно място, такава е практиката и в Европейския парламент по отношение управлението на администрацията, по отношение гарантирането на административното обслужване на народните представители. Във всички тези институции е възприет подходът да се излъчва колективен орган, създаден от народни представители, който да се занимава с решаването на всичките проблеми, който да организира вътрешното функциониране, вътрешния ред, да се занимава с дейността по осигуряване на всички онези административни услуги, които администрацията дължи на народните представители и които трябва да бъдат осъществявани по равно за всички тях, за да се гарантира, че Народното събрание е съставено от 240 равноправни народни представители, а не от председател, администрация и останалите народни представители се оказват в ситуация на пълна неспособност да влияят върху решенията, които ги касаят пряко.
За да се избегне именно този дисбаланс, да се гарантира все пак статутът на всеки Парламент като колективен орган – за разлика от всички други органи на изпълнителната власт – в който всеки член е равноправен и равнопоставен, за да се даде възможност на този колективен административен орган да решава понякога и чувствителни, деликатни теми, които, именно поради факта, че са деликатни, чувствителни, нито един председател на Народното събрание не може да реши или да има смелостта да реши сам, и да се избегне възможността, която нерядко става факт, постепенно народните представители да се превръщат в безропотни изпълнители на волята на администрацията, прокарвана чрез главния секретар и след това чрез председателя на Народното събрание, е наложително да има такъв орган. Той е доказал своята потребност, както казах, в редица европейски държави в техните национални парламенти и в Европейския парламент включително.
Аз съм убеден, че рано или късно – въпреки че и този път идеята не се възприема, някой формат на Народното събрание в бъдеще ще възприеме най-после тази европейска практика и ще се превърнем в пълноценно, самоуправляващо се Народно събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики?
Госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Казак, дами и господа народни представители! Господин Казак, подкрепям предложението на комисията за правилник на Народното събрание, която е отхвърлила Вашето предложение, и ще призова народните представители да го подкрепят.
С тази Ваша идея за такъв орган, който българската законодателна система не познава, влизаме в пряка колизия с действащи нормативни актове. Няма тук да ги изброявам всичките под формата на реплика, защото ще взема отношение по предложението Ви за нов раздел или глава, както беше структурирано в правилника. На първо място е Законът за държавния служител.
Но по-важното, което трябва да чуят колегите, е, че този орган няма да подпомага ръководството на Народното събрание, така както Вие го обяснихте, а обратното – той би размил отговорността на ръководството, тъй като винаги едноличен субект, който има правомощията по отделните закони, би могъл да се скрие зад един колективен орган, както Вие го предлагате. Затова, повтарям, предложението на комисията е правилното юридически и политически издържано, поради което моля да го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Втора реплика? Няма.
Дуплика желаете ли?
Заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, тук допуснахте грешка. Явно не сте проучили детайлно парламентарната практика в България. В Тридесет и седмото Народно събрание...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Тогава нямаше Закон за държавния служител.
ЧЕТИН КАЗАК: Не подменяйте тезата, в която Ви хванах, че имате пропуск. В Тридесет и седмото Народно събрание имаше подобен орган. В българската парламентарна практика вече има подобен прецедент, така че приемете пропуска си.
Повтарям, този орган е широко разпространен в редица парламенти на европейски държави, включително в Европейския парламент. За да го има, за да са го възприели нашите колеги в европейските държави, значи са осъзнали неговата полезност и необходимост. В България той не се възприема именно от зле разбраната солидарност с председателя на Народното събрание, който обикновено е излъчен от водещата политическа сила. Някакъв ирационален страх, че едва ли не ще му се отнемат правомощия, които му се полагат незнайно по какви причини, тъй като в Конституцията, уважаема госпожо Цачева, никъде не е записано, че председателят на Народното събрание ръководи администрацията и се занимава с всички административно-технически и битови проблеми на органа.
Ако отворите Конституцията, ще видите изчерпателно изброени правомощията на председателя на Народното събрание. Изчерпателно изброени, повтарям. Всичко останало, което му се вменява, му се вменява чрез правилника, с волята обикновено на водещата политическа сила, която го е излъчила. От тази гледна точка е моето предложение – то е съвсем конструктивно, няма никакво размиване на отговорност. Напротив, чрез този орган европейската практика е доказала, че Парламентът може да се самоуправлява по-добре и народните представители да имат възможността да управляват – да участват в организацията на институцията, на която са част. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания по текста?
Госпожа Цачева – по текста на чл. 9, който ще бъде преномериран.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Ще взема отношение по проекта за редакция на чл. 9, т. 9 и на ал. 5, но преди това само да довършим темата с Административния съвет.
Прав сте, господин Казак, като се позовавате на този номер на Народното събрание. Това е така, но много вода е изтекла оттогава и има приети редица нормативни актове. Няма да си губя от времето, за да ги цитирам. След действието на тези актове, част от които споменах, е несъстоятелен такъв административен съвет.
Отзад напред – ал. 5: „При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя...” – тук предлагам след запетайката да се запише „от същата парламентарна група”, за да избегнем текста, който преди малко дискутирахме – „излъчен от парламентарно представена партия или коалиция, от която е излъчен председателя.”, за да избегнем момента на излъчването. Повтарям: „той се замества от заместник-председател от същата парламентарна група”.
Много по-сериозен е обаче проблемът в т. 9 относно правомощията на председателя. Предлага ни се следната редакция: „След гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти при гласуване извън случаите по чл. 62, ал. 3”.
Колеги, повдигам въпроса, защото това е първият момент, в който става дума за гласуване с чужди карти. Подобни текстове се срещат и назад в предложения ни от комисията проект за правилник.
Няма как да не отидем систематично и да погледнем какво пише в чл. 62, който възпроизвежда старата редакция на чл. 56. Считам, че текстът на чл. 62 се нуждае от явно прецизиране, тъй като не държи сметка за новопостъпилите обстоятелства, които са в сила от месец януари 2010 г., а именно за мен категорично е преодолян моментът на гласуване и възможността за гласуване с чужди карти. Да, вярно е, че в момента гласуваме с карти, с които това е възможно да се случва, но се надявам, че мнозинството в Четиридесет и второто Народно събрание ще има волята от момента, в който този правилник, гласуван сега от нас, влезе в сила, да няма повече споменаването на понятието „чужди карти”. Това може да стане, след като в целия правилник никъде не оставим възможност за такъв текст.
Вярно е, че след като през месец януари 2010 г. преминахме към гласуване с карти с биометрични данни, не направихме чисто формално промяна в текстовете на правилника, но към днешна дата начините за гласуване, както ни се предлагат в чл. 62, аз считам за несъстоятелни.
Казва се, че явното гласуване се извършва чрез:
„1. компютъризирана система за гласуване;”. Ясно е за какво става реч – с карти. Надолу има специална алинея, че те са биометрични.
„2. вдигане на ръка;”. За мен това е отживелица, при положение че Парламентът разполага с такъв начин на гласуване.
„3. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се;”. Това трябва да остане.
„4. саморъчно подписване;”. Това може да остане.
„5. поименно изписване имената на народните представители и начина на тяхното гласуване чрез компютъризираната система.” Точка 5 е безсмислена при действието на тази система. Това се съдържа в т. 1. Щом имаме компютъризирана система, винаги имаме изписване на имената.
Алинея 3 губи изцяло смисъла си – че „при компютъризираната система гласуването става чрез биометрични данни на всеки един народен представител или чрез система, задействана с биометрични данни на всеки един от народните представители.”.
Тайното гласуване не го коментирам.
Тъй като ще му дойде времето на чл. 62, да прецизираме тези неща. Мисля, че тук трябва да остане следната редакция (става дума за правомощия на председателя): „Може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването”, без значение какъв е видът на гласуването, на който ще се върнем по-късно в чл. 56 по действащия правилник, който ще стане чл. 62. Мисля, че това е коректният запис, защото ако го оставим по този начин, по-нататък ще влезнем в много сложни противоречия с текст, на който в момента сме обърнали внимание, но не сме се замисляли какво точно гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Това беше изказване с две предложения по редакцията.
Има ли реплики? (Разговори между докладчика Мая Манолова и народния представител Цецка Цачева.)
След като си поговорихте, ще има ли реплика, госпожо Манолова? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Пак ще повторя, че страдате от прекалена подозрителност. След като обяснявах във връзка с изявления на депутати от ГЕРБ – че Коалиция за България иска да отмени системата за гласуване с биометрични данни, че искаме да върнем гласуването с чужди карти и какви ли още не небивалици – сега да се върнем конкретно на този текст. Ако не бяхме предвидили хипотезата, че ще има санкция за гласуването с чужди карти, щяхме да стигнем до обратното обяснение, че видите ли, след като в стария правилник съществуваше установяването и санкцията за гласуване с чужди карти, сега се премахва. Няма как човек да Ви угоди – от всичко, което чувам от Парламентарната група на ГЕРБ, по времето на приемането на парламентарния правилник.
Нека да е ясно – в момента, тъй като не е готова биометрията, всички ние гласуваме с карти, с които формално практически може да се гласува с чужда карта. Не е готова биометрията и аз не мога да гарантирам. Сигурно има технологично време, което на Вас би трябвало да Ви е по-ясно, отколкото на мен. Има нови народни представители, които са дали отпечатъци, които се обработват, докато станат в крайна сметка картите. Има някакъв технологичен период. Правилникът – живот и здраве – ще бъде приет тези дни. Не искам да се ангажирам със срок утре или други ден. Това означава ли, че докато стане готова новата биометрия с новите карти, ще виси без възможност за санкциониране гласуването с чужди карти?
Хубаво, ще го приемем, но после господин Ципов, както вече ме апострофираше, ще започне да скача, че или искаме да стимулираме гласуването с чужди карти, или няма да въвеждаме биометрия.
Нека да остане „информация за гласуването, включително за гласуването с чужди карти при гласуване извън случаите по чл. 62, ал. 3, за да са изчерпани всички възможни хипотези.
Освен това възможно е в някакъв момент да блокира биометрията и временно пак да се гласува с такива карти. Нека да ги има тези възможности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше реплика.
Имате право на дуплика, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, госпожо Манолова, уважаеми народни представители! В действащия правилник, по който ние в момента работим и се ръководи пленарната зала, има текстове, които ни позволяват – на ръководството, на Вас, при нарушение на разпоредбата за гласуване с чужди карти да бъдат санкционирани народни представители. Но новият правилник ще влезе в сила едва след обнародването му в „Държавен вестник”. Приемам най-кратките срокове – че в утрешния ден ние ще гласуваме правилника и в петък той може да бъде обнародван. Парламентът вече работи втора седмица и е недопустимо за това време, ако има воля на мнозинството, да не работи системата с биометрични данни. Приемайки занапред нашия правилник с останало в него понятие „чужди карти”, ние правим отстъпление от нещо, което толкова трудно в продължение на много години успяхме да направим в миналото Народно събрание. И това се случи изцяло поради волята на Парламентарната група на ГЕРБ, защото аз знам какви са били тегобите на бивши председатели на Народното събрание, които винаги са искали този порочен процес да бъде преодолян, но не са могли да го постигнат заради това, че не са имали подкрепата на парламентарните си групи.
Затова нека занапред, давайки тон от гласуването, което сега ще проведем, никъде в новия правилник да не оставим понятието „чужди карти”. Защото направим ли това, аз Ви гарантирам, че не е по силите на цялото ръководство на Народното събрание да се справи с това – как като пианисти народни представители ще упражняват пъргавостта на пръстите си в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Следващо изказване – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, подкрепям текста на вносителя в редакцията на комисията, включително и в частта за съхраняване на текста за санкциите при гласуване с чужди карти. Знам, че това е гордостта на госпожа Цачева и не влагам грам ирония в това. Успяхте в миналия Парламент с биометричните данни, но ето – пред толкова много свидетели Ви казвам: след няколко дни, когато започнем отново гласуването с карти с въведени биометрични данни, ще Ви демонстрирам как ще успея да гласувам с Вашата карта. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Става по трудно... Чуйте ме, госпожо Цачева, знаете, че не си хабя думите напразно. Става трудно, но става. На мен, когато за първи път ми демонстрираха това, ми беше трудно да го проумея. Нека да остане санкцията за гласуване с чужди карти.
Освен това, във връзка с по-нататъшната дейност на Народното събрание, е полезно да дадете Вашия принос с експертизата, която натрупахте за тези четири години – както видяхте, днес се прие едно удачно Ваше предложение във връзка с отстраняването на председател и заместник-председатели на Народното събрание – добре е да участвате в постоянните комисии на Народното събрание, за да не се налага тук да пренасяме още веднъж дискусиите, които вече са провеждани в постоянните парламентарни комисии.
Ако това, което Ви казах, Ви изненада, искам да Ви успокоя – бях изненадан и аз, докато не се убедих със собствените си очи, че макар и трудно, това е възможно. Ако някой не вярва, да заповяда след няколко дни, ще направим експеримент.
Бързам да Ви успокоя, че никой нито от тогавашната парламентарна група на Движението за права и свободи, нито от сегашната ще се възползва от възможността, която дават биометричните данни, но това е определено възможно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желание за реплика? Няма.
Други желаещи да се изкажат по текста? Няма.
Закривам дебатите по текста.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Цачева по т. 9, която току-що обсъдихме.
Предложението е: след израза „информация за гласуването” да се сложи точка и запетая и така да приключи редакцията на т. 9.
Гласуваме предложението на госпожа Цачева.
Гласували 139 народни представители: за 49, против 87, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване второто предложение на госпожа Цачева – в ал. 5 изразът „излъчен от парламентарно представена партия или коалиция, от която е излъчен председателят” отпада и се заменя с текста „от същата парламентарна група”.
Гласували 125 народни представители: за 96, против 28, въздържал се 1.
Предложението на госпожа Цачева е прието.
Подлагам на гласуване целия текст.
Извинете, господин Четин Казак, пропуснахме Вашето предложение.
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Четин Казак за ал. 1 на чл. 9, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 14, против 76, въздържали се 37.
Предложението не е прието.
Гласуваме целия текст по редакцията на комисията с добавката на госпожа Цачева по ал. 5, която одобрихме.
Гласували 123 народни представители: за 114, против 5, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Сега да чуем становището на комисията по чл. 10.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 10, който става чл. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 10, който става чл. 9.
Гласували 129 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: По чл. 11 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 10.
„Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанията на Народното събрание и го подпомагат при извършване проверка на кворума;
2. при гласуване с компютризираната система извън случаите по чл. 62, ал. 3 съдействат за предотвратяване и санкциониране на гласуването с чужда карта;
3. при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя резултата от гласуването;
4. при тайно гласуване подпомагат технически гласуването;
5. четат имената на народните представители при поименно гласуване;
6. проверяват и подписват стенографските протоколи от заседанията, на които са били дежурни;
7. осъществяват и други възложени им от председателя задачи, свързани с дейността на Народното събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте докладвания текст от госпожа Манолова в редакцията на комисията.
Гласували 113 народни представители: за 105, против 5, въздържали се 3.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: По чл. 12 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 11:
„Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в пленарната зала и на балконите към нея;
2. подпомагат секретарите на Народното събрание при преброяване на гласовете при явно гласуване, при техническата организация при тайно гласуване и при гласуване с компютъризираната система извън случаите по чл. 62, ал. 3 и им съдействат за предотвратяването на гласуването с чужда карта;
3. следят в пленарната зала да присъстват само народни представители, министри и допуснати от Народното събрание лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 104, против 6, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Госпожо Манолова, моля само да докладвате заглавието на Глава четвърта.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: „Глава четвърта – Парламентарни групи”. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: По чл. 13 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по буква „б” и не го подкрепя по букви „а” и „в”.
„В чл. 13:
„а) алинея 1 се изменя така...”
Оттегляме предложенията по подточки „а” и „в” с цел икономия на парламентарно време.
Следващото предложение е от народния представител Христо Бисеров и е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 12:
„Чл. 12. (1) Народните представители могат да образуват парламентарни групи.
(2) Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 10.
(3) Когато броят на народните представители в една парламентарна група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
(4) Заместник-председател на Народното събрание се освобождава предсрочно от длъжност при преустановяване съществуването на парламентарната група, в която членува. Освобождаването се обявява на първото пленарно заседание без да се обсъжда и гласува.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Няма как без изказвания да подминем този текст, защото той е изключително важен и засяга това, което сме се борили да не се случва и в Четиридесет и първото Народно събрание, а именно да подпомагаме роенето на нови парламентарни групи чрез възможности за политическо номадство.
Какво се случва в този текст? Съжалявам, че госпожа Манолова така набързо и уж за да пести време оттегли своето предложение, което аз изцяло подкрепям. Забележете, че в предложението на госпожа Манолова е казано, че тези народни представители, които са напуснали своята парламентарна група, не могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна група, както и да образуват нова парламентарна група. С предложението, което е направено от господин Бисеров, с отпадането на ал. 5 се създава възможност за образуване на нови парламентарни групи. Това ли искат народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание? Това ли искат българските граждани, които ни изпратиха всички нас тук в Четиридесет и второто Народно събрание?
Уважаеми колеги, обърнете внимание на редакцията на комисията, която е още по-скандална:
„Чл. 12. (1) Народните представители могат да образуват парламентарни групи”.
Тук изцяло е подменен текстът на Правилника на Четиридесет и първото Народно събрание. Вече се говори за партия или коалиция от партии, не се говори за политически групи, както е в действащите разпоредби. Бих задала въпрос към колегите от Коалиция за България: как и на какво основание подкрепяте този текст, защото така записан в чл. 12, който, разбира се, трябва да се гледа и във връзка с чл. 15 по-нататък, където има същите разпоредби, излиза, че една парламентарна група, каквато е Коалиция за България, защото е коалиция, която е съставена от осем партии, може да бъде раздвоена на колкото прецени парламентарни групи и това правилникът в момента с редакция, каквато е записана, го позволява. Каква е целта на този текст не знам или поне се надявам да не е това, което аз си мисля. Затова си позволявам да обърна внимание и на колегите от Коалиция за България, защото те правилно са си направили предложението. Защо сега оттеглят това предложение и подкрепят този текст и разпоредбата на чл. 12? Какво се цели, създаване на нови парламентарни групи, разроени от сега съществуващите?
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Онова, което правехте в Четиридесет и първото Народно събрание.
ИСКРА ФИДОСОВА: Ние никога не сме правили нови парламентарни групи, извинявайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Репликите от микрофона!
ИСКРА ФИДОСОВА: Четете и гледайте това, което … Господин председател, моля да направите бележка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Карадайъ, ако обичате!
ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, обърнете внимание на тези текстове! Ще се изкажа и по-нататък, когато стигнем до чл. 15, където за мен текстът е още по-проблемен, но в момента даваме възможност – и оттук започва проблемът, всеки един, който напусне парламентарната си група, да може да влезе и да се образува нова такава, когато има, разбира се, най-малко десет народни представители, както и една група да бъде разроена на няколко парламентарни групи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря за изказването.
Има ли желаещи за реплики на това изказване? Няма.
Думата има Михаил Миков, председател на Четиридесет и второто Народно събрание.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Опираме до един въпрос, който по определен начин беше уреден в предишното Народно събрание. Ако разгърнете Конституцията ще видите, че никъде няма уредба на парламентарни групи. В Конституцията са уредени правата на народния представител, от каквито народни представители се състои Народното събрание.
В чл. 67 от Конституцията е казано, че народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ и обвързването със задължителен мандат е недействително.
Въпросът за парламентарните групи е въпрос на вътрешна уредба и самоорганизация по политически признак, както са участвали в парламентарните избори на съответните партии или коалиции от партии и тяхното самоорганизиране.
В предишното Народно събрание на ниво правилник имаше прокарани сериозни ограничения, които противоречат на свободния мандат – ограничения, свързани с права, които конституционно са на народните представители. Аз няма да стигам дотам да коментирам как превръзката между забрани в правилника за политическо самоопределяне на народния представител и свързването им с темата за субсидиите на политическите партии, които доведоха до изкривявания в обществените нагласи въобще към работата на Народното събрание и функционирането на мнозинството.
Мисля, че комисията е намерила един разумен компромис между правата, между свободния мандат в Конституцията и вътрешната организация на Народното събрание, разбира се, като политическа общност, която се събира в дадена група. Ако народните представители в една група от 50 или 100 души решат да имат заместник-председател, решат да имат повече коли, да имат повече стаи, те могат, госпожо Фидосова, да се разроят на пет групи. Само че това не е политическият смисъл, който Конституцията влага във функционирането на политическите партии и създаването на парламентарните групи. Това са парко-домакински и битови въпроси, които хората отдавна са казали, че не харесват, когато народните представители разсъждават откъм домакинската, откъм битовата, откъм тази част. Така че аз се изказвам в подкрепа на тази тенденция на промяна на духа на правилника, която изхожда и от свободния мандат, прогласен, повтарям, в чл. 67 на Конституцията.
Никой народен представител не може да бъде вързан за партията, за групата си, освен чрез своите политически убеждения, чрез своите вътрешни убеждения, чрез своите чисто човешки отношения. Всякакви опити на ниво правилник да се задържа веднъж завинаги статично политическото самоопределение, мисля, че са погрешни.
Да, има логиката, че народът е гласувал за съответната партия. Тя лежеше като мотив и в предишните ограничения, така нареченото „парламентарно номадство”.
Уважаеми народни представители, хората се женят и се развеждат, въпреки Семейния кодекс. Хората променят убежденията си, въпреки клетвата в един или друг партиен устав, в едно или друго ръководство. И не може на ниво правилник ние да се опитваме да задържаме онова, което в Конституцията е разбиране за свободния мандат.
Другото е разбирането за императивния мандат, което го имаше преди 1989 г., включително то се появява като идеята за отзоваване на народния представител. Обаче представете си какво би станало с народните представители от опозицията в един район, където мнозинството има по-силно влияние.
Затова устойчивите демократични системи в Европа и света се развиват върху тези няколко стълба на демокрацията. Опитите на ниво правилник да подменяме духа на Конституцията с едни или други наши тясно партийни съображения, тясно политически сметки, обикновено водят до такива изкривявания, на каквито бяхме свидетели в предишното Събрание – напуснал групата независим, но заявил принадлежност, отива се в политическите партии. Ние трябва да вървим към едно ясно разбиране, че въпросът със субсидиите е въпрос на политическите партии, а въпросът на свободния мандат е въпрос, който не може да решаваме в правилника, той е въпрос на чл. 67 от Конституцията. Така че Ви моля в този план да поставяме и дискусията по нашия правилник. Благодаря.
Извинявайте, че превиших времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви за изказването.
Превишихте времето, но това е единственото изключение, което получавате днес – малък бонус към председателя.
Реплика към председателя на Четиридесет и второто Народно събрание от председателя на Четиридесет и първото Народно събрание – госпожа Цачева, заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Бисеров, уважаеми господин Миков, колеги народни представители! Аз съм склонна разбирането Ви за свободния мандат частично да подкрепя, но категорично не мога да подкрепя предложението на чл. 12, ал. 1 – да се образуват парламентарни групи без никакъв критерии, и на каква база се образуват тези групи.
За по-дългите избирателни листи – биха могли колеги от избирателни райони с повече от десет, единадесет и прочее народни представители, да решат, че в интерес на избирателния им район е много важно да си направят една парламентарна група. Не може да се запише, че се образуват парламентарни групи, без да посочим по какъв критерии – на симпатия, на приятелства, на идеи, на политическа принадлежност, на партии, които членуват в коалиции.
От Парламентарната група на ГЕРБ категорично възразяваме редакцията на ал. 1 да остане по този начин, защото няма критерии, въз основа на които се сформират парламентарните групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря за репликата.
Други реплики има ли?
Господин Миков, дуплика?
Впрочем, не е необходимо да сядате долу, важното е да не водите.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо Цачева, аз не смятам, че народните представители, избрани от по-дългите листи, могат да си правят групи, защото всеки народен представител представлява не само своите избиратели, а целия народ. Великото народно събрание е казало така.
И затова, за да има спокойствие, на въпроса Ви за критериите – критерият е брой. Критерият е брой. Аз Ви предлагам да добавим редакционно: народните представители могат да образуват парламентарни групи по политически признак. По политически признак, за да е ясно. Аз го разбирам, то произхожда от целия дух и текстовете на Конституцията, но ако трябва да го запишем изрично в правилника. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Не може по роднински, не може по служебен, не може по бизнес отношения, не може по приятелска линия, не може по колегиална линия, не може по избирателен район – по политически признак! Защото Народното събрание е политически орган, защото парламентарните групи отразяват политически платформи, които хората оценяват на изборите. А отклоненията в практиката, на които нашата действителност се е нагледала – те може да се получат при реденето на листите, може да се получат и извън Събранието, но ние трябва да покажем нашето разбиране по въпроса. Групите са на политически признак и край!
Никакъв друг признак не може да има, защото Конституцията, духът й, организацията на парламентарната република така го е заложила. Другото би означавало на ниво правилник ние да подменяме тези устои на свободната демокрация и вътре в правилника да се опитваме да решим въпроси, които са нерешими. Все едно да въвеждаме в Семейния кодекс признак, критерий, по който хората се развеждат по взаимно съгласие. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Ами добре, постига се дълбоко и непоправимо разстройство на отношенията на една парламентарна група...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това е извън Парламента, моля Ви се. Дълбокото и непоправимо разстройство е извън темата...
МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин председател. Това е моята позиция, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше дуплика, има ли други изказвания?
Господин Лазаров, заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Към преждеговорившия господин Миков. Да, по политически признак и така беше предложението в Четиридесет и първото Народно събрание, така е и предложението, което оттегли госпожа Манолова, че могат да образуват парламентарни групи. Разбира се, това е смисълът и е в съответствие с чл. 11 от Конституцията по политически признак, по принадлежност на партиите, които са регистрирани в Народното събрание. Разбирам опитите Ви да замъглите цялата идея, която Вие прилагате тук, но те за съжаление са много неуспешни.
За тези колеги, които не са успели да прочетат Правилника, защото той беше раздаден днес и веднага пристъпихме към гласуване, това е следващата тема – може ли основният закон, защото Правилникът е закон по своята същност, макар и на едно четене гледан, сутринта раздаден, ние веднага да го гласуваме.
За какво става въпрос в тезата, която беше развивана тук преди малко? Ако един народен представител в подкрепа на развитата теза за свободния мандат напусне своята парламентарна група поради вътрешни убеждения или някакви други причини, или защото е припознал политиката на друга парламентарна група, той не може да отиде там, а в същото време, ако десет народни представители напуснат могат да образуват някаква друга парламентарна група. Ей, Богу, тази логика е ясна – кого, защо и как ще обслужва! Осем души народни представители, ако напуснат четирите парламентарни групи, са независими народни представители, не могат да участват в комисиите, в които досега са били към съответната парламентарна група, то е нормално. Ако е излъчена в ръководството на Народното събрание тази парламентарна група ще трябва да напусне, но ако станат десет – още двама напуснат, те правят парламентарна група с всичките й права, даже не са длъжни да заявяват защо напускат, по какви съображения.
Не, уважаеми господин Миков, ние с Правилника ни най-малко не пречим на правото на свободен мандат на народните представители.
Да, Конституцията е категорична – мандатът е свободен, той не може да бъде задължителен, но тук говорим за нещо друго – за устройството на работата и дейността на Народното събрание. Да, нека да бъдат непринадлежащи към която и да било парламентарна група, но защо трябва да правят нова парламентарна група? Връщате ни отново в порочния опит в Четиридесетото Народно събрание, когато българските граждани бяха категорично против да се правят нови парламентарни групи. Обикновено това ставаше в края на мандата на Народното събрание, когато се правеха всякакви конфигурации. (Реплики от ДПС.)
Уважаеми колеги, тръгвате по много опасна, сериозна плоскост. Съжалявам, но тук се говореше, че ще се чуе мнението на българските граждани. В обсъждането на този Правилник участваха представители на неправителствени организации. Посочете ми кои са тези български граждани и неправителствени организации, които са съгласни на това парламентарно номадство – напусналите народни представители да правят нова парламентарна група, но иначе да не могат да обявяват принадлежност към друга.
Да, наистина, аз съм „за” това да нямат право да обявяват принадлежност към друга парламентарна група, но нека да бъдем последователни и да нямат право да образуват самостоятелна парламентарна група. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Господин Лазаров, Вие не разбрахте ли каква е уйдурмата в цялата тази схема? Представете си хипотезата, в която десет народни представители от „Атака” напускат, стават нова група, техният вожд ги заклеймява, че те подкрепят тройната коалиция, а той излиза чист от цялата работа. Представяте ли си тази хипотеза? Може съвсем логично да си представим каква е била целта на тази промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Това беше първа реплика.
Друга реплика?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Господин Лазаров, още една хипотеза пропуснахте. Досега в Правилника, включително в Четиридесет и второто Народно събрание, колеги, ние формирахме парламентарните групи на базата на регистрацията ни в Централната избирателна комисия, от която сме избрани всички като народни представители. Така получиха наименование Парламентарната група на ГЕРБ, на Коалиция за България, на Движението за права и свободи и на Парламентарната група на „Атака”.
Сега обърнете внимание и погледнете, че във връзка с чл. 13 е и разпоредбата на чл. 15, където парламентарните групи нямат ангажимент да следват наименованието с регистрацията, с която са се явили на парламентарните избори и са преминали 4-процентната бариера, за да бъдат в Четиридесет и второто Народно събрание. Вече при роенето или при някаква друга хипотеза и вариант, ако са измислили колегите, парламентарните групи могат да се казват кой както прецени, без да има каквато и да било връзка с наименованието на партията и коалицията, с която са участвали в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание.
В чл. 15, който е продължение на чл. 13, също има предложение на госпожа Манолова, която създава гаранция с това предложение да не се стига до това и да не се случва такава абсурдна ситуация. То не е подкрепено от комисията.
Има предложение на господин Бисеров и действащият чл. 15 на Правилника, който следва от Четиридесет и първото Народно събрание, също да отпадне.
Господин Лазаров, как ще се казват тези парламентарни групи, които ще се нароят от следващата седмица, като приемем Правилника? Как ще се казват тези, които са в момента – четирите парламентарни групи, партии и коалиции в Четиридесет и второто Народно събрание? (Реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Това беше реплика.
Няма да има дуплика от страна на господин Лазаров.
Други изказвания ще има ли по текста?
Госпожа Манолова.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Да, наистина в Четиридесет и първото Народно събрание Парламентарната група на Коалиция за България подкрепи идеята да бъде сложена точка на парламентарното номадство. Ние се съгласихме с включването на текстове, които бяха на ръба на Конституцията, даже бих казала от другата страна, най-вече по отношение на принципа на свободния мандат, с една цел – наистина да има ясни правила в Народното събрание по отношение на движението на независими депутати.
Какво се получи на практика? На практика се получи, че парламентарното мнозинство на ГЕРБ си отработи един полулегален механизъм, чрез който с финансови средства, забележете, от държавната субсидия на политически партии си осигуряваше мнозинство в парламента. Парламентарното малцинство на ГЕРБ от 117 депутати на практика си осигуряваше повече от три години мнозинство с покупко-продажба на депутати.
Питате ме: какво е мнението на неправителствения сектор, какво ми казаха гражданските организации, какво предложиха? Те казаха едно: „Престанете с лицемерието в Народното събрание. Покупко-продажбата на народни представители в Четиридесет и първия парламент е най-отвратителното явление, което сме наблюдавали през последните 20 години”. В момента авторите на тази позоряща парламента практика да купуваш депутати със собствените пари на техните партии имат очи да произнасят тиради от парламентарната трибуна.
Да, ето аз заявявам ясно. Аз съм за честност и яснота при писането на парламентарните правила. Да, според парламентарния правилник ще има възможност да се създават нови парламентарни групи от изключени или напуснали народни представители. Но това, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, няма да става срещу пари. Няма да има пазар – това, което правехте през целия Четиридесет и първи Парламент.
За да бъде затворена веднъж-завинаги тази парламентарна сергия, сме внесли промени в Закона за политическите партии, и всички парламентарни групи декларираха, че ще ги подкрепят, а именно логиката „парите следват депутата” да бъде прекратена. Вече и да искате да си изпазарувате народен представител, Вие от ГЕРБ, няма да има как, защото парите му ще остават за парламентарната група, от която е бил избран. Това е честно и справедливо спрямо хората.
Ако притеснението Ви е, че сергията се закри, тогава го кажете откровено, това, което аз казвам откровено – да, ще имат възможност депутати, например от ГЕРБ, които не желаят повече да участват в тази формация, ще си спестя епитетите, да го направят честно, почтено и без финансови стимули. Ще имат възможност да го направят и депутати от Коалиция за България, ДПС, „Атака” или от която и да е парламентарна партия. Но не заради пари.
Правилата са предложени ясни и почтени. Това са нашите намерения. Ние от тази трибуна няма да лъжем, както лъгахте Вие. Няма да лицемерничим – няма да говорим едно, а да правим друго. Това са правилата, те ще се спазват по този начин, ще важат за всички и няма да има финансови стимули за движението на депутати в Парламента, защото в Четиридесет и първото Народно събрание, колкото се движиха народни представители от групи навън, толкова парите от партийните субсидии се движиха от една група в друга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Първа реплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, писмото до Правната комисия в Четиридесетото Народно събрание беше подписано от министъра на финансите тогава, а сега министър-председател на България – господин Орешарски. С това писмо, тълкувайки действащите тогава нормативни правила и правилник, се даваше възможност парите да следват депутата.
Така че, госпожо Манолова, хайде да не си припомняме стари неща. Аз категорично заявих моята и на колегите позиция – да, ние сме против това парите да следват депутата. Нека да си останат в политическите партии там, където са излъчени. Съгласен съм с това Ваше предложение.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Откога?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Но защо си оттеглихте предложението тези депутати, които напуснат парламентарните си групи, да нe съставят нова парламентарна група? На какъв принцип ще се обединяват? Или просто някой иска да си напазарува цели парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Втора реплика – господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Господин председателстващ, уважаеми колеги! Госпожо Манолова, мисля, че паметта не би трябвало да Ви изневерява, все пак сте още доста млада. Ще Ви припомня едно от най-големите Ви остриета в Четиридесет и първото Народно събрание – господин Терзийски. Не знам по какъв начин – дали с финансови стимули или с обещания за влизане в листите, го привлякохте, но Вие се възползвахте много ползотворно от това политическо номадство. Така че да говорите за честност, откритост и откровеност и така нататък, точно на Вас не Ви прилича.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли трета реплика? Няма.
Ще има ли дуплика?
Заповядайте!
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Господин Лазаров, винаги ме изумяват особеностите на Вашата памет. Вие помните всичко, което е станало преди четири години, но това, което се случи в тези четири години, винаги го пропускате и го забравяте, или страдате от някаква особена форма на амнезия.
Уважаеми господин Лазаров, преди да обяснявате какво е било преди четири години, би следвало да си спомните, че нееднократно беше внасян Законопроект за промени в Закона за политическите партии по време на Четиридесет и първото Народно събрание. Той третираше именно преустановяване на тази възможност парите да следват депутата, да има финансов стимул за постоянното гласуване на едни депутати към други парламентарни групи. Винаги, ама винаги Парламентарната група на ГЕРБ отхвърляше тези предложения. Вие бяхте „против”, всички Вие! Заради Вас пазарът на депутати не беше преустановен в Четиридесет и първия Парламент, а продължи до края и Вие се възползвахте до края в пълната си сила от тези възможности – чрез парите на данъкоплатците да си купувате депутати, даже не с Ваши пари, а с парите на хората.
Така че не знам откога Вие подкрепяте моята идея парите да спрат да следват депутата? Това за мен е новина, очевидно сте го решили днес или по време на това пленарно заседание. Аз благодаря, надявам се, че ще го подкрепите.
Но това, което искам да кажа и на Вас, и на господин Михов, е, че правилата в Четиридесет и втория Парламент ще бъдат ясни за всички. Ние няма да говорим като Вас, че сме против номадството, а в същото време да си купуваме депутати. Това повече няма да се случва. Казваме ясно – да, тези които напуснат парламентарни групи и са над 10 души, могат да направят своя парламентарна група. Какъв точно Ви е проблемът? Какво точно Ви е притеснението? От какво се притеснява ГЕРБ? – Нямате вече лостови механизми да си държите депутатите под строй и под заплаха ли? Какъв Ви е проблемът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Лазаров иска лично обяснение, макар че, господин Лазаров, няма как да не бъдете споменат в една дуплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Кой-колко помни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Но тъй като имаше един такъв нюанс, заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, за това кой-колко помни и какво си спомня.
Спомням си допреди малко как беше оттеглено предложението – буква „в”, ал. 5 на чл. 13 да се измени така: „Народните представители от парламентарна група, преустановила съществуването си, стават независими народни представители и не могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна група”. Дотук няма никакъв проблем, аз се изказах в същия смисъл.
И още нещо – „както и да образуват нова парламентарна група”. Защо оттеглихте това предложение?
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Няма как да ти отговоря в лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Лазаров, нека да е лично обяснение.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Това е моето лично обяснение защо помня, как помня. Ето това помня. А Вие да ми развивате тук теория кой-колко помнел, кой-как помнел, на кой-какво му отървало.
Между другото това предложение е от група народни представители, то не е само от една народна представителка – нищо, че тя първа се е подписала. Аз не съм чул мнението и становището на останалите от групата народни представители – дали ще влязат в тази демагогия, да оттеглят това предложение, да не могат да правят нови парламентарни групи. Толкова по отношение на помненето, кой-колко помни. Очевидно някой не си спомня преди един ден какво е правил. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Как да ти отговоря като правиш лично обяснение?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Сигурно има мотиви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Продължаваме с изказванията.
Заявка е направил господин Местан – заповядайте!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, когато в началото на Четиридесет и първото Народно събрание – юли месец 2009 г., обсъждахме промените в правилника тогава в зала „Запад”, аз изразих силни резерви, че ограничаването на свободния мандат на народния представител е в противоречие с духа на Българската конституция.
От тази гледна точка на мен и на моите колеги от Парламентарната група на ДПС ни е лесно да подкрепим предложението на комисията, защото този акт ще бъде акт на политическа последователност. Много е важно да бъдем политически последователни.
Ако отворите стенографския протокол, ще прочетете силните ни резерви, че ограничаването на свободния мандат нарушава Конституцията. Дори тогава предупредихме някои от най-възторжените застъпници на ограничаването на свободния мандат, че може наистина да получат онова, което толкова неистово искат. И те дълго време се мотаха без парламентарна група в кулоарите на Народното събрание.
Проблемът на този текст обаче излиза извън рамките на устройството, организацията на дейността на Народното събрание и поставя големия въпрос за политическия морал. Всеки, който ще се прави на съдник от тази висока трибуна по тази тема, трябва да декларира дали е съучастник в едно престъпление, което се нарича кражба. Повтарям за стенографския протокол: кражба на държавна субсидия, която се полага на съответна политическа сила на базата на броя гласове, които тя е получила.
Аз декларирам, че Парламентарната група на Движението за права и свободи не е откраднала нито една стотинка от друга политическа сила, защото не е приемала в редиците си и не е приемала заявление от нито един народен представител, напуснал друга парламентарна група, за да приеме в своята сметка средства, които са удържани от политическата сила, към която доскоро е принадлежал този народен представител, респективно тези средства да постъпят в банковата сметка на Движението за права и свободи.
През миналото Народно събрание обаче от Движението за права и свободи бяха откраднати близо 800 хил. лв. Осемстотин хиляди лева, които се полагат за гласове, подадени за Движението за права и свободи, постъпваха от 2011, през цялата 2012 до разпускането на Четиридесет и първото Народно събрание в банковата сметка на друга политическа сила.
Уважаеми колеги, познайте коя е тази политическа сила, която открадна 800 хил. лв. от Движението за права и свободи!
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Връщайте парите! ГЕРБ!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Аз няма да споменавам тази политическа сила. Този въпрос е риторически.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Риторичен!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Въпросът е риторически! Когато господин Цветков започне да ме учи дали въпросът е риторичен или риторически, става много интересно. Господин Цветков, разликата между „риторичен” и „риторически” е разликата между качествените и относителните прилагателни в българския език. (Шум, оживление.) Относителните прилагателни, за разлика от качествените, не се степенуват. Ако един въпрос е риторически, той е риторически. Не може да бъде по-риторически и най-риторически. Когато едно нещо не може да се степенува, завършва на –ически, ако може да се степенува, е на -ичен. Например един футболист може да бъде техничен, по-техничен и най-техничен, но ако един университет е технически, той не може да бъде по-технически, а трети – най-технически. Тоест – относително прилагателно. (Силни ръкопляскания от ДПС. Оживление.)
И така, въпросът наистина беше риторически. Вие знаете коя е тази политическа сила. Тя няма право да чете морал от тази трибуна. По тази тема тази политическа сила мълчи, навежда глава и мълчи. Трябва да спрем движението на средства от една партия за друга, защото това е гавра със свободната воля на българските граждани.
Съвсем отделен е въпросът за свободния мандат на народните представители. Това е тяхна отговорност.
Получих въпрос от място – с това завършвам, господин председател, дали това не влиза в противоречие с ограничението напусне ли една парламентарна група, да може да влезе в друга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Местан, времето.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Има на пръв поглед противоречие, но то наистина е само на пръв поглед, защото това също би бил незаслужен бонус за съответната политическа сила, която на този принцип може да направи и собствено парламентарно мнозинство, каквото няма по вота за народните представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Михов, Вашето име не беше споменато. (Шум, реплики.) Вие не сте господин Цветков, не Ви давам думата, извинявайте.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Съжалявам, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Съжалявам, но няма възможност да се изкажете. Моля Ви, освободете трибуната, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Проверете в списъка как ми е презимето, така че аз се чувствам засегнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Само ако господин Местан потвърди, че е имал предвид Вас, тогава мога да Ви дам думата.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Него имах предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Добре.
Имате възможност.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Господин Местан, на всички колеги, които не Ви познават, само да обясня. Господин Местан е всеизвестен със своята реторика и с тези си способности. Само че за разлика от него аз съм учил в България, не съм учил в Турция, в Русия и така нататък. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
В България ние изучаваме един-единствен – Български тълковен речник. Не знам на руски, на турски и на други езици как е. В Българския тълковен речник е записана една-единствена дума, цитирам: „реторичен, реторична, реторично, множество число реторични”. Отворете Българския тълковен речник! В Българския парламент работим по Българския тълковен речник. В Турския парламент и в Руския парламент предполагам, работят по друг тълковен речник. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Изложи се, изложи се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Връщаме се към темата за парламентарните групи. (Силен шум, размяна на реплики между ГЕРБ и ДПС.)
Има ли реплики на изказването на господин Местан? Няма реплики.
Заявка за изказване прави господин Цветанов.
Заповядайте – изказване.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже имаше доста спекулации как са се извършвали кражби от партийни субсидии (шум и реплики),...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля за тишина в залата! Още малко остана до края на работното време.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ... Как са пренасочвани към определени партии, мога да разясня нещо изключително важно.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Това реплика ли е?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е част от изказването ми, свързано с всичко това, което се изприказва от всички, които говориха преди мен. Защото госпожа Мая Манолова говореше за кражби, Павел говори за кражби. Разберете: това не е нормално!
Мога да кажа следното. От държавната субсидия, която е получила Политическа партия ГЕРБ, част е отишла към българските граждани, изпаднали в затруднение: 1 млн. 200 хил. лв. са за Фонд за лечение на деца. (Силен шум, тропане по банките и освиркване с „У-у-у” от ДПС.)
Господин председателстващ, моля Ви! Това нормална обстановка ли е? (Продължаващ шум и тропане по банките от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля за ред в залата! (Продължаващ силен шум и тропане по банките от ДПС.)
Господин Цветанов, ще Ви удължа малко времето.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Един милион и двеста хиляди лева дава във Фонд за лечение на деца. (Продължаващ шум и тропане по банките от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля за ред в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Един милион от държавната субсидия отидоха за с. Бисер. Да, тропайте, защото тук е господин Христо Бисеров, роден в с. Бисер и който не отиде нито веднъж, за да може действително да успокои тези хора и да каже какво ще направи Движението за права и свободи. (Продължаващ силен шум от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля за ред, моля за ред!
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: С ДПС не се занимавай!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Партия ГЕРБ даде 1 млн. лв. и бяха построени 34 нови къщи. (Продължаващ шум и тропане по банките от ДПС.)
Един милион дадохме за Перник. Тук е госпожа Мая Манолова, която е много загрижена за Пернишкия регион.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Откраднати!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Един милион лева дадохме точно от държавната субсидия. С това, което сме направили за всички хора, обърнали се към Партия ГЕРБ, сме дали над 4 млн. лв. от държавната субсидия. Смятам това за нормално за всяка една национално отговорна политическа партия, която иска да решава проблемите на българските граждани. (Шум и реплики от ДПС.) Това, че Вие тук правите в момента популизъм, това си е изцяло Ваш проблем. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: За първа реплика – заповядайте, господин Владимиров.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Аз имам лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Разбира се, ще имате лично обяснение.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изключително цинично е ресорният министър, който отговаря за бедствията и авариите, да коментира Перник, при условие че той дойде няколко месеца след земетресението в града, и то по съвсем друга тема. Въобще не спомена земетресението и последствията от земетресението в града.
Не Ви ли е малко неудобно?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Защо не дадохте пари от Вашата субсидия?
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Дадохме, само че не бихме барабана!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше първата реплика.
Нека да чуем господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин Цветанов, изброихте колко много била раздала от субсидията си Партия ГЕРБ. Горе-долу два-три милиона ги наброих.
Ето сега си говорих с колегите от „Атака” – ами да, като вземете един милион от „Атака” и един милион от ДПС, и сте ги раздали! То Вие сте ги взели от другаде, бе, господин Цветанов, ако не сте разбрали!
Освен това, искам да Ви напомня, че Партия ГЕРБ сигурно е давала някакви пари и за Бисер. Явно Ви е била прекалено голяма субсидията. Може би наистина сте имали повече пари, отколкото трябва.
Искам да Ви напомня, че част от парите, които сте давали, отидоха за Вашите собствени заплати! Няколко години като заместник-председател на партията Вие сте получавали заплата или поне сте писали, че получавате заплата, за да може след това в НАП да Ви излезе сметката, за да оправдаете апартаментите си! Ето това е лична заслуга – Ваша и на Партия ГЕРБ! Там са парите, да знаете – във Вашите апартаменти! (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Цветанов, две реплики имаше към Вас.
Заповядайте за дуплика.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Съжалявам, че не познавам колегата, който се изказа толкова компетентно – кога съм отишъл в Перник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Владимиров се казва колегата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Мога да му кажа, че в Перник бях, веднага след като стана земетресението.
Това сте го пропуснали. Може би тогава сигурно не Ви е интересувало или сте избягали от страх, ако сте от Перник. (Възгласи: „Е-е-е!” от ДПС и КБ.)
Това за господин Кутев просто не си заслужава да го коментирам, защото не знам как би се почувствал, ако излезе и отново си забрави мисълта.
Онова, което мога да Ви кажа, е в духа на първите минути от моето изказване по темата, която дебатираме. Дори и сега – в днешния ден ми беше поставен въпрос от колегите от Пазарджишката организация за детенце в седми клас, което се нуждае от лечение, операция на очите – ние ще дадем 10 хил. лв., защото от благотворителната акция, която са организирали, са събрали шест хиляди лева.
Нека така да направим, бе, господа депутати – дайте да съберем тези 10 хил. лв., съпричастни всичките 240 депутати, и да ги дадем на това детенце от ромски произход – да може да бъде излекувано!
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Ние постоянно даваме, но не се хвалим!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Имате ли против? (Силен шум и реплики от ДПС.) Знам, че няма да дадете, защото Вие знаете само да вземате. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Госпожа Манолова има право на лично обяснение – обявих го още преди репликите, да е ясно. Господин Владимиров – също.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, наистина съм втрещена от начина, по който продължавате да си позволявате да говорите от парламентарната трибуна!
Ще дойде ли най-накрая осъзнаването и отрезвяването за ГЕРБ? Не проумяхте ли, че тези пари, които твърдите, че щедро вадите от джобовете си, са всъщност не пари на ГЕРБ – това са парите на българските данъкоплатци, които са дадени за държавни субсидии – за да развиват партиите политическа дейност!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ами извадете и Вие!
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Вие реално не правите някакво благодеяние на хората! Вие им връщате собствените им пари, които очевидно не са нужни за Вашата партия! Това не са нито Вашите пари, нито парите на Борисов! Част от тези пари наистина бяха прибрани в големи размери в предния Парламент от други парламентарни групи!
Аз ще го повторя, Вие наистина пазарувахте уж независими народни представители с парите от държавните субсидии!
Освен това, позволете ми да изкажа личното си омерзение от начина, по който раздавахте тези пари – точно като партийно благодеяние, точно по партиен признак, в голяма част от случаите.
Господинът от Перник, който се изказа, е народният представител Станислав Владимиров – заместник-кмет на Перник, който участваше активно за подпомагане на хората! Ако има възможност за лично обяснение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Да, ще има.
ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Това че Вие не го познавате, си е Ваш проблем. Но парите в Перник, ако наистина бяхте искрени, можехте да ги дадете на Червен кръст или на друга организация да ги раздава, а не по начина, по който го правихте Вие! Това е същият начин, по който говорите от тази трибуна – като всемогъщи, всесилни, всепарични! Е, слава Богу, това приключи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Владимиров има право на лично обяснение поради изразите, които бяха използвани по негов адрес – нормално е.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (КБ): Господин председател, уважаеми дами и господа колеги! Господин Цветанов, госпожа Манолова Ви каза – Ваш пропуск е, че не познавате ресорния заместник-кмет на Перник, който отговаряше за бедствията. Това говори, че Вие не сте идвали много често в Перник. Това говори, че Вие не сте се запознали с кметския екип.
Това говори, че сте оставили много нерешени проблеми в Перник, които тепърва ще ги чуе Четиридесет и второто Народно събрание; много съдби в Перник, които останаха нерешени! Но за това ще се погрижим ние в това Народно събрание, а не Вие. Вие вече имахте тази възможност. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има заявено изказване от господин Четин Казак.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: На лично обяснение няма как да се прави лично обяснение, съжалявам.
Тъй като времето много напредна и за две минути господин Казак няма да може да изчерпи това, което иска да каже, нашето заседание приключва.
Утре в 9,00 ч. продължаваме с Правилника. Благодаря Ви.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,57 ч.)

Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова
Христо Бисеров

Секретари:
Пламен Нунев
Деница Златева
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ