Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 5 юли 2013 г.
Открито в 9,05 ч.
05/07/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Деница Златева и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, най-напред ще проведем процедура по заклеване на народен представител.
С Решение № 2735-НС от 3 юли 2013 г. на Централната избирателна комисия на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени правомощията на народния представител Явор Илиев Гечев, избран от 8. многомандатен избирателен район – Добрички, издигнат от коалиция от партии и Коалиция за България в Четиридесет и второто Народно събрание.
„На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 8. многомандатен избирателен район – Добрички, Пламен Христов Желязков от листата на коалиция от партии и Коалиция за България.”
Моля да поканите господин Желязков в пленарната зала, за да положи клетва.
Господин Желязков, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, вчера приключи пленарното заседание с разискванията по т. 11 - Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана за ползване на незаконни територии, както и на незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие. Днес трябва да продължим.
Заповядайте за процедура, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение във връзка с вчерашните дебати, в които явно се натрупаха различни мнения, и за да може пленарната зала да вземе ясно и убедено решение по този проект, да отложим разискванията в рамките на една седмица, като вносителите по това решение ще поискаме от Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране да предоставят своите становища, за да може да запознаем пленарната зала с тях и след това ще се вземе решение по този проект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михалевски.
Има предложение за отлагане на разискванията по Проекта за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана на ползването на незаконни строежи.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 109, против 3, въздържали се няма.
Разискванията са отложени.
Има думата господин Шопов за процедура.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин председателю, уважаеми колеги! Вчерашният дебат явно е дал много положителен резултат. Това е смисълът на един дебат – да се коментира, да се спори и да се стигне до най-доброто. Ние от „Атака” призовахме още от самото начало на процедурата по тази тема и по този въпрос двата въпроса да бъдат разделени един от друг. Мисля, че може да бъде намерена процедурната форма, съобразена с правилника, това да се случи. Ето защо излизам с тази процедура пред Вас и призовавам мнозинството - управляващите от БСП и ДПС, да помислим общо как да разделим двете теми, защото всъщност темата за премахването на забраната върху жилищните сгради е различна от темата и проблема за сградите на рибарите по Черноморското крайбрежие.
Изказвам тази позиция и призовавам в съответните комисии да бъде направено точно това, да бъде сторено едно разделяне на двете теми една от друга и да продължим дебата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, господин Шопов, но това не беше процедура. Това беше призив по понататъшното разглеждане на проекта за решение.
Заповядайте за процедура, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предлагам да подложите на гласуване разместването на точки в дневния ред, а именно т. 14 да бъде т. 1 от днешния дневен ред на заседанието на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
Уважаеми народни представители, постъпило е процедурно предложение за разместване на реда на разглеждане на точките в седмичната програма.
Моля, гласувайте разместването и първа точка от днешния дневен ред да бъде първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование с вносители Христо Монов и Петър Кънев.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.

Преминаваме към разглеждане на:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Вносители са Христо Монов и Петър Кънев.
Ще помоля от постоянната Комисия по образование и наука да представят доклада пред пленарната зала.
Заповядайте, уважаема госпожо Добрева.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за висшето образование, № 354-01-36, внесен от народните представители Христо Монов и Петър Кънев на 2 юли 2013 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по образованието и науката, обсъди на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за висшето образование, № 354-01-36, внесен от народните представители Христо Монов и Петър Кънев на 2 юли 2013 г.я
На заседанието присъстваха Анелия Клисарова – министър на образованието и науката, Мукаддес Налбант и Атанаска Тенева – заместник-министри на образованието и науката, проф. Стати Статев – заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф. Алексей Алексеев – заместник-ректор на Медицински университет – София, доцент Милена Стефанова и проф. Анастас Герджиков – заместник-ректори на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и доцент Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ.
По разглеждания законопроект бяха представени писмени становища от синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и Българския студентски съюз, които го подкрепят.
Законопроектът беше представен от единия от неговите вносители – господин Христо Монов. Той информира народните представители, че с предлаганото изменение се цели удължаване и за учебната година 2013/2014 г. на дадената през 2010 г. възможност на държавните висши училища, получили високи оценки при институционалната акредитация, да провеждат обучение срещу заплащане. В държавния бюджет за 2013 г. не са предвидени достатъчно средства, които да осигурят нормалното функциониране на държавните висши училища. Удължаването на възможността за извършване на обучение срещу заплащане за придобиване на висше образование по своята същност е мярка, насочена срещу недостатъчното финансиране на системата на висшето образование. Обучението срещу заплащане се явява възможност за държавните висши училища да получат допълнителни финансови средства от осъществяваната от тях основна дейност – провеждане на обучение и придобиване на образование.
Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова подкрепи законопроекта и призна, че има сериозно недофинансиране на висшето образование в България, като се ангажира още през следващите седмици да предостави законодателните приоритети на Министерството на образованието и науката, включително в тази област.
Представителите на висшите училища подкрепиха законопроекта и призоваха предложенията да не се разглеждат единствено като антикризисна мярка, а като възможност, насърчаваща студентската мобилност и възможност за лицата, които вече са получили образователно квалификационна степен в обучение, субсидирано от държавата, да получат по друга специалност същата образователно-квалификационна степен, за която нямат право на държавна субсидия.
Извън обхвата на законопроекта те посочиха някои проблеми на финансовия модел на висшето образование в Република България като невъзможността български граждани, завършили средното си образование в чужбина, да се записват за студенти по реда на чуждестранните граждани или повишаването на таксите за обучение до 40 на сто от разходите за обучение на студентите, които се обучават с държавна субсидия. Беше обсъдена възможността в последващи законодателни промени обучението срещу заплащане да се разшири до повече от 5% от институционалния капацитет на съответното висше училище и приемането на студенти за обучение срещу заплащане да не се ограничава до лица, които са кандидатствали във висшето училище по реда на чл. 68, участвали са в класирането, но не са приети.
В дискусията по обсъждането на законопроекта участваха народните представители Светла Бъчварова, Алиосман Имамов, Станислав Станилов и Ваня Добрева. Бяха изразени резерви относно наличието на платено обучение в държавните университети, което е принципен проблем. Членовете на комисията се обединиха около тезата, че системата за финансиране на висшите училища се нуждае от цялостна промяна. Те подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че поради наближаващото начало на новата учебна година във висшите училища предлаганите промени трябва да влязат в сила във възможно най-кратки срокове, като същевременно започне широко обсъждане на по-сериозни и цялостни промени във финансовия модел на системата на висшето образование.
Законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове и на указа за неговото прилагане.
След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 10 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за висшето образование, № 354-01-36, внесен от народните представители Христо Монов и Петър Кънев на 2 юли 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Добрева.
От името на вносителите – заповядайте, господин Монов.
Преди това един апел към председателите на комисии. Моля Ви да предупредите парламентарните секретари в съответните министерства да следят дневния ред и независимо, че понякога има промени в него, да осигуряват представители на изпълнителната власт в разискванията по съответните законопроекти. Това е работа на парламентарните секретари в съответните министерства.
Заповядайте, уважаеми господин Монов, да представите законопроекта.
ХРИСТО МОНОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Преди да прочета мотивите към представения пред Вас законопроект, като преподавател в Софийския университет бих искал да декларирам, че няма да участвам в гласуването на този закон.
„МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение на Закона за висшето образование
Основната цел на предложения законопроект е удължаване с още една учебна година – учебната 2013/2014, на дадената през 2010 г. възможност на държавните висши училища да провеждат обучение срещу заплащане при определени условия и ред, установени в Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.
С предложените изменения в § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование се удължава периодът, в който висшите училища, които са получили при институционална акредитация оценка от 6,00 до 10,00, да имат право и през учебната 2013/2014 г. да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” след придобито средно образование, по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка от 6,00 до 10,00. Обучението се извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище.
Броят на обучаваните срещу заплащане студенти да бъде извън определения от Министерския съвет държавен план-прием за учебната 2013/2014 година и да бъде в рамките на определения капацитет на висшето училище, но не повече от 5 на сто от него.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати:
В държавния бюджет за 2013 г. не са предвидени достатъчно средства, които да осигурят нормалното функциониране на държавните висши училища. Удължаването на възможността за провеждане на платено висше образование по своята същност е мярка, насочена срещу надостатъчното финансиране на системата на висшето образование. След като няма възможност да се осигури необходимият финансов ресурс, платеното обучение се явява възможност за държавните висши училища да получат допълнителни финансови средства от осъществяваната от тях основна дейност – провеждане на обучение и придобиване на образование.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Изготвеният законопроект не противоречи на европейското законодателство и не е изготвен в изпълнение на актове на Европейския съюз или на международни договори, сключени от Европейските общности.”
И едно допълнение към писания текст, което го няма.
Тази мярка дава голяма възможност за вътрешна и външна мобилност на българските студенти, така че в един и същи период те да могат да завършат две магистърски или бакалавърски програми. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Монов.
Откривам разискванията за първо гласуване на Законопроекта за изменеие на Закона за висшето образование.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Уважаеми народни представители, поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за висшето образование.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 87 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Госпожа Добрева – за процедурно предложение, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, във връзка с позитивното гласуване на законопроекта и липсата на направени предложения за изменения или допълнения по време на неговото обсъждане Комисията по образованието и науката предлага, съобразявайки се с основанията на чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, първо и второ гласуване на този законопроект да се проведат в едно и също заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли противно предложение или несъгласие с направената процедура? Не виждам.
Моля режим на гласуване за преминаване към второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за висшето образование.
Гласували 86 народни представители: за 84, против 1, въздържал се 1.
Заповядайте, уважаема госпожо Добрева, да докладвате Закона за изменение на Закона за висшето образование за второ четене.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
„Закон за изменение на Закона за висшето образование”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли изказвания по заглавието на законопроекта? Не виждам.
Моля режим на гласуване за заглавието на законопроекта.
Гласували 84 народни представители: за 82, против 2, въздържали се няма.
Заглавието е прието.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, с две правно-технически редакции:
„§ 1. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 63 от 2010 г., изм. бр. 61 от 2011 г., изм. и доп. бр. 60 от 2012 г.) в § 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „2011/2012 г.” се поставя запетая, а думите „и 2012/2013 г.” се заменят с „2012/2013 г. и 2013/2014 г.”;
2. В ал. 2 след думите „2011/2012 г.” се поставя запетая, а думите „и 2012/2013 г.” се заменят с „2012/2013 г. и 2013/2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Само искам да Ви попитам във второто предложение ал. 2 или ал. 3?
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Алинея 3. Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, ако обичате да поясните за стенограмата.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: „2. В ал. 3 се правят съответните изменения…”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прочетете ги.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: „В ал. 3 след думите „2011/2012 г.” се поставя запетая, а думите „и 2012/2013 г.” се заменят с „2012/2013 г. и 2013/2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Има ли изказвания по докладвания от комисията текст на § 1? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 83 народни представители: за 81, против 2, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля да приемем наименованието „Заключителна разпоредба”.
Режим на гласуване.
Гласували 76 народни представители: за 74, против 2, въздържали се няма.
Заглавието „Заключителна разпоредба” е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 85 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 2.
Параграф 2 е приет, а с това и целият законопроект на второ гласуване.
Благодаря Ви, уважаема госпожо Добрева.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
Вносители: Сергей Станишев и група народни представители.
Заповядайте, господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, преди да премина към доклада на Комисията по бюджет и финанси правя процедурно предложение за допускане в залата на Людмила Елкова – заместник-министър на финансите и Красимир Сивев – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Анастасов.
Моля режим на гласуване за допускане в залата на заместник-министър Елкова и Красимир Сивев.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Моля представете доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 354-01-29, внесен от народния представител Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г.
На заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от народния представител Сергей Станишев и група народни представители.
На заседанието присъстваха: представителите на Министерството на финансите: Людмила Петкова – заместник-министър на финансите и Красимир Сивев – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика”; Димитър Бранков – заместник- председател на Българска стопанска камара и Диана Найденова – главен експерт в КНСБ.
Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков.
Със законопроекта се предлага данъчно задължени лица, които предоставят стипендии на ученици и студенти да намаляват финансовия си резултат с размера на стипендиите, като поемат задължение за осигуряване на работа на учениците или студентите след завършване на обучението им за период не по-малък от срока, за който е предоставена стипендията. Законопроектът предвижда и задължение при неизпълнение на условието за осигуряване на работа, данъчно задълженото лице да увеличава финансовия си резултат с размера на ползваното данъчно облекчение.
Целта на законопроекта е, от една страна, да се осигури възможност за първо работно място на младите хора, а от друга страна, работодателите да си гарантират подготовката на млади кадри, от които имат нужда. С тази мярка до известна степен ще се ограничи младежката безработица и ще се преодолее несъответствието между получаваното образование и нуждите от кадри за бизнеса.
При обсъждането на законопроекта членовете на комисията и представителите на Министерството на финансите изразиха становища за подкрепа на законопроекта, като между двете му гласувания да се внесе предложение за отмяна на действащата в Закона за корпоративното подоходно облагане разпоредба за признаване на разходи за дарения в полза на ученици и студенти за предоставени стипендии, както и да се прецизират някои от предложените редакции в законопроекта, в съответствие със законодателството в областта на образованието. Принципна подкрепа за законопроекта изразиха и представителите на Българската стопанска камара и КНСБ.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 9 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 354-01-29, внесен от народния представител Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Анастасов.
Това беше докладът на Комисията по бюджет и финанси по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Вносителите имат възможност в рамките на десет минути да представят законопроекта.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По същество Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Сергей Станишев и група народни представители, представлява данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии на ученици и студенти в последните курсове от обучението.
Европейската комисия, Евростат, както и данните от българските държавни органи, сочат високи темпове на нарастване на младежката безработица. Националните показатели тревожно следват най-високите европейски нива. Отчитаме нарасналата безработица, включително нарастващо несъответствие между полученото образование и нуждите на бизнеса от кадри.
Целта на предложения законопроект е да стимулира ранното свързване на бизнеса с ученици и студенти чрез използване формата на стипендиите. По този начин се осигурява възможност за първо работно място на младите хора, намаляване на разходите за социално подпомагане, а като цяло се очаква и намаляване на бедността.
Законопроектът е в интерес на младите хора, но в същото време е в интерес на работодателите, включително на малките и средни фирми, които по този начин имат възможност да гарантират подготовката на млади хора, от които имат нужда и с които могат да работят, да наблюдават тяхното обучение и да ги наемат на работа. Връщането към тази изпитана в миналото организация за затвърждаване на професионалните умения дава възможност на бизнеса да отгледа и моделира свои кадри като ползва за период от 24 месеца облекчения при данъчно облагане.
Законопроектът се отнася за млади хора с определена степен на квалификация, за млади хора, на които е необходимо да се даде определен обем знания и умения. Става въпрос за младежи, в чието образование държавата е инвестирала и е редно да се направят още няколко допълнителни стъпки, за да започнат те работа в България.
В законопроекта е предвидена възможност при неизпълнение на последващите задължения на работодателя, а именно да наеме получавалите стипендия за срок не по-малък от периода, в който са били стипендианти, облагаемата основа на годишния финансов резултат да се увеличи с размера на ползваното облекчение.
Финансовият ефект от прилагането на тази мярка за стимулиране на младежката заетост на този етап е трудно предвидим, но едва ли на първо време би надхвърлила 1 млн.лв. годишно. Тъй като става дума за промяна на данъчното законодателство, вносителите на законопроекта предлагаме тя да влезе в сила от началото на следващата година. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Законопроектът беше представен, а сега, уважаеми колеги, имате възможност за изказвания по него.
Заповядайте за изказване, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този законопроект е един от общия пакет законопроекти, които внесохме, някои от които приехме вече в комисии и в пленарната зала, насочени към осигуряване на заетост за млади хора.
Тъй като и в комисиите, а и в разговори в избирателните ни райони, ни направиха бележка, че твърде сложно обясняваме това, което искаме да направим – с намаляване на счетоводния финансов резултат или с определяне на данъчния финансов резултат, и това не е разбираемо за младите хора, бих искала простичко да кажа какво предлагаме.
Ученик или студент, който е такъв в последните два курса на обучението си и не е навършил 25-годишна възраст, може да се възползва от тази мярка. Професията на ученика или на студента трябва да съответства на профила на фирмата, която поема разходите за стипендията, за да може и след това да му гарантира реализация точно за професията, за която плаща неговата издръжка. Намаляването на така наречения „данъчен финансов резултат” на фирмите простичко означава, че ще плащат по-малко данъци за това, че осигуряват стипендия на млад човек, а след това, след като завърши, му осигуряват и работа.
Естествено има и задължения за фирмите, които ползват това данъчно облекчение, след като изтече периода, да наемат младия човек на работа, и то за не по-кратък период от време от този, за който са плащали стипендия. Могат да го правят най-малко за 12 месеца, тоест за една година, най-много за 24 месеца, тоест за две години. Ако са му плащали една година, след това поне една година трябва да го наемат на работа. Ако са плащали две, поне две години трябва да го наемат на работа.
Уважаеми колеги, намираме този законопроект за важен не само като начин за осигуряване на заетост на младите хора, а и като една малка стъпка в стратегическа цел и стратегическа политика, която сме решили да правим, а именно обвързването на образованието с икономиката. Тези системи са неразривно свързани и да намерим начин да преодолеем проблема българските университети да произвеждат безработни висшист. Тоест, предстои ни сериозна работа да обвържем тези две системи, да направим анализ и прогноза какво ще развива в икономиката си България в следващите 10, 15 и повече години.
Нека това да бъдат производства, които създават добавена стойност, които са експортно гарантирани, могат да повлияят на икономическото развитие на страната. Нека обвържем тези производства с такъв брой студенти и с такова качество на обучението в средните и във висшите училища, което да гарантира на икономиката както квалифицирани работници, така и възможност на фирмите да развиват своята дейност. Това е сериозната ни цел в перспектива. Настоящият законопроект е само една от стъпките в реализирането на тази цел. Той едновременно повлиява и младежката заетост, и гарантира на икономиката възможност да се развива. Затова моля и като вносител на този законопроект да го подкрепите.
Разбира се, при обсъждането имаше бележки от работодателски организации, от синдикати, които ще вземем предвид между първо и второ четене, така че крайният продукт да бъде добър и работещ закон, който да решава именно тези въпроси, за които говорих. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Има ли реплики към изказването на народния представител Корнелия Нинова? Няма.
Колеги, имате възможност за други изказвания.
Професор Имамов, заповядайте.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние ще подкрепим този законопроект преди всичко поради подробните аргументи, които изложи госпожа Нинова пред Вас. Те могат да бъдат обобщени в две групи.
Законопроектът е насочен към решаване на два изключително актуални проблема: първо, проблемът с младежката безработица, вторият проблем е свързан с липсата на достатъчна адекватност между продукта, който произвежда образователната ни система, и потребностите на нашия трудов пазар. Това са два изключително сериозни както политически, така и икономически и социални проблема.
Наистина смятам, че трябва да казваме простичко и ясно нещата от тази трибуна, за да ни разберат. Дори бих си позволил да цитирам един велик мислител, че „Ако човек не може да обясни дадено нещо с простички думи, значи той не го разбира”.
Искам с две изречения да кажа за какво става дума. Всеки данък има два основни компонента – единият е данъчната основа, другият е данъчната ставка. При нас данъчната ставка, известно е на всички, е 10%. Другият компонент обаче – данъчната основа, е онова, върху което се начисляват тези 10%. В случая правим облекчение на фирмите по отношение на данъчната основа – намалява се данъчната основа на тези, които се съгласят с предложенията в закона – да изпълнят съответните условия.
Уважаеми дами и господа, промяната на данъчната основа може да окаже силно влияние върху данъчната тежест, без да се пипа данъчна ставка. Ние можем да си говорим, че имаме ниска данъчна ставка. В същото време, ако предприемем мерки за промяна на данъчната основа, данъчното бреме може да нараства или да намалява. Тази малка, но бих казал съществена разлика, беше използвана от предишния министър на финансите, който пипаше безразборно данъчната основа, без да се пипа данъчната ставка от 10%, и казваше: „Видите ли, ние запазихме стабилността на данъците, ниски данъци“ и така нататък. Нищо подобно! С редица мерки те увеличиха данъчната тежест и данъчното бреме, пипайки данъчната основа – онова, върху което се начислява данъкът. С този закон се облекчава бизнесът, като се коригира данъчната основа със съответния размер съгласно закона.
Още веднъж казвам: ние ще подкрепим този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов.
Има ли реплики към изказването на господин Имамов?
Заповядайте за реплика, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Имамов, моята реплика към Вас е по посока на това, което казахте в началото на своето изказване – липсата на достатъчно съответствие между трудовия пазар и действащите законови нормативни разпоредби, с което съм напълно съгласен. За съжаление, този законопроект не прави принос в тази посока. Принос би било, ако търсим връзката между работодатели, предприемачи и образователната система – средно и висше образование, по отношение на учебните програми и практическите занимания на подготвящите се за определени професии ученици и студенти. Това ни липсва и го казвам, за да може компетентната комисия, на която сте заместник-председател, да предвиди в бъдеще подобни възможности, иначе само ще отчитаме, че се търсят едни специалисти, с една подготовка, а се предлагат други, които не се търсят.
По отношение на предлаганите текстове се страхувам – това вече не е реплика към Вас, че връзката между стимула да получиш стипендия по-дълго време – шест месеца, година и половина или две години и санкцията, ако този стипендиант не се задържи на работа през следващите години от работодателя, не е много прецизна. Това ще стимулира работодателите, които искат да получат един подготвен специалист, да платят само шест месеца стипендия, за да го пробват дали въобще става в реалния живот, дали има качества да работи. Дългосрочните договори за стипендии ще бъдат елиминирани. Затова си струва да се направи предварителен анализ на приложното поле и въздействието на този закон в бъдеще, за да може между двете четения някои текстове да се усъвършенстват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Георгиев.
Има ли други реплики към господин Имамов? Няма.
Желаете ли дуплика, господин Имамов? Не.
Колеги, има ли заявки за други изказвания?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Държавата може да повлияе върху младежката безработица чрез различни действия. Те могат да бъдат насочени основно към балансиране на пазара на труда чрез активна посредническа дейност, тоест чрез активни действия на така наречения „първичен пазар на труда“ и чрез предлагане на програми и мерки за квалификация или така наречената „субсидирана заетост“.
Сериозното отношение към проблема с младежката безработица изисква да кажем, че видими резултати могат да се постигнат единствено и само с активното участие и сътрудничество с работодателите от реалния сектор, с работодателите от българския бизнес. Днешното предложение е стъпка в посока ангажиране на работодателите, на бизнеса да сътрудничат, да участват в това въздействие върху младежката безработица.
Един студент, за да е 100% отдаден на специалността си, трябва да му бъде осигурен екзистенц минимумът. В много от българските семейства това не може да бъде направено към момента. Сегашната стипендия, да я наречем държавна, ако въобще се получава от студента, респективно ученика, е под 100 лв. С нея един студент си покрива най-много разходите за телефон и за кафе.
Идеята на законопроекта е бизнесът, работодателите да подадат ръка на младите хора, да влязат във висшите училища и да осигуряват договори за обучение, с които при съгласие на студента той самият да се ангажира да работи през следващите години или както е записано в законопроекта: „За времето, през което са изплащани стипендиите при този работодател“.
Данъчни облекчения за работодателите, които наемат млади хора за първо работно място и дават стипендия на ученици и студенти според моите очаквания ще предизвикат и активират работодателите, които сериозно са решили да търсят разрешаване на проблемите си с работната ръка, търсейки я още на студентската или ученическа скамейка, както се казва да развържат кесията и да предложат едни по-атрактивни стипендии.
При условие че приемем това предложение за промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчно задълженото лице, или в случая работодателят, ще има право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, когато е предоставил стипендии на ученици или студенти от горните курсове за не по-малко от 12 месеца и не повече от 24 последователни месеца.
Има изискване към момента на предоставянето на стипендията ученикът или студентът да е в последните два курса на редовно обучение и да не е навършил 25 години. Второто условие е професията на ученика или студента да има приложение в съответното предприятие.
Работодателят поема ангажимента за осигуряване на работно място след завършването на ученика или студента за срок не по-кратък от периода на предоставяне на стипендията. В случай че работодателят не е предоставил възможност за работа на бившия ученик или студент за периода или за част него, то в следващата година ще трябва да увеличи счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния си финансов резултат с размера на предоставената стипендия или с частта от нея пропорционално на неизпълненото задължение.
Целта на предложения законопроект е да стимулира ранното свързване на бизнеса с ученици и студенти, като се използва формата на стипендиите. По този начин ще се осигури възможност за първо работно място на младите хора.
Законопроектът е в интерес на младите хора, но в същото време е в интерес на работодателите, включително на малките и средни фирми, които по този начин ще си гарантират подготовка на младите хора, ще имат гарантирано подготвена за техните нужди работна ръка.
На мен ми направи изключително добро впечатление, че законопроектът беше подкрепен в комисиите от представителите на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите. Това отново ги прави съпричастни към решаването на проблемите с младежката безработица. Тук е мястото да се спомене, че и самият работодател трябва да има гаранции, че неговият стипендиант няма да го напусне. Тоест нещата трябва да се уреждат между двете страни договорно. Трябва в бъдеще да се мисли и за създаването на фонд, чрез който ако студентът или ученикът нарушат договора и отидат, например в чужбина, сумите за стипендии да бъдат покривани от този фонд.
Този законопроект е една малка крачка в посока на решаване на проблемите на безработицата и в частност на младежката безработица. Той е крачка и към подобряване на връзката между образованието и практическите нужди на бизнеса. Заедно с целия пакет от промени в социалната сфера, които се предлагат и се приемат от това Народно събрание ще дадат сериозен инструмент в ръцете на държавата, за да влияе върху младежката безработица.
Моля, подкрепете законопроекта. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Има ли реплики към изказването на народния представител Георги Гьоков? Няма.
Има ли други заявки за изказвания?
Заповядайте.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Дами и господа народни представители, аз ще гласувам против този закон, защото не съм съгласна с неговия дух. България е държавата с най-ниските плоски данъци – 10%. Това е голямото данъчно облекчение, големият подарък, който беше направен на бизнеса и аз смятам, че от тук насетне, както се казва на майчин език, няма мегдан за по-нататъшни данъчни облекчения. Искате да ни убедите, че един бизнесмен не може да плати 10% данък и това толкова много ще го натовари? Не съм съгласна. Смятам, че от тук насетне данъците в България трябва само да растат. Става въпрос за най-горната категория – тези, които с 10% данък оправдават, или ако щете изпират милиони и десетки милиони приходи, спечелени неясно как. Искам да Ви напомня, че за миналата година един такъв бизнесмен декларира доходи, от които следваше, че той е правил по 65 хил. лв. на календарен ден. Ето там, в тази горна категория, трябва да растат данъците, а не да се чудим още и още да смъкваме 10 процентния данък.
Освен това проблемът с безработицата и реализацията на младите няма да стане с данъчни облекчения. Да, всеки един среден и малък бизнес или среден и малък бизнесмен ще може да отчита като разходи за стипендии издръжката на своите деца, примерно ако децата му учат в университет. Това е ясно. Той наистина ще бъде облекчен. Но трябва ли да бъде облекчен? Защото младите ще имат реализация и висшистите няма да бъдат безработни, единствено и само когато държавата се намеси, и то съществено се намеси в икономиката и започне тя да създава работни места.
А колкото до безработните висшисти, госпожо Нинова, аз смятам, че е по-добре безработните да имат висше образование, отколкото средно. Тази дъвка за това, че ние произвеждаме безработни висшисти, пропуска факта какво щеше да стане, ако не бяха завършили висше образование. Да, уплътнили са четири или пет години от живота си да получат специалност, да получат една по-голяма култура. Ако не го бяха направили, същите тези хора пак щяха да бъдат безработни, само че среднисти. Така че нека да оставим клишетата и да помислим как реално да създадем фабрики, заводи, институти и лаборатории. Без държавата то няма да стане. С чужди инвеститори няма да стане. Няма да стане и с тези нежни данъчни облекчения, които Вие искате да дадете на хора, които без друго плащат най-ниските данъци в света. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ташева.
Има ли реплики към изказването на народния представител госпожа Ташева?
Господин Георгиев, заповядайте.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, не съм съвсем съгласен с Вас по отношение на изказаното мнение: толкова ли нямат пари хората от бизнеса, за да платят 10% върху тази стипендия при определяне на данъчната основа.
Първо, разходът за стипендии, подготвящ хора за бъдещата работа във фирмата, е присъщ разход за фирма, присъщ разход, който е свързан с дейността на тази фирма, която мисли за бъдещето си и не е някакъв лукс или представителен разход, който наистина не си струва да бъде облаган. Поради тази причина мисля, че не беше справедливо и онова решение, което премахна този разход от облагаемата данъчна основа. Имаше период, в който това беше признат разход при определяне на данъчната основа.
Затова аргументът, който казвате, като това евентуално изкривяване на намерението чрез плащане на стипендии на своите деца, е нищожно малко и е пренебрежим в сравнение с другия плюс, който би имало въвеждането на тази мярка, на този стимул, за да инвестира в това начинание за бъдещото развитие на фирмата си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Госпожо Нинова – реплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема колега, очевидно съм се провалила в опита да обяснявам простичко за какво става дума. Щом Вие не сте ме разбрали, сигурно и много други хора не са разбрали.
Едно от простичките обяснения беше, че не се намаляват данъци. Да, плоският данък е най-ниският и с тази мярка не намаляваме плоския данък, който ще плащат фирмите. Те ще продължават да плащат 10% върху печалбата си. Намалява се данъчната основа, върху която се изчисляват тези 10%! Внушението, че се намалява плоският данък, не е сериозно и не е професионално. Това – първо.
Второ, в никакъв случай не оспорвам тезата Ви, че държавата трябва да се погрижи да има производство, да има икономика. Тук съм съгласна с Вас. И категорично не съм съгласна с твърдението – по-добре безработни висшисти, отколкото безработни хора със средно образование, защото получаването на висше образование е инвестиция и на държавата, и на фирмите, и на младия човек, който учи. Това е допълнителна инвестиция в тези млади хора, а в крайна сметка те остават безработни или напускат страната, или работят нещо, което категорично не отговаря на инвестицията, направена в тяхното обучение.
Тази мярка обхваща и завършилите средно, и завършилите висше образование. Не бива да делим тези две категории, защото облекчението, което се дава, е еднакво и за двете категории млади хора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Ташева, ще имате възможност да отговорите. Преди това има още една реплика – на господин Гьоков, след което Вие ще имате три минути за дуплика на трите реплики.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Госпожо председател! Уважаема госпожо Ташева, вземам думата за реплика, за да Ви обърна внимание, че мерките, които се предлагат с тази промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, са насочени преди всичко към малките и средните фирми. Практиката показва, че едрият бизнес, за който говорите Вие, не се възползва от тези мерки, заложени дори в Закона за насърчаване на заетостта. Няма нищо лошо в това да се предоставят такива възможности на малкия и средния бизнес, който не е така добре, както цитирания от Вас – с 65 хиляди дневен оборот или печалба, както се изразихте. Това е едната страна.
Втората част от репликата ми е, че с този закон се предоставя възможност и на българските семейства, които не могат да си позволят да издържат студенти и ученици – понякога това става причина те да не могат да завършат образованието си.
Третата част от репликата ми е, че посоката на тези промени е и в това да се създава връзка между образованието и бизнеса – ако си спомняте в миналото обвързаността на държавните предприятия с хората, които последващо да работят в тях.
Сега в държавата ни се получава така, че голяма част от младите хора под въздействието на родителите си или пък на медиите, въобще на цялото ни общество се насочват към хуманитарни професии във висшите учебни заведения, пък и в средното образование, а в инженерните специалности се изпитва недостиг. Няма да е лошо, ако работодателите предлагат стипендии в инженерните специалности – там да се насочат хората, които нямат възможност по друг начин да завършат, да се издържат по време на образованието си, като получават стипендии. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Госпожо Ташева, имате възможност за дуплика в рамките на три минути на репликите на господин Георгиев, госпожа Нинова и господин Гьоков.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Уважаеми колеги, както вече казах, аз ще гласувам „против”, защото духът на закона не ми харесва. Смятам, че в България няма повече пространство за намаляване на данъците и за данъчни облекчения.
Да, госпожо Нинова, данъкът, който ще плати един облагодетелстван от този закон бизнесмен, пак ще остане 10%, няма да е 7%, но данъчната основа ще се намали, тоест той ще внесе по малко пари в хазната.
Смятам, че ние трябва да мислим как да пълним държавната хазна, а не как да я изпразваме. Нека, когато тя е достатъчно пълна, има достатъчно приходи, държавата да реши кои семейства, за които говореше господинът – бедни семейства, които не могат да издържат децата си, кои деца, кои студенти, кои талантливи младежи могат да получат от държавата стипендия, и то достойна стипендия, и кои не. А не сега да принуждаваме семейства, които нямат възможност да издържат децата си, както каза преждеговорившият колега.
По какъв начин ги облекчава този закон? Ще регистрират фиктивна фирма, фиктивна дейност, за да могат да си начислят някакви разходи, които биха дали за издръжка на децата си, а те ще ги представят като издръжка или стипендия на студенти! Така ли ще решим социалния проблем? Аз мисля, че пътят е съвсем друг. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ташева.
Има ли други изказвания по темата?
Заповядайте за изказване.
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Факт е, че реалната причина за безработицата в България е, че ние нямаме реална индустрия, а оттам разбираме, че нямаме работеща икономика. Начинът, по който това може да се промени е развитие в посока технологична, индустриална България. В нашата програма сме заложили такива принципи – проблемът е, че не виждаме в програмата на управляващото мнозинство достатъчни мерки за развитие в тази посока.
Колониалният модел, в който се намираме в момента, е причината не само младите, а и всички останали в българското общество трудно да се реализираме на пазара на труда. Ако искаме да го променим, единственият начин е да се развиваме по посока на технологии и индустрия. Всичко останало е разпространение на чужди стоки и развитие в сферата на услугите. Няма как пазарът на труда да отговаря на излизащите специалисти от университетите, ако единственото нещо, с което ще се занимаваме, е продажба на чужди стоки. Това е посоката, разберете го правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли желаещи да репликират господин Димитров? Няма.
Уважаеми колеги, имате възможност за още изказвания. Изчаквам още десет секунди някой да размисли. Няма желаещи.
В такъв случай предлагам да преминем към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г.
Гласували 74 народни представители: за 70, против 3, въздържал се 1.
Законопроектът за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е приет на първо гласуване.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ.
Вносител е Министерският съвет на 21 юни 2013 г.
Постъпили са три доклада по представения от Министерския съвет законопроект.
Предлагам да започнем с доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Ще дам думата на нейния председател проф. Имамов, за да представи доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа! Във връзка с обсъждането на настоящия законопроект предлагам да бъдат допуснати в залата следните представители на вносителя: Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Десислава Георгиева – началник отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Бончо Бончев от дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Имамов.
Колеги, моля гласувайте предложението за допускане в залата на представители на вносителя – Министерският съвет.
Гласували 63 народни представители: за 63, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение на господин Имамов е прието.
Моля, поканете допуснатите лица в пленарната зала.
Господин Имамов, моля да представите доклада на Комисията по икономическата политика и туризъм.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ:
„ДОКЛАД
по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г.
На свое редовно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката и енергетиката: господин Красин Димитров – заместник-министър, госпожа Десислава Георгиева – началник на отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и госпожа Виктория Ангелова – младши експерт в същата дирекция; от Българската търговско-промишлена палата: господин Васил Тодоров; от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България: Милен Стоев и Румяна Георгиева.
Законопроектът, представен от заместник-министър Красин Димитров, има за цел да прецизира и допълни съществуващата национална нормативна уредба в областта на установяването и свободното предоставяне на услуги, да постигне пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство в областта на услугите на вътрешния пазар и по-конкретно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. и да създаде по-голяма правна сигурност за доставчиците на услуги.
Законът за дейностите по предоставяне на услуги регламентира общите правила и принципи относно осигуряване правото на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги. Като общ закон той предвижда специален закон да може да въвежда разрешителен режим само когато е необходима защита на обществения интерес, който не може да бъде защитен с по-малко ограничителни мерки и не може да дискриминира доставчика на услуги.
С направените изменения и допълнения е предвиден механизъм за контрол на процеса по въвеждане на нови нормативни изисквания относно достъпа до услуги или упражняването на дейности по предоставяне на услуги. Компетентните органи са длъжни да мотивират въвеждането на изисквания спрямо доставчиците на услуги, както и да посочат съответствието им с принципите на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги.
Направени са промени във връзка с премахването на думата „администратор” на единно звено за контакт (ЕЗК). По смисъла на закона функциите на ЕЗК в България се изпълняват от Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който се изгражда и поддържа от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
В ход е изграждането на нов портал, който ще изпълнява функциите на ЕЗК, което налага тази промяна. Предвижда се Министерският съвет да приеме наредба за условията и реда за поддържане и функциониране на ЕЗК по съвместно предложение на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Една от основните цели на Директива 2006/123/ЕО е да се улесни временното предоставяне на услуги във връзка със свободното движение на услуги в рамките на Единния вътрешен пазар. С цел по-голяма яснота на законовите разпоредби терминът „свободно предоставяне на услуги” е заменен с „временно предоставяне на услуги”.
В законопроекта е предвидено и изменение, което касае предоставяне на услуги от лица, които са законно установени в друга държава членка, придобили са право да упражняват конкретна дейност и желаят временно или еднократно да предоставят тази услуга в България.
Предвидено е изменение, което премахва допусната от действащия закон възможност за налагане на ограничения по отношение на получателите на услуги. Въвежда се задължение компетентните органи да приемат всички документи, издадени по законодателството на друга държава членка, които са еквивалентни или по същността си са сравними с целта на изискванията, определени в законодателството на Република България.
Във връзка с изясняване обхвата на правомощията за осъществяване на контрол от страна на националните компетентни органи спрямо доставчици от друга държава членка, които временно предоставят услуги на територията на България, е предвидено изменение в чл. 35 от закона.
Невъзможността да се контролира изпълнението, съответно неизпълнението, на функциите от страна на компетентните органи при предоставянето на информация налага и необходимостта да отпаднат предвидените за това санкции. Прецизирана е и разпоредбата по отношение на компетентността на областния управител при установяване на административни нарушения и налагането на административни наказания по чл. 40.
Във връзка с препоръките на Европейската комисия по прилагането на Директива 2006/123/ЕО следва да бъдат предприети законодателни мерки за изменение и допълнение и в други законодателни актове с оглед привеждане на специфично законодателство за отделните сектори в съответствие с разпоредбите на директивата. Във връзка с това със законопроекта се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за Камарата на строителите в България и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, отнасящи се по-специално за временното и еднократното предоставяне на услуги в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството.
В заключение заместник-министър Димитров посочи, че е необходимо да бъдат направени някои правно-технически корекции в текстовете на законопроекта, произтичащи от направените структурни промени в Министерския съвет, с които се преобразува Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в Министерство на икономиката и енергетиката, както и такива, свързани с коректното изписване на актовете на Европейския съюз, въведени с него.
В хода на дискусията заместник-председателят на комисията Румен Гечев посочи, че би желал да получи информация какъв би бил ефектът за българските фирми в количествено измерение. В тази връзка народният представител Петър Кънев зададе въпрос има ли опасност да бъде затруднен българският бизнес и той да бъде поставен в неконкурентна среда. В отговор представителите на Министерството на икономиката и енергетиката посочиха, че със законопроекта се цели да се създадат условия за предоставянето на по-качествени услуги при спазването на един от основните принципи, заложени в Договора за функционирането на Европейския Съюз – свободното движение на услуги, като се облекчат условията при предоставянето на временни услуги, а именно – фирми, отговорили на изискванията за извършването на определена дейност в собствената си страна, да не дублират процеса на регистрация в друга.
Народният представител Корнелия Нинова попита дали предоставянето на услуги по този закон касае всички видове услуги. Тя посочи някои специфични услуги, предмет на специална регулация, например услугите по посредничество при търговията с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба. В отговор беше изтъкнато, че Директива 2006/123/ЕО не покрива всички видове услуги, като от обхвата й са изключени финансовите, транспортните, услугите в здравеопазването и други.
Народният представител Жельо Бойчев постави въпрос относно удостоверяването на професионалната квалификация на лицата, извършващи услуги на територията на страната. Вносителите отбелязаха, че Законът за признаване на професионални квалификации, в който също е въведено европейското законодателство в областта, регламентира това.
След проведената дискусия членовете на комисията се обединиха около мнението, че за окончателното приемане на законопроекта е необходимо да бъдат запознати със становищата на национално представителните работодателски организации. В тази връзка председателят на комисията Алиосман Имамов посочи, че тези становища вече са поискани, а от Българската търговско-промишлена палата изтъкнаха, че до момента нямат възражения по законопроекта от браншовите си организации.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов.
По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги са постъпили още три доклада от комисии – от Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Часът е 10,29 – няма време да бъдат представени останалите доклади, така че аз обявявам почивка.
Контролът ще бъде в 11,00 ч., а разглежданият законопроект ще бъде включен в програмата на Парламента за следващата седмица.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, в сградата са министър-председателят и министри, за да отговарят на зададени въпроси от народните представители.
Искам най-напред – предполагам и от Ваше име – да поздравим полицаите с професионалния им празник, да им пожелаем много здраве, здрави нерви, добро отношение на обществото, за да си вършат отговорната работа в името на държавата. (Ръкопляскания.)
Първо ще направя едно съобщение. Постъпил е и е раздаден Общ проект на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет на първо четене на 3 юли тази година. Проектът е изготвен от Комисията по труда и социалната политика на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
Още едно съобщение, свързано с ангажимента за уведомяване на Народното събрание.
В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили министърът на отбраната ни уведомява, че със своя заповед е разрешил изпращането на военно формирование от Въоръжените сили на Република България на територията на Република Украйна за участие в Украинско-американското полево тактическо учение „Рапид Трайдънт 2013” на Международния център за мироподдържащи операции и сигурност и авария в района на град Лвов – Украйна, за периода от 10 юли до 20 юли 2013 г.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Постъпили питания за периода от 28 юни до 4 юли 2013 г.:
Постъпило е питане от:
- народните представители Димитър Петров и Иван Вълков към Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, относно доизграждане на четирилентов път Бургас – Слънчев бряг. (В залата влизат министър-председателят и членове на кабинета. Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин министър-председател, заповядайте, членове на кабинета.
Следва да се отговори писмено до 15 юли 2013 г.;
- народният представител Димчо Михалевски към Димитър Греков – министър на земеделието и храните, относно изпълнение и рискове пред Програмата за развитие на селските райони 2007 2013 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 юли 2013 г.;
- народният представител Йордан Стойков към Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, относно продължаване на строителството на язовира за питейно водоснабдяване „Бяла” – община Севлиево. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 юли 2013 г.
Писмени отговори от:
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- господин Папазов – също на господин Михалевски;
- министър Папазов на въпрос на народния представител Михалевски;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Тунчер Кърджалиев;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министъра на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Методи Теохаров;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Спас Панчев.
Преди да преминем към Парламентарния контрол, искам да запозная пленарната зала с писмо за отлагане – от госпожа Светла Бъчварова. Тя моли да бъдат отложени отговорите на нейните въпроси към министъра на земеделието и горите относно действието на лобистките текстове в Закона за горите, изпълнението на чл. 46б и чл. 46г, ал. 1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност и системата на държавни помощи за 2013 г. поради смъртен случай в семейството. Причината е извинителна. Съболезнования на госпожа Бъчварова.
Преминаваме към Парламентарния контрол.
Давам думата на министър-председателя да направи изявление пред Народното събрание.
Заповядайте, уважаеми господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Един от поетите ангажименти при съставяне на кабинета бе за публично оповестяване на фактите и тенденциите за икономическото и финансовото състояние на нашата страна. За отминалия малко повече от месец тази задача бе една от многото, които стоят пред мен и министрите от кабинета.
В хода на анализа на текущото икономическо и финансово състояние на страната бяха набелязани кръг от стабилизационни мерки, които наскоро представих на Вашето внимание. Продължаваме работа и по набелязване на други инициативи, които ще представя на Вашето внимание в една от следващите седмици.
Днес искам да Ви запозная с по-общата финансово-икономическа картина и да аргументирам защо се налага актуализация на бюджета, както вече финансовият министър обяви публично и подготвя, за да представи на Вашето внимание.
Последните четири години – от средата на 2009 г. до края на февруари тази година, когато редовното правителство подаде оставка, могат да се характеризират като период на силно влошаване на фискалната позиция на страната и интензивно декапитализиране на държавните фирми.
За цитирания период публичните финанси на страната се влошиха с близо 8 млрд. лв. Фискалните резерви намаляха с около 4 млрд. лв., като в края на февруари дори спаднаха до ниво 3,9 млрд. лв. За същия период правителственият дълг се увеличи с други 4 млрд. лв. – от 10 милиарда в средата на 2009 г., на 14 милиарда в края на февруари тази година.
Към настоящия момент Централното правителство е поело ангажименти съгласно сключени договори за финансиране в размер на 1 млрд. 10 млн. лв. със срок до края на тази година. Измежду тях близо половината не са планирани в бюджета за тази година.
Поетите финансови ангажименти със срок след настоящата година, тоест за следващите няколко години са общо 1 млрд. 624 млн. лв. В тази сума не са включени задлъжнялостта на болниците, която към настоящия момент се ориентира около 350 млн. лв. Ако сумираме, ще стигнем до сумата от 3 млрд. лв. задължения, които правителството ще трябва да покрива през настоящата и през следващите години.
През февруари тази година правителството на ГЕРБ емитира извънреден вътрешен облигационен заем в размер на 800 млн. лв. с 6-месечен срок на изплащане. Падежът на тези облигации е през следващия месец – август, което означава, че ще трябва да бъдат изплатени нови 800 млн. лв. за сметка на фискалните резерви или на операции по емитиране на нов дълг.
Не е по-различно и финансовото и икономическо състояние на сектора на държавните фирми. За коментирания период се наблюдава рязко увеличаване на задлъжнялостта на по-голяма част от тези фирми. За илюстрация: една извадка от 12 големи фирми формират обща задлъжнялост в размер на 5 млрд. 400 млн. лв. дългове. Сред тези фирми преобладават такива от енергетиката. В цитираната група от 12 предприятия са включени осем фирми от енергетиката, чиято съвкупна задлъжнялост достига 4 млрд. 567 млн. лв. Тези задължения красноречиво показват трудното бъдеще за същите държавни фирми и за потребителите на техните услуги.
Бюджетът за настоящата година бе планиран оптимистично, на база на допускането за наличие на икономическо възстановяване, нарастващо вътрешно търсене и при нереалистични очаквания за подобрение във външната рамка. Излишно е да подчертавам, че този макроикономически сценарий не се реализира.
Нормативно бяха сменени и срокове за деклариране и внасяне на някои данъци, което води до изместване на постъпленията в следващите периоди, съответно по-ниски бюджетни приходи за настоящата година.
Събираемостта на приходите от началото на тази година продължава формираните негативни тенденции от последните години. Показателно е, че за първите пет месеца на годината приходите от ДДС са само 38,7 на сто от планираните, а приходите от акцизи са едва 33,8 на сто.
Оценките на двете приходни агенции – Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници”, за очакваното изпълнение на приходите за цялата година се доближава до 1 млрд. лв. или по-точно 980 млн. лв.
Вече са разработени и стартирани мерки за подобряване събираемостта на приходите. Въпреки това трудно можем да очакваме да се неутрализира действието на вече упоменатите по-горе фактори и да се изпълни приходната част така, както е планирана в закона. Тоест може да се очаква свиване на размера на изпълнение на приходите, но не в пълния му размер. Още повече ускоряването на връщането на ДДС ще влияе в обратна посока, тоест ще намали нетните приходи от ДДС.
По отношение на разходите.
От началото на годината до края на месец май с Постановление на Министерския съвет са одобрени разходи в размер общо на 357 млн. лв., от които 209 милиона са извънредни и непредвидени. Така още за първите пет месеца практически са изчерпани възможностите за гъвкавост при всяка новопоявила се потребност от допълнително финансиране. В тази връзка вече бе предприето пет на сто съкращение на текущите разходи на министерствата и централните ведомства. То обаче може да компенсира само частично очертаващия се натиск върху разходите.
В последните два месеца на тази година натрупаният от началото бюджетен дефицит бе свит до нулево салдо, но това е в резултат на характерната асиметрия в приходите и разходите през тези два месеца – април и май, което може да се наблюдава и в исторически план. До края на годината предстоят месеци със силно превишение на разходите над приходите, което ще постави на изпитание успешното изпълнение на фискалните цели.
Всички тези фактори правят належащо актуализирането на бюджета за тази година. Ще повторя в резюме основните фактори за това решение.
Дори прилаганите мерки за подобряване на събираемостта на приходите да дадат очакваните резултати, може да се очаква неизпълнение на приходите със суми в порядъка не на 1 милиард, а на 500-600 млн. лв.
В разходната част на бюджета не са включени поети вече финансови ангажименти за близо 500 млн. лв.
Разплащането на задължения към бизнеса, което поех като ангажимент тук пред Вас, ще ангажира допълнителни ресурси от порядъка на 150 млн. лв.
Рефинансирането на излизащите в падеж вътрешни облигации в размер на 800 млн. лв. през следващия месец изисква коригиране на заложените ограничения за емисии на нов дълг. Несигурността дали ще бъдат възстановени своевременно сертифицираните през четвъртото тримесечие разходи по европейските фондове налагат да се поддържа ликвиден буфер, което предполага да не се намалява фискалният резерв под определен минимум. В този смисъл искам да подчертая: пакетът от социални мерки, които бяха обявени наскоро, няма никакво отношение към плановете за актуализация на бюджета. Средствата за тях ще бъдат обезпечени чрез вътрешни размествания на разходите.
В обобщение: възможно ли е да не се актуализира бюджетът? Разбира се, че е възможно, ако не разплатим задълженията към бизнеса през ноември и декември и ако отново спрем да възстановяваме регулярно ДДС, тоест, ако продължим водената до момента политика на извеждане на фискалните цели пред целите на икономическото развитие и възстановяване на икономиката – политика, която, струва ми се, всички сме убедени, даде крайно негативни резултати в последните години и която се преоценява дори от по-твърди привърженици на консервативния подход в управлението на публични финанси.
В тази връзка искам да цитирам едно от заключенията на наскоро приключилата мисия на Международния валутен фонд. Цитирам: „Всякакви по-ниски бюджетни приходи в резултат на по слаба от прогнозираната икономическа активност или забавяния във възстановяването на средства от фондовете на Европейския съюз, не трябва да бъдат за сметка на намаляване на разходите в бюджета.”
Заслужават да се посочат и препоръките на комисаря Оли Рен от 3 юли тази година, според когото съкращаването на разходите в контекста на стратегиите на фискална консолидация не трябва да бъде за сметка на продуктивните бюджетни разходи.
Споменавам горните аргументи и позовавания на Фонда и на Европейската комисия в отговор на появилите се критики за актуализация на бюджета, която възнамеряваме да Ви предложим. Впрочем част от авторите на тези критики само преди седем-осем месеца – в периода, когато този бюджет се приемаше, имаха друго отношение. Една част от тях тогава твърдяха, че се предлага бюджет за първите шест месеца. Днес всъщност аз се опитах да обоснова верността на това тяхно твърдение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател, за изнесеното пред Народното събрание.
От името на парламентарна група има думата господин Сергей Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Няма как данните, които изнесе министър-председателят, да не шокират и да не впечатлят всеки един от народните представители и голяма част от българското общество. Информацията, представена от премиера, е изключително тревожна – за състоянието както на бюджета, така и на публичния сектор и предизвикателствата, които стоят пред страната и пред хората. Няма как по този повод да не се върна към миналото, към 2009 г.
В продължение на повече от половин година тогава новоизбраният министър-председател господин Борисов обясняваше в какво тежко финансово състояние е заварил държавата, при условие че получи като наследство осем милиарда фискален резерв, при условие че до края на юли бяха изразходвани само 35% от капиталовите разходи. Тази пропаганда вървеше изключително дълго време с много представления и много внушения.
Какво се оказва? За четири години наследството от господин Борсов е приблизително минус осем милиарда, почти преполовен фискален резерв и около четири милиарда нов дълг на държавата, но най-тревожното е текущото състояние през тази година. Беше крайно време правителството, след като служебното правителство отказа, реално погледнато, да представи картината на състоянието на фиска и на публичния сектор, да заяви ясно какво е получило като наследство. Няма как тези данни да не са стряскащи, защото това, което премиерът представи, е тревожно не само за текущото изпълнение на бюджета и поставя въпроса за актуализацията му, но най-вече и за състоянието на целия публичен сектор и държавните предприятия, които системно бяха източвани от предишното правителство, декапитализирани, само и само да се запушват дупки в бюджета.
Искам да припомня: през 2009 г. политиката на господин Борисов и господин Дянков беше да се постигне нулев бюджетен дефицит. Това беше първата и фундаментална грешка и порок на правителството на ГЕРБ. Това доведе до един гигантски проблем – снежна топка от задлъжнялост в бизнеса. Държавата стана най непредсказуемият фактор в българската икономика, защото държавните задължения не бяха изплащани, доведе до масови фалити, особено на дребни и средни фирми, и до увеличаване на безработицата с близо 400 хиляди български граждани. И въпреки това, въпреки идеята фикс да се постигне нулев бюджетен дефицит, само и само да се влезе в Еврозоната, тогава, през 2009-2010 г. не беше постигната и фискалната цел, защото дефицитът, който беше прикрит, но уловен от Европейската комисия, се оказа 4,5% на начислена основа! Много повече, отколкото беше заложената цел от ГЕРБ.
Много порочна беше и практиката на правителството на Борисов да прехвърлят задълженията в годините. В края на годината се докарваше фиктивен по същество бюджетен баланс, за да се вместят в нормите, с отлагане на плащания, за пореден път, с прехвърлянето им за следващата година. И така година след година трупане на проблеми – това трябва да спре.
Вашето правителство, господин Орешарски, е поело ясни ангажименти към българските граждани и чрез програмните намерения, и чрез спешните мерки, които получиха подкрепа от Българския парламент. Сред тях са ясен социален пакет, който да помогне на хората в България, на тези, които са в най-тежко икономическо положение, с разширяване на енергийните помощи, с подпомагане на майките и отглеждането на деца, с подкрепата на първокласниците и техните семейства, с много други конкретни ангажименти, в това число пакета закони, които Парламентът в момента приема за преодоляване и ограничаване на младежката безработица. Тези мерки нямат пряко влияние върху бюджета в огромната си част. Действително очакваме правителството да ги изпълни като свой ангажимент максимално бързо.
Но има и още един важен пакет, това е подкрепата на дребния и среден бизнес на българските производители и фирмите, които предоставят услуги. Действително трябва да се спре порочната практика да не се връща ДДС, да се забавят плащания. Това е достатъчно силно основание действително да се търси актуализация на бюджета при тази картина, която представихте в Народното събрание, защото става ясно, че до полугодието се е харчело безразборно, че няма никакъв оперативен резерв на правителството – това, което се нарича централен резерв за всяка година и дава гъвкавост за непредвидими разходи, е опоскано. Правилно ли разбирам, господин премиер?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Абсолютно.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Това, което става ясно, е, че се очакват с 1 милиард по-малко приходи за тази година от планираните, защото за петмесечието само 38% от планираното по ДДС е изпълнено и само 33% от акцизите.
Парламентарната група на Коалиция за България отправя към правителството и към Вас, господин министър-председател, настойчивото искане действително да се вземат спешни мерки – за които знам, че са стартирали, но трябва да се приложат максимално бързо – за прекратяване и ограничаване на контрабандата, за избягване на плащането на ДДС. Защото държавата трябва отново да е изрядна към бизнеса, но трябва и категорично да се пресекат всичките канали, които бяха политически покровителствани в последните четири години. И по отношение на всички акцизни стоки и цигари, и горива. Очакваме от правителството, особено от Министерството на финансите и неговите агенции, от Министерството на вътрешните работи, но всеки, който има отношение в изпълнителната власт към това, решителни мерки, за да се види безкомпромисност на държавата към каквито и да било икономически интереси, особено тези, които са сенчести, които нарушават закона и по този начин източват бюджета, ощетяват интересите на българските граждани.
Действително очакваме изпълнителната власт да предприеме и спешни мерки по отношение на държавните предприятия, за тяхното оздравяване. В последните години беше налагана политика и практика да се източват държавните предприятия – вече обясних как, техните дивиденти да се вземат, да нямат средства за модернизация, което води до тяхното унищожаване и трябваше да приключи с приватизация и разпарчетосване и на ВМЗ-Сопот, и на Български държавни железници „Товарни превози”, и на много други предприятия, в това число държавните мини в Марица и ТЕЦ „Марица Изток 2”.
Очакваме правителството действително да покаже воля за държавност, защита на публичния интерес, модернизация на държавните предприятия, така че да могат да функционират нормално, да гарантират работни места. Това е сериозно очакване и сериозно предизвикателство.
Наред с това, и с това приключвам, финансовата и фискална стабилност на държавата трябва и ще бъде опазена. България е сред страните с много нисък държавен публичен дълг, България е с дефицит много по-нисък от стандартите и критериите на Маастрихт на Европейския съюз, които много държави в Европейския съюз тепърва се стремят да достигнат, да се вместят в 3-процентен дефицит. Но бюджетният баланс не може да бъде самоцел. Ако цената е убиване на реалната икономика, мизерия на населението – защото 50% от българите живеят в бедност, това трябва да бъде коригирано по разумен начин, така че да може да има икономика, която работи, хора, които имат заетост и доходи, които си плащат данъци, осигуровки – по този начин се гарантира и стабилността на бюджета средносрочно и дългосрочно, за да може да има устойчивост. Бюджетът не може да бъде прокрустово ложе, в което това, което не се вмества, се реже – реже се жива плът, човешки съдби, цели социални системи.
Да, трябва да има оптимизация на разходите на държавните институции и очаквам правителството да продължи тази линия, която е започнало. Досега е предвидено 5% намаляване на много от разходите на министерствата, трябва да има прозрачност в разходите и наред с това ясни социални ангажименти, и ясни ангажименти към българския бизнес, за да може той да съществува, а не да бъде убит. За подобна политика, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, ще имате подкрепа от Парламентарната група на Коалиция за България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Други изявления?
Господин Лютви Местан – от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Не знам дали го съзнаваме, но днешният ден е един особен ден за българския парламентаризъм. За първи път един министър-председател се явява пред Народното събрание не защото е принуден с акт на Народното събрание, а като изпълнение на предварително поет ангажимент, че ще бъде първият министър-председател, който няма да направи опит да превърне Парламента в своя функция. Ще бъде министър-председателят, който ще се отчита периодично в края на всеки месец за изпълнението на всеки един ангажимент, който той е поел пред българските граждани. Това е разликата между манталитета на министър-председателя Пламен Орешарски и манталитета на предишния министър-председател, който се казваше Бойко Борисов. При единия имахме непрекъснати закани, думи, думи, думи без никакъв резултат, но имахме и още нещо – една уникална медийна политика, която подменяше реалността с виртуалната реалност на управлението на ГЕРБ и в продължение на близо три години и половина – до февруарските събития от настоящата година, българските граждани наистина бяха в опиянението на месията Борисов.
Ние поехме отговорността за управлението на страната в името на подмяната, замяната на месианското начало с ангажимент за изпълнение на ясна програма, от която българските граждани да усетят ползата не като сугестия, а като подобрение на жизнения стандарт.
Уважаеми госпожи и господа, само спешните мерки, предложени от господин Орешарски, ако бъдат изпълнени – социалният ефект на спешните мерки, които кабинетът Орешарски ще изпълни за три месеца, ще имат много по-висок ефект от това, което други правителства са успявали да правят за цели четири години.
Аз няма да изреждам всички ангажименти, които кабинетът Орешарски пое преди няколко седмици. Убеден съм обаче, и това е разликата между кабинета Орешарски и предишни управления, че щом е поет ангажиментът, той ще бъде изпълнен, иначе просто нямаше да бъде поет. Убеден съм, че ще се случи и 5-процентното намаление на цените на тока, ще се случи и увеличението на минималната работна заплата и то в стойности, за които и синдикалните организации не можеха и да мечтаят преди година само, ще се случат и енергийните помощи, и помощите за първолаците, ще се случи от догодина и възстановяването на Швейцарското правило за индексиране на пенсиите.
Аз знам, че заради емоцията на протестните действия всички тези рационални идеи, предложени от кабинета, могат да потънат до степен в емоцията на протеста, че да загубим шанса всички тези ангажименти да се изпълнят. Това би било проява на престъпна безотговорност към интересите на българските граждани.
Затова нашият призив – на Движението за права и свободи, към Вас, господин Орешарски, е: ще продължавате да отговаряте на нападките към кабинета с конкретни политики. На ирационалните аргументи, с които непрекъснато сте обект на атака, ще отговаряте с още по-рационални, конкретни предложения за изход от тежката социално-икономическа криза.
Нека ГЕРБ да отсъстват – има защо. Те нямат политически аргументи, с които да могат да спорят с Вас, с Вашата програма. Тя е антипод на грешното и престъпно управление на отсъстващите от тази зала.
Ние обаче в Парламентарната група на Движението за права и свободи не сме доволни от това, че дясната половина на Българския парламент е със свободни банки. Не сме! Дори смятам, че е проява на цинизъм, ако се окаже, че част от отсъстващите политици от ГЕРБ може би са някъде в съседни държави на едни интересни, екзотични места, каквито сигнали вече се получават.
Не стига, че ГЕРБ погълна автентичното дясно и в Българския парламент е представено квази дясното, но поне това квази дясно трябва да заеме мястото си и да поеме своята политическа отговорност. Ако някой се притеснява от факта, че кворумът на този Парламент зависи от Партия „Атака”, защото гласовете на двете партии, които подкрепят кабинета, се оказаха 120 по волята на суверена, ако тази загриженост е истинска, нека се върнат в Народното събрание, за да не зависи кворумът от нито една от партиите в Четиридесет и второто Народно събрание.
Председателят на ГЕРБ преди няколко дни орева Европа затова, че мнозинството зависи от единия глас на „Атака” за осигуряване на кворума и се оказа, че „Атака” е антиевропейската, антидемократичната партия на България – нещо, което Парламентарната група на Движението за права и свободи говореше през всичките години на прехода и с тези аргументи се бяхме обърнали към господин Бойко Борисов, когато точно с подкрепата на „Атака” състави своето парламентарно мнозинство и бе избран и кабинетът му. Тогава антидемократични ли бяха „Атака”? Бяха ли антиевропейска партия? Бяха ли злодейската партия на България? Тук се проява двойният аршин на Бойко Борисов, когато „Атака” ги подкрепя от тази трибуна, господин министър-председател.
Направих си труда да отворя стенографските протоколи от изказванията на бившия министър-председател след гласуването на кабинета му на 27 юли 2009 г. и след вотовете на недоверие. С пълна уста господин Бойко Борисов лееше дитирамби по адрес на Волен Сидеров и отправяше благодарности за подкрепата. Защо е този двоен аршин, господин Бойко Борисов?
Първият български политик, който легитимира „Атака”, като получи подкрепата на „Атака”, за да бъде избран за министър-председател, се казва Бойко Борисов. Първият български кабинет, избран с гласовете на „Атака”, е кабинетът на Политическа партия ГЕРБ. Сега обърнете внимание – отговорността ме задължава да го подчертая, един от министрите в този кабинет се наричаше Росен Плевнелиев – настоящият Президент на Република България. Нямаме право на двойни стандарти, господин Президент, господин Бойко Борисов!
Вие днес можехте да бъдете моралните съдници на факта, че БСП и ДПС зависят от единия глас на „Атака” не за управлението на страната, а за осигуряване на кворума. Можехте да бъдете призовани да проявите мъжество, да се разграничите, да бъдете отчетливи, както Ви призоваха група български интелектуалци, ако това мъжество го бяхте проявили през 2009 г., като откажехте подкрепата на Политическа партия „Атака”. Тогава Вие не само приехте тази подкрепа, тогава Вие го направихте въпреки предупрежденията, които идваха и от Движението за права и свободи и от БСП.
Да, в продължение на близо година, след като „Ред, законност и справедливост” оттегли подкрепата си от кабинета Борисов, това трябва да се чуе, уважаеми госпожи и господа, когато и Синята коалиция оттегли подкрепата си от кабинета Борисов, България се управляваше от двупартийна коалиция ГЕРБ – „Атака”. Няколко вота на недоверие срещу кабинета Борисов не минаха единствено заради явната подкрепа на „Атака” за кабинета Борисов.
Няма как след няколко години да предизвикате дебати и в Европейския парламент на тема „Ролята на „Атака” в българската политика”. „Без полза е закъснялото ридание” – се пее в една песен, която идва някъде от Изток. Тук обаче става въпрос за закъсняла политическа съвест. Единственото, което биха могли да направят бившите управляващи по отношение на ролята на „Атака”, е да наведат глави и да мълчат, защото те са първите, които легитимираха тази партия. Ако те са искрени в своето покаяние, единственото правилно нещо, което биха могли да сторят, е да се върнат в Народното събрание. В противен случай наистина е безпринципно и без полза закъснялото им ридание.
Това вече не е принцип, това е част от общата стратегия на ГЕРБ да делегитимира управлението на страната, да делегитимира кабинета Орешарски, защото тук вече истински ги разбирам – най-големият ужас на господин Бойко Борисов и на господин Цветан Цветанов е политическото време, с което би разполагал този кабинет, за да реализира програмата си. Това, разбираемо, е истинският ужас на предишните управляващи. Те биха искали бърз реванш, биха искали тежка политическа криза, за да не се занимава никой и с наследството, което оставиха. Само че тази няма да я бъде, защото българският обществен и национален интерес е свързан с разкриването на това наследство, господин премиер. Затова ние очакваме следващият Ви отчет пред Четиридесет и второто Народно събрание да съдържа вече доста по-добре систематизирани данни за цялото наследство на четиригодишното управление на Цветанов и Борисов – и за контрабандата, и за кражбите на ДДС, но не само като явления, сами по себе си.
Онова, от което се боят предишните управляващи, не са просто разкритията за престъпленията – завършвам, господин председател – страхът на предишните управляващи е, че ще се разкрие политическото покровителство над престъпните схеми. Ето, тук е тяхната отговорност, която те биха искали да скрият зад политическата криза, която с всякакви средства се опитват да предизвикват. Не трябва да им се дава шанс! Рано или късно ще бъдем разбрани от по-голямата част на българското общество. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изявление от името на Парламентарната група на партия „Атака“ – заместник-председателят на групата им проф. Станислав Станилов.
Заповядайте!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Не излизам да отговарям тук на нападки, отправени към „Атака“, и характеристики в контекст.
Искам само да кажа, че легитимността на нашата партия не е чрез мнението на другите политически партии, а чрез мнението на нашите избиратели, които са гласували за нас. Когато имаме избиратели, които са ни вкарали в Парламента, ние сме легитимни не само пред България, а и пред света.
Що се отнася до характеристиките, които ни дават другите партии, независимо дали това е ДПС, ГЕРБ или БСП, или които и да било, характеристиките се съдържат в нашата програма. Онзи, който я е прочел, е трябвало да разбере, че ние не сме ксенофобска, антисемитска, недемократична, антиевропейска и прочие партия, ние просто сме българска патриотична партия и това е отразено в нашата програма.
В нашата програма, в нашите документи такива неща, които се говорят за нас, няма.
Ние наистина подкрепихме Борисов и това не беше наша грешка. Защото в началото на самото управление в програмата Борисов никъде не пишеше и заявяваше, че ще прави тези зулуми, които той и неговата партия направиха.
Борисов всъщност ни измами, Борисов всъщност ни излъга и ако тази партия с парламентарната й група се върне в Народното събрание, ще чуе с няколко кратки изречения от моята уста от името на парламентарна група какво направиха те и как се наричат такива хора като тях.
И сега, накрая, искам да кажа, че ние дадохме своя глас честно и почтено да продължи да съществува Народното събрание. Ние сме опозиция на Вашето управление и Вие знаете, че ние сме опозиция от принципна гледна точка.
Ние отричаме неолиберализма като водеща философия в управлението на държавата и смятаме, че консервативното неокейнсианство е залогът за успеха на едно управление. Понеже в програмата Орешарски, ако може така да се нарече, имаше такива белези, имаше даже такива термини, които се споменават в нашата програма, ние решихме, ние направихме така, че да се даде шанс на това правителство.
А това, че отвън най-много ругаят „Атака“ и Волен Сидеров, е най-сигурното свидетелство, че ние сме на прав път. Защото онези, които са отвън – ще го кажа пред всички и пред тези, които гледат по телевизора, вече са употребени от една олигархична група, която на техен гръб, на тяхното искрено, неискрено или купено и прочие възмущение, защото там има разни хора, искат да дойдат на власт, искат да създадат нова олигархична власт, която няма да бъде с нищо по-добра от старата.
Прочее, ние ще даваме тази подкрепа да съществува Парламентът и да прави нещо, само за да няма анархия и когато Вие докажете, по подобие на Борисов, че не сте заслужили нашето доверие, ние ще развалим този Парламент.
Това мога да Ви кажа засега. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми народни представители, господин министър-председател, господа министри! Обявявам, че по реда на чл. 90, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание удължаваме времето за парламентарен контрол с времето, използвано за изказвания от името на парламентарни групи.
Благодарим на господин Пламен Орешарски за участието му в заседанието.
Продължаваме нашата работа и пристъпваме към въпроса на господин Димчо Михалевски към министъра на външните работи Кристиан Вигенин относно организация на дейността на консулските служби в Украйна, Беларус и Молдова по издаването на визи на туристи.
Господин Михалевски, имате думата.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, дами и господа министри, колеги! Това е въпрос на място, защото касае точно проблематиката, която преди малко министър-председателят Орешарски изложи пред Народното събрание, а именно гарантирането на растежа на икономиката и приходите за бюджета.
Съвсем схематично ще припомня фактите. През последните години се наблюдава изключително увеличаване на интереса към България за туристически посещения от страна на граждани на Украйна, Беларус и Молдова. До миналата година това увеличение е вървяло със среден темп около 20-25%, а за тази година се очаква увеличение с 40%. Това са средства от стотици хиляди туристи, които са изключително полезни именно за растежа и приходите в бюджета.
От 2 август 2012 г. българската държава е започнала да налага ограничения за издаването на визи в Украйна, като е въвела така наречените „визови центрове“, акредитирала е определен брой фирми, които имат право да подават определен брой визи всяка седмица. В началото на тази година този лимит е бил по 300 визи на седмица за 30 акредитирани фирми. В началото на месец май това количество визи е намалено на 200, а от края на месец май е намалено на 150. Поставяме се в ситуацията, при която са договорени почивките на стотици хиляди граждани, които искат да посетят България, а нашите консулски служби всъщност се явяват цедка – нещо, което нито една друга държава наш конкурент, в лицето на Гърция, Хърватия и Албания, не е направила.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е следният: как ние ще предприемем действия, и то светкавични, за да можем да оползотворим целия наличен интерес на гражданите на Украйна, Беларус и Молдова, за да могат те да бъдат полезни както за себе си, да дойдат в България на почивка през лятото, така да бъдат полезни за българската икономика и за българския бюджет? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КРИСТИАН ВИГЕНИН: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! През последните години се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на желаещите да посетят България туристи от Украйна, Беларус и Молдова. В сравнение с 2012 г. през 2013 г. от началото на туристическия сезон до настоящия момент в Украйна ръстът е 8%, в Беларус – 150% и в Молдова – 3%. Информиран бях, че този процес внимателно се следи от Министерство на външните работи и още от началото на 2013 г. е направена организационна, техническа и кадрова подготовка за новия туристически сезон, както и че нашите представителства са осигурени с необходимите техника и консумативи. Направена е и корекция на бюджета на Министерството на външните работи, на Министерството на икономика, енергетиката и туризма с 300 хил. лв. за допълнително командироване на служители в консулските служби в най-натоварените страни, в това число Украйна, Беларус и Молдова.
Малко повече за ситуацията в отделните държави, споменати във Вашия въпрос.
Прието бе двустранно споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за улесняване издаването на визи, което влезе в сила от 1 юли 2013 г. Надяваме се, че това ще допринесе за по-значително облекчаване на процеса по кандидатстване и получаване на визи на молдовските граждани.
По отношение на Беларус е очевидно осезателното покачване на процента желаещи да посетят България. Ето защо в момента е в ход активно търсене на нова сграда за посолството в Минск, която да задоволи нарасналите нужди на дипломатическото представителство и в частност на консулската служба. Разбирате, че това обаче е процес, който отнема малко повече време.
През 2012 г. е сключен договор за съвместна дейност между Министерството на външните работи и фирмата „VFS Global” за създаване на изнесени визови центрове в Украйна, което ми бе представено като опит за повишаване на ефективността и улесняване на гражданите от отдалечени от българските консулски служби райони. В момента се извършва детайлна проверка на договора и анализ на положителните и отрицателните страни от съществуването на такива изнесени центрове, за което ще Ви информирам своевременно.
Бях запознат и с факта, че в Украйна, Беларус и Молдова е извършена акредитация на фирми, които да подават документи в българските представителства.
С цел осигуряване на безпроблемна реализация на настоящия туристически сезон и намиране на оптимален режим на работа с акредитираните фирми в консулските служби в Киев и Одеса се разпоредих, считано от 24 юни 2013 г., квотите на акредитираните фирми, които в максимална степен запълват определения лимит за подаване на заявления за визи директно в мисиите, да бъдат увеличени с 50%. Считано от 1 юли разпоредих отново увеличение с 50% на квотите на тези фирми, които са запълнили над 85% от квотите си за предишната седмица. Разпоредил съм да бъде правена ежеседмична статистика от подаващите заявления фирми. При продължаващо значително увеличаване на ръста на туристите в посочените страни Министерството на външните работи има готовност за своевременна реакция както в техническо, така и в кадрово отношение.
В заключение, бих искал да кажа, че резките промени в режима насред туристическия сезон рискуват да поправят една грешка с друга грешка. Ето защо следим внимателно процеса, проявяваме необходимата гъвкавост и Ви уверявам, че внимателно следим и сигналите, идващи от туроператорски фирми, като се опитваме своевременно да решаваме тези проблеми. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Господин Михалевски, имате право на реплика.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, силата на един парламент и на един министър се свежда до това можем ли да бъдем адекватни на живота. Резките промени не ги предлагаме ние, а са направени от служители във Външно министерство, които са намалили броя на издаваните квоти през месец май със 100% без никакво обяснение защо са го направили. Нито една държава, конкурентна на този пазар на България, няма квоти.
Моят апел към Вас е, ще Ви дам две становище на български, украински и беларуски туроператорски фирми от вчера, първото желание е да отпаднат всякакви квоти, защото няма никакво обяснение защо са те. Единственото обяснение ще го изявя от тази трибуна – е създаване на условия за корупция, насочване към визовите центрове, акредитиране на определени фирми и неакредитиране на други фирми.
Молбата ми е следната: нека да се удължи незабавно работното време на нашите консулства в Киев и в Минск. Не може гръцкото консулство в Киев да работи и в събота до 18,00-19,00 ч., а нашето да работи до 16,00 ч. Не може гръцкото консулство в Минск да работи всеки работен ден и в събота до 18,00 ч., а нашето да приема от 9,00 до 13,00 ч.
Молбата ми е: светкавично въвеждане на справедливост. Ние имаме нужда от тези туристи. Българската икономика има нужда от тях. Това е огромна молба от всички български туроператорски фирми. Сигурен съм, че ще направите всичко възможно. Благодаря. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин министър, ако желаете, можете да направите дуплика.
МИНИСТЪР КРИСТИАН ВИГЕНИН: Бих искал да кажа, че Министерството на външните работи в мое лице проявява изключителна загриженост за възникващите проблеми. Формално работното време наистина е от 9,00 до 13,00 ч., но на практика бях информиран, че консулските служби работят до момента, до който има хора, желаещи да подават молби за визи. В същото време, технологично погледнато, следобяд, когато по принцип се казва, че това е извън работното време, следобедите нашите служители поставят съответните визи, обработват документите. На практика работното им време често достига до 21,00-22,00 ч. Част от информацията, която се подава, не е съвсем коректна.
По втория въпрос – за квотите и как те са определени, не е съвсем точна информацията за определените квоти. Факт е обаче, че в началото на туристическия сезон целенасочено тези квоти за фирмите са били намалени. Моето подозрение е, че целта е била част от потока да се пренасочи именно към изнесените визови центрове. Казах Ви, че в момента анализираме ситуацията. Не бих искал пред Народното събрание да говоря или да предоставям факти и подозрения, които все още не са доказани. В момента, когато имаме пълната информация, ще Ви информирам.
Считам също така, че подходът, който възприех за увеличаване квотите на фирми, които изпълват седмичните си квоти – на седмична база, облекчава и през тази, и през следващата седмица би трябвало изцяло да покрие тези нужди.
Искам също да кажа, че седмичните квоти за различните фирми са различни. Голяма част от акредитираните фирми не се възползват, дори и частично, от предоставените квоти.
Вярно е също така, че част от информацията, която пристига и от туроператорските фирми, не е съвсем коректна. Често пъти за оправдание се използват консулските служби, но на практика част от възникващите проблеми не са там.
Разбирам целия проблем. Такива проблеми възникват всяка година. Решен съм в рамките на този туристически сезон и в неговия край да успеем да създадем съответна организация и да предприемем необходимите мерки, че подобни проблеми да не възникват повече нито за споменатите страни, нито във възможни други страни, където туристическият поток би бил увеличен. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин министър.
Следващият въпрос към Вас е от госпожа Деница Златева относно заповед на министъра на външните работи за одобрение на промени в типов договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа.
Госпожо Златева, заповядайте.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, господа министри, министър Вигенин, уважаеми колеги! През 2012 г. министърът на външните работи подписва Заповед № 95-00-152, с която се предлагат промени в типовия договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа. Тази заповед срещна голяма съпротива от браншовите организации, тъй като промените в този текст са направени без да бъдат съгласувани с браншовите представители. Представителите на бранша са категорични, че тези изисквания биха затруднили работата им, няма да помогнат за повишаване на качеството на преводаческите услуги. Те разглеждат тези промени, които изискват всяка фирма да разполага най-малко с двама щатни филолози на постоянен трудов договор, като недопустима държавна намеса в работата на частните съвети.
Втората промяна, която се въвежда, е свързана със задължението фирмите да бъдат сертифицирани, въпреки че по смисъла на Закона за националната стандартизация в Република България сертифицирането е доброволно. Това сертифициране би довело и до възникването на разходи, които трудно биха понесени в условия на криза – между 8 и 10 хил. лв., а всяка година подлежи и на ресертификация.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е: каква е позицията на Министерството на външните работи относно предвидените в заповедта промени? И какви мерки предвиждате да предприемете, ако се покаже, че има наличие на дискриминационен характер в договора, който се предлага с въпросната заповед? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР КРИСТИАН ВИГЕНИН: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Златева, във връзка с Вашия въпрос за позицията на Министерството на външните работи относно предвидените в Заповед № 95-00-152 от 2012 г. на министъра на външните работи промени в типов договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа и мерките, които Министерството на външните работи предвижда да вземе при наличието на дискриминационен характер на договора или нецелесъобразност на очакваните резултати, бих искал да заявя следното.
Проблемите във връзка с предвидените от предишното ръководство на Министерството на външните работи изменения в договорите с фирми, извършващи преводи на официални документи, бяха поставени на моето внимание още от първите дни на встъпването ми в длъжност. Това, от една страна, беше свързано с настъпването на предвидения за промените срок 1 юли 2013 г., а от друга, с ясно изразеното недоволство от страна на фирми, че тези мерки няма да доведат до целения резултат за постигане на по-високо качество на извършваните от тях преводачески услуги и дори имат дискриминационен характер.
За краткото време, в което успях да се запозная с този въпрос, установих, че проблемът е доста широк и многопластов и датира от години. Той е бил поставян периодично на вниманието на ведомството при различните правителства, без да се достигне до намиране на трайно решение и ново регламентиране на преводаческата дейност поне в частта, касаеща дейността на Министерството на външните работи – заверка на преводите на официални документи. Дали въведените изисквания от предишното ръководство ще доведат до желаните резултати е все още рано да се каже, но е видно, че чрез тях е търсено решение на въпроса за качеството на преводите, макар частично и спорно последствие.
Първата стъпка, която предприех, беше удължаването на срока за влизане в сила на предвидените промени с три месеца – период, през който ръководството на министерството ще може да се запознае в детайли с този въпрос и да вземе адекватни мерки за урегулирането му. В тази връзка на 27 юни проведох среща в Министерството на външните работи с всички заинтересовани страни – представители на браншови, преводачески и фирмени организации. Изслушани бяха техните мнения, предложения, въпроси или искания, които ще бъдат допълнително анализирани.
Това, което заявих като основни принципи, от които ще се водим в нашите преценки оттук нататък, са качество на преводите, достъпност на услугите, равнопоставеност на субектите, премахване на изкуствено създавани бариери, по-голяма гъвкавост при поставяне на изисквания и отговорност на преводачите.
Министерството на външните работи в мое лице е твърдо решено да положи необходимите усилия за намиране на трайно решение на този въпрос. Имаме готовност и оставяме открити за разговори и сътрудничество както с представителите на преводаческите среди и фирмите, така също и с другите компетентни по въпроса администрации – Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката. Обсъждаме и възможността за правното регламентиране на преводаческата дейност като една от малкото все още останали нерегламентирани дейности в страната чрез подготовката на специален закон. Допълнително ще бъдете информирани за целия ход на обсъжданията оттук нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо Златева, заповядайте за реплика.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): Благодаря Ви, господин министър. Приветствам инициативата Ви, първо, да удължите срока за влизане в сила на промените с тази заповед. Важно е също тези промени да бъдат правени в диалог с браншовите организации, защото у тях е останало усещането, че предлаганите промени през 2012 г. по-скоро обслужват някои големи монополистки структури в бранша, като практически ще изхвърлят от пазара десетки малки преводачески фирми и по този начин се ликвидира конкурентното начало. Важно е също така преводаческата дейност да бъде регламентирана посредством Закона за преводаческата дейност и в тази връзка аз приветствам усилията Ви в диалог още веднъж с преводаческите агенции да се изработи такъв закон. Ще имате и подкрепата на нас – депутатите от Четиридесет и второто Народно събрание, след като бъде постигнато съгласие между Министерството на външните работи и публично обсъждане такъв един законопроект да бъде обсъден, гласуван и приет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин министър, благодаря Ви за днешното участие в парламентарния контрол.
Заповядайте, господин Мерджанов, да зададете въпрос към министъра на отбраната господин Ангел Найденов относно скандални корупционни практики и закононарушения в дирекция „Инвестиции в отбраната“ на Министерството на отбраната, ръководено от полк. Станимир Георгиев.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, въпросът, който Ви задавам, е с няколко годишна давност. Той присъстваше непрекъснато по време на актуалния парламентарен контрол към министър Ангелов, той беше непрекъснатата критическа позиция на Парламентарната група на „Коалиция за България” по време на дебатите по обсъжданията на докладите за състоянието на страната и въоръжените сили за 2010, 2011 и 2012 г.
За какво всъщност става дума? Става дума за лошо планиране по доставките, недобросъвестно стопанисване на авиационна техника и липса на професионализъм в провеждането на тръжните процедури от ръководената от полк. Станимир Георгиев дирекция „Инвестиции в отбраната”. Още нещо. В отчета на Министерството на отбраната за периода на управление на служебното правителство от 13 март до 28 май 2013 г., подготвен от екипа на служебния министър господин Тагарев и публикуван на сайта на Министерството на отбраната се посочва, че степента на корупционен риск е най-висока на първо място в областта на доставките и сключването на договори, тоест в сектора на отговорност на дирекция „Инвестиции в отбраната”.
В няколко Ваши интервюта, господин министър, и публични изяви пред средствата за масова информация Вие обявихте, че се прави проверка, че ръководството на дирекцията е отстранено от изпълнение на своите преки служебни задължения. Към въпроса искам да добавя още информацията, която достигна до нас, че от намиращата се на ул. „Иван Вазов” дирекция често биват изнасяни информации, чували с документи, което е силно обезпокояващо.
Какъв ще бъде Вашият подход, господин министър, по отношение на състоянието на посочената дирекция? Ще се наложат ли съответни промени в структурата и ръководството на дирекцията след извършваните проверки. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мерджанов! Неведнъж на общественото внимание са поставяни въпроси, провокирани от станали известни примери за недобро планиране на доставки и недобросъвестно отношение, липса на професионализъм, съмнения при провеждането на тръжни процедури от страна на дирекция „Инвестиции в отбраната“. Както подчертахте и Вие, добре сте запознат с подобни сигнали. И Вие, и аз, като народен представител, очаквахме предоставянето на ясен и категоричен отговор от бившия министър на отбраната още в програмата на парламентарния контрол на Четиридесет и първото Народно събрание.
Поради оставката на правителството на партия ГЕРБ през месец март този отговор така и остана непредставен. Сега на мен се пада отговорността да заявя, че на поставените въпроси задължително ще бъдат дадени отговори, които се дължат не само на народните представители, а на обществото като цяло.
Позволете ми да Ви кажа като най-обща информация, че посочената дирекция има много сериозно място в дейността на министерството. Тя организира възлагането на обществени поръчки, с възложител – министър на отбраната! Тя координира и контролира изпълнението на договорите и офсетните споразумения! Тя осъществява пазарно проучване на стоки и услуги, организира и координира процесите по приемане и снемане от въоръжение на бойна техника, специална техника, боеприпаси, материални средства!
За да се придобие представа за обема от средствата, с които работи дирекцията, нека да Ви кажа, че за 2012 г. това са 206 млн. лв., а за 2013 г. са 124 млн. лв., от които вече са извършени плащания за над 45 млн. лв.
Съгласен съм с констатацията, която Вие представяте, че извършената оценка за степента на корупционния риск в министерството посочва като най-рискова именно дейността на дирекция „Инвестиции в отбраната”.
Въз основа на представената и от Вас информация в дискусията по Годишния доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България за 2012 г. заповядах извършването на комплексна проверка от Инспектората на Министерството на отбраната и дирекция „Вътрешен одит”, като поисках и от Военна полиция да извърши допълнителна проверка.
Въз основа на Заповед № Р-235 от 17 юни беше извършена проверката и съответно представен анализ с оценка на ефективността на дейността на дирекция „Инвестиции в отбраната”.
Онова, което казах, е, че ще поискам отстраняването, ако за това има достатъчно доказателства. Сега ще кажа, че констатациите в завършения и представения ми вчера доклад от страна на Инспектората са толкова сериозни, че те са предложили да бъде отстранен директорът на дирекцията полк. Станимир Георгиев, а в констатациите от страна на Инспектората по отношение на заместник-директора има такава, че той не отговаря на изискванията за заемане на длъжността „заместник-директор” на дирекцията.
Веднага ще добавя, че въз основа на проверките, които са направени, от Военноокръжна прокуратура е поискана цялата информация, свързана с проверките на Инспектората и на дирекция „Вътрешен одит” за допълнително произнасяне.
При образуване, ако за това има достатъчно доказателства, на досъдебно производство е възможно органът, издал разрешение за достъп до класифицирана информация на основата на образуваното досъдебно производство, да поиска отнемането на този допуск, а в случай, че бъде отнет този допуск, то това е условие, без което не може да се заема длъжността „директор” на дирекцията.
Следователно, господин Мерджанов, ще изчакам и произнасянето на Военноокръжна прокуратура – въз основа на решенията ще предприема допълнителни действия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Мерджанов, заповядайте за реплика.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, аз съм удовлетворен от отговора, който дадохте. Бихме приветствали тези ефективни навременни действия, които като министър предприехте по отношение на дирекция „Инвестиции в отбраната”. Искам само да отбележа, че от степента на отговорност и довеждане докрай на противодействието на корупционния риск ще зависи доверието, здравината, самочувствието на българския военнослужещ!
Неслучайно бяхме остро критични към дейността на предишното ръководство на Министерството на отбраната и аз съм сигурен, че този подход, който Вие започнахте, демонстрирате и бъде последователен, действително ще бъде оздравяващ за работата на цялото ведомство. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин министър, благодарим за участието в днешното заседание.
Продължаваме с въпрос на Борис Цветков – относно извършената планова проверка от Инспектората на Министерството на икономиката и енергетиката в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Въпросът е към Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката.
Заповядайте, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председателстващ заседанието, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, въпросът ми е породен от изключително обезпокоителна практика – налице са многобройни кадрови промени, прекратени са правоотношенията с общо 26 служители от администрацията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие към Министерството на икономиката и енергетиката. Още повече, явно са уволнени държавни служители по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, доказали се с дългогодишния си професионален опит – експерти, 15 на брой, изпълняващи отлично своите служебни задължения, което е видно от годишните им атестационни оценки през трудовия им стаж в агенцията.
Обезпокоителен е и фактът, че всяко уволнение е предхождано от промяна на щатното разписание. Не по-малко е и безпокойството, че извършените уволнения не са съобразени с Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, а са извършени по неясни правила и критерии, изготвени от директора и главния секретар на агенцията, което е установено от проверката на Инспектората.
Ето защо възникват следните въпроси:
Има ли опасност с подобни недалновидни действия да се отслаби административният капацитет на агенцията, особено на звената с контролни функции? Проведен ли е разговор с освободените служители? Направени ли са предложения за преназначаване с оглед новата структура на агенцията с цел запазване административния капацитет при условията на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация?
На пръв прочит извършените уволнения и назначения вероятно са законни, но морални ли са и дали са в интерес на агенцията и на държавата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветков, в рамките на извършената от Инспектората на министерството планова проверка в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) са разгледани твърденията на господин Шопов, изложени в постъпило от него писмо в министерството. Установено е, че твърденията, изразени от господин Шопов, за масови уволнения и назначаване на служители при условията на чл. 16а от Закона за държавния служител, а впоследствие назначаването им на пълно работно време, след провеждане на конкурсни процедури отговарят на действителността.
Констатирано е, че за проверявания период е налице сериозна динамика на човешките ресурси в агенцията – структурни, длъжностни и кадрови промени, характерни както по отношение на ръководния, така и на експертния състав. През 2012 г. в АУЕР са извършени многобройни длъжностни промени, като в някои случаи същите са правени през няколко дни. В рамките на кратък период от време една и съща длъжност е разкривана и впоследствие закривана или обратно. Налице са многобройни кадрови промени в администрацията на агенцията – прекратени са правоотношения с общо 26 служители, което представлява 37% от числения й състав.
В тази връзка е направен извод за липса на управленска визия относно необходимите длъжности за обезпечаване дейността на агенцията, както и за съмнения за тенденциозност при осъществяване на съответните действия.
В някои случаи при съкращаване на длъжности е провеждана процедура за подбор между служителите. Заложените критерии за подбор за всеки конкретен случай са различни, което показва липса на единен подход и равнопоставеност между служителите в агенцията, спрямо които е извършен подбор в даден момент.
По някои от заложените критерии назначената комисия за подбор необосновано, субективно и без съответната компетентност за извършване на проверка, е дала своето заключение.
Предвид изложените факти възниква съмнение относно обективността и коректността на извършените подбори. Установено е, че във връзка с направените структурни промени в агенцията, съпътствани в някои случаи и с трансформация на длъжности, са налице предложения за освобождаване на служители поради настъпилата промяна с мотив, че тези служители са висококвалифицирани и е неподходящо да им се предлага да заемат длъжности на значително по-ниско ниво.
Повече от 50% от постъпилите през 2012 г. служители в АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие) първоначално са назначени без провеждане на конкурс при условията на непълно работно време, като фрапиращ е фактът, че двама от тях са заемали длъжност „директор на дирекция”.
При извършената проверка не са установени документални следи по какъв начин са избрани лицата, които да бъдат назначени на непълно работно време и по какви критерии са преценени техните възможности за изпълнението на съответната длъжност.
Според мнението на ръководството на АУЕР назначаването на служители, включително при условията на чл. 16а от Закона за държавния служител, е от изключителната компетентност на изпълнителния директор съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 7 от Устройствения правилник на АУЕР и за същото не са изготвени предложения, доклади или докладни записки.
Превратното прилагане на разпоредбата на чл. 16а от Закона за държавния служител за назначаване на непълно работно време на държавни служители без конкурс не отговаря на принципите за конкуренция и равнопоставеност на кандидатите и е на практика заобикаляне на закона.
Значимостта на осъществяваната от агенцията дейност предполага, че в АУЕР следва да работят компетентни, висококвалифицирани служители. В този смисъл значителните структурни, длъжностни и кадрови промени, извършени в рамките на проверявания период, крият риск от допускане на грешки при организацията на работата и разпределението на задълженията и отговорностите, както и до невъзможност за осъществяване на ефективен контрол за законосъобразното и целесъобразното протичане на процесите.
Освен това кадровата нестабилност в агенцията, както и наличието на чести и многобройни промени в длъжностите е индикатор, че в АУЕР не е налице достатъчно добра управленска визия от страна на ръководството, което поражда съмнение за качеството на взаимоотношенията в администрацията.
По отношение на въпроса за взаимоотношенията между назначените служители на непълно работно време и ръководството на агенцията – в писмото на господин Шопов не е представена информация или данни за наличието на свързаност, като в случая се има предвид свързаност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Компетентният орган, който може да го установи, е Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и всеки, който разполага с данни, включително и господин Шопов, има право да подаде сигнал. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Цветков, ако желаете да вземете думата – заповядайте.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин министър, благодаря Ви за изчерпателния и подробен отговор на всички поставени във въпроса ми проблеми.
От него става ясно, че се потвърждават, за съжаление, негативните практики и сигнали, но това, което трябва да го знаят и хората, и колегите, е, че там е назначената поредната „калинка”, назначена за изпълнителен директор на тази агенция, който е бивш съветник от ГЕРБ в Столичния общински съвет.
Надявам се, след изясняване на конкретните факти от дейността на агенцията, да предприемете всички необходими действия както за преустановяване на недобрите практики, така също и за възстановяване и развитие на потенциала и капацитета на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и нейните служители.
Моля своевременно да уведомите обществеността за бъдещите си управленски решения в тази сфера, защото знаете, че там се осъществяват и сериозни проекти, има опасност да се загубят пари, а и всички граждани очакват наистина резултати от тази агенция. Знаете, особено от района, в който съм избран за народен представител, колко очаквания имаме към промяната нашите жилища, нашите домове да станат енергийно ефективни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Цветков.
Професор Станилов ще зададе въпрос към министър Стойнев относно нарушения на български и международни нормативни актове от Агенцията за обществени поръчки.
Заповядайте, господин професор.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! На 30 октомври 2012 г. Агенцията за обществени поръчки приема Методическо указание относно прилагане чл. 4, т. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания във връзка с инвестиционната дейност на възложителя.
Според указанието, предварителните археологически проучвания при осъществяване на инвестиционни проекти нямат за цел повишаване на познанията в областта на археологията и ползите остават само за дейността на други лица.
Изводът, който агенцията прави е, че теренните археологически проучвания, свързани с инвестиционната дейност на възложителя не са научни изследвания, при които възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя, при извършване на неговата дейност, съгласно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Тук, господин министър, аз няма да обяснявам много подробно пред всички защо не е така и защо се нарушава законът, просто ще кажа, че отрицанието, че археологията е наука, по принцип е изцяло погрешно и това утвърждаване, че тя е наука, я засякохме в многобройни документи на институции и така нататък. Тук са описани нещата, Вие сте го прочели това.
Най-накрая, преди да задам въпроса, ще кажа, че въпросното Методическо указание не е съгласувано с Министерството на образованието и науката, което е компетентно да прецени коя дейност е научно изследване и коя не.
Няма и съгласуване с Министерството на културата, което е компетентно да прецени ценността и ползата от откритите при разкопки културни ценности. За сметка на това указанието е съгласувано със Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, които не притежават изобщо посочената компетентност.
От всичко казано дотук е очевидно, че Методическото указание е в явно противоречие с българското и международното законодателство и в тази връзка Ви моля да ми отговорите: какви мерки ще вземете за отмяна на коментираното Методическо указание. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Станилов! Безспорна е необходимостта от създаване на подходящи процедури за административен и научен контрол за гарантиране опазването на археологическото наследство от страна на българската държава.
Осъществяването на строителни дейности е фактор, който потенциално застрашава археологическите обекти от разрушаване.
Същевременно опазването на културното наследство е в приоритетите на всяка една нормална държава. Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки изпълнителният директор на Агенцията по обществените поръчки издава Методически указания за уеднаквяване на практиката по прилагането на закона и свързаните с него нормативни актове.
Коментираното указание разглежда прилагането на чл. 4, т. 4 от закона. Тази правна норма урежда изключения от приложното поле на Закона за обществените поръчки, когато едновременно са изпълнени следните условия – поръчката е за услуги, свързани с научноизследователска и развойна дейност, възложителят изцяло заплаща всички разходи по предоставяне на услугата, резултатите от извършеното научно изследване или експериментална разработка не остават изключително за възложителя при упражняване на неговата дейност.
Всъщност последното условие е мотивирало Агенцията за обществени поръчки да приеме, че археологическите проучвания следва да се осъществяват по реда на Закона за обществените поръчки. Тъй като за инвеститорите на строителни обекти опазването на културно-историческото наследство на Република България не е част от дейността им, то за тях пряката полза от теренно проучване е единствено освобождаване на терена за реализиране на конкретната строителна дейност. Останалите ползи – самите находки, са за обществото като цяло.
Предвид това, че според Агенцията за обществените поръчки може да се заключи, че резултатите от проучванията нямат влияние и не са необходими на възложителя при осъществяване на неговата дейност, те са израз на изпълнение на неговото задължение, произтичащо от закон.
В хода на подготовката на отговора на поставения въпрос до мен се запознах и с аргументи, различни от тези, посочени в Методическите указания на Агенцията за обществените поръчки, а именно, че археологическите проучвания попадат в хипотезата на чл. 4, т. 4 от Закона за обществените поръчки и не следва да се провеждат процедури по същия.
Споделям и притесненията да се остави единствено на възложителите на обществени поръчки, които могат да бъдат и търговски дружества, да гарантират опазването на археологическото наследство.
В този смисъл провеждането на обществени поръчки няма да гарантира опазване на археологическите паметници. В същото време, доколкото се касае за финансиране на инфраструктурни проекти със средства от Европейския съюз, е необходима нова и ясна правна регламентация, така че да се гарантира своевременното осъществяване на проектите.
Искам ясно да подчертая, че съм напълно съгласен с Вас, че вредните последици за българското археологическо наследство ще бъдат много големи, ако допуснем критерий за избор на проучватели и археолози да бъде най-ниската цена или най-късият срок. Ниската цена няма да осигури необходимото качество на проучването, както и най-краткият срок няма да даде възможност за добро изпълнение, още повече че по реда на Закона за обществените поръчки всяка обществена поръчка подлежи на обжалване, при което се стопира изпълнението на поръчката. Докато се произнесе съдът, пред който се оспорва поръчката, забавянето, проф. Станилов, може да се проточи с години. През това време спира и научната дейност на археолозите. Спирайки проучването, може да се нанесат и вреди на археологическите обекти, а след това да не могат да бъдат възстановени.
По отношение на процедурата по съгласуване на методическите указания, считам, че от формална гледна точка е спазена, тъй като съгласно чл. 55а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, а именно – при установяване различна практика на възложителите при прилагане на закона и подзаконовите нормативни актове по обществени поръчки, изпълнителният директор на агенцията, председателят на Сметната палата или директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция може да инициира съгласувателна процедура за издаване на методическо указание по чл. 19, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
Въпреки това, с цел правилното тълкуване на законовите разпоредби, Агенцията по обществените поръчки е могла да поиска становище от Министерството на културата и Министерството на образованието и науката. В тази връзка смятам, че при разработването на методическите указания Агенцията по обществените поръчки е приложила стеснително тълкуване единствено в рамките на Закона за обществените поръчки и не е отчела в цялост разпоредбите на Закона за културното наследство, Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания, както и Международната уредба в Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство. Нелогично е и позоваването на Директива 2009/81 относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и въведената във връзка с нея легална дефиниция като понятието „научноизследователска и развойна дейност”, тъй като тя допуска провеждането на обществени поръчки, но само за разработки, свързани с отбраната и сигурността.
Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, издаването, както и отмяната на методическите указания попадат единствено в правомощията на изпълнителния директор на Агенцията по обществените поръчки. Проблемът обаче не е само в посочените указания. Освен че те следва да се уеднаквят с действащото българско законодателство, необходимо е и прецизиране на Закона за обществените поръчки и Закона за културното наследство.
Като министър на икономиката и енергетиката, който отговаря за политиката в областта на обществените поръчки, съзнавайки сериозността на проблема, ще настоявам за създаване на междуведомствена работна група от експерти от Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на културата и Агенцията по обществените поръчки, които да изработят ясна правна регламентация, съобразена с европейското законодателство, така че да изпълним и ангажимента, който сме поели като страна по Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство, като гарантираме научна стойност на археологическите изследвания. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Станилов – две минути за реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин министър, към това, което казахте, искам само да добавя, че друга институция трябва да води Министерството на образованието и науката – Българската академия на науките, където е реципиентът – Националният археологически институт, най-старият изследователски институт в България, който по международна оценка има три пъти „А”. Това означава световно равнище. Той е един от трите института в България, които имат такава оценка. Там експертите могат да преценят всичко и той е главният реципиент на тези поръчки.
На въпроса – аз съм изключително удовлетворен от Вашия отговор, който е отговор на един частен въпрос, казано направо. Той беше много важен, за да разбера дали Вие имате намерение да следвате политиката на ГЕРБ – старата политика на агенцията и на министерството, която беше при управлението на ГЕРБ, когато те измислят нещо, което за тях е целесъобразно, да се осмеляват да нарушават Конституцията, да нарушават международни конвенции, ратифицирани от Народното събрание, да нарушават законодателството, без да се съобразят с каквото и да било, само и само да постигат целите си.
Това е може би първата лястовица, която показва, че не е напразно изключителното усилие на „Атака” да закрепи Народното събрание и да може да има правителство, което да работи, въпреки цялата помия, която се излива върху нас, нашия лидер и нашата партия. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Станилов.
Господин Стойнев, имате възможност за дуплика. Желаете ли? Не.
Преминаваме към следващия въпрос към министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев от народния представител Пламен Василев Славов относно състоянието на „Вазовските машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, и мерките за стабилизирането и оздравяването на дружеството.
Господин Славов има възможност да развие въпроса си в рамките на две минути.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри, уважаеми министър Стойнев! Задавам актуалния въпрос с ясното съзнание, че по този начин не само представлявам, но и защитавам интересите на живеещите в двете общини – Карловската и Сопотската, както и на работещите и техните семейства във „Вазовските машиностроителни заводи”. Задавам този въпрос с ясното съзнание, че става дума за сто процента държавно дружество, структуроопределящо за военната промишленост, тоест въпрос, който е от голямо значение за икономическото развитие на страната, който засяга националните интереси, и в този смисъл въпрос, който е в интерес на българските граждани и на българското общество.
Преди близо три седмици на територията на „Вазовските машиностроителни заводи” в Сопот, господин министър, Вие имахте възможност на срещи с ръководството на дружеството, с ръководствата на синдикатите и с работещите в предприятието да обсъдите сегашното му състояние, както и мерките, които предприемате като министър на икономиката и енергетиката, за да бъдат решени най-острите проблеми.
Много е важно да се знае, че през всичките десетилетия на своето съществуване „Вазовските машиностроителни заводи” в Сопот е предприятието, с което са свързани съдбата и животът не на хиляди, а на десетки хиляди български граждани. Затова и днес не само работещите във ВМЗ, не само жителите на общините Карлово и Сопот очакват конкретните стъпки, мерки, действия и управленски решения от Вас като министър на икономиката и енергетиката, но и от страна на българското правителство.
Задавам този въпрос, за да информирате не само работещите, не само живеещите в двете общини, но и българските граждани, българското общество, за това какво ще предприемете, за да може да бъде стабилизирано дружеството, да бъде оздравено, за да бъдат решени финансовите, икономическите и социалните проблеми на българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Славов.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Славов! Още с встъпването ми в длъжност поисках информация за състоянието на „Вазовските машиностроителни заводи” ЕАД – град Сопот. Анализът, изготвен на основата на финансови и икономически данни за дейността на дружеството през последните години, показва, че дружеството е в изключително тежко финансово и икономическо състояние, със значителна по размер текуща и натрупана от минали години загуба, с големи публични задължения и такива към контрагенти, работници и служители.
През годините като основни проблеми на дружеството се очертаха значителната численост на персонала и липсата на поръчки. Въпреки извършената през настоящата година редукция на персонала и покриване на задълженията към работниците и служителите до месец януари, за последните месеци са натрупани нови задължения и липсват оборотни средства за изпълнение на сключени договори.
Тежката картина се потвърди и при мое лично посещение в завода, където на 13 юни 2013 г. след проведени срещи с ръководството на дружеството и представители на синдикалните организации се ангажирах екипът на Министерството на икономиката и енергетиката и цялото правителство да работят активно в посока на това хората да получат своите заплати и предприятието да има нужните оборотни средства, за да изпълнява поръчките си и да работи.
Това наложи в спешен порядък да бъдат набелязани мерки за стабилизиране и развитие на дружеството, които на 19 юни 2013 г. бяха приети на заседанието на Министерския съвет.
Изпълнението на мерките стартира незабавно, като на настоящия етап е факт първата стъпка от преструктурирането на дружеството, реализирана чрез увеличаване на капитала му като акции на стойност 27,5 млн. лв., придобити от Държавната консолидационна компания ЕАД. По този начин в дружеството е инжектиран свеж финансов ресурс, с който са погасени неотложни задължения. Изплащат се работни заплати и най-важното – рестартира се производството. Вече са изплатени всички забавени възнаграждения към работниците – две заплати и половина и два аванса.
Успоредно с това лично съм се ангажирал за търсене на нови поръчки за ВМЗ ЕАД посредством търговските ни представители и „Кинтекс” АД.
Същевременно очаквам от мениджмънта на предприятието адекватни действия в отговор на усилията на министерството за стабилизиране на дружеството. Смятам, че са необходими усилия в две посоки: активно търсене на нови поръчки и много висока ефективност и прозрачност при управлението на дружеството и изпълнението на текущите поръчки. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин министър.
Господин Славов, имате възможност за реплика.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, използвам последното казано от Вас, за да заявя категорична позиция, която беше споделена по време на срещите във „Вазовските машиностроителни заводи” – че това Ваше изискване за ефективно и прозрачно управление на дружеството през последните четири години не беше реализирано от изпълнителния директор на „Вазовските машиностроителни заводи” господин Иван Стоенчев и от мениджърския екип. Вие бяхте запознати с конкретни факти, бяха Ви предоставени документи, които потвърждават наличието на съмнения за целенасочено източване на ВМЗ през последните четири години при управлението на този изпълнителен директор и на този мениджърски екип – управление, за което носи политическа отговорност правителството на ГЕРБ и двамата предишни икономически министри – господин Трайчо Трайков и господин Делян Добрев.
Става дума за това, че през последните четири години задълженията на ВМЗ бяха увеличени стремително с десетки милиони левове – между 50 и 60 млн. лв., което е достатъчно показателно за това колко „ефективно” се е управлявало дружеството, за липсата на достатъчен контрол от страна на държавата в лицето на предишните министри на икономиката и енергетиката, защото държавата не трябва да бъде просто отговорен собственик. Тя трябва да бъде отговорен стопанин, който да контролира по какъв начин се управлява нейната собственост.
Аз Ви поздравявам като министър на икономиката и енергетиката – Вас и правителството с министър-председател Пламен Орешарски, за бързите действия, които предприехте, за да бъде решен най-важният въпрос за хората, а именно те да получат неизплатените възнаграждения, тъй като в продължение на повече от 60 дни те не бяха получавали нито лев за онова, което бяха свършили като работа, за тези стъпки и действия, които предприехте, за да бъде осигурено за пореден път финансиране за закупуване на материали, които да бъдат използвани за изпълнение на договора, по които „Вазовските машиностроителни заводи” са страна.
Още веднъж в заключение апелирам към Вас, че това непрозрачно и неефективно управление през периода 2009-2013 г. Ви дава достатъчно основание Вие да освободите както изпълнителния директор, така и мениджърския екип на ВМЗ. Нещо повече – от това ръководство да бъде потърсена цялата отговорност и от другите компетентни органи и институции в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Славов.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Славов, това е разликата между предишното управление и сегашното – ако предишното управление управляваше чрез телевизора и ходеше да се прегръща с хората, ние отидохме, когато хората имат трудност, решихме проблема и не търсим да обираме овации и да водим популистка кампания. Само че в момента има преговори за конкретни огромни поръчки. На нас ни трябва последователност във воденето на тези преговори. Аз съм изискал от това управление да има ефективен и прозрачен контрол и да знае как се изразходват средствата и как се сключват тези договори. Тези договори са необходими на завода. Не случайно усилията ни са насочени натам, защото има интерес този завод да работи. Той може да работи, но му трябваха оборотни средства.
И не на последно място, може би е водена политика към фалиране на този завод. Но този завод трябва да работи. Не само че е стратегически за нашата отбранителна индустрия, но този завод дава препитание на цял един регион. Уверявам Ви, че ще направим всичко, което е по силите ни. Аз съм поел ангажимент пред хората този завод да остане да работи и отново да ги изхранва, както ги е изхранвал и преди. Уверявам Ви, че във всеки разговор, който водя, а и на дипломатическо ниво, винаги съм изтъквал на преден план интереса на ВМЗ Сопот. Защото интерес към този завод има. Имам предвид за поръчки. Това означава, че за поръчките, които са стартирали, за които са стартирали и преговорите, на нас ни е необходима последователност, за да спечелим тези важни договори за региона. Ако обаче не успеем, тогава трябва да се замислим за бъдещите ни действия.
От сега искам да кажа, че служителите трябва да бъдат спокойни, да си вършат работата. Ще има контрол върху предприятието. Надявам се, че отново ще върнем „на крака” предприятието, както го помним от години. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Благодаря Ви за отговора и за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Сега ще отговаря министърът на земеделието и храните. Първо, на въпрос на народния представител Веселин Пенев относно транспониране на Директива 2009/128 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка на действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди.
Господин Пенев, имате възможност да развиете своя въпрос в рамките на две минути.
ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, колеги! Действащият Закон за защита на растенията е приет 1997 г. и е бил изменян и допълван общо тринадесет пъти. Тези изменения и допълнения в голямата си част са били продиктувани от необходимостта в българското законодателство да бъдат транспонирани европейски регламенти до приемането ни в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. и директиви. В резултат на това, че промените в Закона за защита на растенията са били и многобройни, и важни, е било необходимо да се замени с нов съгласно разпоредбите на чл. 11 от Закона за административните актове.
В много случаи сега действащият закон не отговаря на съществуващата практика в останалите държави членки и дори влиза в противоречие с европейското законодателство. Обществените отношения в областта на растителната защита са претърпели значителна промяна след присъединяването ни към Европейския съюз, което налага спешно да европеизираме законодателството си.
Освен това прави впечатление, че в действащия закон не е транспонирана изключително важна материя, свързана с устойчивата употреба на пестициди – Директива 2009/128 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди. Директивата въвежда изискването за използване на национални планове за действие, имащи за цел намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда. Към тази тема останалите държави членки са твърде чувствителни и подхождат към нея с висока степен на отговорност поради факта, че редица от продуктите за растителна защита съдържат активни вещества, пораждащи безпокойство. Това налага намаляване на тяхната употреба, въвеждане на интегрирано управление и алтернативни техники, за да се намали зависимостта от употребата на пестициди.
Директивата е влязла в сила на 24 ноември 2009 г., когато е публикувана в „Държавен вестник” на Европейския съюз. Съгласно разпоредбата на чл. 23, § 1 на директивата държавите членки трябва да я транспонират в местното си законодателство до 14 декември 2011 г. Това към момента не е направено и следователно сме в нарушение и има вероятност да бъдем санкционирани.
Уважаеми господин министър, моите въпроси към Вас са:
Предвижда ли се изготвяне на Законопроект за Закон за защита на растенията, съобразен с европейските стандарти?
Ще има ли последствия за България от неизпълнението на разпоредбите на директивата за срока на въвеждането й в нашето законодателство и каква е причината за неизпълнението на задълженията ни към законодателството на Европейския съюз?
Очаква ли се срещу България да бъде открита наказателна процедура за това, че година и половина не е въвела директивата в законодателството си?
Има ли персонално виновни за злепоставянето на държавата пред Европейския съюз и какви санкции ще има за виновните?
Какви мерки ще предприемете за незабавно изпълнение на задълженията на България към законодателството на Европейския съюз? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: И аз Ви благодаря, господин Пенев.
Господин Греков, имате възможност за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пенев, мярката, която транспонира Директива 2009/128 на Европейската общност, на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди е Законопроектът за защита на растенията. Мярката за транспониране е определена от междуведомствена работна група, сформирана със заповед от 2010 г. на министъра на земеделието и храните.
Със заповед от 2011 г. на министъра на земеделието и храните е създадена друга междуведомствена група, която е изготвила Законопроекта за защита на растенията.
С Решение № 1032 от 17 декември 2012 г. законопроектът е одобрен от Министерския съвет и на 18 декември 2012 г. е бил внесен в Четиридесет и първото Народно събрание.
Съобразно предложенията на народните представители, Законопроектът на Закона за защита на растенията е бил преработван в установения срок, за да се внесе на второ съгласуване и приемане, когато обаче Четиридесет и първото Народно събрание прекратява дейността си.
На 23 март 2012 г. в Постоянното представителство на България в Европейския съюз е получено от Генералния секретариат на Европейската комисия официално уведомително писмо, свързано с нарушение, № 2012/0157 относно неизпълнение на задължението на Република България за транспониране на Директива 2009/128 на Европейската общност до 26 ноември 2011 г., а на 25 октомври 2012 г. – мотивирано становище, което е последният етап за досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз при лицензирането на Съда на Европейския съюз.
След влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз процедурата за нарушение при липса на транспониране е по-опростена и протича в значително по-кратки срокове.
На 21 ноември 2011 г., на основание чл. 4 от Директива 2009/128 на Европейската общност, Министерският съвет прие Национален план за действие за устойчива употреба на пестицидите в Република България.
В периода 11 март – 30 юни вече 2013 г., законопроектът се преработи съобразно бележките на Европейската комисия, направени в Процедурата по нотификацията на проекта съгласно изискванията на Директива 98/34 на Европейската общност, на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти.
Законопроектът за защита на растенията е приоритетен за Министерството на земеделието и храните. До края на месец юли ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение, след което ще се предложи за приемане от Четиридесет и второто Народно събрание. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви и аз, господин министър.
Господин Пенев, имате възможност за реплика към отговора на министъра.
ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ (ДПС): Господин министър, не можах да чуя нищо по въпроса за персоналната отговорност. Има ли виновни за забавянето? Ще има ли някакви санкции към специалистите в службата по растителна защита?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за дуплика, господин Греков.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Както разбрахте от отговора, законопроектът е бил внесен точно навреме. За съжаление, спирането на работата на Четиридесет и първото Народно събрание преустановява дейността му. Той е бил готов за приемане.
За съжаление, обаче Вие сте прав в едно – че е имало допълнения, които е трябвало да се направят в този период. До датата на нашето правителство тези допълнения не са правени. Веднага след 29 май се състави група, законопроектът се подложи няколко пъти на обсъждане и се направиха необходимите допълнения, дори в момента минаха и някои обществени обсъждания на този закон, което гарантира, че в първите дни на следващата седмица той ще бъде предложен на Министерския съвет. Така че неговото приемане да върви напред.
Не бих определил персонална отговорност на някой, защото в крайна сметка Народното събрание престана да работи не по точно определена личност или човек. Специалистите – растителнозащитници са свършили своята работа, дори бих казал, че той е подложен на едно широко обсъждане в различни институции и практиката дори, които дадоха своите предложения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Сега има възможност да зададе своя въпрос народният представител Добрин Данев относно национални доплащания в сектор „Животновъдство” за 2013 г.
Заповядайте, господин Данев.
ДОБРИН ДАНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос към Вас, господин министър, ще бъде зададен във връзка със създаденото напоследък напрежение в българските производители, в частност производителите в сектор „Животновъдство”.
Ние сме на прага на приключването на един програмен период, започва друг. Националната референтна рамка е готова. За периода 2014 – 2020 г. българските производители ще получат около 2,5 млрд. евро финансов ресурс, който ще бъде полезен за тяхното развитие. Но българското правителство провежда една специална политика, особено в интензивните сектори, за да може сектор „Животновъдство” да възстанови своето равнище отпреди 15-20 години. Затова се използват специални икономически лостове, за да може тези сектори, създаващи заетост, която е единствено в дадени региони на държавата, да се развиват и да бъдат полезни за българската икономика.
В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаеми господин министър, е: Какви са предвидените национални доплащания за сектор „Животновъдство” за 2013 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данев.
Господин Греков, имате възможност за отговор.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Данев, Министерството на земеделието и храните както всяка предходна година, така и през настоящата 2013 г. положи и полага в най-голяма степен помощ, за да се извършат необходимите действия да се осигурят европейските и национални средства за национални доплащания и за обвързана подкрепа по чл. 68 от Регламент 73 от 2009 г. за сектора на животновъдството.
Земеделските производители кандидатстваха за тези субсидии между 1 март и 10 юни 2013 г. при спазване изискванията на Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.
Схемите за подпомагане в животновъдния сектор с национални доплащания със средства на националния бюджет и директни плащания със средства на Европейския съюз, които се прилагат в България през 2013 г., са следните:
1. национални доплащания за говеда и биволи, необвързани с производството;
2. национални доплащания за крави и бозаещи телета, обвързани с производството;
3. национални доплащания за овце-майки и/или кози-майки, обвързани с производството;
4. схема за поддържане на производство на краве мляко в икономически уязвими ферми;
5. схема за поддържане на производство на краве мляко в необлагодетелствани райони;
6. схема за поддържане на производство на краве мляко в нитратно уязвимите зони;
7. схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България;
8. схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони.
Правилата за кандидатстване и изискванията към земеделските производители за получаване на подпомагане по отделните схеми са идентични с прилаганите през 2012 г. с цел на осигуряване на предвидимост за стопаните и улесняване на тяхното спазване.
Схемите на националните доплащания се прилагат въз основа на изпратената от Министерството на земеделието и храните модификация до Европейската комисия след приемане на решение на комисията, с която се одобряват схемите и размерът на подпомагането.
Схемите за специфична подкрепа се прилагат въз основа на нотификация на Европейската комисия, изпратена от Министерството на земеделието и храните през месец юли 2012 г. По схемите за специфична подкрепа, които се финансират изцяло от Европейския съюз, осигурените средства на българските животновъди са в размер на 40 милиона 740 хил. 935 лв. при общ размер на обвързаната подкрепа от 55 млн. лв.
Окончателните ставки за подпомагане на глава животно се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.
Понастоящем България има право да заделя 3,5% от финансовия си пакет за директни плащания за обвързана подкрепа. Животновъдството е сектор със сериозни затруднения. Ето защо едно от нашите основни искания през целия преговорен процес за следващия програмен период беше за по-висок процент на обвързаната подкрепа.
На Съвета на Европейския съюз по земеделие, проведен на 24 26 юни 2013 г., отбелязахме значителен успех, тъй като беше договорен размер за обвързана подкрепа от 13% за бъдещата обща селскостопанска политика.
С оглед уязвимостта на сектора ще продължим да настояваме и през следващите години да се насочва сериозен дял от подпомагането към животновъдството.
По отношение на националните доплащания за 2013 г. съответните схеми и суми по тях бяха консултирани с отговорните длъжностни лица от Европейската комисия и е налице одобрение от тяхна страна по изпратеното искане. Нотификацията за схемите за национални доплащания и техните бюджети вече е изпратена официално до Европейската комисия. Всички схеми са нотифицирани в рамките на максимално възможните бюджети съгласно Регламент на Съвета 73 от 2009 г.
Съгласно план-сметката на Държавен фонд „Земеделие” за 2013 г., утвърдена с Решение на Министерския съвет № 109 от 15 февруари 2013 г. по т. 1614 „Национални доплащания за животни” са заложени 75 млн. 587 хил. 470 лева. От тях в съответствие с Решение на Министерския съвет № 332 от 23 май 2013 г. за изменение на Решение № 866 от 2012 г. за одобряване на схеми за национални доплащания за 2012 г. и на техния размер – 31 млн. лв. са за национални доплащания за животни за Кампания 2012 г. Тоест свободният ресурс за Кампания 2013 г. е 44 млн. 587 хил. 470 лева, което е крайно недостатъчно.
За да се гарантира изплащане на националните доплащания за сектора на животновъдството в рамките на максимално разрешените суми е необходимо усвояването на допълнителен ресурс в рамките на около 45 млн. лв.
Бих желал да Ви уверя, че в момента се търсят всички възможни начини за осигуряване, нотифициране и съгласуване с Европейската комисия на средства за кампания за 2013 г. от бюджетите на Държавния фонд „Земеделие” и Министерството на земеделието и храните.
Бих искал да допълня, че имаме пълното съгласие и разбиране на министър-председателя Орешарски, а също така и на финансовия министър и правим всичко възможно, което е в рамките на нашите възможности.
Уважаеми господин Данев, дами и господа народни представители! Бих желал да благодаря за възможността да предоставя актуална информация за подпомагането в сектор „Животновъдство” за настоящата 2013 г. Подпомагането с национално доплащане в животновъдството е изключително важно и от него в много случаи зависи оцеляването на голям брой фермери. Затова, отчитайки правомощията на Народното събрание, съгласно чл. 84, т. 2 от Конституцията на Република България Ви призовавам в бъдещата си работа да подкрепите проект за Закон за държавния бюджет за 2014 г., в който действително са предвидени достатъчно средства за всички уязвими земеделски производства в България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Министър, за изчерпателния отговор.
Заповядайте за реплика, господин Данев.
ДОБРИН ДАНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Доволен съм от Вашия отговор. Виждам във Вас сериозността и усилията, които полагате за осигуряване на допълнителен финансов ресурс. Считам, след като политиката на правителството е такава, наистина да бъде осигурен в необходимия момент този ресурс, за да могат българските производители в сектор „Животновъдство” наистина да насочат усилията си изцяло към своя бизнес, а в крайна сметка българският потребител да получава все повече български храни на своята трапеза, което е и нашето желание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данев.
Желаете ли дуплика, господин министър? Не.
Преминаваме към следващия въпрос, зададен от народния представител Петър Мутафчиев относно изкупните цени на продукция на зеленчукопроизводителите. В рамките на две минути господин Мутафчиев ще развие своя въпрос.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа министри! Уважаеми народни представители! Господин министър, през изминалата седмица бяхме свидетели на протести на зеленчукопроизводителите, които поставят два много важни въпроса, нерешени, разбира се, които стоят пред тях, пред тяхната работа. Това са ниските изкупни цени на зеленчуците, най-вече на доматите в този момент, а също така и липсата на пазари, където могат да реализират своята продукция. Това наистина е един много сериозен проблем за хората, които изцяло разчитат чрез зеленчукопроизводство да осигурят своите доходи за изхранване на семействата си.
Протестиращите и в Петрич, и в Ново село, където е моят избирателен район – Пловдивска област, са представили пред Вас една своя декларация с конкретни искания. Разбрах, че Вие я имате, затова няма да Ви я предоставя.
Там те задават въпроси към правителството и съответно лично към Вас какви мерки ще се предприемат в няколко насоки. Най-напред мярка да бъде ограничен безконтролният внос на митницата на зеленчуци от съседни страни. Не става дума за неспазване на европейските правила, а за това, че голяма част от вноса почти се доближава до контрабандата, защото зеленчуците се внасят с фактури на много ниски цени.
Те задават и друг въпрос: какви мерки ще се предприемат към така наречените „прекупвачи”, които изкупуват на безценица доматите от производителите, а в София пристигат с три-четири до десет пъти по-висока цена? Питат дали НАП ще направи проверки, за да се види дали тези хора плащат данъци.
От друга страна се задава и въпросът ще имат ли достъп чрез общинските съвети и чрез общинските наредби до пазарите в големите градове, където е мястото, на което те ще могат да реализират своята продукция и прекия контакт между производителя и гражданина, където може да купи домати?
И не на последно място, още един сериозен въпрос. Той беше засегнат и от господин Данев в предходния въпрос към Вас, но се отнасяше до животновъдството: какви ще бъдат националните доплащания, така че българските земеделски производители – не само зеленчукопроизводителите, но тук става дума и за овощарството, ще могат чрез тези доплащания да бъдат конкурентоспособни на пазара и няма да губят от своето производство?
Затова, уважаеми господин министър, моят актуален въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете по решаването на тези въпроси, които са поставени от зеленчукопроизводителите? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Мутафчиев, за въпроса.
Господин Греков, имате възможност да отговорите.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Мутафчиев, благодаря за актуалния въпрос. Във връзка с протестите на земеделските производители от област Благоевград, област Пловдив срещу ниските изкупни цени на доматите и станали жертва на нерегламентирания внос на плодове и зеленчуци на вътрешния пазар и от трети страни, и с цел да бъдат защитени техните интереси и да им се осигури пряк достъп на пазара, Министерството на земеделието и храните предприе спешни мерки.
По мое разпореждане още в началото на седмицата – 1 юли 2013 г., в Министерството на земеделието и храните беше организирана и проведена среща с представители на протестиращите земеделски производители, които представиха моментната ситуация на пазара при търговията на домати и други зеленчуци и плодове. Те се оплакаха от ниските изкупни цени на родните зеленчуци и плодове поради евтиния внос от други европейски и трети страни. Земеделските производители поискаха от Министерството на земеделието и храните да ги защити от некоректните търговци и прекупвачи на плодове и зеленчуци, на които са станали жертва и заради които ще фалират. Земеделските производители поискаха от мен повече контрол и споделиха, че когато е имало такъв те са продавали по-добре, тъй като прекупвачите и чуждите търговци са били респектирани от българските държавни органи.
На срещата се взеха следните решения, изпълнението на които започна веднага.
Първо, като министър на земеделието и храните да предложа на министър-председателя господин Орешарски и на Министерския съвет да бъдат създадени междуведомствени контролни групи, които да извършат проверки по зеленчукови и плодови борси, тържища и складове и гранично контролно-пропускателни пунктове в цялата страна във връзка с нерегламентирания внос на плодове и зеленчуци или за финансови нарушения при търговията с тях.
Второ, в мобилните контролни групи да вземат участие и представители на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, служители на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите на Агенция „Митници”, Министерството на вътрешните работи. В състава на мобилните групи да вземат участие представители от неправителствени организации от сектор „Плодове и зеленчуци” и представители на протестиращите производители.
Трето, междуведомствените контролни групи да осъществяват ежедневен контрол върху вноса на селскостопанската продукция по границите, тържищата, борсите и складовете в страната.
Четвърто, проверките да проследяват цялата търговска верига – от земеделския производител до пазара.
Със заповеди на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните от 2 юли 2013 г. са започнали засилен граничен контрол при внос на пресни плодове и зеленчуци от трети страни и засилени проверки на пазарите, борсите, тържищата, складовете за търговия на едро и търговски вериги, предлагащи пресни плодове и зеленчуци внос от трети страни, държави – членки от Европейския съюз и на българско производство на територията на цялата страна.
Създадена е организация за създаване на мобилни групи с по един инспектор от областните дирекции по безопасност на храните за 24-часови дежурства, съвместно с териториалните структури на НАП, МВР и Агенция „Митници” за извършване на засилени проверки на транспортните средства, превозващи пресни плодове и зеленчуци от Гърция в района на граничните пунктове Кулата, Илинден, Капитан Петко войвода.
На денонощен контрол по границата е подложена влизащата в страната селскостопанска продукция от Гърция, Турция, Македония и други съседни страни. Всички превозни средства, които превозват плодове и зеленчуци от тези страни, ще бъдат подложени на митнически и данъчни проверки. Инспекторите ще следят още за документите за произход, фактури и други счетоводни книжа. Целта на тези проверки е да се пресекат опитите за обявяване на нереално ниски митнически стойности при внос на продуктите от трети страни, както и за невнасяне на ДДС в България.
Всяко превозно средство, транспортиращо плодове и зеленчуци, ще бъде описвано в специален електронен регистър заедно с превозната стока.
От извършените проверки на 3 юли 2013 г. се установи, че в деня на проверката няма внос за Република България на пресни плодове и зеленчуци от трети страни. До този момент в големите борси на страната не се предлага гръцки домат. Преобладаващата част от предлаганите домати в проверените борси и вериги са български. Проверките продължават на територията на цялата страна, включително на пазари, крайпътни обекти и други временните такива.
Мобилните групи са факт. На 3 юли 2013 г. същите започнаха координирани и масирани проверки по граничните контролно-пропускателни пунктове в България – складове, хранителни вериги, зеленчукови и плодови борси и тържища. Мобилни групи от Министерството на земеделието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Българската агенция по безопасност на храните, Националната агенция по приходите и Агенция „Митници” правят пълна финансова проверка върху дейността на лицата, които развиват търговска дейност на територията на борсите и на други търговски обекти, както и фитосанитарна проверка на зеленчуците и плодовете, които влизат в страната и се реализират на пазара. С проверяващите експерти от ведомствата има и представители на земеделските производители в страната.
От извършената проверка на 3 юли 2013 г. от така създадените мобилни групи, нарушения не бяха установени. След проведения разговор със земеделски производители от община Петрич, община Сандански и община Кресна, още на същия ден от започването на проверката от мобилните групи, те заявиха, че са доволни от взетите мерки от страна на Министерството на земеделието и храните и подкрепят създаването на мобилните контролни групи по стриктен контрол при търговия с пресни плодове и зеленчуци. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Искам да Ви уведомя, че зеленчукопроизводителите от Видинска област също предупреждават за блокада на Дунав мост заради евтини домати, които идват безпрепятствено от Румъния и подбиват цените на родното производство.
Министерството на земеделието и храните е предприело спешни мерки и контрол върху вноса на всички видове зеленчуци, плодове и други. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Мутафчиев, заповядайте за реплика.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Аз съм удовлетворен от това, че Вие наистина бързо сте взели мерки при решаване на два от важните въпроса, а това е: контролът по отношение на вноса от трети страни и на границата, и другият въпрос, който касае финансовата страна – заедно с Министерството на финансите да се проверят фирмите, които прекупуват продукция и съответно дали спазват законите в страната. Мисля, че това наистина ще даде ефект по отношение на стабилизиране на пазара на доматите в страната.
Искам да обърна внимание, че спешно трябва да се вземат и другите мерки, за които говорихме. Тъй като говорим за внос от трети страни, а съответно доматите, които се внасят от Гърция и Румъния, които са страни на Европейския съюз – правилата са други, затова именно трябва да се обърне сериозно внимание по отношение на доплащанията, така че нашите земеделски производители да бъдат конкурентоспособни и това да им гарантира реализацията на продукцията в нашата страна, в България. Защото малко са страните, където голяма част от земеделската продукция не е производство – говоря в Европа, на самата държава.
И още нещо. Нека да помислим заедно с Вас как ще отворим пазарите в големите градове за нашите зеленчукопроизводители, защото в момента заради конкретни действия на кметовете, на общинските съвети, те нямат никакъв достъп.
Разходете се из София. Най-евтините домати, които една от големите търговски вериги в момента рекламира по телевизията, вероятно сте забелязали, е евтини български домати от 0,99 лв. – 0,20 лв. се изкупуват на борсата в Огняново, а цената на доматите достига до 2,20 лв. И какво става? Защото госпожа Фандъкова е решила, че за една година трябва да купиш маса на пазара, елиминира всички зеленчукопроизводители и остават посредниците, прекупвачите да изкупят масите на пазара и да разпродават домати на по-високи цени. Кой има интерес от това?
Аз се учудвам, че общинските съветници не поставят много сериозно този въпрос в София, защото потърпевши са софиянци – всички тези хора, които я харесват като кмет. Хайде, като кмет да реши този въпрос и да даде възможност да има прясна българска земеделска продукция, да заработи за българското земеделие и софиянци да получават и да купуват зеленчуци на много по-ниски цени, но които удовлетворяват и зеленчукопроизводителите.
Навремето имаше един такъв текст в Закона за подпомагане на земеделските производители, не се спазваше, след това струва ми се, че беше отменен. Нека да помислим за такава законова инициатива, в която, след като общините не искат, ние да ги принудим и да дадем възможност на хората да дойдат да продават продукцията си сами, а не да разчитат на тези, които правят големи печалби – да купуват евтино доматите, под себестойността им, а тук да ги продават с пъти по-високо, защото два и двайсет е десет пъти по-високо от цената, която се изкупува на борсите.
Благодаря Ви още веднъж. От Вашия отговор ще имам какво да отговаря на избирателите в Пловдивска област, на кмета на Ново село и на хората – бяха около 600 човека, които протестираха там. Надявам се, че с Вашите действия ще създадете авторитет на държавата за това, че може да се грижи за своите граждани, за трудовите хора на България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: И аз Ви благодаря, господин Мутафчиев.
Желаете ли дуплика, господин министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Бих искал да Ви информирам, че през последните дни получавам от Вас и от производителите изключително много въпроси, които са свързани със селскостопанските производства и стоките, които реализират на пазара. Посрещнах много групи депутати от различни политически сили, които приемам като израз на загриженост и отговорност към всички земеделски производители.
От тази висока трибуна бих искал да кажа, че това е отговорност и загриженост към тези хора, които произвеждат зеленчуците и плодовете, но същевременно искам да кажа, че тотално сме закъснели с вземането на мерки, които са подходящи и решаването на техните проблеми, поне с 10 15 години.
Аз благодаря за оценката на господин Мутафчиев, но това, което правим в момента е гасене на големия пожар, а не на малките петна, когато започва един пожар. Трябвало е мерките да се вземат много по-отрано, защото нито имаме анализ, нито сме структурирали, нито сме организирали, нито сме планирали това производство независимо дали на плодовете, или на зеленчуците. Каквото и да правим като организация – по митници, по счетоводни документи, по изход, те са закъснели, защото не можем да направим и организация за износ на нашата селскостопанска продукция, защото не знаем дори колко се произвежда в нашата страна и колко са легитимните представители на различните браншови организации.
Благодаря за съвета, който давате, ще го отстоявам, тъй като чух на борсите в Любимец, а и в други краища на страната, че трябва да има поне една маса на определен пазар, която да бъде на производителите – не само в София, а и в големите градове.
Уважаеми народни представители, на нас са ни нужни дългосрочни мерки и ще се възползвам както от Вашите съвети, така и от моите възможности да направим в близко време такива, които не само да контролират вноса, но и да създават възможности за износа на селскостопанската продукция. Благодаря на всички, които задават тези въпроси, те са много – има над 10 въпроса, които са свързани. Разбирам, че това е Ваша отговорност – за хората, които представлявате. Ще се постарая в близко време не да отговоря на всички от тази трибуна, а да им отговорим с конкретни мерки. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: И аз Ви благодаря, уважаеми господин министър.
С това Вашето участие в днешния парламентарен контрол приключи. Довиждане. Успешен ден.
Преминаваме към отговорите на госпожа Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие.
Тя ще отговори първо на въпрос от народния представител Борис Цветков Цветков относно изпълнение на разпоредбите на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, предвиждащи проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи – публична собственост, за предприетите действия – при установяване на нарушения – за обявяване на нищожност на актовете и за обявяването и актуването като публична собственост на елементите на зелената система – паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване.
Господин Цветков, имате две минути за развиване на Вашия въпрос, тъй като с изчитането на неговото наименование вече Ви помогнах при представянето му.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, през последните 20 години в цяла София се презастроява, без да се отчитат интересите на гражданите, живеещи в нея. Задоволяват се исканията само на инвеститорите, гонещи бързи и големи печалби. На практика в Столична община през този период почти няма изградена следната нова публична инфраструктура – нито нов парк, нито нови градски градини, нито нови зелени площи, но в същото време постоянно се разрешават и строят нови МОЛ-ове, блокове, бизнес сгради, офиси, складове и така нататък.
Цялостно изградените жилищни комплекси и градски паркове са проектирани от колективи архитекти при спазване на всички нормативни документи и градоустройствени изисквания в Република България. Няма оправдание интересите на частни лица и усилията на отделни архитекти – платени от тях, да водят до влошаване условията на живот на десетки хиляди граждани. Интересите на гражданите не трябва и не искам да бъдат пренебрегвани и погазвани от административните органи – кмет, главен архитект, Столичен съвет, администрация заради интереса на частни собственици на реституирани и/или закупени имоти, попадащи в зелените площи.
Междублоковите пространства и зелените площи в комплексите, както и земята под блоковете, не са земеделски земи. Парковете и градинките са за публично обществено ползване. Не смятам, че гражданите трябва да са изкупителна жертва на некоректни чиновници, които са върнали ниви в реални граници между блоковете, но и продължават да се обслужват единствено исканията на инвеститорите.
Законът е регламентирал и гарантирал защитата на интереса на частните собственици, докато защитата на обитателите на жилищни комплекси, изградени върху общинска земя е предоставена единствено на общинската и на държавната администрация. Ако те стриктно спазваха нормативните документи, общественият интерес на мнозинството граждани щеше да бъде защитен.
В разпоредбите на приетия Закон за устройството и застрояването на Столична община е предвиден шестмесечен срок, в който да се извърши проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи – публична собственост, при установяване на нарушения да се предвидят необходимите действия за обявяване на нищожност на актовете и да бъдат обявени и актувани като публична собственост елементите на зелената система – паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване.
Ето защо отправям към Вас следните въпроси: изпълнени ли са разпоредбите в Закона за устройството и застрояването на Столична община? Извършена ли е проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи – публична собственост? В случай, че не е извършена, по каква причина и предвиждате ли да се извърши? Установени ли са нарушения и предприети ли са необходимите действия за обявяване на нищожност на актовете? Обявени ли са за публична собственост със съответните актове елементите на зелената система – паркове, градини, други озеленени площи за широко обществено ползване? Какви действия смята да предприеме Министерството на регионалното развитие, за да гарантира изпълнението на закона и защитата на обществения интерес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Моля, министър Терзиева, имате възможност за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветков, по поставения въпрос Ви уведомявам за следното: съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройството и застрояването на Столична община в срок от шест месеца от влизането му в сила се съставят актове за публична държавна и публична общинска собственост на паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване.
Съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройството и застрояването на Столична община в 6-месечен срок от влизането му в сила областният управител на област София и кметът на Столичната община е следвало да извършат проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи – публична собственост, към датата на издаването им и при установяване на нарушения да предприемат необходими действия за обявяване на тяхната нищожност.
Предвид изложеното изисках информация от областния управител на област София и кмета на Столичната община относно изпълнението на горецитираните разпоредби. Съгласно предоставената от областната администрация информация със Заповед № РД-15-06-6 от 5 април 2011 г. на областния управител на област София са отменени като незаконосъобразни заповеди № РД-57-801 от 31 юли 1996 г. и № РД-57-884 от 12 декември 1997 г. за поправка на явна фактическа грешка в заповедта от 1996 г. на кмета на Столичната община, с които е постановено отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти с публичен характер с обща площ 28 хил. 730 кв.м, включени в територията на Южен парк и чието предназначение е за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. По случая се водят съдебни дела. От страна на Столичната община все още не е постъпила исканата от нас информация. Като я получим, ще Ви запознаем писмено с нея.
По отношение на обектите и имотите – изключителна държавна собственост, актове се съставят от звено „Държавна собственост“ на Министерството на регионалното развитие и се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 69 от Закона за държавната собственост. За имот – изключителна държавна собственост, представляващ резерват на градинско парково изкуство в Парка на свободата, включително дендрариума, с обща площ 32,9 хка е съставен акт за изключителна държавна собственост № 42 от 18 март 1997 г. С Решение на Министерския съвет № 615 от 9 август 2011 г. имотът е предоставен безвъзмездно за управление на Столичната община. При проверката, която направих, се оказа, че Министерството на регионалното развитие не е издавало указания, съгласно § 13 от закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Господин Цветков, заповядайте за реплика по отговора на госпожа Терзиева.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Благодаря, министър Терзиева, за предоставената информация и за това, че за краткото време сте навлезли в проблемите при изпълнението на този закон.
От отговора Ви става ясно, че или предвидената в закона проверка не е извършена, или няма информация доколкото от Столичната община не се е върнал отговор за извършена такава. За същото време, констатирам, че предишното ръководство на министерството явно не е следило как се изпълнява тази разпоредба и как се гарантира защитата на обществения интерес.
Ето защо се обръщам към Министерството на регионалното развитие да поеме ангажимент за прилагане на § 13 от закона и министърът да издаде указание за прилагането на закона за устройство и застрояване на Столичната община.
Припомням – § 13 гласи, че министърът на регионалното развитие дава указания по прилагането на закона, които явно досега или ги е нямало, или не са правени.
Също така вярвам, че когато при Вас дойде цялата информация от Столичната община, тя ще бъде предоставена, за да мога аз и чрез колегите си да уведомя гражданите на София как се прилагат и изпълняват разпоредбите на този закон. Така ще можем да преценим какви действия да предприемем за изпълнение на настоящите разпоредби или внасяне на промени в закона, които да гарантират изпълнението му с цел защита на обществения интерес, а именно запазване на зелената система – паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Заповядайте за реплика, госпожо министър. Не желаете реплика – кратък и ясен отговор, кратка и ясна реплика.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е зададен от народните представители Иван Валентинов Иванов, Димитър Стоянов Дъбов и Хамид Хамид относно дейността на „ВиК – Шумен“ ООД.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Настоящият въпрос е продиктуван от поредица събития, които нагнетяваха обществеността на област Шумен и в крайна сметка доведоха дори протести пред сградата на дружеството.
Най-общо във въпроса се засяга информация за годишния отчет и баланс на дружеството, в което мажоритарен собственик е управляваното от Вас министерство. Отбелязано е, че същото има лоши финансови резултати за 2012 г., годишна загуба в размер на 439 хил. лв., текущи задължения в размер на 3 млн. 929 хил. лв., голям размер на несъбираеми вземания – нещо, което не се е случвало над 15 години. В същото време е налице лошо качество на водата, подавана към гражданите, невземане на мерки за намаляване на загубите по водопреносната мрежа.
По този проблем е взел отношение Общински съвет – Шумен, който със свое Решение № 411 от 2013 г. е предложил на общото събрание на дружеството да се иска освобождаването на управителя поради натрупаните проблеми.
В унисон с гореизложеното поради неадекватни действия от страна на управителя на дружеството господин Мариан Ганчев, последвали от аварийна ситуация, в момента две села – с. Мадара и с. Кюлевча, са на воден режим в светлата част на деня – нещо, което е недопустимо в летните месеци.
Тук само ще допълним, че близо до с. Мадара се намира глобалният символ на България „Мадарският конник“, като липсата на вода нарушава дейностите по обслужване на преминаващи и гостуващи туристи.
Същевременно е събрана подписка от жителите на с. Мадара, която към момента на въпроса беше над 250 души, които са се подписали срещу създадената ситуация.
Предвид изложените факти, моля да ни отговорите какви мерки ще бъдат взети, за да се защитят интересите на управляваното от Вас дружество, а именно непозволяването на натрупване на повече загуби от дейността на „ВиК – Шумен“ ООД? Какви действия ще се предприемат за предотвратяване на възникналата хуманитарна криза в с. Мадара и в с. Кюлевча? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Госпожо министър, имате 3 минути за отговор на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Дъбов, уважаеми господин Хамид!
По представените въпроси Ви уведомявам за следното. Капиталът на „ВиК – Шумен“ ООД е с 51% държавно и 49% общинско участие. След извършена и от мен проверка се установи, а това е и общоизвестен факт, че финансовото състояние на дружеството е доста зле. Това не е отсега, а от доста време. През последните години то е било с един много висок отрицателен финансов резултат, като през януари – юни 2011 г. е бил около 1 млн. 150 хил. лв.
Основна причина за влошеното финансово състояние са повишените разходи за електроенергия и други текущи разходи, както и плащания на стари дължими такси за водовземане и заустване към Министерството на околната среда и водите, като това не е отразявано в цената на предоставените ВиК услуги. Въпреки че през 2012 г. е направена смяна на управителя на дружеството, загубите, макар и леко, са намалени, но считам, че на този етап не е постигнато това, което се изисква за дружеството. Не са предприети достатъчно мерки за стабилизиране на неговото състоянието и смятам, че трябва да предприемем много спешно мерки да направим това.
Тук на Вашето питане ми е подготвен много голям отговор, разбира се, но аз искам да кажа моето мнение и то е, че още през следващата седмица ще насроча общо събрание на дружеството, за да обсъдим трудностите, да решим кадровия състав и дали той, управителят специално, се е справял с проблемите на дружеството. Затова съм назначила специална проверка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо министър, за ясния и конкретен отговор.
Господин Иванов, имате възможност за реплика.
ИВАН ИВАНОВ (КБ): Благодаря на госпожа министъра за бързата и адекватна реакция. Убеден съм, че с направената проверка се е вникнало в състоянието на дружеството.
Само като факт искам да изложа, че освен загубите, те явно не се отчитат от ръководството на дружеството, в момента, доколкото е известно на шуменската общественост, вървят и търгове за закупуване на автомобили и така нататък – нещо, което не е съвместимо с текущото състояние на финансово здраве на дружеството. Всички представители като собственици, тоест общините от областта, изразяват своето негодувание от създадената ситуация. Така че с нетърпение ще очакваме конкретните резултати, вследствие на Вашата проверка. Благодаря за изчерпателния отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви и аз, господин Иванов.
Желаете ли дуплика, госпожо министър? Не.
Има възможност да зададе своя въпрос към министър Десислава Терзиева народният представител Петър Мутафчиев относно строителството на автомагистрали.
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Аз ще питам не само за строителството на автомагистралите, а и за изпълнението на Оперативна програма „Транспорт, тъй като за програмния период 2007-2013 г. за строителството на автомагистрали бяха осигурени над 1 млрд. евро. Тъй като наближава краят на този период, включително така нареченото правило „N + 2“, много е важно да се знае до каква степен България е успяла да реализира тези средства в строителство на магистрали и ще успеем ли да усвоим по-голяма част от средствата, които правителството на Сергей Станишев през 2007 г. договори за строителството на българските магистрали.
За какво става дума?
Към тази програма са включени автомагистрала „Тракия”, автомагистрала „Марица”, автомагистрала „Струма” с нейните два лота. Включена е и връзката по Коридор 10 и Коридор 4 с автомагистрала „Тракия”, това е пътят София-Калотина и съответно наречената „Западна дъга” от Околовръстното шосе, за която навремето имаше идеи да стане западната тангента, тоест да мине през самия град, за да го обслужва, не знам какво стана.
Ясно е, включително и по медиите се подават сигнали за строителство на голяма част от лотовете. Примерно при автомагистрала „Марица” при лота от Плодовитово до Димитровград, доколкото знам, нещата вървят по график. По другия лот обаче, който е от Димитровград до Свиленград, ми се струва, че има сериозно закъснение и то поставя под риск изпълнението на сроковете по Оперативна програма „Транспорт”.
По същия начин стоят нещата и при строителството на автомагистрала „Струма”. Ако не греша, там лот 4 – между Сандански и Кулата, в момента не се работи, така че да има ясна перспектива за завършването му в конкретните срокове.
От друга страна, не е започнало още и строителството на пътя София-Калотина, Западната дъга също.
Разбирам, че днес е приключило строителството на автомагистрала „Тракия”, което е добре. Спомням си обаче в тази зала, когато правителството на господин Бойко Борисов и Вашите предшественици гарантираха, че до края на 2012 г. ще имаме автомагистралата. Тогава им казах, че темповете, с които работят, за които и Вас сега Ви питам, трудно ще стане. Те дюдюкаха и не вярваха на прогнозите. За съжаление, тази прогноза се сбъдна. Радвам се, че до средата на 2013 г. автомагистралата е готова и ще може да обслужва летния поток от туристи към Бургас.
Госпожо министър, има опасения, и то от експерти, че подобни закъснения по строителството на автомагистралите могат да доведат до невъзможност България да усвои средства от порядъка на 200 до 300 млн. евро – говорим най-вече за строителството на пътищата.
Затова моят въпрос към Вас е: има ли закъснение в строителството на автомагистралите „Марица” и „Струма”? Спирано ли е строителството? Какви мерки ще предприемете Вие като министър и като отговарящ принципал за Агенцията по пътищата за изпълнение на тези проекти в срок? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мутафчиев. Ще ме улесните, ако се опитвате да се вмествате във времето според парламентарния правилник.
Министър Терзиева отговаря кратко и ясно.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Във връзка с поставения от Вас въпрос да информирам за следното.
При изграждането на автомагистрала „Струма” към днешна дата няма закъснение в изпълнението на строително-монтажните работи. Участъкът Долна Диканя-пътен възел „Дупница Север” ще бъде завършен предсрочно. От месец юни е налице пълна мобилизация – забележете – от месец юни – на обекта се работи с ускорени темпове с цел пускането на движението по участъка да стане до края на месец юли. Ще бъдат пуснати в експлоатация 14 км, а строителството на пътен възел „Дупница-Север” до края на участъка – около три километра, ще завърши в срока по договора – 1 септември 2013 г.
По лот 2, участъка Дупница-Благоевград, началото на договора е от 27 май 2013 г., като са предвидени 14 етапа на строителство със срок на изпълнение 22 месеца или през месец март 2015 г. Строителството на лот 2 ще започне след издаване на разрешение за строеж. През месец юни са изпълнени следните дейности по реализацията на проекта. Бяха финализирани отчуждителните процедури. Документите, свързани с издаването на разрешения за строеж за лот 2 на „Струма” постъпиха и вече са в нашата дирекция в Министерството на регионалното развитие и се разглеждат от експерти. Надявам се сега след скорошните изменения на Закона за устройство на територията като министър на регионалното развитие да мога да подпиша разрешителното за строителство. Хубаво е да го свършим до края на месеца, за да не забавяме строителните дейности.
По лот 4 – участъка Сандански-Кулата, в отделни участъци на трасето има забавяния при изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи, заложени в графика за изпълнение поради новооткрити инженерни мрежи. За тях през месец юни са изготвени специални проекти за реконструкция. Процедира се парцелирания проект и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества. През месец юни на обекта спешно се извършиха изкопни и насипни работи, работа по малки и големи съоръжения, реконструкция на инженерни мрежи. С оглед оптимизирането на строителния процес бях възложила изпълнителят да представи ревизирана технологична строителна програма и график за изпълнение в агенцията, който в момента се разглежда от консултанта и възложителя, за да можем да ускорим работата по строително-монтажните дейности. Изграждането на обекта трябва да приключи през месец март 2014 г.
Уважаеми господин Мутафчиев, искам да Ви уверя, че от встъпването ми в длъжност изграждането на „Струма” не е спирало и за ден. На този етап нямам основания за опасения за риск от забавянето на проекта за „Струма”.
Относно автомагистрала „Марица” има закъснение при изпълнението на строително-монтажните работи. При двата участъка то е различно. За лот 1 – Оризово-Димитровград, строителството е било спряно за общо 210 дни поради наличие на новооткрити археологически обекти и форсмажорни обстоятелства за периода 1 декември 2012 г. до 28 юни тази година. С това крайният срок на договора се измества от ноември 2013 г. на юни 2014 г. Вашите опасения са основателни. Надявам се да успеем да наваксаме, за да не стигнем до неусвояване на средства.
Мерките, предприети в министерството към настоящия момент, са следните: изискване към изпълнителя за максимална мобилизация на техниката с цел наваксване на закъснението. Искането е за активизиране на строителните работи през летните месеци, за да бъде гарантиран крайният срок и магистралата да бъде пусната максимално бързо в експлоатация.
Възложила съм и допълнителен анализ, който да определи детайлно причините за голямото забавяне и резултатите ще Ви бъдат представени в писмен вид.
Лот 2 – Димитровград-Харманли, има закъснение на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, като то е по-голямо от това на лот 1. През месец октомври 2012 г. е констатирано намаляване на темпа на работа на обекта и в продължение на осем месеца изобщо не е работено. Без резултат са останали всички искания, срещи и писма от консултанта и възложителя за възстановяване на строителството. Причините, изтъквани от строителя, са различни, но по наша информация става въпрос за финансови затруднения.
Мерките, предприети от Министерството на регионалното развитие, са следните. През месец юни уведомихме изпълнителя с последни предупреждения съгласно договора и писма за започване на работа или пристъпване към прекратяване на договора. Вследствие на нашите писма дейностите по обекта са възстановени от изпълнителя на 26 юни, за което има изготвен протокол.
Предвид тези обстоятелства е видно, че срокът за завършване на обекта, посочен в договора – август 2013 г., е нереален и не може да бъде изпълнен. Лично съм възложила и тук изготвяне на анализ за причините за забавяне, както и екшънплан как магистралата да бъде завършена и пусната в експлоатация, за да не изпаднем в голям риск. Резултатите от анализа и мерките ще Ви бъдат предоставени в писмен вид. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Господин Мутафчиев, заповядайте за реплика.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо министър.
Убеден съм от Вашия отговор – заявихте, че в момента сте предприели конкретни действия, че има шансове да се спасят средства, които можехме да загубим по Оперативна програма „Транспорт”. Разбира се, форсмажорни обстоятелства винаги може да има, но се надявам, че точно през летните месеци това закъснение ще успее да се навакса.
Разчитам на Вас, като министър, за по-сериозен контрол по изпълнението на работите по магистралите.
Отново искам да обърна внимание върху следното: добре да се огледат и възможно ли е да се реализират и другите два проекта, които не съм описал във въпроса, но са важни за България, тъй като са част от връзката на автомагистрала „Тракия” София-Калотина и Западната дъга. Дали ще ги реализираме за този период и да можем да кажем, че с над 1 млрд. евро сме успели да осъществим строителството на нови автомагистрални пътища в страната.
Желая Ви успех! Радвам се, че това правителство не е правителство на лентичките (шум,оживление в КБ), а правителство, което усеща проблемите и предприема най-адекватни действия в тази посока. Желая Ви повече магистрали, пък нека друг да реже лентичките – това не е проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Госпожо министър, желаете ли да отговорите на пожеланията? Не.
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Поради парламентарните декларации от три парламентарни групи днешният парламентарен контрол ще бъде удължен с 32 минути, така че министър Клисарова ще може да отговори на въпросите на народни представители, които са зададени към нея.
Първи ще задава своя въпрос народният представител Борис Цветков, който ще пита за политиката на Министерството на образованието и науката за управление и развитие на държавната собственост „Студентски столове и общежития” и бази за ученически отдих”, резултатите до момента и вижданията за в бъдеще.
Заповядайте, господин Цветков, да развиете своя въпрос.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър професор Клисарова! Министерството на образованието и науката е принципал на значителна държавна собственост, построена, предназначена и използвана за студентски столове и общежития и за ученически бази за отдих и възстановяване.
Правителството на тройната коалиция с премиер Сергей Станишев задели и осигури значителни средства, с които за първи път от много години стана възможно реалното и цялостно ремонтиране на редица студентски общежития и столове. За съжаление, при предишните управляващи от ГЕРБ тази политика не беше продължена и както в много други области всичко бе замразено и занемарено.
По информация, с която разполагам, към 31 декември 2012 г. „Ученически отдих и спорт” ЕАД има неразплатени задължения в размер на 1 млн. 5 хил. лв., в това число 480 хиляди към доставчици, 264 хиляди към общини, 195 хиляди за ДДС и 76 хиляди за данъци и осигуровки. Счетоводната печалба е 25 хил. лв., но няма как да е на печалба фирмата при тези неразплатени задължения. Към месец май тази година има неразплатени задължения в размер на 1 млн. 90 хил. лв., като основно не са разплатени ДДС – 333 хил. лв., осигурителни вноски и данъци на персонала за 306 хил. лв., това са неплатени осигуровки за шест месеца, към доставчици – 231 хил. лв., общини – 222 хил. лв.
Ето защо отправям към Вас следните въпроси: каква е досегашната политика на Министерството на образованието и науката по отношение управлението и развитието на материалната база за „Студентски столове и общежития” и за „Ученически отдих”? Какви специалисти са включени в управлението на „Студентски столове и общежития” ЕАД и на „Ученически отдих и спорт” ЕАД? Какви са им управленските програми и получените резултати от работата до момента? Ще бъдат ли извършени проверки или одит на дружествата? Какви са вижданията на Министерство на образованието и науката за управление и развитие на базите в бъдеще? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Госпожо министър, имате възможност за отговор.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветков! Чрез „Студентски столове и общежития” ЕАД държавата упражнява социалната си политика спрямо студентите, насочена към поевтиняване храната в студентските столове и намаляване на разходите, свързани с издръжка на студентските общежития. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в тричленен състав, в който по неписано правило се включва и представител на националното представителство на студентските съвети.
Към настоящия момент дружеството управлява около една трета от общежитията, близо половината столове в 10 града в страната. Останалите студентски столове и общежития се управляват от 28 висши училища. От 2010 г. досега са направени многократни искания от няколко университета за смяна на вида на управлението на студентските общежития и столове, като се предоставят за ползване и управление на университетите. Засега не е даден еднозначен отговор при кой от двата модела ще се осъществява по-ефективно управление на имотите. В последните години дружеството е приключвало дейността си с положителни финансови резултати, като е покривало текущите си задължения към контрагентите, държавните и местни институции. Но не е така за края на финансовата 2012 г.
Стратегията за развитието на дружеството е свързана с реновиране и поддържане на сграден фонд и съоръжения, подобряване на енергийна ефективност и оптимално натоварване на кадровия потенциал с цел предлагане на качествени и достъпни услуги за студентите. Засега доказано предимство на управлението от дружеството е, че така се осигурява прилагане на единен подход при реализиране политиката на държавата в областта на социално-битовото обслужване на студентите.
Също така при този начин на управление държавата чрез министъра в качеството на едноличен собственик на капитала, разполага с всички механизми, чрез които може да упражнява контрол върху цялостния процес, свързан с управлението на студентските столове и общежития.
Основната идея за създаването на „Ученически отдих и спорт” ЕАД е социалният елемент, който е залегнал в предмета на дейността му, организиран от „Ученически отдих и спорт” като социална политика на държавата. Дружеството осигурява отдиха и спорта на деца и ученици срещу цени, значително по-ниски от себестойността на услугата. Управлението се осъществява от Съвет на директорите също в тричленен състав. Дружеството има изградени структури във всички области центрове, което позволява дейността да е достъпна до училищата, детските градини и обслужващите звена в цялата страна.
Издръжката на действащата структура на дружеството се осигурява чрез собствени приходи, формирани от изпълнение на задължения по договори за услуги и от наеми на имоти на дружеството. През настоящата година дружеството за първи път е приключило своята финансова дейност с положителни финансови резултати от последните четири години. Към настоящия момент дружеството разполага със 149 почивни и помощни бази в цялата страна, от които работят само една трета и те са категоризирани по реда на Закона за туризма. Останалите бази са неработещи, значителна част са в неизползваемо състояние, със спорен правен статут, неперспективни за дейността и носещи финансови загуби на дружеството.
От друга страна, негативното влияние върху ефективността на дейността на дружеството оказват и реституционните претенции на частни субекти.
В министерството се обсъждат различни мерки за оптимизиране на дейността като освобождаване от част на неработещите почивни бази, чието поддържане е безперспективно, чрез безвъзмездно разпореждане с тях при заявен интерес от областни и местни администрации, освобождаване от неработещите бази, които са формирани от атрактивни имоти чрез продажба след становище на Агенцията за приватизация и след приватизационен контрол и част от неработещите почивни бази с потенциал за развитие, да бъдат реновирани и въведени в експлоатация.
Предвижда се в двете дружества да бъде извършена проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисарова.
Господин Цветков, заповядайте за реплика.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Благодаря за отговора Ви, който показва, че сте се запознали и навлезли в многото завещани Ви от ГЕРБ проблеми.
За мен е необяснимо как при толкова много и сериозни проблеми от години в ръководството на „Студентски столове и общежития” ЕАД е включена като член на съвета на директорите, а може би и получава възнаграждение госпожа Мария Божкова – директор на дирекция „Протокол и публични прояви” на Столична община. При отговорната й работа и цялата натовареност при протоколните и публични прояви на общината, смятам, че не е възможно пълноценното и резултатно участие в управлението на „Студентски столове и общежития” ЕАД. Подобни аргументи има, за съжаление, и за други членове на бордовете на директорите. Не вярвам в България да няма подходящи и отговорни специалисти, които, основавайки се на политиката на министерството, да защитят свои управленски програми, които да реализират за успешното управление и развитие на базите.
За „Ученически отдих и спорт” ЕАД съзнавам, че проблемите възникнаха при управление на предишното ръководство, начело с брат на тогавашен депутат от ГЕРБ. Така между две назначения на директора между зам.-кмет на „Подуяне” преди да бъде назначен за кмет на Панчарево, той остави забележима следа и сериозни загуби на фирмата, и намаляване обхвата на почиващите деца.
Разбирам, че и в момента фирмата има сключен договор за хранене по базите за летния сезон на цена 11,70 лв. с фирма свързана с бившия директор на АЕЦ и бивш депутат на ГЕРБ. Стойността на продаваните карти е в размер до 15 лв. за храна и нощувка в различните бази. Реалното хранене може и да се осъществява и за 6-7 лв. на ден. Така с разликата от 4,70 лв. на дете на ден се формира и гарантира печалба на фирмата „Котарак” за всяко дете и за всеки ден.
Не се съмнявам в политическата обвързаност на сегашното ръководство на „Ученически отдих и спорт” ЕАД с ГЕРБ. Не съм убеден в управленските им способности, но на преден план изпъкват уменията в каратето и договорите за хранене с фирмата „Котарак” и други връзки. Но най-тревожни са лошите икономически резултати и намаленият обхват на децата.
„Ученически отдих и спорт” има подписан договор с Министерство на образованието и науката за извеждане на ученици за отдих и очакват да им бъдат преведени, вероятно в понеделник, над 700 хил. лв. от министерството. Очакванията са да се разплатят текущите ремонти и храната, но не и данъците и осигуровките. Нека новите отговорници за ресора във вашето министерство, в което е дружеството да упражнят нужния контрол.
Надявам се възложените от Вас проверки и преглед на дейността и резултатите в двете фирми да установят реалното състояние, според резултатите да предприемете всички необходими действия от страна на министерството и на съответните институции и да актуализирате политиката на министерството в тази сфера, както и да подберете специалистите, които да я реализират с цел развитието и пълноценното използване на базата за „Студентски общежития и столове” и за „Ученически отдих и спорт”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Желаете ли дуплика, госпожо министър?
Моля – в рамките на две минути.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Искам да уверя господин Цветков, че поемам този ангажимент и след свършване на проверката писмено ще го информирам за резултатите от нея, както и за новия състав на двата борда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Последният въпрос в днешния парламентарен контрол ще бъде зададен от народния представител Минчо Минчев – относно разработването на учебни планове в периода 2011-2013 г.
Заповядайте, господин Минчев – въпрос в рамките на две минути.
МИНЧО МИНЧЕВ (КБ): Уважаема госпожо министър, наскоро стана известен скандалният случай, че още преди година и половина, по време на управлението на Партия ГЕРБ, Министерството на образованието, младежта и науката започва работа по Проект за промяна на учебните планове, и то при положение че не е приет нов Закон за просветата.
Особено притеснителен е избраният подход в програмата за българска литература. Под уж благородния предлог, че учениците трябва да се разтоварват от претрупаната учебна програма от нея отпадат основни елементи от фундамента на българското мироздание – отпадат класически произведения на българската духовна твърд, като се започне със стиховете на българския поетичен гений Христо Ботев и се премине през произведения на духовни колоси на българщината, възпитавали поколения млади хора в любов към всичко българско и родно. Става дума за творби на Любен Каравелов, Иван Вазов, Пейо Яворов, Алеко Константинов, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски – до емблематичното стихотворение „Вяра” на поета антифашист Никола Вапцаров, както и за романа „Тютюн” на Димитър Димов, заменен с „Осъдени души”.
Ограничението във времето не ми позволява да изредя редица други промени в програмата и свързаните с нея учебни планове, но усещането, което не ме напуска и което е движещият мотив на тревогата в този мой въпрос, е, че в годините на така наречения „нов цивилизационен избор”, в които демокрацията победи с малко, но завинаги, оповестените като задачи на проекта стъпки не са случайност. Те са част от широки ерозийни процеси на българското национално съзнание, част са от една система, крайният продукт на която е безпаметството и безродството. Такива са изводите и коментарите на тревожното българско общество.
Моят въпрос към Вас, проф. Клисарова, в качеството Ви на министър на образованието и науката, е: как се стигна до там, че 450 преподаватели с различни образователни степени, както и авторитети от висши учебни заведения бяха въвлечени в тази непочтена и антибългарска авантюра? Кой е формулирал темата на проекта, който е удар по българския национален дух и пробив в крепостта на националната ни сигурност? (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Минчев.
Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на народния представител Минчо Минчев.
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Минчев, Проектът за по-качествено образование е със заповед на министъра и е започнал на 12 януари 2012 г. Той е във връзка с препоръка на Съвета за националните програми за реформи, Националната програма за училищното образование и предучилищното възпитание и Националната програма за реформи.
Две са основните дейности на Проекта за по-качествено образование – оптимизиране на учебните програми със срок до месец март 2012 г., месец юни 2012 г. и разработване на нови учебни програми за VІІІ и ХІІ клас – май 2012 до месец август 2012 г.
Кои са били принципите и как са били формулирани? Трябвало е в това обсъждане да участват действащ учител или преподавател във висше училище.
Той трябва да има най-малко осем години учителски или преподавателски стаж, висше образование с придобита магистърска степен, компютърна грамотност; за учителите – придобита професионална квалификационна степен или образователна и научна степен, за преподавателите във висшите училища – присъдена научна степен или научна и образователна степен и академична длъжност; участие в изготвения и актуализиран анализ на държавните образователни изисквания, участие в проекти, в научно-практически разработки, публикации, свързани с методиката и със съдържанието на съответния учебен предмет, участие в изработването на задача, владеене на чужди езици.
След проведения избор са сформирани следните работни групи:
- оптимизиране на учебните програми по задължителни предмети в V-VІІ клас: Ангел Маринов Петров от СУ „Св. Климент Охридски”, Фани Евгениева Бойкова от училище „Паисий Хилендарски”, Димка Димитрова Николова-Иванова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Адриана Емилова Симеонова-Дамянова от СУ „Св. Климент Охридски”, Невена Иванова Илчева от ОМГ – Пловдив;
- за дейността „Разработване на нови учебни програми” са включени: Адриана Емилова Симеонова-Дамянова от СУ „Св. Климент Охридски”, втори път участва, Ангел Маринов Петров от СУ „Св. Климент Охридски”, Клео Стефанова Протохристозова от ПУ „Паисий Хилендарски”, Борислав Славов Борисов – „Паисий Хилендарски”, Росица Димитрова Игнатова-Василева от 18-то СОУ в София.
На работните групи са поставени вече споменатите задачи – да оптимизират учебните програми за V-VІІ клас и да разработят нови програми за VІІІ-ХІІ клас.
В новите програми според колегите е направен опит за решаване на проблемите по следния начин: редуцирано е учебното съдържание и са увеличени часовете за упражнение, като са намалени часовете за нови знания, съобразено с исканото съответствие на нови знания към упражнения – 40 към 60%.
Определен е за всеки от компонентите на предмета точен седмичен брой часове, като по този начин е гарантирано успешно усвояване – заложените в учебните програми очаквани резултати.
Въведени са комуникативни компетентности със седмичен брой часове за двата компонента на предмета и очаквани резултати. Никъде не се споменава относно кои автори, как ще бъдат включени и как ще бъдат представени.
Сформираните работни групи са представили в съответни срокове проекти на учебни програми, които са били обсъждани два пъти – на 7 март 2013 г. и на 24-и, с експерти по български език и литература, учители и преподаватели от висши училища. На първото обсъждане са присъствали 87 специалисти, на второто – 61.
След подписа на госпожа Банчева – тогава заместник-министър, проектите са публикувани на сайта на Министерството на образованието, което е задължително условие в проектното задание, утвърдено със заповедта за стартиране на проекта. Неслучайно те не са публикувани в раздел „Програми”, а са публикувани като резултати от проекта. Поради факта, че въвеждането на нови програми за посочените образователни етапи… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Свършвам.
Само казвам, че по времето на моя мандат по предложените проекти няма да се провежда обучение – по новите програми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисарова.
Господин Минчев – две минути за реплика.
МИНЧО МИНЧЕВ (КБ): Уважаема госпожо министър, аз ще прочета това, което искам да Ви кажа.
Първо Ви благодаря за изчерпателния отговор по този въпрос, който предизвика изключителна тревога в обществото заради безхаберната политика на предходното правителство въобще в образованието, науката и духовността.
По време на своя пресконференция през миналата седмица Вие обявихте част от имената на чиновниците и експертите, но според мен не това е главното.
Аз бих искал да отида и по-нататък и да попитам: изготвен ли е предварителен анализ на действащите програми по български език и литература? Бих добавил – и история, защото в обществото битува твърдението, че в края на 2011 г. е обсъждана възможността да отпадне въобще изучаването на българска история и да бъде заменена с обща история на балканските народи.
В този смисъл бих искал да конкретизирате кои са поръчителите на промените в учебните програми по български език, литература и история.
Наемници в историята винаги е имало, както е имало победители и победени, макар и временни.
Историята ни учи, че разгулът на победителя не се изразява само в разгрома на армията на победения, нито дори в ослепяването на неговите войници, както се е случвало в нашата история, нито дори в пожарищата, насилието и разрухата, които остави в наследство на победения народ. Безпределът на неговата престъпна воля и истинските му цели се открояват, когато започне да пише учебниците по история за децата на победените, когато започне да отсява и пресява златните зърна на културното и духовното му наследство и всеки, който се постави в услуга на победителя е нещо много по-мерзко от предател.
Вие работите в най-важната област, осигуряваща духовното здраве на нацията и бъдещето на българската държавност. Вие заемате стола на велики предци, като министрите на Просвещението професор Иван Шишманов, патриарха на българската литература Иван Вазов, като учените, патриотите и обществениците от по нови времена Александър Фол и Илчо Димитров.
Не се съмнявам, че Вашата дейност ще бъде в мир и съгласие с делото, с духа и величавите сенки на тези хора! Те обичаха България и работеха за нея. Пожелавам Ви да продължите по техния път.
Колкото до нас – народните представители в Четиридесет и второто Народно събрание, които стоим зад Вас, ще се опитам да обобщя нашата подкрепа с думите на великия поет и войвода Христо Ботев: „Ръцете си ще направим на чукове, главите си на бомби, пък ще излезем на битка със стихиите”.
Това е нашият отговор на безпаметството. Това е нашият отговор на майкопродавството и отцеругателството.
Благодаря Ви още веднъж и сполай Ви за делото, на което сте се посветили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добър финал за днешния парламентарен контрол.
Министър Клисарова дали желае да отговори на тези думи?
МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: При тези думи – не! Те са прекрасни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Те наистина са прекрасни.
Закривам днешното пленарното заседание.
Следващото ще се проведе в сряда от 9,00 ч., на дата 10 юли 2013 г. (Звъни.)


(Закрито в 14,23 ч.)


Председател:
Михаил Миков


Заместник-председатели:

Мая Манолова
Христо Бисеров

Секретари:

Деница Златева
Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ