Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 5 декември 2014 г.
Открито в 9,02 ч.
05/12/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Явор Хайтов

Секретари: Александър Ненков и Иван Пенков Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум, откривам пленарното заседание.
Уважаеми дами и господа народни представители, след проведени консултации с представители на всичките парламентарни групи, предвид малкото работни дни на Народното събрание до Коледната ваканция и сроковете, които ни притискат с гласуването на законите за бюджетите, предлагам Народното събрание да приеме решение на основание чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за провеждане на извънредно пленарно заседание на 8 декември 2014 г., понеделник, от 11,00 ч. при следния дневен ред:
Точка единствена. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г. Вносител – Министерският съвет.
На същото основание предлагам да се проведе извънредно пленарно заседание на 9 декември 2014 г., вторник, от 10,00 ч. при следния дневен ред:
1. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. Вносител – Министерският съвет.
2. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. Вносител –Министерският съвет.
Заповядайте, господин Райнов.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Всичко това е чудесно, но при условие че в понеделник се приеме държавният бюджет, какво изобщо ще правим във вторник с бюджета на НЗОК и ДОО? Те са част от държавния бюджет. Логиката, практиката винаги е била първо да се гледат двата малки бюджета, след това държавният. Защото иначе изпадаме в един правен нонсенс – приет държавен бюджет, пък после се занимаваме с малките бюджети.
Така че предлагам обратното – в понеделник да се гледат бюджетите на НЗОК и ДОО, а във вторник държавния бюджет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Райнов, Вие безспорно сте прав, когато става дума за второ четене на законопроектите. Това, което коректно съм обсъдила с представителите на всички парламентарни групи, е невъзможността на финансовия министър да присъства във вторник на заседанието, тъй като има ангажимент към сбирка на финансовите министри от понеделник, късния следобед, в Европейския съюз. И тъй като на първо четене се обсъждат духът и философията на конкретен законопроект, има практика... (Реплика от народния представител Емил Райнов.)
Има практика, господин Райнов. Преди да реагирате, ме чуйте, аз Ви слушах много внимателно. Този въпрос е коментиран с представителите на всички парламентарни групи.
Подлагам на гласуване предложението за провеждане на извънредно заседание на 8 декември, понеделник, от 11,00 ч. с точка единствена:
1. Първо гласуване на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Гласуваме.
Гласували 156 народни представители: за 106, против 23, въздържали се 27.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване Проект за решение за провеждане на извънредно пленарно заседание на 9 декември 2014 г., вторник, от 10,00 ч. при следния дневен ред:
1. Първо гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
2. Първо гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Гласуваме.
Гласували 156 народни представители: за 107, против 23, въздържали се 26.
Предложението е прието.
Едно съобщение – на 3 декември 2014 г. от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно брутен вътрешен продукт и производителност на труда; заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2014 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Съгласно седмичната ни програма точка първа за днес е:
ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ.
Предложението за такъв член е от госпожа Ваня Донева – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
Постъпил е доклад от Комисията по бюджет и финанси.
Кой ще ни запознае с доклада?
Госпожо Стоянова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги,

ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси
относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори във връзка с Проект на решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, №420-00-4, внесен от Ваня Донева – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на 4 ноември 2014 г.

На заседание, проведено на 4 декември 2014 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди въпроса за провеждане на публична процедура по чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на основание чл. 35б, ал. 5, т. 4 и ал. 6 от Закона за независимия финансов одит.
Предложението за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, включващо проект за решение, извадка от протокол № 3 от заседание на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, биографична справка, диплома за завършено висше образование и свидетелство за съдимост на кандидата за член на Комисията Симеон Първанов Милев, е внесено в Народното събрание на 4 ноември 2014 г. На същия ден при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни предложението и приложените към него документи са публикувани на интернет страницата на Народното събрание, с което се приема, че е спазен 14-дневният срок по чл. 89, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси, с 16 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:

„РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за изслушване и избор на
член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори:
I. Изслушване на предложения от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори кандидат за член на същата комисия
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет страницата на Народното събрание.
2. Кандидатът се представя от вносителя на предложението – председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и от представител на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители – до две минути всеки. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
3. Лично представяне на кандидата – до пет минути.
4. Представяне в резюме на становищата на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако са представени такива – до две минути всяко.
5. Въпроси от страна на народни представители – до една минута.
6. Отговор на кандидата по представените становища и след изчерпване на зададените въпроси – до десет минути.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Комисията.
8. Комисията изготвя доклад от изслушването и го внася в Народното събрание. Към него се прилага проект на решение за избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
II. Избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори от Народното събрание
1. Кандидатът се представя от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – до две минути.
2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.
3. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Дебатите са открити.
Има ли народни представители, които желаят да вземат мнение по повод това, което ни се предлага от Бюджетната комисия? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване Проекта на решение за приемане на Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – по доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 157 народни представители: за 132, против 4, въздържали се 21.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
Във вчерашния ден стигнахме до § 46 по доклада на Комисията. Предстои докладване на § 46, дебат и гласуване по него.
Допуснатите до залата лица по тази точка моля да бъдат поканени от квесторите в пленарната зала.
Слушаме Ви, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
По § 46 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 43, и предлага следната редакция:
„§ 43. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”.
2. В Раздел I се създава чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:
1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.”.
3. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „и се съобщава на лицата до 1 март на същата година”.
4. В чл. 28:
а) в ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 31 октомври”;
б) в ал. 2 думите „от 1 март” се заличават.
5. В чл. 48 ал. 2 се изменя така:
„(2) Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.”.
6. В чл. 49 се създава ал. 4:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.”.
7. В чл. 51:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.”;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят ежедневно по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за екологичната им категория.”;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.”.
8. В чл. 54:
а) създават се нови ал. 1, 2 и 3:
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.”
б) досегашната ал. 1 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.”
в) досегашната ал. 2 става ал. 5.
г) досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.”
д) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 7, 8 и 9.
е) досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.”
ж) досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 4”.
з) създава се ал. 12:
„(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.”
9. В чл. 58, ал. 2 накрая се добавя „мотоциклети и мотопеди”.
10. В чл. 60, ал. 1 думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят с „31 октомври”.
11. В чл. 61 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 5”.
12. В чл. 63, ал. 2 думите „30 октомври” се заменят с „31 октомври”.
13. В Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се правят следните изменения и допълнения:
а) в § 13:
аа) в ал. 1 думите „2015 г.” се заменят с „2016 г.”
бб) алинея 2 се отменя.
б) създава се § 13а:
„§ 13а. До 30 март 2015 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатите са открити.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъжданите текстове? Няма.
Закривам дебата.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване § 46 по вносител, който става § 43, в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 147 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 47 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 44, и предлага следната редакция:
„§ 44. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 73, ал. 2 се създава т. 4:
„4. предоставянето на данъчна и осигурителна информация, свързана с получаването на държавна и минимална помощ.”
2. В чл. 102:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или с издаден от Националната агенция за приходите персонален идентификационен код”;
б) в ал. 3 думите „надлежен електронен подпис, идентификация на подателя” и запетаята след тях се заличават;
в) създава се ал. 5:
„(5) Условията и редът за издаване и използване на персонален идентификационен код, както и видовете декларации, документи или данни, които могат да се подават чрез използването му, се определят със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.”
3. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а:
„§ 6а. За неплатените публични задължения, срокът за плащане на които е изтекъл преди 1 януари 2008 г., чл. 169, ал. 4, 5 и 6 се прилагат след писмено заявление от страна на длъжника.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 44 по номерация и редакция на комисията.
Гласували 143 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 27.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за нов § 47а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 45:
„§ 45. В Закона за данък върху застрахователните премии се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 думите „календарният месец” се заменят с „календарното тримесечие”.
2. В чл. 14:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 думите „Данъчните декларации се подават” се заменят с „Данъчната декларация се подава”;
в) в ал. 4 думите „Образците на данъчните декларации се утвърждават” се заменят с „Образецът на данъчната декларация се утвърждава”, а думата „обнародват” се заменя с „обнародва”.
3. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дължимият данък за данъчния период се внася от данъчно задължените лица в срок до края на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се дължи.”
4. В чл. 19, ал. 6 думите „данъчната декларация по чл. 14, ал. 2” се заменят с „първата подадена данъчна декларация”.
5. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. Дължимият данък за последния данъчен период на 2014 г. се внася в срок до 31 януари 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 45? Няма.
Гласуваме § 45 в номерацията и редакцията на комисията.
Гласували 140 народни представители: за 125, против 2, въздържали се 23.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за нов § 47б и § 47в.
Предложението е оттеглено.
Параграф 48 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители:
„В § 48 (от ЗИД на ЗДДС) да се създаде т. 3:
„3. Параграф 33, т. 7”…
Текстът не се чете – Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 46, и предлага следната редакция:
„§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г., с изключение на:
1. Параграф 17 относно чл. 154, ал. 2 и чл. 156, ал. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.
2. Параграф 39, т. 7, буква „б”, т. 9-13 и т. 19, букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и буква „е”– относно т. 71-74, и т. 23, буква „а” и § 42, т. 11 и 17, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.”
Точка 3, госпожо Председател, е от допълнителния доклад на Комисията.
Комисията предлага следната редакция на т. 3 от § 46 (в редакция на Комисията):
„3. Параграф 34, т. 7, която влиза в сила от 1 януари 2016 г., т. 21, буква „а” (относно чл. 84, ал. 6, т. 9), която влиза в сила от 1 юли 2015 г., и т. 2, буква „в”, т. 30, т. 31, т. 32 и т. 39, които влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия по процедура по нотификация, предприета от Министерството на финансите по реда на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.”
Тук, ако ми позволите, госпожо Председател, да направя едно предложение, което е техническо. Пропуснати са две точки във връзка с нотификацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В коя голяма точка – 3 по допълнителния доклад?
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Да, в т. 3 по допълнителния доклад: след т. 32 се добавя запетая, т. 35 – включваме т. 35 след т. 32 – и след т. 39 се добавя „и § 35”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване т. 3 от § 46, в редакцията на Комисията по допълнителния доклад, ведно с допълнението, направено в пленарната зала от госпожа Стоянова: в текста на трети ред след т. 32 да се постави запетая и да се допълни с т. 35, а след т. 39 да се допълни текстът „и § 35”.
Гласуваме.
Гласували 140 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Сега поставям на гласуване пълната редакция на § 48 по вносител, който става § 46, ведно с неговите три точки – първите две по основния доклад; т. 3 с приетото допълнение по допълнителния доклад.
Гласуваме § 46.
Гласували 135 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието, а с това на второ четене и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Госпожо Стоянова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Първо, ще моля процедура – в залата да бъдат допуснати по този законопроект: госпожа Людмила Петкова и господин Красимир Сивев, които са тук, и господин Огнемир Митев – председател на Държавната комисия по хазарта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 129 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 454-01-48, внесен от народния представител Менда Стоянова и група народни представители на 19 ноември 2014 г., приет на първо гласуване на 26 ноември 2014 г.”
„Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 128 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Георги Кадиев за нов § 1:
„§ 1. В чл. 9, ал. 5 от Закона за хазарта се добавя второ изречение със следния текст: „Забраната не важи в случаите, когато организаторът е получил разрешение за разсрочване на задълженията си по реда на Глава двадесет и втора от ДОПК и е представил достатъчно обезпечение за главницата и лихвите.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по предложението на господин Кадиев? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 21, против 84, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 1.
Гласували 123 народни представители: за 96, против 9, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на Комисията за създаване на нови параграфи 2 и 3:
„§ 2. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката”.
§ 3. В чл. 22, ал. 1, т. 10 след думите „към сървър” се добавя „на комисията и”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 2 и 3 със съдържанието им по доклада.
Гласували 131 народни представители: за 106, против 5, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 2 има предложение на народния представител Георги Кадиев:
В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя по следния начин:
За издаване на лицензи за организиране на хазартни игри по този закон, с изключение на първоначален лиценз за онлайн залагания, за издаване на удостоверения с вписани промени, за разглеждане на документи по подадени искания, както и за извършване на други административни услуги се събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите.
2. Алинея 5 се изменя по следния начин:
„Организаторите на хазартни игри, задължени да заплащат такси по реда на ал. 3 и ал. 4, са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от длъжностните лица на Държавната комисия по хазарта.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 2, който става § 4, и предлага следната редакция:
„§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи, за издаване на лицензи по този закон, с изключение на лицензи за онлайн залагания, за издаване на удостоверения с вписани промени по издадени лицензи, както и за извършване на други административни услуги, се събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.”
2. В ал. 2 след думите „подадени искания” се добавя „за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи”.
3. В ал. 3 след думите „хазартни игри” се добавя „традиционна лотария, томбола, моментна лотария”, а след думата „лото” се добавя „бинго, кено и техните разновидности”.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За хазартните игри, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, се събират само таксите по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Кадиев. Комисията не го подкрепя.
Гласували 133 народни представители: за 20, против 89, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 2 по вносител с номерация § 4 по доклада и в редакцията на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 102, против 10, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Георги Кадиев за нов § 2а:
В чл. 31, ал. 1 се създава нова т. 17 със следното съдържание:
„17. определя реда и начина за контрол на приходите от хазартна дейност по чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от Закона за хазарта.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 16, против 92, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Георги Кадиев за нов § 2б:
§ 2б. В чл. 40, ал. 1 изречение трето се променя по следния начин: „В тридневен срок от преустановяване на дейността организаторът предава удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Комисията.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 15, против 94, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 3 Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 5 по доклада.
Гласували 126 народни представители: за 102, против 7, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на Комисията за нов § 6:
„§ 6. В чл. 44, ал. 2 думите „министъра на инвестиционното проектиране” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 6 по доклада.
Гласували 127 народни представители: за 112, против 7, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 4 има предложение на народния представител Георги Кадиев – отменя се § 4.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на господин Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 127 народни представители: за 17, против 95, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 4 по вносител, подкрепен от комисията, с нов номер - § 7.
Гласували 127 народни представители: за 100, против 6, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 5, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 8.
Гласували 122 народни представители: за 101, против 3, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 6 има предложение от народния представител Георги Кадиев – в § 6, т. 2 се добавя изречение второ: думите „Националната агенция за приходи” се заменят с „Държавната комисия по хазарта”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 13, против 93, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 6 по вносител, подкрепен от Комисията, който става § 9 по доклада.
Гласували 115 народни представители: за 94, против 4, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 7 има предложение от народния представител Георги Кадиев – в § 7 се добавя изречение второ: думите „Националната агенция за приходи” се заменят с „Държавната комисия по хазарта”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 7, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 12, против 95, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 10 по доклада на Комисията, който възпроизвежда съдържанието на § 7 по вносител.
Гласували 115 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 8 има предложение от народния представител Георги Кадиев – в § 8 се добавя изречение второ: думите „Националната агенция за приходи” се заменят с „Държавната комисия по хазарта”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 8, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуваме предложението на народния представител Георги Кадиев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 11, против 94, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 8 по вносител, който става § 11 по доклада на Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 100, против 4, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 12, и предлага следната редакция:
„§ 12. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 14:
„14. когато организаторът на хазартни игри не плати в срок годишната вноска по чл. 10а.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 12 по доклада на Комисията.
Гласували 125 народни представители: за 99, против 6, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 10, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 13.
Гласували 129 народни представители: за 102, против 7, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 11, който става § 14:
„§ 14. В чл. 105 се създава ал. 3:
„(3) На организатор на хазартни игри, който наруши чл. 10, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 14 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 100, против 7, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на Комисията за създаване на § 15:
§ 15. В § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба след думите „към сървър” се добавя „на Комисията и”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по предложението на Комисията за създаване на нов § 15? Няма.
Гласуваме § 15 в редакцията по доклада.
Гласували 126 народни представители: за 100, против 7, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 122 народни представители: за 97, против 9, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12, който става § 16:
„§ 16. До 28 февруари 2015 г. Министерският съвет разработва концепция за облагането на хазартните игри, придружена с оценка за въздействието и внася в Народното събрание необходимите законодателни промени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 16 по доклада на Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 97, против 7, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Георги Кадиев за нов параграф:
„Нов параграф. Наредбата по чл. 10а, ал. 5 се приема от Министерския съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон. Устройственият правилник на Държавната комисия по хазарта и нейната администрация се привеждат в съответствие с този закон в едномесечен срок от влизането му в сила.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 15, против 93, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 13 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 17.
Гласували 118 народни представители: за 92, против 10, въздържали се 16.
Предложението е прието, а с това на Второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА. (Шум в залата.)
Моля за някакъв ред в залата!
Постъпил е доклад за Първо гласуване от Временната комисия по правни въпроси, наследена от Правната комисия.
Господин Кирилов, слушаме Вашия доклад.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание

„Д О К Л А Д
за първо гласуване
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 454-01-44, внесен от Министерски съвет на 18.11.2014 г.

На свое заседание, проведено на 19.11.2014 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Министерски съвет.
На заседанието присъстваха: госпожа Таня Милева, началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Лазарина Стоичкова, съветник в кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството и господин Георги Златев, директор на дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства” в Агенция „Пътна инфраструктура”.
Законопроектът бе представен от господин Цветомир Михов.
Госпожа Милева изрази подкрепата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за внесения законопроект.
Представеният законопроект предвижда дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии да се осъществяват по взаимна договореност между общините и Агенция „Пътна инфраструктура”, съответно Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. Необходимостта от тези изменения е обусловена от усложненото реализиране на основни дейности по зимното поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизирани територии за населените места до 100 000 жители.
В дискусията взеха участие госпожа Мая Манолова, господин Данаил Кирилов, господин Филип Попов, господин Петър Славов, господин Димитър Лазаров, господин Добромир Проданов, господин Свилен Иванов.
Госпожа Манолова изрази безпокойство, че предложените изменения ще доведат до отпадане на отговорността на Агенция „Пътна инфраструктура” по отношение на текущия ремонт и зимното поддържане и прехвърлянето й на общините. В отговор господин Златев обясни, че терминът „поддържане” включва в себе си текущото поддържане, превантивното поддържане и зимното поддържане.
Господин Попов посочи, че предложеният законопроект вменява допълнителна тежест на малките общини като отпада принципът на справедливостта и разпределението, при който Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане. Господин Кирилов подчерта, че на практика принципът се запазва и той винаги остава съвместно, по взаимна договореност, съобразно Правилника за прилагане на Закона за пътищата. Господин Славов напомни, че в т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата е дадена легална дефиниция що е то поддържане на пътищата.
Господин Лазаров възрази срещу термина „съвместно поддържане” като посочи, че трябва ясно и категорично да бъде записано, че отговорността за републиканската пътна мрежа е на Агенция „Пътна инфраструктура”. При постигане на договореност тази отговорност може да се прехвърли на общините или да бъде разделена между тях и Агенция „Пътна инфраструктура”.
След проведената дискусия и обсъждане, Временната комисия по правни въпроси с 10 гласа „за”, без „против” и 4 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 454-01-44, внесен от Министерския съвет на 18 ноември 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да взема отношение по мотивите на първо четене към Законопроекта за изменение на Закона за пътищата, внесен от колегите народни представители от ГЕРБ.
Смятам, че след вчерашното посещение на Сдружението на общините на първите хора на държавата – на президента, на министър-председателя и на председателя на Народното събрание, е редно този законопроект днес да бъде изтеглен и ще споделя своите мотиви защо. Защото не може пред общините ритуално и уважително да се представяме и да обещаваме и днес да приемем закон, с който да ги товарим. Ще споделя своите аргументи защо смятам така.
Републиканската пътна инфраструктура, като стопанисване и като зимно поддържане – да, прав е господин Лазаров и е добре да го слушате, той е човек с опит, е в правомощията на Агенцията „Пътна инфраструктура” и на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти”.
Какво правим с това предложение на колегата Михов и група народни представители? Казваме, че съвместно ще бъде правено зимното поддържане и паралелно с това ремонта и поддръжката на пътищата. След това казваме, че в Правилника това ще бъде допълнено, без да знаем как ще бъде разписано.
Знаете ли каква е практиката, колеги? Консултирах се с водещи кметове от страната. Жалко е, че по законопроекта няма становище на Националното сдружение на общините.
Какво казват кметовете? Агенция „Пътна инфраструктура” предоставя по това съвместно споразумение 500 лв. за зимно поддържане на километър и 500 лв. за поддържане на ремонт и текуща поддръжка. В мотивите маските падат и на втора страница е казано, че добре ще бъде да възстановим ангажиментите на местната власт към републиканската пътна мрежа. Че откога тези ангажименти на местната власт са вменени за републиканската пътна инфраструктура?!
Да, кметът като добър стопанин, в партньорство с агенцията и с националната компания, ги има. И ще кажа какво означава 500 лв. за поддръжка на един километър път с две ленти – тоест два километра, означава 20 квадратни метра да се попълнят някои дупки – ако има, ако трябва и нещо е нарушено в тротоарите, тоест нищо.
Ние създаваме условия за това, което в предишното Събрание като философия го променихме, да няма. Давам Ви за пример Чепеларе. Стигаш до Чепеларе – пътят е направен добре от държавата. Минаваш през центъра на Чепеларе, ако кметът има пари – ще направи ремонт и поддръжка, ако кметът няма пари – ще седят дупки и пътят няма да бъде направен, както трябва.
Пак ще дам един пример. Зимата, да речем, от Хвойна до Рожен се чисти с една и съща техника, в Чепеларе на Агенция „Пътна инфраструктура” тракторът минава с вдигнато гребло, защото вътре ще чисти кметът. Това са неща, които не са премислени. Аз нямам против, разговарях с кметовете, те казват: добре, нека зимното го вземем ние, но АПИ да си вземе поддръжката, ремонта и рехабилитацията.
Тук сигурно има някаква идея и може би е добре вносителят да каже каква е, но вижте какво се казва от тях: Законът от 2014-а усложнява реализирането. Че ние не сме реализирали закона от 2014 година – тя сега е зимата, за да кажем, че той не работи и да правим регулация.
Второ, казва се, че има дублиране на дейности. Няма дублиране на дейностите, държавата трябва да си е държава за своята инфраструктура, кметовете партнират.
Трето, на втора страница казваме: в крайна сметка е добре местната власт да си поеме ангажиментите за републиканската пътна мрежа на територията на общините.
На последно място, в последното изречение казваме, че за текущия ремонт и инфраструктурата няма пари, няма допълнителни средства. Нали тук госпожа Павлова предизвика изслушване, за да мотивираме актуализацията на бюджета и в актуализацията на бюджета трябва да има пари. Точно за тези отрязъци на територията на общините ли пък няма пари за зимно поддържане от републиканската пътна инфраструктура?!
Това, колеги, са доста сериозни мотиви. Ние ще приемем законопроект, с който ще натоварим местната власт финансово, а няма да кажем откъде те да вземат този източник.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Абсолютна лъжа е!
ДОРА ЯНКОВА: Според мен е добре, когато човек управлява автомобил, да се чувства добре в него, но не винаги той е бил стопанин на определен град, на инфраструктура и философията по развитието на страната.
На следващо място, ще дам още един аргумент. Дори и в транзитни пътища и в европейските проекти ние не даваме възможност тези участъци в населените места, които са на републиканската инфраструктура, да бъдат предмет на ремонт, рехабилитация или модернизиране. Ние отново ги оставяме и правим едни дупки. Затова сигурно имате нещо предвид.
Изтеглете днес законопроекта, помислете внимателно, поканете Сдружението на общините, чуйте ги. Тогава и ние ще Ви подкрепим, ако той е в полза на общините. В момента това не е добър законопроект и нашата група няма да го подкрепи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Реплики?
Господин Михов, заповядайте.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, не мислех да правя реплика, а мислех да взема процедура по изказване, но бях провокиран от госпожа Янкова. Аз не очаквах точно от нея, тъй като тя, мисля, че два мандата беше кмет.
Ако изтегля закона днес, това означава другата седмица, както го дават във вторник, сряда да вали сняг, голяма част от общините да останат затрупани. (Шум и реплики от БСП ЛБ. Възгласи: „Ееее!”.)
Това ще Ви кажа от опит, който няколко общини преживяха преди малко повече от месец. Това, което Вие казвате, че ще бъде вменено на общините като допълнителен ангажимент, не е вярно. Прочетете целия закон, както е в момента. Ние променяме единствено и само в чл. 30, ал. 3. Основният ангажимент на Агенция „Пътна инфраструктура” за почистването и поддържането на републиканските пътища, които са част от урбанизираните територии, или най-простичко казано – част от населените места, ангажиментът си остава.
Единственото, което правим с промяната на третата алинея, е да дадем възможност на общините да сключат споразумение. Знаете, че споразумение се сключва тогава, когато има съгласие и от двете страни. От едната страна е общината, а от другата страна е Агенция „Пътна инфраструктура” и ако една от страните не е съгласна да подпише това споразумение, по никакъв начин това не отменя ангажимента на Агенция „Пътна инфраструктура” да се грижи за поддръжката на пътищата. Трябва да има съгласие от двете страни – когато ги устройва цената, когато ги устройстват другите параметри, тогава ще подписват споразумение.
Мисля, че Вие като кмет много добре знаете и би трябвало да сте запозната какво обхваща един градски път на територията на един град – кое нещо съвпада с републиканската и кое не. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Това са спирки, джобовете на спирки, пресечки и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Михов.
Знаете, че това е чувствителна тема за обществото точно в момента и да не направим така, че да гледаме в градовете едни снегорини с вдигнати гребла, които трябва да се придвижат до съответните пресечки, джобове на спирки, тротоари и така нататък. Извинявам се, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Господин Ташков, заповядайте за реплика.
АТАНАС ТАШКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Янкова, правя реплика по отношение на това, което споменахте, за вдигнатите гребла в рамките на населените места. Искам да Ви кажа, че Агенция „Пътна инфраструктура” изготви оперативни планове за зимно поддържане и в тези оперативни планове в повечето случаи снегорините обръщат преди началото на населеното място и се връщат пак към опорния пункт за зареждане на инертни материали и сол. Много редки са случаите, където снегоринът, който чисти, прескача населеното място с вдигнато гребло. Това са единични случаи.
Другото, което искам да Ви кажа, е, че в населените места има доста спирки, които са в джобове, има спрели автомобили по пътното платно. Това нещо допълнително би затруднило почистването в тези райони, а общините имат по-малка техника, която успява да чисти и спирките.
В доста от населени места имаме 4-лентови пътища, така наречените „булеварди”, където трябва за няколко километра в населеното място да се прави нов оперативен план с повече машини. Примерно, ако една машина чисти до населеното място, обръща и се връща в опорния пункт, в населеното място трябва да имаме три машини. Откъде ще дойдат те, къде ще стоят, как ще зареждат инертни материали?! Това са затруднения, които биха възникнали при едно такова действие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Ташков.
Трета реплика?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Янкова, в Комисия подробно анализирахме промяната, която предлагаме с настоящото изменение на закона. Всъщност промяната се изразява в това, че махаме един лозунг, който, първо, нищо не значеше, второ, допълнително объркваше разпределението между държавната и общинска отговорност по поддържане на този вид път, който е републиканска пътна мрежа, но преминава през урбанизираната територия на населеното място.
Вие като изтъкнат регионалист и с оглед опита Ви като кмет на община добре знаете, че точно тази част от републиканските пътища, които неминуемо налагат съвместна отговорност, няма как да се осъществи без липса на съгласие.
Колегата Ташков спомена за процедурата. Вие добре знаете процедурата за подготовка на пътното поддържане – няма как без съгласие на стопанина на държавния път и местната власт, без да се уточнят отговорностите, да се осъществи поддържането.
Впрочем позволявам си да мисля, че това е по-доброто съотношение на корелация, на кореспонденция между държавната и местна власт по взаимно съгласие. Голяма част от тези пътища съдържат елементи, които са общинска отговорност. Няма как без изрична договореност, без спазване на наредбата, към която се препраща, да се осъществи ефективно поддържането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Ще се огранича.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И аз Ви благодаря.
Заповядайте за дуплика, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател!
Уважаеми колеги, мотивите коренно се различават от това, което имате като желание.
Да, кметовете на общини си дават сметка, че винаги са в партньорство с държавата. Няма кмет, който води война с институциите, акò, че понякога мрънка за определени неща. Партньорството между институциите винаги е в полза на това, което трябва да се свърши.
Споразумение е добре да има, тоест кметът в схемата и в заповедта за взаимно поддържане да даде приоритетите, часовете, начина как да се чисти.
Обаче какво е скрито и кое не е публично? Вие казвате, че в Правилника за прилагане ще бъде указано. Знаете ли каква е практиката досега? Десет години – подписваш споразумението, изобщо не се дебатира с теб, дават ти се 500 лв. и ако ги искаш.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е вярно това нещо.
ДОРА ЯНКОВА: Ако не го подпишеш, не получаваш и тези 500 лв., бъркаш в джоба на общината. (Реплика от ГЕРБ.)
Тези 500 лв., колега, знаеш ли какво значат? За територията на Смолянски район, „Интегрирани пътни системи”, сега „Трейсгруп”, които ще правят зимното поддържане, за държавните пътища чистят до 3000 лв., на общината дават 500. Да!
На следващо място, 500 лв. ли трябва на 1 км да се дават за текущ ремонт и за поддържане? Петстотин лева ли трябва да дадеш от републиканската пътна инфраструктура?
Затова слушайте господин Лазаров, той Ви е казал правилно. Оттеглете законопроекта, да седнем да го обмислим и да решим. В противен случай правите голямо лицемерие. Вчера на сдружението говорихте едно, че няма да се товарят общините, че ще се приемат законопроекти, които да бъдат финансово обезпечени и гарантирани, днес приемаме един закон, който е в тежест на местните власти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Янкова. (Народният представител Димитър Лазаров иска думата за лично обяснение.) Тя беше в дуплика.
Заповядайте за изказване, госпожо Янакиева. (Реплики. Народният представител Петър Славов иска думата.)
РОСИЦА ЯНАКИЕВА (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гледайки документите по обсъждания законопроект, си задавам някои въпроси. Например защо пише в доклада, че законопроектът е на Министерския съвет, а всъщност е подписан като вносители от наши колеги, но това едва ли е най-същественото.
Може би по-важно е, че и аз като човек, който поне седем години е бил в местната власт, съм се сблъсквала с проблема, по който разсъждаваме.
Законът беше в два варианта. Първоначално в закона нямаше възможност да се подписват споразумения, тогава изцяло ангажиментите бяха на Агенция „Пътна инфраструктура”.
След промяна в закона в продължение на четири години, ако не ме лъже паметта, доброволно общината трябваше да подпише споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура”. При това, забележете, че във всяка община средствата за поддръжка на 1 км републиканска пътна мрежа І клас през различните градове имаше различна цена, в зависимост от достигнатите цени при провеждане на процедурите за обществена поръчка за поддръжка на тези пътища.
В резултат на това често пъти се случваше не някой друг, а именно общините да изчистят частта от републиканската пътна мрежа, която преминава през урбанизираната територия, а останалата част да не е почистена, както и обратното.
С едно изменение на закона през миналата година този проблем беше решен окончателно, тоест никой не можеше да разпорежда на общините да подписват споразумения, забележете, за поддръжка на тези пътища. Виждам, че сега се върви отново в обратна посока. Може би има варианти в различни общини, където колегите кметове по една или друга причина предпочитат да поддържат тези територии, вероятно свързано с организация.
Ние гледаме закона на първо четене. Аз мисля, че между първо и второ четене има достатъчно време, в което да се направи добра редакция, така че да се даде възможност на общините, които предпочитат да чистят населените места, да го правят, но в никакъв случай да не се оставя възможност за едва ли не принудително подписване на тези споразумения. Навсякъде нещата изглеждат по различен начин, инфраструктурата е различна.
Специално за Перник – през града минават 28 км пътна мрежа. Вие разбирате, че 28 км с 28 хил. лв. няма как да се поддържат целогодишно, в това число и при тежки зимни условия, каквито са се случвали.
Затова може би е добре да гласуваме сега, но с уговорката, че между първо и второ четене може и трябва да направим много категорична редакция, която да не принуждава онези общини, които не желаят, да подписват подобни споразумения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Янакиева.
Реплики? Няма.
Изказвания? (Народните представители Петър Славов и Мая Манолова искат думата за изказвания.) Няма.
Закривам дебата. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Малко по-енергично подавайте знак за изказване. Аз чакам доста време. (Реплики.)
Часът е 10,30 ч. Обявявам почивка.
Изказвания – в следващото пленарно заседание.
От 11,00 ч. Парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, заседанието продължава с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 28 ноември – 4 декември 2014 г.
Постъпило е питане от народните представители Дора Янкова и Манол Генов към Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно проект на Оперативна програма „Региони в растеж”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 декември 2014 г.
Постъпило е питане от народния представител Кристиан Вигенин към Бойко Борисов – министър-председател, относно политиката на правителството по отношение на Република Македония. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 декември 2014 г.
Постъпило е питане от народния представител Искрен Веселинов към Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, относно проблемите на хората с увреждания, свързани с поддръжката, ремонта и сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения. Следва да се отговори в пленарното заседание на 12 декември 2014 г.
Постъпило е питане от народните представители Вили Лилков и Владимир Тошев към Владислав Горанов – министър на финансите, относно Решение на Министерския съвет за закриване на митница Видин. Следва да се отговори писмено до 18 декември 2014 г.
Писмени отговори за връчване от:
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Даниела Савеклиева, Георги Андонов, Димитър Танев и Кирил Котев;
- министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Иван Тодоров Димитров;
- министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Иван Кирилов Иванов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представител Красимира Анастасова и Нели Петрова;
- министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Георги Кадиев;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Петър Славов.
Първи в днешния парламентарен контрол ще отговаря заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация госпожа Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Станислав Димитров Анастасов относно уволнения в държавната администрация в периода от 6 август 2014 г. до 14 ноември 2014 г.
Господин Анастасов, имате възможност да развиете въпроса си.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Заместник министър-председател! По време на преговорите за сформиране на ново правителство на Република България многократно бе анонсирано от две от четирите партии и коалиции от управляващото мнозинство, че е постигнато споразумение за изчистване на държавната администрация от членове и симпатизанти на Политическа партия „Движение за права и свободи”.
Като народен представител получих множество сигнали от страната, предимно от млади хора до 35-годишна възраст, че са били освободени от работните си места, независимо че са минали през процедура на отворен конкурс.
В тази връзка бих искал да получа отговор на следните свързани въпроси.
Колко на брой длъжностни лица по смисъла на Закона за държавната администрация са били освободени или уволнени в периода 6 август – 11 ноември 2014 г.?
Какъв дял от уволнените или освободените от длъжност са млади хора до 35 години включително?
Каква част от последните не отговаряха на длъжностните характеристики или на изискванията за заеманата от тях длъжност? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Анастасов.
Госпожо Заместник министър-председател, имате думата за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Анастасов, запознах се с Вашия въпрос и искам да Ви обърна внимание на едно разминаване в последователността на аргументите, с които отправяте към мен Вашия въпрос, и периода, за който се отнася интересуващата Ви информация.
Пояснявам, че позицията ни по време на преговорите беше да не допуснем ангажимент за освобождаване на държавни служители по принципа на тяхната принадлежност към определена политическа партия. Мисля, че успяхме в хода на преговорите да убедим нашите партньори и да заложим на това, че промените оттук нататък ще бъдат извършвани основно, главно на базата на професионалните качества, които трябва да съответстват на заеманата длъжност.
Другото уточнение, което искам да направя, е, че тази позиция на ГЕРБ не би трябвало да се съотнася към служебното правителство, за което Вие питате, защото е последваща, а не предопределяща неговата кадрова политика.
В отговор на Вашия въпрос ще Ви представя информация, която ми беше предоставена от администрацията на Министерския съвет, областните администрации и министерствата. Ще си позволя набързо заради ограниченото време да Ви прочета основната информация, след това мога да Ви я предоставя в по-детайлен вид.
За периода от 6 август до 14 ноември са прекратени правоотношенията на общо 266 служители по основно щатно разписание от съответните администрации. От тях 197 души – по служебно правоотношение, и 69 – по трудово правоотношение. В тази бройка не са включени членовете на политическите кабинети и служителите към тях, чийто договори се прекратяват с прекратяването на мандата на органа им по назначаване.
Справката не отразява и общинските администрации, както и тези с поверителна численост.
Съотнесено към общата численост на служителите в администрацията на Министерския съвет, министерствата и областните администрации, която е 117 675 души, това съставлява 0,0015% от общата численост.
Детайлите са следните. Освободените в периода, за който отправяте своя въпрос, в Министерския съвет са 16 служители, в министерствата са 193 служители, като 20% от тях са били назначени без конкурс.
В областните администрации са освободени 57 служители. От 41 държавни служители 27 от тях са били назначени преди това без конкурс.
Прекратяването на служебните правоотношения е извършено със следните основания, няма да изчитам всички, защото са общо 16.
Най-многочислени са прекратяванията по взаимно съгласие на страните, изразени писмено – 59 служители.
Има прекратяване в рамките на едногодишния изпитателен срок на назначени за първи път на държавна служба по чл. 12 от Закона за държавния служител – 30 служители.
По всички други основания има по трима, двама или един служител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, госпожо Бъчварова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Да, приключвам.
Делът на младите хора до 35 години от общо освободените 266 е 80 служители или 30,8% , като едва четирима са били освободени, че не съответстват на изискванията за съответната длъжност.
Ще получите подробната информация от мен.
Мисля данните показват, че няма съзнателна и последователна политика по отношение на определени кадри в държавната администрация по време на служебното правителство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Заместник министър-председател.
Господин Анастасов – за реплика, заповядайте.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Уважаема госпожо Заместник министър-председател, благодаря за общия отговор и за доброто намерение. Причината „по взаимно съгласие” не ме учудва. Аз също разполагам със списък от над 80 уволнени младежи през споменатия период, като всички имат съответната квалификация, а между тях има и дългогодишни доказани специалисти. Само няколко примера: Гюнеш Ахмедов – инженер с три дипломи в областта на информационните технологии от ТУ – София, познат вече от десет години в бранша с професионализма си, уволнен преди три седмици от системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Идентични са случаите и с Юсние Алилова и Ружди Керим, съответно с осем и единадесет години стаж в системата на Министерството на земеделието и храните.
Задава ми се следният въпрос и аз съответно го задавам и на Вас: тези уволнения етнически или политически са? И ако отговорът е: нито едното нито другото, то какви са? Къде да търсим причината? Да не би проблемът да е в управляващата четворна коалиция на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ? Наскоро в публичното пространство излязоха наяве достоверни данни за списък с „експерти” на Патриотичния фронт, които трябва да бъдат назначени в държавната администрация. Това ли е причината за разчистването на свободни места? Или пък сте получили подобен списък от АБВ или Реформаторския блок?
Госпожо Вицепремиер, каквото и обяснение да дадете, мога да Ви уверя в един факт: представителите на малцинствата, за които така или иначе има много забранени сфери в държавната администрация, възприемат тези безпринципни уволнения като отношение към съответния етнос. Моля да не забравяте това при приемането на поредната порция искания от коалиционните си партньори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Анастасов.
Госпожо Заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин Анастасов, отново има разминаване в периода, за който питате и периода, за който правите тези заключения. Мога да Ви кажа, че няма съзнателна политика за отстраняване от длъжност на служители поради тяхната етническа или политическа принадлежност. Мисля, че това е една спекулация, както и информацията Ви за списъците с назначения, които на практика не съществуват. Разчитам и на Вашето коректно отношение по тази тема, за да не създаваме излишно напрежение в обществото, за което няма сериозни основания.
Все пак, нека не забравяме и правата на органа по назначаване да има собствена преценка за качествата на един или друг служител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Заместник министър-председател. Благодарим Ви и за днешното участие.
От името на група – заповядайте, господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители, през изминалата седмица България понесе още един удар по достойнството и националния си интерес заради лоша управленска политика на няколко правителства подред. От руска страна бе заявено окончателното спиране на проект „Южен поток”. Това означава, че страната ни се лишава от гарантирани годишни приходи, нови работни места и възможността да бъде европейски енергиен център.
Руското изявление дойде като отговор на непоследователната и некоректна политика на последните български правителства. Да договориш нещо и след това да се отметнеш, е поведение, което никой по света не приема. Да, аз знам, че управниците ни са подложени на натиск отвън. Днес Вашингтон води икономическа война срещу Русия, защото Русия застана в основата на икономически и валутен съюз, който застраши господството на САЩ в световните финанси и геополитиката. Ролята на Америка като световен шериф и експлоататор на чужди богатства е под въпрос. Това изнервя вашингтонската върхушка и тя повтаря икономическите и геополитическите удари под кръста от 80-те години на миналия век. Тогава правителството на Рейгън договори със Саудитска арабия и страните от ОПЕК изкуствено понижаване на цената на петрола в нарушение на пазарните принципи и започна многомилиардно състезание по въоръжаване с цел срутване на тогавашната социалистическа система, част от която бяхме и ние.
През 1989 г. срутването стана факт. Някои анализатори дори обявиха края на историята. Историята не умря, тя си е жива и здрава и ние с вас сме действащи лица в нея. Дойде обаче краят на илюзиите. Стана ясно, че през цялото време на Студената война, Западът лицемерно е разигравал темата за човешките права с нас, българите и с останалите народи отвъд желязната завеса. Стана ясно, че България и държавите – колеги по историческа съдба, сме нужни на Запада само като колониална територия, като суровинен придатък и източник за евтина работна ръка.
Плановете на западните стратези предвиждаха разпад на евразийското пространство чрез разпалване на междуетнически и верски конфликти. Разбира се, основна цел в този план беше руската държава като най-богатата на природни ресурси страна в света и като основен идеен противник на турбокапитализма и на антинародния, античовешки глобализъм. И като основен пазител на Православието, ако щете.
В началото изглеждаше, че тези планове са успели. В първите години след падането на Берлинската стена народите на България, Румъния, Сърбия, Чехия, Словакия и останалите ни бивши партньори от социалистическата общност бяха бързо доведени до оскотяване, индустрията им беше ограбена, социалната им тъкан беше унищожена. От страна на тези народи нямаше и особена съпротива. Постепенното им убийство минаваше под хипноза. Припевът на това масово приспиване беше „евроатлантическа интеграция”. Под тази модерна измама се разбираше членство в ЕС и НАТО. Това членство се представяше като „цивилизационен избор”. Сякаш досега сме живели извън всякакъв вид цивилизация като аборигени на остров и само след влизането си в двата съюза ще опознаем ценностите на човешкото общество. Тази смешна и мазохистична теза се подаваше като нафора към всеки българин през тъй наречения „преход”.
Трезвите гласове, че ние, българите сме създатели на европейската цивилизация и на няколко държави през хилядолетията, не се чуваха. Не се чуваха и предупрежденията за Евросъюза. От тази трибуна съм ги казал в началото на 2007 г., когато ни приеха там по глобалистки и геополитически съображения.
Колкото до НАТО, още при създаването на партия „Атака”, написах в програмата й, че сме против участието в този военен блок, който впрочем трябваше да бъде разтурен заедно с Варшавския договор, но Западът отново ни излъга. Гласът ми обаче беше соло в нашата политическа сцена. Днес виждаме, че съм бил прав и НАТО ни вкарва във война.
Така с измама, народите на Източна Европа бяха обезвредени за кратко време. Така, както се сварява жаба във вода, на която вдигаш градуса постепенно и жабата мисли, че някой се грижи за нея да я стопли, докато разбере, че всъщност я сваряват. Но когато го разбере вече е късно.
Свариха народите от социалистическата общност без особени проблеми и остана Русия. Там планът почти успя през деветдесетте години. Русия почти беше колонизирана чрез превземане на държавното й ръководство и предателство отвътре. Огромните ресурси на страната и печалбите от тях течаха на Запад, а руският народ бе потопен в мизерия.
Преди десетина години тази ситуация беше променена от едно ново държавно ръководство, което си постави за цел да изгради рухналата държава и да отнеме печалбата на глобалистите. Това ръководство искаше нещо просто – неговият народ да живее достойно. Това би трябвало впрочем да е цел на всяко държавно ръководство, но кой знае защо на нас ни се струва непостижим лукс.
Западните глобалисти не приеха желанието на най-големия православен народ да живее достойно. Това застрашаваше печалбите и апетитите им за световна власт. Започна война срещу Русия, включваща икономически мерки и военни провокации, както през 80-те години САЩ, нарушавайки пазарните принципи, в които иначе се кълнат, намалиха цените на петрола, за да ударят по руския износ. Започнаха пак да пречат на европейските газови проекти с участието на Русия, както правеха още през 70-те години. Запалиха война в Украйна и я финансираха с 5 млрд. долара.
От американската провокация, наречена „Майдан”, до днес, аз повтарям от тази трибуна, че се води война и че не трябва да оставяме да ни въвлекат в нея. Едно от оръжията в тази война беше забраната към България да строи „Южен поток”. Нека си спомним как посланичката на САЩ в София Марси Райс излезе пред медиите и заяви, че български фирми не могат да участват в проекта „Южен поток”. За голямо мое удивление, политическите сили у нас, с изключение на „Атака”, не реагираха на това грубо нарушение на дипломатическата етика, на тази недопустима намеса във вътрешните работи на България.
За да стане по-ясно, че страната ни днес е смятана просто за колония от върхушката във Вашингтон, на 8 юни тази година трима щатски сенатори дойдоха да кажат лично на премиера Орешарски, че му забраняват да строи един нужен и полезен за собствената му страна газопровод.
Това ново унижение на българското национално достойнство също остана без реакция от основните партии в парламента, както и от водещи медии и от коментатори. Моята реакция като лидер на партия „Атака” беше отново самотен глас.
Как се стигна дотам, че българският политически елит изгуби своя рефлекс и всеки чуждестранен чиновник може днес да се изгаври с националното ни достойнство? Докъде ще доведе това?
Дами и господа народни представители, обръщам се към всички, които се занимават с политика и обществена дейност: не възстановим ли живите си рефлекси, ще бъдем зомбита, а не български политици; не съберем ли сила да защитаваме интереса на страната си, по-добре да ни няма.
Обществото ни има нужда от смели и умни лидери. Народът ни се нуждае от водачи, които могат да анализират вярно какво става в света и да реагират точно.
Дошло е време да избираме: ще продължим ли да дишаме евроатлантически прах, докато се задушим, или ще потърсим корените си на стар евразийски държавотворен народ?
Убеден съм, че вторият път е верният. Събитията показват, че послушното участие в Евросъюза и НАТО ни носи вреди. Крайно време е да поставим въпроса за членството си в тези организации чрез допитване до народа. Все още не сме отменили Конституцията, а там пише, че той, народът, е върховният суверен на властта. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Други изказвания от името на група? Няма.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е към Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, от народния представител Миглена Александрова – относно цената на електрическата енергия.
Заповядайте, госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Уважаеми господин Дончев, в медиите се появи информация, че шефът на австрийската енергийна компания EVN Шишковиц има намерение да уеднакви дневната и нощната тарифа за електрическа енергия в България. Вярно ли е това? Ако да, какво смятате да предприемете в качеството си на заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, в чийто ресор е разпределена дейността на ДКЕВР, за да не бъде допуснато поскъпване на нощната тарифа за електроенергия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Господин Заместник министър-председател, имате думата за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Александрова, ако трябваше да отговоря съвсем формално на въпроса Ви, бих казал, че той е от компетенциите на независимия регулатор. Няма да отговоря по такъв начин.
Само ще използвам повода да припомня, че все пак стремежът на всички ни би бил и би следвало да бъде регулаторът – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, наистина да бъде независим. Лично аз считам, че уредените в закона в момента механизми не гарантират пълната му независимост и трябва да бъдат положени допълнителни усилия тя да бъде укрепена, включително и чрез повече правомощия на Народното събрание и по отношение на избора, и по отношение на контрола върху регулатора. Затварям скобата.
Пряк отговор на въпроса Ви. Не знам какви публикации има в медиите и каква информация е изтекла, но бързам да Ви уверя, че след извършена справка в ДКЕВР е установено, че от страна на EVN – България, в качеството му на краен снабдител, не е внасяно предложение за изменение на цените на електрическата енергия с цел изравняване на дневната и нощната тарифа.
Позволете ми в заключение да отбележа личното ми мнение, че двете различни тарифи, от една страна, подпомагат балансирането на системата, а от друга страна, дават възможности на гражданите с по-ниски доходи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Заместник министър-председател.
Госпожо Александрова, имате думата за реплика.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Да, прав сте – независимият регулатор трябва да е независим, но в крайна сметка Вие сте управляващи. За нас от „Атака” е особено притеснително следното нещо. В изказването на господин Шишковиц той споменава, че в България трябвало да се мисли за саниране. Става въпрос за следното – господин Плевнелиев, президентът от ГЕРБ, откакто е президент, постоянно повтаря, че трябва да санираме жилищата си. Шишковиц, с който те се возеха на един самолет, говори за същото нещо. И ако санираме жилищата си, можело да уеднаквим нощната и дневната тарифа на тока.
Знаете, че голяма част от българските домакинства, защото не могат да си плащат тока, готвят, перат, правят всичко, което е свързано с електроенергия, нощем – за тях и в момента цените са непосилни. Това, че досега в ДКЕВР не е постъпило такова искане на EVN, не означава, че Шишковиц не го е договорил с Плевнелиев.
Много силно се надявам да не допуснете това да се случи, защото то означава, че ще обречете голяма част от българските домакинства на това да не могат да си платят тока и да не могат да пестят, както са го правили до момента, ползвайки нощна тарифа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Господин Заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: В допълнение само ще си позволя да отбележа, че цената на тока няма как да бъде определена или одобрена от правителството, от президента, още по-малко от мениджър на едно от електроснабдителните дружества. Както казахме преди малко и коментирахме с Вас, тя се определя от независимия регулатор. В този смисъл това изключва всякаква хипотеза някой някъде да се е договорил.
Иначе ако включвате лицата, които считат подобряването на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради като приоритет, може и мен да ме включите в такава група, защото аз съм убеден, че подобна инициатива има огромен потенциал в България.
Впрочем не само по отношение на жилищните сгради – България продължава да бъде шампион по енергийна неефективност. Убеден съм, че ако бъдат взети повече мерки в тази посока, може да бъде значително намалена консумацията на енергия, в смисъл – и сметките на домакинствата, и на бизнеса.
Но в същото време да припомня какво казах преди малко. Считам, че дневната и нощната тарифа са удобен вариант, доколкото балансират системата и дават шансове на гражданите с по-ниски доходи. Едното не бива да бъде противопоставяно на другото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол, уважаеми господин Заместник министър-председател.
Преминаваме към въпросите към Тодор Танев, министър на образованието и науката.
Първият въпрос е от народния представител Емил Райнов относно кадрови промени в Центъра за развитие на човешки ресурси.
Заповядайте, господин Райнов, за изложение на въпроса си.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председателстващ.
Господин Министър, Центърът за развитие на човешките ресурси е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката и е националната агенция по Програма „Еразъм за всички” за програмния период 2014 – 2020 г.
По време на правителството на Пламен Орешарски екипът на Министерство на образованието и науката и Центърът за развитие на човешките ресурси успяха да осигурят стартиране на Програмата и получаване на положително становище на Европейската комисия за системите за управление и контрол на националния орган и националната агенция.
Програмата се ползва с голям интерес от страна на всички потенциални бенефициенти, висши и средни училища и неправителствени организации.
Въпреки постигнатите резултати бе отстранен изпълнителният директор на Центъра, а на мястото му назначена госпожа Лора Кларксън. Впоследствие от Центъра бяха отстранени няколко души на ръководни постове, всички от които дългогодишни служители на институцията.
Какво наложи освобождаването на господин Янко Христозов от поста „изпълнителен директор” на Центъра за развитие на човешките ресурси? Вярно ли е, че причините за тази промяна са оплаквания от спрягани за близки до определени политически партии неправителствени организации, които не са получили финансиране по Програмата „Еразъм плюс”, поради некачествени проекти? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Райнов.
Министър Танев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители! За краткото време в качеството ми на министър и от информацията, с която разполагам по поставените от Вас въпроси, изцяло и само от информацията, която имам – подчертавам това, мога да кажа следното.
Центърът за развитие на човешките ресурси е определената от Европейската комисия национална агенция, която да управлява новата Програма на Европейския съюз за образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм плюс” в периода 2014 – 2020 г.
Поради неколкомесечно забавяне на прехвърлянето на Програма „Младежта в действие” с всичките й активи и пасиви от Националния център за европейски и младежки програми и инициативи към Центъра за развитие на човешките ресурси през май 2014 г., първоначално е била отказана акредитация на Центъра по Програма „Еразъм плюс”. Това забавяне е било резултат на недобро управление още при сливането на двете агенции през март 2014 г., което е довело до някои трудности.
Не е била финализирана актуализацията на правилата и процедурите след приемане на Програма „Младежта в действие” към Центъра за развитие на човешките ресурси, не са били отразени структурните промени в организацията, не е била създадена необходимата организация за ефективна работа на служителите. Тези слабости до известна степен се дължат на липсата на предишен административен и управленски опит в публичния сектор от страна на изпълнителния директор към този момент господин Христозов.
Като пропуск при вземане на решение за финансиране на проекти по дейност „Мобилност”, сектор „Младеж”, може да се отчете неспазването на правилата за процентно разпределение на отпуснатите от Европейската комисия средства, при което е допуснато разпределение с близо 100 хил. евро повече и би могло да породи трудности при приемането на Годишния отчет на Центъра за развитие на човешките ресурси при Европейската комисия и да наложи възстановяване на сумата.
Допуснато е и бездействие по издаване на заповед за определяне на координатор по дейност „Евродеск”, което е довело до некачествено изпълнение и опасност от неусвояване на отпуснатите в сектора средства и съществува риск от финансова санкция равна на сумата по договор в размер на 37 070 евро.
Към това може да се добави и липсата на адекватно планиране и контрол на процесите по възлагане на обществени поръчки за редица процедури, пряко свързани с цялостната дейност на Центъра, например за хотелско настаняване и логистика, за закупуване на самолетни билети, за печатни, информационни и рекламни материали, което е довело до много трудности и до съществуваща все още реална опасност за неизпълнение на заложените дейности в работната програма.
Всичко това е довело до освобождаването на господин Христозов от заемания от него пост. Всъщност самото основание за назначаването му – чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията, дава възможността на работодателя да го освободи по своя преценка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Райнов, заповядайте за реплика.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Господин Министър, благодаря Ви за отговора.
Основното, което казахте, е липсата на опит на предишния директор. За съжаление, същото по наша информация важи и за новоназначената госпожа Лора Кларксън, на която може би едничкият опит, едничкият й експертен потенциал е това, че е била в една първична партийна организация с наша колежка тук.
Извинявам се за въпроса, който задаваме към Вас, защото първоначално въпросът беше зададен към служебния министър, но в момента въпросът е към Вас. Приемете го като сигнал. Приемете го като желание да Ви предпазим от това, което се случваше в миналите години, защото това действие с това назначение напомня до голяма степен ситуацията от времето на министър Сергей Игнатов, когато, само да припомним, назначи за директор на Центъра за развитие на човешките ресурси дългогодишния шофьор на ТИР, а впоследствие негов личен шофьор – Митко Шалев, негативните последици от което все още висят в този Център. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Райнов.
Министър Танев, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Заповядайте.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Бях информиран за това назначение.
Това, което влиза в моите отговорности, не и задължение обаче – аз направих среща с госпожа Кларксън. Проверих нейното досие. Около 10 години е работила, по спомен в момента, по образователни проекти, което прави нещо. Личното ми убеждение е, че юридическото й образование все пак помага за това да не е директно сравнявана с шофьор.
Може би ще дойдат атаки и от другаде. Ще го имам предвид.
Благодаря Ви за Вашата помощ в случая. Ще следя този случай, но засега нямам никакви основания да твърдя, че с каквото и да било госпожа Кларксън да е нарушила това, което е като нейни служебни ангажименти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следва питане към Вас от народния представител Мариана Тодорова относно визията на Министерството на образованието и науката за въвеждане на дуална система за професионално образование и обучение.
Заповядайте, госпожо Тодорова, за да развиете питането си.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, интересът ми към Вашата Концепция за професионалното образование и обучение, по-специално към дуалната система, е мотивирано от няколко причини.
На първо място това е високото ниво на младежка безработица в България. Проблемът не е вследствие на икономическата и финансова криза, а е структурен проблем.
На второ място, интересът ни е продиктуван от това, че множество международни изследвания всяка година ни докладват, че българските младежи не могат да се реализират на трудовия пазар, защото им липсват основни практични умения и компетентности.
Преди две години Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд съобщи, че над 317 хил. младежи в България не работят, не учат, тоест те нямат перспектива и не знаят какво да правят със себе си. Още по-тревожно е, че Международната организация на труда прогнозира, че до 2020 г. около един милион младежи могат да изпаднат в тази ситуация.
Затова аз се интересувам от Вашата концепция за дуалната система, още повече че предстои гледането на Закона за предучилищното и средното образование и се надявам тя да намери място там. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Тодорова.
Министър Танев, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Тодорова, повдигнатият от Вас въпрос е много важен за професионалното образование. С интерес четох документ – Закон за народното просвещение от 1911 г. на ХХ век, и видях, че всичко е много актуално и сега. Професионалното образование, мисля, че там за първи път се появява по един много интересен и много забележителен начин.
Казвате, че ако всички учат в нормални училища, после ще станат чиновници. Много е важен въпросът след закриването на някогашните техникуми, след недотам удачното заместване с професионалните гимназии, които има какво да подобрят, сега идва времето на дуалното образование, което засилва степента на практическа подготовка на учениците. Тъй като е толкова важен въпросът, аз разчитам на сътрудничеството между Министерството на образованието и науката и Народното събрание по него. Трябва да имаме съгласие и да обсъждаме този въпрос, и да го подкрепяме занапред. Благодаря за този въпрос.
Въвеждането на обучението чрез работа, което всъщност е дуалното обучение, е един от приоритетите, и то главните приоритети, на Министерството на образованието и науката в сферата на професионалното обучение. Във връзка с възможностите за неговото въвеждане в България са проведени в предните месеци интензивно редица срещи и дискусии с участието на ръководството на Министерството, представители на заинтересованите министерства, на национално представителните работодателски организации, синдикати и работодатели. На практика образувана е функционална мрежа.
Обучението чрез работа законово е регламентирано, както знаем, чрез направените през месец юли 2014 г., тоест през лятото, изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение. В приетата от Министерския съвет през месец октомври 2014 г. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение 2015 – 2020 г. са заложени мерки и дейности за осигуряване на възможности за организиране на професионалното образование и обучение чрез работа – дуалното обучение.
В процес на изготвяне е и Наредба за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа от Междуведомствена работна група, включваща представители на отговорните министерства и учреждения, като образователното, на труда, на земеделието, на регионалното развитие, на културата, на икономиката, на екологията и Националната агенция за професионално образование и обучение, както и представители на работодателски организации и организации на работещите и служителите, като Стопанската камара, Асоциацията на индустриалния капитал, Българската търговско-промишлена палата, КНСБ, КТ „Подкрепа” и така нататък.
В системата на професионалното образование се тестват условията за въвеждане на дуалното обучение в България чрез Проекта „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проектът се реализира от Министерството на образованието и науката през 2013 – 2014 г. и се изпълнява във всичките 28 региона на страната. Осигурява повишаване качеството на професионалното образование чрез допълнително практическо обучение в реална работна среда за ученици, навършили 16 години и обучаващи се в паралелки за придобиване на професионална квалификация. Над 70 % от всички ученици, отговарящи на условията, са изявили желание и са се включили в практическото обучение в реална работна среда, предоставена от фирми от съответния бранш. Към месец септември тази година в Проекта „Ученически практики” са се включили над 31 хил. ученици, от които над 29 хиляди са получили сертификати и стипендии в размер от 300 лв. за изработени 240 часа допълнително практическо обучение.
До момента в проекта са се включили почти 4 хил. работодатели, които са предоставили възможности за практическо обучение на ученици в техните фирми. Проектът улеснява прехода. В резултат на участието си в проекта 900 ученици са получили предложение за сключване на трудов договор за постоянна работа на същото работно място, на което са провели практическото обучение, а над 1500 ученици са получили предложение за почасова заетост.
Поради постигане на много добри резултати проектът е удължен до месец септември 2015 г., тоест още една година той ще функционира. Проектът „Ученически практики” съдейства за повишаване на имиджа и привлекателността на училищното и професионалното образование.
Ще завърша с нещо важно – швейцарският дуален модел за професионално обучение ще адаптира към българските условия професионалното образование, той само чака.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, министър Танев.
Госпожо Тодорова, имате думата за два уточняващи въпроса в рамките общо на две минути.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Министър Танев, благодаря Ви много за коректния отговор. Чудесно е, че са се провели тези пилотни проекти, които ще покажат какви са добрите практики и ползата от дуалната система.
Първият ми уточняващ въпрос е: Министерството на образованието и науката какъв модел ще подкрепи – дали дуалното обучение да бъде въведено в законодателството като обучение, или то да бъде вписано като дуална система? Моят апел е да бъде вписано като дуална система, защото само така тази система ще се разгъне и ще заработи в пълния си замисъл и бизнесът ще има по-голям стимул да участва в нея.
Вторият ми уточняващ въпрос е: Министерството прави ли анализи не само на ползите от дуалната система, а също така и на потенциалните вреди? Има опасения в част от родителската общност, че това ще доведе до обезграмотяване на обучаващите се в нея, от една страна, и от друга страна, че ще има полово и социално сегрегиране. Благодаря Ви много за вниманието и отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Тодорова.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Госпожо Тодорова, засега се правят всички възможни действия за включване на дуалното образование преди всичко в законодателната рамка. Без това не може, това е базовото. Дали това ще прерасне в нещо повече, както Вие предлагате, и това е много хубава идея, подлежи все пак на дискусии и дебати в бъдещето. Аз съм за дискусиите. Има плюсове и минуси и трябва много внимателно да ги огледаме с Ваша помощ и с всички, които, както се казва, разбират от това нещо, защото тук става дума за съдбата на децата и за имиджа на България, и за Швейцарския фонд, и да не казвам за още колко много други важни неща, така че разчитам на диалога.
За втория Ви въпрос – не ми е известно да са правени такива проучвания, но тъй като в момента не съм подготвен да отговоря на този въпрос, ще направя нужното изследване в рамките на Министерството и в писмен вид, ако Вие приемате, ще Ви бъде отговорено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, министър Танев.
Госпожо Тодорова, имате две минути за отношение по отговора на министъра.
Отказвате се.
Следващ въпрос – отново на народния представител Мариана Тодорова, относно предизвикалия множество дискусии в медиите учебник „Човекът и обществото” за трети клас.
Заповядайте, госпожо Тодорова.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, по този въпрос аз се обръщам напълно добронамерено към Вас, тъй като ясно осъзнавам, че сте на своя пост едва от няколко седмици и трудно можете да носите политическа отговорност за процеси, стартирали преди Вас.
Все пак мисля, че началото на един управленски мандат е подходящ момент за заявка за управленски стратегии и визионерство. Затова на Вашето внимание поставям въпроса за правдивостта и коректността на учебното съдържание на учебника „Човекът и обществото”, тъй като той представлява сам по себе си комплексен и многопластов проблем. Той е диагноза на състоянието на част от проблемите в средното образование.
Запознавайки се със съдържанието на учебника, мога категорично да твърдя, че той е изпълнен с двусмислени констатации, тъй като учебното съдържание – историята, е много съкратена, както и с неадекватна терминология към историческото време, което размива и девалвира историята.
Моят въпрос е в по-общ контекст: ще въведете ли по-ясни критерии за това как да се избират авторските колективи на учебниците и дали трябва да се включат повече учителите, а не академичните училища? Какво трябва да е съдържанието на учебниците? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Тодорова.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Уважаема госпожо Тодорова, този въпрос всъщност се задава не за първи път, специално за този учебник. Предният път е бил задаван по време на служебното правителство на моята предшественичка – колежка от Университета Румяна Коларова. Той се точи от 9 години. Още през 2004 г. знам – казано ми беше от тези, които подготвяха отговора – че е направено формално необходимото: среща с автора, среща с академични среди, с други историци, както и с учители. Получени са конструктивни, а някъде и с малко по-политическа насоченост критики, в резултат на което ми беше казано, че авторът се е ангажирал с поправки на фактологически грешки и издателството „Просвета София” АД ги е нанесло.
Ако трябва да се защитава учебникът – направени са постъпките. Образователната философия на конкретния учебен предмет трябва да се има предвид, както и възрастовите възможности на учениците, което вероятно е доброто намерение на авторския колектив, а също така, че всеки цитат, изваден от контекста на написаното, още повече в учебник по история, е много деликатна материя.
Ще мина направо, с Ваше разрешение. Вие имате писмено останалите аргументи на Министерството в защита на направеното дотук. Мен повече ме интересува същината на Вашия въпрос, защото това е една от най-големите грижи на който и да седи на мястото на министъра на образованието – учебниците, начините, по които се обявяват конкурсите и печелят, начините, по които е регламентирано кои пишат учебниците и, разбира се, още по-важния въпрос – дали педагогическите кадри, които в крайна сметка в цялата страна прилагат това учебно съдържание, написано в учебниците, участват достатъчно пълноценно. Според мен те участват формално достатъчно пълноценно, в смисъл, че получават информация по въпроса и им остава да го одобрят.
За съжаление, трябва да сменим чипа си на политическо разсъждение, че не може следварително да се одобряват неща, било то от обществени съвети, от гилдии и така нататък. Това трябва да се прави предварително, когато се правят самите политики. В случая става дума за политиката по учебниците.
Каквото мога да направя, тъй като това е и мое убеждение, вярвам и на моя екип, който се формира в момента в Министерството, да има повече мрежовост и да се търси съгласие. Не консенсус, а съгласие. Има разлика между тези две думи. Да се говори предварително и много внимателно, особено когато става дума за национална идентичност, да се кроят нещата три пъти, преди да се реже. Благодаря Ви за въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Тодорова.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Благодаря.
Ще използвам правото си на реплика, за да въведа един допълнителен аспект, който признавам, господин Министър, е отвън възможностите на Вашето Министерство, но пък отива Вие да поведете лидерството в тази посока. Визирам дебата за обективния прочит на историята. Този дебат трябва да се води институционално и в него да участват всички професионални общности, граждански организации и малцинства, защото когато той бъде оставен в ръцете на случайни субекти, това стимулира крайния национализъм и агресивния популизъм. Религиозната и етническа толерантност би била спазена, само ако има ясна история и ние не бягаме от своята национална идентичност. Така че Ви призовавам за лидерство по тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Тодорова.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Още веднъж благодаря за това продължение на Вашия въпрос. Имам предвид същото, което имате предвид и Вие, вероятно огромната част от народните представители, а и обществото в не малка степен.
Не говоря за прекрояване на историята, а за включване на теми.
Що се отнася до политиката на Министерството, един от съветниците в политическия кабинет, който аз повиках, е доскорошният председател на Израелтянския духовен съвет господин Роберт Джераси. Имам и други авторитетни съветници, независимо дали са от една или друга етническа група, като например акад. Кендеров, който съм привлякъл. Надявам се, че такъв непредубеден мозъчен тръст може да направи една малка крачка към едно чудо, към което всички се стремим – в рамките на биологическия ХХІ век да има интелектуална интерпретация от ХХ век. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Благодарим Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към следващите въпроси, а те са към министър Петър Москов.
Въпрос от народния представител Славчо Атанасов относно недостатъчно финансиране на Центъра за кожно-венерически заболявания – Пловдив, и намерението на община Пловдив да трансформира Центъра в отделение към съществуващата Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Панталеймон” – гр. Пловдив.
Заповядайте, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Уважаеми господин Председателю, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Опазването на здравето на хората и предпазването им от социално значими болести като спин, сифилис и други би следвало да бъде приоритет на всяка една власт както общинска, така и държавна. Центърът за кожно-венерически заболявания е единственият в региона и обслужва не само жителите на област Пловдив, но и на областите Смолян и Хасково и през годините се е наложил като Здравен център с изключително социално значение за профилактиката, скрининга, прекъсването на епидемиологични вериги и терапия на социално значими болести. Освен това на територията на община Пловдив е разположена най-компактната маса ромско население, най-голямата на Балканския полуостров, представляваща основен рисков контингент.
В този смисъл, ако акцентът в дейността на лечебните заведения за болнична помощ е активното лечение на хоспитализацията на пациентите, то в центровете за кожно-венерически заболявания е диспансеризацията и профилактиката и то в техните пълни обеми. Преобразуването на такъв център в болнично отделение и произтичащата от това липса на скрининг, профилактика, прекъсване на епидемиологични вериги и терапия ще доведе до невъзможност за опазване на здравето на хората в региона и до изключително тежък социален проблем. Неслучайно Центърът за кожно-венерически заболявания е включен и отчетен като важен социален елемент в националната здравна карта, с оглед на което е определено съществуването на поне един подобен център в здравен район като Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля въпросът Ви, имате по-малко от 5 секунди.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Веднага въпросът, госпожо Председател. Два са въпросите към господин Министъра:
Каква е визията на държавата в лицето на Министерството на здравеопазването за развитието на дермато-венерологичната помощ у нас, в частност на центровете за кожно-венерически заболявания?
Вторият въпрос: ще бъде ли променен начинът за финансирането на тези заведения с оглед на факта, че от развилите дейност 12 подобни центъра, днес са останали едва 6 на брой? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Атанасов.
За отговор – министърът на здравеопазването господин Москов.
Имате 3 минути за отговор. Следва реплика от 2 минути на народния представител, след което Вие ще разполагате с още 2 минути за дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Атанасов, дами и господа народни представители! В отговор на Вашия въпрос относно състоянието и развитието на политиката за укрепване и финансиране на центровете за кожно-венерологически заболявания Ви информирам:
Първо, концептуалната рамка. Анализите на системата на здравеопазването показват, че и в България тя има вертикален характер – от първичен, та през специализираната, към болничната помощ. Вертикалният характер се нарушава на ниво болнична помощ, където има и други видове лечебни заведения, в които има разкрита стационарна част, но извършват и други дейности, предимно профилактика и диспансеризация, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения. Тези лечебни заведения са комплексните онкологични центрове и в центровете за психично здраве, и в случая центровете за кожно-венерологически заболявания.
В констатацията на експертите на Световната банка още през 2009 г. е изготвен план за системата на здравеопазване и там има препоръки в насока да се вертикализира и уеднакви пътят на пациента в системата – да има равноправен достъп на населението. Останалата дейност по промоция, профилактика и амбулаторна диагностика да се поема от извънболничната помощ, което основно е в подкрепа на по-равномерното разпределение и по-лесен достъп именно на ниво общност – това, за което говорите.
Преди 2013 г. е имало двойно, дори тройно финансиране на диспансерите и техните правоприемници – след промяната през 2010 г. От началото на 2013 г. финансирането е изцяло от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), включително и диспансеризацията.
Следва да се има предвид, че кожно-венерическите заболявания с оглед особеността им се лекуват предимно на извънболнично ниво. През последните три години съществува обща тенденция за намаляване въобще на броя на тези центрове за кожно-венерически заболявания – от 10 през 2011 г. на 7 през 2013 г., плюс един без легла в София, което потвърждава, че останалата мрежа поема дейността им. Този факт сам по себе си обяснява обстоятелството, че съществуването на центровете постепенно губи смисъл и е проблемно. Нормативната уредба позволява дейностите по диспансеризация на кожно-венерически заболявания да се осъществяват не само в тези центрове, но и в лечебни заведения за болнична помощ с разкрити структури по кожни болести, с оглед гарантирането на качеството.
Във връзка с гореизложеното се налага отговорът на трите конкретни Ваши въпроса, че към момента не е целесъобразно и противоречи на политиката на ефективно разходване на средства на здравеопазване моделът на финансиране на тези центрове извън общия модел на финансиране на медицинска дейност от НЗОК, още повече че това съществуваше под различни форми вече и не доведе до добри резултати.
Конкретната ситуация в Пловдив. Центърът в Пловдив е собственост на община Пловдив. По данни на РЗИ Общинският съвет е взел решение за закриване на дейността му по стационарно лечение на болни и прехвърляне в МБАЛ „Св. Пантелеймон” – гр.Пловдив. Специфичната лабораторна дейност ще се извършва в базата на медицинския център на същата болница. Като общинско лечебно заведение решението е взето от собственика, вероятно с оглед на финансова ефективност.
С оглед гарантиране на необходимостта от медицинска помощ на населението чрез РЗИ – Пловдив, сме анализирали ситуацията. През 2014 г. на територията на Пловдивска област освен въпросният Център за венерически заболявания има 47 лечебни заведения за извънболнична помощ, Клиника по кожни и венерически заболявания в „Свети Георги” АД. Лабораторната дейност освен във въпросния център в Пловдив може да се извършва в други 40 и предприетата от общината трансформация и прехвърлянето на стационарната дейност в Пловдив би могла да осигури както социалната дейност, извършвана досега, така и диспансерното наблюдение.
Имам още какво да кажа, но ще се възползвам от допълнителните Ви въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви за това, господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Уважаеми господин Министър, слушах с огромно внимание Вашия отговор, но имам няколко конкретни възражения, въпреки огромното ми уважение към Вас. До 2010 г. кожно-венерическите диспансери бяха целево субсидирани от Министерството на здравеопазването. Сега са изцяло на издръжка на общините, което, нали се сещате, че е в огромна тежест на бюджетите на съответната община.
Второ, според моите съветници – аз не съм специалист като Вас в здравеопазването, но все пак се консултирам със съветници преди да Ви задам този въпрос, ще нарушим Закона за лечебните заведения, когато преместим Центъра в „Св. Пантелеймон”, защото ще падне думата „център”. Това означава, че падат профилактиката и скринингите, падат и шестте лаборатории.
Конкретното предложение на тези специалисти, които ми помогнаха за питането, е следното: господин Министър, нямаме нищо напротив да се премести Центърът в „Св. Пантелеймон”, но издайте писмено разрешение Вие, като министър, да се извършват всички дейности на Кожно-венерическия диспансер в „Св. Пантелеймон”, защото, според специалистите, в момента, както се подготвя рамката, ние, първо, ще нарушим Закона за лечебните заведения, и, второ, категорично ще паднат профилактиката и скрининговите дейности. Това е! Просто предложението на лекарите от Пловдив е Вие да издадете писмено възражение, за да се запазят всичките дейности в „Св. Пантелеймон”, защото в момента това няма да стане, както се подготвя тази рамка. Аргументирано ние все пак ще кажем: за жалост, закриваме едно 80-годишно учреждение, което малко или много, най-малкото навява тъга, а нека да припомня тук един за нас, пловдичани, малко не-добър факт, че миналата година Пловдив и Пловдивска област беше на първо място в страната по кожно-венерически заболявания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря, господин Председател.
За да бъдем абсолютно коректни, господин Атанасов, всъщност финансирането на тези диспансери върви по линия на Касата. Ако притеснението е свързано с това, че не здравноосигурени лица, какъвто е контингентът, който визирахте, в голямата си част, да кажа, че доколкото са възможностите на Бюджета през 2014 г., това е заложено и в Бюджета за 2015 г., по линия на министерството се извършва трансфер, съгласно Преходните и заключителни разпоредби на бюджета за 2014 г., то е заложено и в Бюджета за 2015 г., които за тази година са на обща стойност 1 млн. 200 хил. лв., точно за проследяване на болни с кожно-венерологични заболявания, които не са здравно осигурени, за да може да се превантира този риск.
Отново казвам, диспансеризация в болничната помощ е възможна.
По въпроса за скрининга. Фактически в Министерството на здравеопазването до този момент не е постъпило заявление за отнемане на разрешителното на Центъра. Винаги, когато постъпи такова заявление, министерството пише писмо на общинските власти и иска ясна аргументация за необходимостта от закриване и становища относно възможностите в рамките на новата структура да се осигури медицинска помощ. Моят ангажимент е, когато постъпи такова искане в министерството – аз ще сезирам и народните представители от Пловдив, ще вземем съвместно това решение, ще видим всички аргументи на общината „за” – „против”. Отново казвам, нека, ако се окаже, че всъщност логиката за вертикална, ясен път на пациента, с ясни ангажименти от страна на държавата ерадикация на това нещо сред не здравно осигурените е валиден, при положение, че Центърът се закрива, да не правим от това проблем. Иначе разбирам сантимента и емоцията на Вас като пловдивчанин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Даниела Савеклиева и Георги Андонов относно остра нужда от разкриване на филиал на Спешна помощ в град Белица, област Благоевград.
Заповядайте, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви много, господин председател.
Уважаеми колеги, господин Министър! Въпросът ми е свързан с един проблем, представен пред мен по време на една от моите приемни преди по-малко от месец на територията на община Белица. Група граждани поставиха пред мен този въпрос, свързан с откриване на нов филиал или стоянка на представители на Спешна помощ на територията на община Белица. Самото им искане беше съпроводено с един голям списък с подписи на жителите на община Белица. Става въпрос за следния казус.
На територията на въпросната община няма представител на Спешна помощ. Всички спешни медицински случаи се обслужват от стоянка и представители на филиал на Спешна помощ на територията на община Разлог. Това, което жителите представиха като проблем пред мен е, че община Белица е високопланинска страна. Има населени места, които се намират на 60 км от филиала в община Разлог. Жителите на община Белица представиха пред мен и много факти, свързани със случаи на спешно нуждаещи се от медицинска намеса лица, на които спешните медицински екипи не реагират адекватно именно поради факта, че закъсняват. В тази връзка е въпросът ми към Вас.
На среща с представители на местните власти бях уверен, че имат пълна готовност за съдействие за предоставяне на база – сграден фонд, за откриване на нов филиал на Спешна помощ на територията на община Белица. Какви са вариантите, какви са възможностите, господин Министър, на територията на община Белица да се открие нов филиал на Спешна помощ или най-малкото да се открие стоянка на екипи на Спешна помощ? Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Андонов.
Точно в рамките на 2 минути поставихте своя въпрос.
Заповядайте за отговор, министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Савеклиева, уважаеми господин Андонов! Първо в рамките на шегата да кажа: местните власти хубаво имат съдействие, но...
По същество във връзка с поставения от Вас въпрос относно разкриването на спешен център – това не е, както се казва, за първи път задаван въпрос към Министерството. Към момента община Белица е с население 9927 души. Община Белица има 600 индивидуални практики за първична помощ, една групова практика, двама лекари за първична помощ, една специализирана практика с един болничен по детски болести. Спешната помощ за населението на общината се отказва от ССМП Благоевград и филиал за Спешна помощ съответно в Якоруда и Разлог. Поради географското положение на населените места е създадена съответно организация за изпълнение на спешните повиквания. Пътната инфраструктура позволява реализирането на достъп в рамките на 15-20 мин. до почти всички населени места от филиала в Якоруда до ССМП Благоевград. А разстоянието от град Якоруда до Белица – извинявайте, Вие знаете не по-зле от мен тези неща, но е нужно да ги изчета за зрителите, е 18,4 км, а от град Разлог до Белица е 15,7 км.
Във филиала на Спешна помощ Якоруда има един долекарски екип и един стационарен екип, а във филиала в Разлог има един реанимационен, един долекарски и един стационарен екип на смяна. За периода от 1 януари 2014 до 25 ноември 2014 г. с постъпването на въпроса Ви, във филиала в Якоруда са постъпили общо 992 повиквания. От тях 132 са от община Белица, като за самия град Белица са 74 повиквания и 58 съответно от селата в общината. Филиалът в Якоруда няма регистрирани амбулаторни прегледи на хора от община Белица. За същия период в Разлог има регистрирани 2134 амбулаторни прегледи от община Белица. От всички прегледи за периода има хоспитализиран само един човек от общината.
С оглед данните за броя на население, инфраструктурата на общината, осигуреност с първична помощ, наличие на комуникационна система считаме съществуващата организация за Спешна помощ на територията на Белица за оптимална към моментните ни възможности при наличие на средства и ресурси.
Във връзка с общите проблеми на Спешната помощ Министерският съвет миналата седмица прие концепция за развитие на Спешната помощ в Република България, като промените включват изцяло нова визия относно развитието на Спешната помощ. Там ясно е въведено изискване за изработване на карта на филиалите на екипите за Спешна помощ, която ще бъде част от Националната ни здравна карта. Изработването на картата ще стане след ясен анализ и строги критерии за броя на жителите, заболеваемостта, инфраструктурата, времето за достъп. Това ще очертае необходимостта и нуждата от разкриване на филиал и пребазиране на екипи или добавяне на екипи в отделен филиал, на който казвате стоянка.
В труднодостъпните райони, каквато безспорно е характеристиката на района, за който говорите, ще се увеличат долекарските екипи – това е заложено в концепцията, поради това че в тези райони се намира население, разполагащо с много голям времеви период за достъп до структура на Спешна помощ и ще бъдат изградени съвременни системи за обмен на информацията. Това е въпрос на общи стандарти на териториално разпределение на центровете. Тази карта ще бъде евентуално в първото тримесечие на 2015 г. – за разположението на Спешните центрове по начина, по който Ви го казах и съвместно с Вас, с местните власти, ще обърнем особено внимание и при наложена обективност на база на общите за страната критерии поемам ангажимента, че това нещо ще бъде променено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, първо Ви благодаря за ангажираността, която проявихте по отношение на поставения от мен проблем. Самите данни, които представихте пред нас по отношение на самите случаи от страна на последните няколко седмици, откакто сме поставили въпроса, ясно и точно поставят нуждата от един такъв сериозен подход по отношение на решаване на този проблем.
Вие казахте, че общинският център на община Белица, а именно град Белица, се намира на 20 км средно от двата обслужващи ги филиала, но не така стои въпросът за населените места, които са на територията на община Белица.
Още веднъж Ви казвам: има населени места, които се намират на 60 км от двата филиала в Якоруда и Разлог. Наистина още веднъж искам да Ви призова да поемете ангажимент и да направите всичко възможно в качеството си на министър на здравеопазването в най-скоро време да се намери решение и то трайно, на този въпрос и да бъде изнесен ако не филиал, поне стоянка на спешен екип на територията на община Белица. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви и аз.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Велизар Енчев относно намеренията на министъра на здравеопазването да се увеличи потребителската такса за пенсионерите.
Да развие своя въпрос има думата народният представител Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председателстващ, господин Министър, колеги! Господин Министър, преди десетина дни Вие буквално взривихте общественото мнение и най-вече пенсионерското съсловие, което е 2 млн. 200 хил. души, като заявихте или поне Ви бяха преписани думите, че възнамерявате да поискате увеличаване на потребителската такса за посещения при личен лекар от 1 на почти 3 лв. – 2,90 лв. Според последни Ваши изявления и след диалога, който имахме преди два дни с Вас в Комисията по социална политика се разбра, че Вие не сте казали това или пък сте го казали, но сте оттеглили своето намерение.
По този повод бих искал да Ви попитам: първо, наистина ли се отказвате от намерението си да увеличите потребителската такса за пенсионерите при посещение на личен лекар от 1 на 3 лв., което увеличение е три пъти, не 3%, не 13, не 30, а три пъти? Това е първият ми въпрос.
Второ, използвам повода да Ви уведомя, че между първо и второ четене на Бюджет 2015 или пък в Кодекса за социално осигуряване възнамерявам от името на обединените пенсионерски съюзи, които включват най-масовия „Съюз на пенсионерите 2004”, „Съюз на пенсионерите към КТБ „Подкрепа“ и КНСБ”, и още десет пенсионерски организации, да предложа, уведомявам Ви, да се премахне потребителската такса за пенсионерите или поне да се намали с 0,50 лв. На 0,50 лв. за три категории: първо за пенсионери с пенсии под прага на бедността – това е около 1 милион души; второ, за пенсионери инвалиди поради общо заболяване и трето, за пенсионери инвалиди поради трудова злополука.
Много е важно в момента българските пенсионери да чуят какво е Вашето мнение по тази моя идея, която, убеден съм, се споделя не от 1 милион, а от 2 млн. 200 хил. български пенсионери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Енчев, аз имам по-дълъг разписан отговор, свързан със законовите основания за въвеждане на едно или друго, но ще си позволя, понеже наистина започнахме този разговор с Вас на съвместното заседание на трите комисии при първото гледане на бюджета за 2015 г., да Ви отговоря без да чета документ.
Първо, никога не съм казвал и не съм имал намерение да увеличавам таксата за преглед на пенсионерите. Това, което съм казал и продължавам да го твърдя, е, че такава социална мярка, такава социална политика не може да бъде за сметка на работещите, тоест на личните лекари, тоест не може да бъде отнета от тяхното възнаграждение, за да може да реализираме социалната политика в полза на хора, които безспорно имат нужда от такава социална политика.
Казах го в контекста на дебат, в който с уважаемия колега господин Жельо Бойчев от БСП аргументирах нуждата от актуализацията на бюджета за 2014 г., защото това е мярка, въведена от политическата сила на господин Бойчев. Когато тя е въведена, трябва да бъде и съответно финансирана, иначе е отнемане от възнаграждението на лекарите в полза на пенсионерите, което също може би е някаква политика, но не е политика, която аз приемам. Тогава помолих актуализацията на бюджета на Министерството на здравеопазването да бъде подкрепена от БСП, защото тя предвижда финансиране на социалната политика, която БСП е предложила. Тоест говорим за това – ако има социална политика, тя трябва да бъде финансирана.
Във връзка с това, въпреки много тежките параметри на бюджета за следващата година – от бюджета на Министерството на здравеопазването, не от някакви допълнителни фондове през Министерството на финансите и тогава в Касата, има предвидени 15 млн. лв., с които да бъде гарантирано заплащането на личните лекари във връзка с това, че доходите им ще намалеят вследствие на тази социална мярка.
Отговорих ли на въпроса Ви и веднъж завинаги да се разберем, че няма възможна друга интерпретация? Да, такава социална политика ще има и тя е предвидена в бюджета на новото мнозинство. Да, лекарите няма да страдат от това, защото те не са носители на ползи или вреди от определена държавна социална политика, те си вършат работата и трябва да получават възнаграждението за това.
По въпроса дали да отпада, дали да се увеличава или да намалява, и за какви групи. Вижте, към момента всеки един пенсионер с телково решение е освободен от плащането на такава такса. Това са над 70% от българските пенсионери. Случаите, които Вие изредихте – тежки трудови злополуки и така нататък, в огромния си случай са с телкови решения. Идеята на потребителската такса не е толкова свързана с това някой да плаща нещо, тя има сдържаща функция.
В един по-продължителен разговор, защото сега няма време за това, но бих Ви поканил в Министерството, ако искате в удобно за Вас време, ще Ви кажа какво предвиждаме от гледна точка на възможността на възрастните хора за достъп до медицински услуги, но той не бива да бъде свързан с тези механизми, които, от една страна, допълват доходите на личните лекари, от друга страна, все пак имат функцията на врата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Отново казвам: 70% от пенсионерите са освободени въобще от такава такса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика – господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Министър, с цялото уважение към Вас, Вашата реплика, че това е сдържаща функция, не е особено коректна и едва ли трябва да се чуе от български лекар. Сдържаща функция означава дискриминация, господин Министър, при положение че България е най-бедната и най-болната държава в Европейския съюз и най-вече пенсионерите. Аз смятам, че пенсионерите с пенсии под прага на бедността трябва да бъдат освободени от плащането на каквато и да е потребителска такса. Защото, вижте какво, през следващата година Бюджет 2015 – знаете ли колко ще бъде по Швейцарското правило увеличението на пенсиите? Пет, шест лева! Тъй като не можем да помогнем по Вашия бюджет на пенсионерите, нека поне да облекчим пенсионерите с пенсии под прага на бедността с отпадане на лекарския преглед дори и от 1 лв., тъй като Вие самият знаете, че това не е само единственото плащане – има плащане и след това, когато се отиде при специализирана лекарска помощ.
В този смисъл веднага Ви правя реплика и се надявам да ми отговорите. Моля Ви в бъдеще да не използвате термина „сдържаща функция” – звучи доста антисоциално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Господин Енчев, при цялото ми уважение към Вас, може би звучи по някакъв начин, но аз казвам, че една система, в която има определено количество пари, има своите лимити. Безлимитно изразходване на средства може да има при безлимитни приходи. Това във физическия свят някак си не е възможно. Ние имаме определено количество пари, стремим се да изсветляваме разходите и да ги изразходваме максимално в полза на пациентите.
Дали понятието „сдържаща функция” звучи лошо, или не, това е факт. Така или иначе, средногодишно всеки един български пенсионер, защото имам тази статистика, минимум по веднъж на месец има своя преглед при личния си лекар. Извинете, но с финансирането, което има българската държава, възможността, с която ние отделяме от здравните си вноски, е доста повече от средното статистическо европейско ниво на достъп до личен лекар.
В това отношение много се спекулира, че нашата система няма достъп, че българските граждани са лишени от достъп. Има достъп! Тук въпросът е да се работи върху това какво следва от този достъп и какво качество на тази услуга е предлагано, но това е друг разговор. Моля Ви, наистина да се съгласите с мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Десислава Атанасова относно изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването.
Слушаме Ви, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, в настоящия програмен период вероятно Министерството на здравеопазването и България ще продължи да работи и да представя проекти пред Европейската комисия, свързани с инвестициите в лечебните заведения, но за периода 2007 – 2013 г. Министерството на здравеопазването е бенефициент по Схема за безвъзмездна финансова помощ в подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации. Средствата бяха осигурени по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” и обхващаха три компонента.
Първият е осигуряване на апаратура за диагностика на онкологични заболявания и строително-монтажни работи на десет лечебни заведения с регионално значение, преструктуриране на съществуващи сгради и строително-монтажни работи на осем домове за медико-социални грижи за деца и строително-ремонтни работи за изграждане на нови комплекси и доставка на апаратура за лъчелечение на три лечебни заведения с национално значение – СБАЛ, УМБАЛ „Александровска” и УМБАЛ „Св. Марина” – Варна.
Средносрочната рамкова инвестиционна програма е на стойност от 148 млн. 900 хиляди и следва да са изразходвани за оборудване с медицинска техника на комплексните онкологични центрове, да се модернизира и обнови инфраструктурата на лечебните заведения с над 51% държавна собственост в Република България, както и да се осигури по-високо качество на живота на деца от 0 до 3 години, настанени в домове за медико-социални грижи за деца към Министерството на здравеопазването чрез подпомагане на процеса на деинституционализация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Атанасова, изтича Ви времето.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: С оглед изложеното, въпросът ми е: на какъв етап е изпълнението по схемата за безвъзмездната финансова помощ в подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Атанасова! Ще бъде малко като скоропоговорка и ще пропусна въвеждащата част, а и госпожа Атанасова го каза, защото наистина е свършена много работа по тази програма. Оценявам заслугите на самата госпожа Атанасова като министър по това време.
Дейностите, заложени за изпълнение в Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването, обхващат три компонента:
- строително-монтажни работи за изграждане на нови комплекси и доставка на апаратура за лъчелечение в четири лечебни заведения с национално значение – СБАЛО по Онкология, град София; УМБАЛ „Александровска”, град София; УМБАЛ „Св. Марина”, град Варна; УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, град София;
- осигуряване на апаратура за диагностика на онкологични заболявания и строително-монтажни работи в 12 лечебни заведения с национално и регионално значение в градовете Плевен, Велико Търновo, Монтана, Пловдив, Русе, Благоевград, Кърджали, Смолян, Сливен, Бургас, Габрово и Стара Загора, със съответните имена на болниците в тези градове;
- преструктуриране на съществуващи сгради и строително-монтажни работи в осем Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години, така наречените ДМСГД в градовете Габрово, Пазарджик, Монтана, Русе, София, Перник, Пловдив и Търговище.
Средносрочната рамкова инвестиционна програма е изготвена в изпълнение на Концепцията за преструктуриране на системата за болничната помощ на Република България, която е основен документ в процеса за планиране на болничното преструктуриране. Основната цел е подобряване на качеството и достъпността на здравното обслужване. От самата характеристика, нещата, които са направени разбирате, че целта е смислена.
В резултат на успешно проведените обществени поръчки и формираните значителни финансови спестявания през 2012 г. и 2013 г., дължащи се на постигнати добри договорни цени от страна на Министерството на здравеопазването с избраните изпълнители, формираните спестявания бяха използвани за включването през 2013 г. и 2014 г. на три нови лечебни заведения във финансовите резерви на тази програма, а именно: МБАЛ „Д-р Тота Венкова”, град Габрово, МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, град Стара Загора и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, град София, както и за осигуряване на допълнително оборудване за лъчелечение и ранна онкологична диагностика за осем лечебни заведения, включени в СРИП – УМБАЛ „Света Марина”, град Варна; УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, град Плевен; МБАЛ Благоевград; МБАЛ Бургас; МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, град Велико Търново; МБАЛ Русе; УМБАЛ „Александровска”, град София и УМБАЛ „Св. Георги”, град Пловдив.
До момента, в изпълнение на СРИП, е извършено следното.
По отношение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи:
Завършени са строително-ремонтните и строително-монтажните работи в девет от 15-те лечебни заведения. Това са: УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, град Плевен; МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, град Велико Търновo; МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, град Монтана; УМБАЛ „Свети Георги”, град Пловдив; МБАЛ Благоевград; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, град Смолян; МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, град Сливен; МБАЛ Бургас и УМБАЛ „Св. Марина”, град Варна.
Завършени са строително-ремонтните и строително-монтажните работи в седем от осемте ДМСГД-та, съответно в град Габрово, град Пазарджик, град Монтана, град Русе, град София, град Пловдив и град Търговище.
Текущо се извършват строително-ремонтни дейности в четири лечебни заведения, които се очаква да бъдат приключени най-късно до края на месец март 2015 г. Това са: СБАЛО по онкология, град София; МБАЛ Русе; УМБАЛ „Александровска”, град София и МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”, град Кърджали.
Сключени са договорите с изпълнители на СМР дейности в две лечебни заведения, включени в СРИП през 2013 г., които се очаква да бъдат приключени най-късно до края на месец март 2015 г. Това са: МБАЛ „Д-р Тота Венкова”, град Габрово и МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” в град Стара Загора.
По отношение на доставката на апаратура за лъчелечение и диагностика на онкологични заболявания:
Доставена и монтирана е апаратура за лъчелечение в едно от трите лечебни заведения от национално значение – УМБАЛ „Света Марина”, град Варна.
Доставена апаратура – два мултимодални линейни ускорителя с многолистни колиматори и съпътстваща апаратура за лъчелечение.
Доставена е апаратура за ранна онкологична диагностика в 10 от 12-те лечебни заведения – УМБАЛ „Александровска”, град София; УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, град Плевен; МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, град Велико Търновo; МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”, град Монтана; УМБАЛ „Свети Георги”, град Пловдив; МБАЛ Русе; МБАЛ Благоевград; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, град Смолян; МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, град Сливен, МБАЛ Бургас.
Сключени са договори за доставка на апаратура за лъчелечение в едно лечебно заведение – СБАЛ по онкология, град София, която ще бъде доставена след завършване на строително-монтажните работи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Мога да продължа. Ще Ви дам писмено отговора на въпроса.
Благодаря за добрата работа, която е свършена по Ваше време. (Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Неслучайно дадох минута повече от времето за отговор на министъра, тъй като въпросът безспорно изисква писмен отговор и няма как в трите минути, с които разполага министърът, да даде изчерпателен отговор.
Заповядайте за реплика, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Действително, госпожо Председател, следваше може би въпросът ми да е писмен. Вероятно ще получа тази информация.
Аз го зададох с оглед на появилата се информация, господин Министър, че е необходимо да се усвоят до края на годината още 100 млн. лв. по тази оперативна програма, поне информацията от медиите беше такава, такъв беше и аргументът на въпроса ми и се надявам, че във Вашата дуплика ще получа отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за дуплика, господин министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Атанасова, дами и господа народни представители! По време на мандата на служебното правителство, вследствие на невъзможност за усвояване, да кажем немокаетлък, в различни части на Програма „Регионално развитие” имаше възможност за усвояване в сферата на здравеопазването около 100 млн. лв.
Нека да кажем така – дали невъзможността на българите да се държим като общност, или по други, чисто лобистки причини, към момента възможността е частично осуетена, защото когато в края на октомври трябва да бъдат извършени процедури, които да бъдат разплатени в средата на декември, това изисква много точни изисквания, които да бъдат защитени пред европейските ни колеги, които одитират това нещо – изискваше представяне на документи за безспорна медицинска необходимост, за уникалност.
Тук с тъга ще кажа на Вас и на останалите народни представители – оказа се, че за част от нашата медицинска общност нуждата и възможността да се осигури допълнителна, наистина уникална за територията на България апаратура, не се оказа първостепенна за сметка на други виждания. Говорим за възможността да бъде закупен въпросният кибернож и още един механизъм за томотерапия. Аз наистина не разбирам – благодаря за възможността да го кажа още веднъж от трибуната – как е възможно едни и същи хора да ми представят за разписване и разрешение искания за лечение в чужбина на български граждани точно с кибернож, записано в техните становища и едновременно с това публично да не искат да дадат становището си като официални консултанти за това, че в България такава апаратура няма.
Въпреки това, в рамките на другата седмица, заедно с вицепремиера Дончев и с министър Павлова ще бъдем изслушани заедно в Комитета за наблюдение на програмата и ще кандидатстваме пред нея за парите, които са останали резервни, неусвоени – поне в част от тях, именно за въпросния кибернож и за томотерапия, да могат да бъдат усвоени в рамките на 2015 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Москов.
Следва въпрос на народния представител Петър Кадиев относно изграждането на ТЕЦ „Устово” в град Смолян, квартал „Устово” от фирмата „Бара груп”, дъщерна фирма на ЧЕЗ България.
Заповядайте, господин Кадиев.
ПЕТЪР КАДИЕВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин министър!
Аз ще започна от там къде се намира квартал „Устово” и защо има такъв огромен проблем с ЧЕЗ България и дъщерната фирма „Бара груп”. Квартал „Устово” е едно населено място, което е в рамките на един км в диаметър, всъщност едно компактно място. Само на 200 м от училището в квартал „Устово” се строи ТЕЦ на „Бара груп”.
Тук ще представя веднага едни цифри. Количеството биомаса, която трябва да бъде обработена за едно денонощие, е 116 тона. За една година ще трябва да бъдат обработени 42 573 тона. В това число за една година ще трябва да се обработят 6 960 тона пепел, активен въглен – 30 660, катран – 170 220 тона. Казвам катран, защото тази биомаса, от която ще се получи горивото, ще бъде от дървесната маса на Смолянския регион, няма откъде другаде да се добие такава суровина. Вие сами разбирате колко опасно е това нещо да съществува в един регион.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля задайте въпроса, оставате без време – имате девет секунди.
ПЕТЪР КАДИЕВ: Има ли в момента издадена „оценка на риска върху здравето”, легитимна ли е тя и как ще се противопоставим на това нещо? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кадиев.
За отговор – министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кадиев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще спестя нормативната част, на която се позовава отговорът ми, за да имам повече време да Ви отговоря по същество.
В доклада по ОВОС екипът, който го е разработил на база оценка на риска, извършва преценка на здравния риск. Органите за държавния здравен контрол по Закона за здравето дават своето становище въз основа на предоставената информация от доклада по ОВОС.
Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието с решение по ОВОС се одобрява осъществяването на съответното инвестиционно предложение при изпълнени съответни условия. Когато е взето положително решение, това на практика дава възможност за реализиране на това инвестиционно предложение. Влязло в сила решение по оценка за въздействието върху околната среда или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, представлява документ, който се явява неразделна част от разрешението за строеж на съответния обект по чл. 148, ал. 8 от Закона за устройство на територията.
По повод на поставените конкретни въпроси ще кажа следното.
За инвестиционното предложение „Централа за производство на електрическа енергия от биомаса” кв. „Устово”, град Смолян има влязло в сила положително решение по ОВОС със съответния номер на РИОСВ – Смолян. Оценката на здравния риск, която е разработена във връзка с поставеното условие в т. 7 от решението по ОВОС е следвало да бъде част от самия доклад, а то не е било такова, а не да се изготвя допълнително.
Представената в оценката информация е обща, не е по същество и съдържа основно литературни данни. В оценката не е изяснена в достатъчна степен характеристиката на засегнатите територии, на очакваните въздействия върху околните компоненти и фактори на околната среда с оглед на човешкото здраве в резултат на реализирането на това инвестиционно предложение. В оценката не е извършена преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на рисковите фактори – това са изисквания – при едновременната дейност на производствените предприятия, функциониращи в района на промишлената зона в кв. „Устово” и централата за производство на електрическа енергия от биомаса.
Въпросите относно очакваните вредни емисии в атмосферния въздух при експлоатация на обекта, както и натрупването на опасни отпадъци вследствие на работата на съоръженията са изцяло от компетентността на МОСВ, и съответно на РИОСВ. Тези въпроси следва също да бъдат изяснени в доклада по ОВОС с оглед на влиянието им върху околната среда и човешкото здраве.
В заключение, бихме искали да поясним, че компетентните органи, в случая РИОСВ – Смолян, осъществяват контрол по изпълнението на условията в решението по ОВОС при одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти по време на строителството, при издаване на разрешения за ползване на строежа по време на експлоатацията на обекта. В случай на оспорване на издаденото решение по ОВОС това следва да се извърши пред компетентния орган, издал решението, в случая РИОСВ – Смолян.
Министерството на здравеопазването може да се позове съответно на това, че оценката на риска за здравето трябва да бъде същностна част от доклада, а не да бъде допълнителна информация и при налични данни, защото пак казвам, от представеното не може да се говори за конкретика и обясних къде, това решение би могло да бъде преразгледано, разбира се, със съответното становище на Министерството на здравеопазването. Компетентният орган, който трябва да бъде сезиран, в случая е РИОСВ – Смолян.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ПЕТЪР КАДИЕВ (АБВ): Благодаря Ви, господин Москов. Радвам се, че Вие дадохте същата оценка, която всъщност даде и главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. Абсолютно съвпада Вашето мнение с това на господин Кунчев.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Това е по закон.
ПЕТЪР КАДИЕВ: Да, по закон е точно така.
От тук нататък ще трябва да търсим съответните начини, защото Вие разбирате, че само преди няма и една година в Барутин почина един работник от същата такава централа, докато бъркаше съответната биомаса.
В същото време има такава топлоцентрала в административния център на Смолян, която е затворена, където можеше да бъде построено такова нещо, така че да се случи. Доволен съм от Вашия отговор, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика ще ползвате ли, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Не, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към последния въпрос към министър Москов, който е от народния представител Любомир Владимиров относно мерките за сигурност, предприети от Министерството на здравеопазването по отношение на опасността от епидемия на eбола.
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, господа министри! От известно време чрез слухове и медийни манипулации в България беше създадена ситуация на обществено напрежение по отношение на това, че в една от столичните болници е приет пациент със симптоми на вируса ебола. Известно е, че симптомите започват между два дни и три седмици след заразяването и се проявяват с повишена температура и други клинични показатели. Фаталният край настъпва след шест до шестнайсет дни.
В Стратегията за национална сигурност на Република България се отделя особено внимание на дейността по надзора на заразните болести, опазването на страната от внос и разпространение на инфекции, ограничаване възникването на епидемични взривове и епидемии и организирането на бърз отговор в ситуации, заплашващи общественото здраве.
В тази връзка моля да ми бъде отговорено по какъв начин Министерството на здравеопазването координира с други държавни институции дейността по контрола на пристигащи в България лица от страни, където е разпространен вирусът ебола. Подлагат ли се въпросните лица на проверка за признаци на заболяването? Попълват ли въпросници за евентуално излагане на заразяване и подробности по тяхното пребиваване? Оборудвало ли е Министерството на здравеопазването българските летища с термоскенери, специализирани защитни облекла, носилки, автомобили, летищни и болнични изолатори за превенция на заразата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Владимиров. Слушаме отговора Ви, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Владимиров, дами и господа народни представители! При планирането и провеждането на превантивни мерки по отношение на ебола вирусна инфекция Министерството на здравеопазването следва препоръките на специализираните международни организации – на Световната здравна организация съгласно международните здравни правила, на Европейската комисия и по-точно на нейния специализиран орган Комитета по здравна сигурност, както и на Европейския център по контрол и превенция на заболяванията в Стокхолм. Това гарантира ефективен и координиран отговор на всички страни към голямото предизвикателство за общественото здраве, каквото представлява епидемията от това заболяване.
Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията извършва периодична оценка на риска от внос и разпространение на заболяването на територията на Европейския съюз. Съгласно оценката рискът се определя като относително нисък, ато мерките в засегнатите държави се провеждат стриктно.
На 27 ноември 2014 г. по данни на Световната здравна организация засегнати държави са: Гвинея, Либерия, Сиера Леоне и Мали. Единични случаи са регистрирани в САЩ и Испания.
По инициатива на Министерството на здравеопазването бе създадена и функционира междуведомствена работна група по проблема, като в нея участват представители на всички ведомства, имащи отношение към проблема – Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, Военномедицинска академия – Клиника по инфекциозни болести, летище София, Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, Регионалната здравна инспекция, Националния център по заразни и паразитни заболявания, експерти от различни дирекции на Министерството.
На проведените заседания са обсъдени взаимодействието и координацията на действията за осигуряване на ефективна подготовка на страната, мерки за ранно откриване, хоспитализация, диагностика и лечение на случаите, издирване на конкретни лица и недопускане на разпространението на вируса на територията на страната.
На база на препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за профилактика на заболяванията са набелязани конкретни мерки за обмен на информация, координиране на действията и в случай на пристигане на заболял по въздуха или сухоземните и водни входни пунктове, както и при нелегално преминаване на зелена граница. Взето е решение съмнителни случаи и доказани болни да се хоспитализират и изолират в Инфекциозната клиника на Военномедицинска академия, която разполага с необходимото оборудване.
В съответствие с новосформираните екипи в министерствата и другите централни ведомства с моя заповед е актуализиран съставът на оперативна работна група, в която са включени представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Медицинския университет на МВР, Главна дирекция „Гранична полиция”, Българския червен кръст. Министерството на здравеопазването допълнително изисква излъчване на представители от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и летище София.
На проведеното поредно заседание на работната група на 27 ноември след състоялите се дискусии и взетите решения, които в момента се изпълняват от Министерството на здравеопазването, изготвено е съобщение на пристигащите пътници на входните пунктове с указания за действие и предоставяне на информация за посетени заразени зони с вируса ебола. На етап съгласуване е подготвеният алгоритъм за поведение и ранно оповестяване при случай, подлежащ на проучване за ебола вирус инфекция и за болен или съмнително болен от съответната инфекция. Взето е решение да бъде въведен допълнителен противоепидемичен режим за работа и медицинско обслужване в местата за временно настаняване на чужденци.
По разпореждане на Министерството на здравеопазването на постоянните звена на граничен здравен контрол терминал 2 летище София, пристанище Бургас и пристанище Варна, се осъществява 24-часово дежурство на здравни инспектори. Актуализирани са съществуващите планове за реакция в случаи на диагностициране на заразно заболяване след пристигащи и заминаващи пътници, медицинско обслужване и диагностика, санитарен транспорт, хоспитализация в специализирано отделение по инфекциозни болести, схеми за оповестяване и свръзка.
На терминал 2 на летище София звеното за граничен здравен контрол разполага с оборудвани помещения за работа, изолатори и санитарен възел. Към изолатора е осигурена връзка с външен изход и достъп до линейки. На пристигащите пътници се осъществява температурен скрининг с два броя инфрачервени и термовизионни камери.
Във връзка с усложнената обстановка, свързана с ебола вирусна инфекция, на последното заседание на работната група е взето решение директорът на Столичната здравна инспекция да предприеме всички необходими мерки за откриване на граничен здравен пропускателен пункт и на терминал 1 на летището.
На интернет страницата на Министерството на здравеопазването е публикувана информация за пътуващите в страни, засегнати от заболяването, в която са посочени основните предпазни мерки и действията, които следва да бъдат предприети.
Изготвени са указания на медицинския персонал в болничната и извънболничната помощ, центровете за спешна медицинска помощ, а именно: специфична дезинфекция в случай на ебола вирусна инфекция, предвидена от СЗО и Европейската комисия, специфична дезинфекция за случай на ебола вирусна инфекция, въведена вече по този протокол, протоколи за поведение в тази връзка, стъпки на обличане в лично предпазно облекло, стъпки на отстраняване на това предпазно облекло, което след това да не се превръща в източник на зараза, изпращане на съответните биологични проби.
Предприети са необходимите мерки за въвеждане в готовност на инфекциозните отделения и за изолация и хоспитализация на съмнителни случаи, както и действия за закупуване на лични предпазни средства за обезпечаване на защита на медицинския персонал в центровете за спешна медицинска помощ, инфекциозните отделения, здравните инспектори от РЗИ и осъществяващи граничен здравен контрол власти. В момента тече процедурата по закупуването на специализираните костюми.
Министерството на здравеопазването поддържа непрекъсната връзка със СЗО по линия за международните здравни правила и Комитета за здравна сигурност, както и системата за ранно оповестяване и отговор към Европейската комисия. Ежеседмично експерти на Министерството участват в редовните телефонни и аудио конференции, на които се получава съвместна информация за общата стратегия на страните членки, както и мерките, които предприемат в зависимост от развитието на ситуацията.
България в съответствие със своите възможности и съвместно координиране със страните от Европейския съюз ще прави всичко необходимо…
Само да кажа ние директни входни врати полети със страните, които са отделени от СЗО...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В дупликата ще поясните, господин Министър. Говорихте повече от две минути. Наистина въпросът е достатъчно сериозен и заради това Ви позволих.
Не желаете реплика, няма да има.
Благодаря Ви за участието днес в този контрол, господин Москов.
Преминаваме към въпросите към министъра на културата.
Господин Рашидов ще отговори първо на въпроса на господин Георги Търновалийски относно незаконосъобразно съгласуване на Проект на документация за Небет тепе на 1 август 2014 г.
Слушаме въпроса, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Министър, колеги! Обектът Небет тепе в Пловдив е с изключителна важност за града като ключов елемент от кандидатурата на старинен Пловдив за вписване в семейството на световното културно наследство (ЮНЕСКО). То има национално значение като десетият евентуално обект, с който богатството на българската история и природа ще бъде световно признато. Затова е много важно какъв е проектът на община Пловдив за реконструкция на Небет тепе.
Припомням, че през месец май Националният институт за недвижимото културно наследство към Министерство на културата даде отрицателно становище и отказа да съгласува проекта „Небет тепе” на община Пловдив. На 1 август, с подписа на заместник-министъра на културата е съгласуван незначително коригиран вариант на проекта. По този начин заместник-министърът на културата е заобиколил Института, който веднъж вече е отказал да съгласува първата внесена там проектна документация. Според експертите от Института дообработената проектна документация е много близка по съдържание до първата, а съгласуваната от Министерството на културата без тяхното становище се явява незаконосъобразен акт по смисъла на Закона за културното наследство.
Експертната оценка на всички специалисти по темата, както и становището на Института, Камарата на архитектите в България, Международния комитет за паметните на културата и забележителните места (ИКОМОС) е, че проектът предвижда намеси, недопустими от гледна точка опазване археологическата недвижима културна ценност с изключително висока стойност. Пловдивската общественост се доверява на експертите, защото местната администрация не дава информация за бъдещето на това сакрално за пловдивчани място. Архитекти, археолози, историци, хора на изкуството, граждани и журналисти вече алармираха за незаконосъобразното съгласуване на проекта.
Ето защо, господин Министър, моят въпрос към Вас е следният: Кога е внесен по официален път в деловодството на Министерството на културата „дообработеният” проект на документация? Ще се съгласите ли да се реализира проект при нарушена съгласувателна процедура? И ще се съобразите ли с експертните становища на Института, на Камарата на архитектите в България и на ИКОМОС? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Министър Рашидов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информирам следното. Предоставеният идеен проект, инвестиционен проект за археологическо изследване, консервация, реставрация, експониране и ревитализация на археологическия ансамбъл „Небет тепе“ е във връзка с предоставените от Министерството на културата права за ползване и управление на недвижима археологическа и културна ценност Небет тепе. По Договор № 09-ДГ-1749 от 12 ноември 2009 г., във връзка със съгласуване на проектна документация по реда на Закона за културното наследство, след отрицателно становище № 08-00-899 от 26 май 2014 г. на Националния институт за недвижими културно наследство в Министерството на културата е образувана преписка с вх. № 33-НН-335 от 04.06.2014 г.
Във хода на съгласувателната процедура са изследвани действителните факти от значение за добросъвестно и справедливо разумно произнасяне на допустимостта на проектната документация. Извършена е проверка от Междуведомствена експертна комисия по чл. 72, ал. 3 от ЗКН на проектна документация с участието на представители на Инспектората за опазване на културното наследство при Министерството на културата, кмет, заместник-кмет, главен архитект на община Пловдив доц. Алексей Гоцев от НАИМ на БАН, доц. д-р Константин Кисьов – директор на РАМ Пловдив.
С Констативен протокол с изх. № ПР-45 от 14 юли 2014 г. на Министерството на културата, комисията е направила предписание към община Пловдив във връзка с установеното незадоволително предаварийно състояние на обекта в наличие на процеси и обстоятелства, застрашаващи недвижимата културна ценност от увреждания и разрешения. Комисията е преценила като правилни и навременни действията на община Пловдив за изготвяне на проектна документация за консервация, реставрация, експониране и ревитализация на археологическия ансамбъл Небет тепе. В протокола са дадени указания към възложителя за допустимата степен на реставрационна намеса в изискванията те да бъдат отразени в проектната документация, въз основа на което е издадено положително становище с изх. № 33-НН-335 от 1 август 2014 г. на Министерството на културата.
Не може да се говори за незаконосъобразност на процедурата, тъй като в съответствие със Закона за културното наследство по чл. 84, ал. 2 окончателното решение по произнасяне е предоставено на министъра на културата или на оправомощено от него длъжностно лице, в случая заместник-министър.
Уведомявам Ви, че Министерството на културата ще продължи да упражнява контрол по опазване на археологическия комплекс Небет тепе и в следващите фази на проектиране, включително и в процеса на изпълнение на консервационно-реставрационни работи до крайната реализация на инвестиционния проект, който предлага цялостна концепция за съхраняване на автентичността на археологическите структури, експониране, ревитализиране и социализиране на археологическия комплекс Небет тепе. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми министър Рашидов.
Господин Търновалийски, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Аз Ви благодаря за отговора, министър Рашидов. Не съм удовлетворен, няма да мога да успокоя и пловдивската общественост с това, което ми отговорихте, защото специалистите твърдят, че съгласуваният проект е опит да бъде подменена историята с нови зидарии, две кули, полуруини, стени около тях, наклонени зъбчатки и музейчета в двете кули.
Не мога да се съглася и с това, което Вие ми казвате, че комисия, създадена от кмета и хора от община Пловдив заедно с представители на БАН, са направили протокол, след като законът казва стъпките – деловодството на Института, предложение за становище, документация в комплект с това предложение в Министерството и там при заместник-министъра, който наистина може да не се съобрази с него. Но е прескочена тази процедура.
Ние ще продължаваме да настояваме този проект да не бъде реализиран, още повече че обществото иска да знае резултата – какво се случва. Това не се получава като отговори нито от Министерството – има такива питания към служебния министър на културата, нито от община Пловдив.
Дългото пасуване на институциите по казуса се оказва неслучайно, защото проектът вече е одобрен в община Пловдив и може да бъде реализиран, което поставя под риск това, отново казвам, сакрално място за пловдивчани – не само за пловдивчани, за цялата страна, защото, дами и господа, „Небет тепе” е мястото, което доказва, че Пловдив е най-старият жив град в Европа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Министър Рашидов, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Председател, уважаеми депутати! Господин Търновалийски, още веднъж искам да заявя, че съгласно Закона за културното наследство Националният институт за недвижимо културно наследство само подпомага министъра на културата при упражняване на неговите права. По закон правомощията, окончателното решение е на министъра на културата.
Проектната документация е съгласувана въз основа на следните законосъобразни действия. Проверка на актуалното състояние на „Небет тепе” от междуведомствена комисия – във връзка с проверката на комисията е изискано коригиране и проектна документация. В становището на комисията са поставени изисквания към следващите фази на проектиране. Всички предприети мерки са в полза на община Пловдив.
Онова, което искам да Ви кажа – с нищо не е нарушен законът. Законът позволява крайното решение да е на Министерството на културата. Жалко, че това е подписано от заместник-министъра.
Вие не казахте кой е заместник-министърът – това е по времето на предишното правителство, госпожа Велислава Кръстева го е подписала, но то не противоречи на закона, господин Търновалийски.
Ние ще предприемем всички мерки това да бъде вкарано в някакъв порядък – в крайна сметка така изисква законът. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос към министър Рашидов – той е от народния представител Димитър Горов, относно промени в Съвета на директорите на Националния дворец на културата.
Заповядайте, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, многократно в предходния мандат сте заявявали, че в културата има изключително тежки проблеми, които трябва да бъдат решавани. На фона на това Ваше твърдение изключително странно ми изглежда, че едно от първите действия, с които сте се заели от влизането си в Министерството на културата, е смяната на Съвета на директорите на НДК. Още повече, че за краткото време, през което сте пребивавали в Министерството, едва ли сте имали възможността да се запознаете с одитния доклад, който е назначен с проверка – заповед от 18 август 2014 г., от който е видно, че има нарушения, но те са от лицето Митко Тодоров, когото Вие сте назначили по време на предходното си пребиваване в Министерството на културата. Става дума за това, че същият се е самоназначил като изпълнителен директор – да изпълнява длъжността „ръководител направление „Програма, маркетинг, реализация” за скромната сума от 4 хил. 266 лв., която му е като допълнение. За сметка на това същият е получил като обезщетение 96 хил. лв. за 2013 г. и в одитния доклад е записано, че това е ощетило финансовото състояние на дружеството. Практики, които са прекратени от последвалото ръководство, назначено след това в НДК.
Именно поради тази причина смятам, че най-вероятно не сте могли да се запознаете с доклада. Още по-странно е действието, което се случи във времето, в което въпросът беше зададен и отложихме с една седмица отговора. Вие сменихте практически назначения от Вас Съвет на директорите с нов Съвет на директорите, в който влиза господин Мирослав Боршош – собственик на фирми, които се занимават с подобна дейност на тази, която се развива в НДК. Той е видимо в конфликт на интереси.
Тук излиза въпросът: освен какво наложи тези промени, и кой Ви предложи тези кандидатури? И защо Вие фактически сменихте собствения си Съвет на директорите? Тези хора за една седмица нямаше как да докажат какви качества са имали първоначално, когато сте ги назначавали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ: Или предварително сте знаели, че те нямат качества? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Горов.
Министър Рашидов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин Председател, народни представители! Уважаеми господин Горов, в отговор на зададения от Вас въпрос Ви уведомявам следното. Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата и търговските дружества с държавно участие в капитала договорите с управителите, контрольорите, членовете и Съвета на директорите, и членовете на Надзорния съвет се прекратяват преди изтичането на срока по искане на органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала, с предизвестия от един месец. Посоченото нормативно основание е предвидено и във всеки конкретен договор за възлагане управлението на дружеството.
На 2 декември 2014 г. в Търговския регистър са вписани членовете на Съвета на директорите на НДК – „Конгресен център – София” АД, както следва: Валентин Петров Кръстев, Людмил Димитров Веселинов, Мирослав Ласло Боршош, Оли Груева, Райна Тошева Гегова. С Протокол № 1 от 24-ти – от заседанието на Съвета на директорите, са избрани: за председател на Съвета на директорите – Валентин Кръстев, Мирослав Боршош – за изпълнителен член – директор, за втори изпълнителен член, който представлява дружеството в отсъствие на изпълнителния директор – Оли Груева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Горов, заповядайте за реплика.
ДИМИТЪР ГОРОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Министър, няма да се спирам на това, че практически първата заповед, с която разполагам – за смяната на Съвета на директорите, е от 17 октомври 2014 г. – по това време Вие не сте били министър, а отдолу под заповедта стои Вашият подпис. Може и да е някаква техническа грешка, но е много интересно, че фактически сте освободили Съвета на директорите, преди още да сте станали министър.
Искам обаче да Ви дам няколко данни. Този Съвет на директорите, който сменихте, завари дружеството с налични 4 милиона – в момента са над 6 милиона наличните средства на дружеството. За този период бяха събрани 1 млн. 200 хил. лв., до този момент несъбираеми средства, от наематели и длъжници към дружеството. Друг 1 милион предстои да бъде събран. Разходите, които се правеха в предишни периоди – говоря за периода, в който пак Вие бяхте министър, са намалени с 18% в сравнение с предходния период. Същевременно беше премахната порочната практика наемателите в дружеството да правят ремонти на заведенията, на всичките наети площи за сметка на дружеството, с което бяха спестени на първо четене 1 милион, после – 500 хиляди, после – 300 хил. лв. от такъв тип договори, с които видимо се източва дружеството.
В края на краищата се вижда, имам информация, че се очаква тези 300 хил. лв. да бъдат платени на този наемател, който е предявил желание да му бъдат възстановени сумите от дружеството.
Същевременно се създадоха нови дейности, които допълват дейността на дружеството и дават нови приходи. Факт е обаче, че беше прекратена една порочна практика – дейности, които са печеливши за дружеството, да бъдат преотстъпвани на частни лица. Искрено се надявам тази практика да не се повтори сега, макар че се съмнявам, тъй като, повтарям, господин Боршош е в ясен конфликт на интереси по отношение на търговската дейност, която развива като юридическо лице и в качеството си на изпълнителен директор на Съвета на директорите на НДК. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Всичките тези неща, за които говоря, са факт и Вие можете да ги видите от одитния доклад. Пак казвам, явно не сте имали възможността да го прегледате. Бихте имали много добра преценка за бъдещето – как да се действа в НДК, ако направите бърз преглед на този одит. Ще намерите тънките, проблемните места в дружеството. Искрено се надявам да не изляза прав.
Още нещо само – предишният Съвет на директорите си намали заплатите драстично в сравнение с това, което беше заложено от предния Съвет на директорите. Ще следя с изключително внимание какво ще стане със заплатите на този Съвет на директорите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Горов.
Господин Министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Председателстващ, господа народни представители! Господин Горов, аз леко съм изненадан, че точно Вие ми задавате този въпрос: защо е сменен бордът на директорите? По-скоро трябваше, когато бяхте коалиционни партньори с ДПС, да питате: защо тогава целият борд беше сменен и беше се самоназначила госпожа Велислава Кръстева? Нали така?
Второ, ние сме от един месец. Прегледал съм стария одит на Митко Тодоров – дребни нарушения има, разбира се. Никой не казва друго, но не е това, което казвате.
Много скоро ще прегледам одита от управлението на ДПС, разбира се, и ще бъда откровен пред Вас и ще Ви изложа какво е състоянието, но от един месец сме правителство.
Ако господин Боршош има конфликт на интереси – има Комисия по конфликт на интереси и, разбира се, ако го установим, ще вземем мерки. Бъдете спокоен!
Аз се надявам, че той няма да го допусне, защото е интелигентен човек и би трябвало да е излязъл отвсякъде, но ако това е така, както казвате, не се съмнявайте, че ще вземем мерки.
Искаме НДК да стане едно културно средище. Нека да не забравяме, че то се казва „Национален дворец на културата”. И наистина да се върне там, където му беше мястото на Националния дворец и наистина да бъде един истински културен дворец! Ще се опитваме да правим контрол и наистина НДК да обслужва българската култура по възможно най-добрия начин. Разбира се, той е и конгресен център – да могат и партиите, и който дойде да си прави конгреси – добре дошъл, и разбира се, това, което ние направихме навремето, трябва да се признае, че от битпазар, НДК малко се поразчисти. Разбира се, че това не е лицеприятно – в Двореца на културата да се продават гащи и чорапи, китайски стоки, турски стоки, каквито и да е.
Уверявам Ви, да. Имаме контрол! Ако всичко това е така, както Вие мислите, бъдете сигурен, че ще вземем мерки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос, зададен към Вас – от Валентин Николов Иванов, относно собствеността и състоянието на Двореца в град Балчик.
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! През месец май 2012 г., господин Министър, имах възможността да Ви задам същия въпрос: относно собствеността на Двореца.
Да Ви припомня, че тогава жители на град Балчик излязоха на протести и настояваха на безплатен достъп до комплекса и прехвърляне на собствеността на Двореца към община Балчик. Над 600 хиляди жители на град Балчик се разписаха в подписка, която беше депозирана в деловодството на Министерския съвет. Междувременно, Софийският университет възстанови безплатния вход за жителите на Балчик.
Искам да Ви припомня, че през 1992 г. тогавашното правителство върна собствеността на Двореца на община Балчик, а правителството на Жан Виденов го национализира. Дворецът е единственият в България туристически обект с две различни каси за вход, принадлежащи на две различни ведомства. Приходите отиват в две различни институции, които не плащат нито лев на хазната и на местната община. Входът е 10 лв.!
Жителите на Балчик се надяват, че тази несправедливост ще бъде поправена от сегашното правителство.
Въпросът ми е: предвиждате ли някакви действия относно горепосочените проблеми и ако има такива, в какви срокове ще предприемете необходимите мерки относно връщане собствеността на Двореца към община Балчик? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов.
Министър Рашидов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин Председателстващ, народни представители! Господин Николов, в отговор на зададения от Вас въпрос Ви уведомявам следното: Дворецът Балчик става собственост на българската държава през 1948 г., като целта е да се създаде място за отдих и творчество на хора от изкуството, културата и науката в България.
През 2000 г. с Постановление на Министерския съвет е създаден Архитектурно-парков комплекс „Двореца” към министъра на културата, а през 2004 г. отново с Постановление на Министерския съвет той е преобразуван в Държавен културен институт.
През 2002 г. Архитектурно-парковият комплекс „Двореца” в град Балчик е обявен за паметник на културата от национално значение, което означава, че управлението му следва да се осъществява в съответствие със Закона за културното наследство.
С Решение № 309 на Министерския съвет от 14 май 2010 г. имотът е предоставен за безвъзмездно управление на Министерство на културата за нуждите на Държавен културен институт – Културен център „Двореца”, Балчик. Това решение е обжалвано от Софийския университет „Св. Климент Охридски” пред Върховния административен съд и решението на Министерския съвет е потвърдено.
След протестите от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски” по повод влязлото в сила съдебно решение, Министерският съвет с Решение № 218 от 7 април 2011 г. предоставя имота на Софийския университет като на Министерство на културата беше предоставен за управление сградния фонд.
В продължение на 10 години Министерство на културата чрез Културен център „Двореца” правеше огромни инвестиции за възстановяване на комплекса, в това число сградите, терена, парка и заслуга за добрия му вид е в най-голяма степен на министерството.
Приходите се разпределяха по равно. Разходите бяха почти изцяло за сметка на Министерството на културата.
Следва да се отбележи, че, за съжаление, поради неприемливите претенции на Софийския университет не се постигна споразумение както за разпределение на приходите, така и за управлението на комплекса.
Министерството на културата винаги е поддържало позиция за съвместно стопанисване на имота и използване на една каса за справедливо разпределение на приходите и за инвестиране на приходите в подобрения на комплекса. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Николов, заповядайте за реплика.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ПФ): Господин Министър, все пак Вие не ми отговорихте на въпроса: ще поемете ли някакви ангажименти? Какво мислите за прехвърляне собствеността към община Балчик?
Искам да Ви напомня, че Вие този ангажимент го поехте тук, ако си спомняте, в Четиридесет и първото народно събрание. Аз силно се надявах, че ще поставите въпроса на Министерски съвет, така както обещахте. Затова мен ме интересува конкретно: имате ли въобще намерение да поставите въпроса пред Министерски съвет?
Всички други неща, които ги прочетохте – ги знаем, относно стопанисването.
Вие много добре знаете, пак ще се повторя, но всеки един гражданин, за да влезе в Двореца и Ботаническата градина трябва да плати на две каси по 5 лв., което е абсолютно несправедливо. Таксата е доста голяма, така че Ви моля да ми отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Николов.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Председател! Господин Николов, ще повторя отново: в 1948 г. българската държава закупува от румънската държава този Дворец и оттогава този Дворец е държавна собственост, като за нея се грижи основно Министерството на културата.
Води се една съдебна сага за Ботаническата градина – около 20 години, с Университета. В 2013 г. Министерството на културата спечели това дело окончателно при петчленен състав на Върховния съд, без обжалване, но тъй като имаше протести от страна на Университета и ние никога не сме били против, разбира се, българските студенти и децата ни да могат да ползват за учебни цели тази част, която е предоставена като Ботаническа градина, се наложи отново с Решение на Министерския съвет да върнем Ботаническата градина.
Когато имаше брожения от Университета, тогава това беше един вариант, защото това беше един такъв натиск, в крайна сметка тя може да бъде прехвърлена и на общината. И може и да не бъде прехвърлена, това е вече въпрос на решение на Министерския съвет, но от 1948 г. Министерството на културата инвестира, поддържа, финансира поддръжката на целия комплекс. Това е истината. И го стопанисва.
А двете каси са порочна система. Тук и аз Ви подкрепям, обаче, за съжаление, Ботаническата градина открива още една касичка – едните за ботаническата, а другите – за друго, което е уникален случай. Един музей с две каси, така е, но няма как да се оправим, защото са чувствителни хората от Университета.
Поставяли сме този въпрос многократно. За съжаление, не можем да стигнем до разбирателство, че трябва една каса. Онова, което трябва да знаете, е, че средствата и постъпленията ги делим по равно. Средствата на Министерството се отчитат пред държавата и, разбира се, се реинвестират обратно в поддръжката на целия този дворец. Както виждате, той е един от най-добрите паметници на културата, с много голяма посещаемост.
За другите приходи не мога да Ви отговоря, тъй като този отговор е на университета – те трябва да отговорят къде отиват техните постъпления. Това е положението с Балчик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми министър Рашидов.
Преминаваме към следващия въпрос, зададен към Вас, а той е от народния представител Миглена Александрова относно фестивала и спектакъла „Icure”.
Заповядайте, госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Благодаря, господин председателстващ.
Уважаеми господин Рашидов, на 30 ноември 2014 г. в рамките на Фестивала за съвременен танц и алтернативни изкуства „Вертиго” е показан спектакълът „Icure” с автор Иво Димчев. В спектакъла се показва фелацио между двама мъже. Освен това целият спектакъл е с откровено порнографско съдържание.
Въпросният пърформанс – така модерната напоследък думичка, е трябвало да се състои на 29 ноември 2014 г., но поради голямото обществено недоволство е отменен за ден по-късно. Срещу порнографския пърформанс с декларация излизат музейни служители на Регионален исторически музей, Варна – мястото, където първоначално е трябвало да се състои проявата, и предвид общественото недоволство спектакълът е преместен в галерия „Графит”.
Искам да Ви кажа, че беше обявено, че специално за ученици ще има отстъпки за билетите.
Фестивалът и в частност спектакълът „Icure” се провеждат с подкрепата на Министерството на културата, Фонд „Култура” на община Варна, Фондация „Америка за България” и други.
Според чл. 93, т. 28 от Наказателния кодекс порнографски материал е неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито сексуално поведение. За такова се приема поведение, което изразява реални или симулирани полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм или похотливо показване на половите органи на лице. Няма съмнение, че спектакълът „Icure” покрива дефиницията на чл. 93, т. 28 за порнографски материал. В този случай може да се твърди, че е осъществено престъпление по чл. 159 от Наказателния кодекс, а именно: „Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от 1000 до 3000 лв.”
В тази връзка, господин Рашидов, моля да ми отговорите: защо, вместо да сезирате прокуратурата за разпространяване на порнографски материали и да забраните провеждането на такова откровено порнографско мероприятие, Вие и Министерството на културата подкрепяте и съдействате за осъществяването на спектакъла „Icure”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Министър Рашидов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Председател, господа народни представители! Госпожо Александрова, в отговор на зададения от Вас въпрос Ви уведомявам, че Министерството на културата по никакъв начин не участва във финансирането и разпространението на спектакъла на Иво Димчев „Icure”.
През месец април 2014 г. Експертна комисия в Министерството на културата финансира проекти на фестивали и събития в областта на музиката и танца. В тази сесия на финансова подкрепа кандидатства и Международен фестивал за съвременен танц и алтернативни изпълнителски изкуства „Вертиго”, организиран от галерия „Графит” ЕООД – град Варна. Министерството на културата е финансирало по бюджет в този проект единствено хонорарите на три спектакъла на млади хореографи в размер на 2100 лв., изплатени по договор РД 11 06-62/29.05.2014 г., които нямат нищо общо със споменатата от Вас проява.
Още веднъж заявявам, че по перата на бюджета на този проект, които касаят моноспектакъла на Иво Димчев, с непосочено заглавие, няма финансиране от страна на Министерството на културата.
Аз не съм го гледал и от Вас чувам за първи път за този спектакъл. Хубаво е за всичко това, което казвате, Вие да сезирате прокуратурата, защото единственият съдник на един спектакъл и за неговите художествени качества е зрителят. Ако зрителите са недоволни, нещастни или това противоречи на всякакви морални категории – да, трябва да се сезира прокуратурата.
Нищо против, но по никакъв начин не сме обвързани с този спектакъл. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, министър Рашидов.
Госпожо Александрова, заповядайте за реплика.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Господин Министър, аз не Ви вярвам, защото когато започна този спектакъл, там имаше камера на телевизия „Алфа”, беше обявено, че фестивалът и спектакълът се осъществяват с подкрепата на Министерството на културата – това едно.
Второ, ако Вие не одобрявате подобен вид спектакли, така да ги наречем, откровена порнография според нас от „Атака”, можехте да вземете мерки и да го спрете, защото гражданите на Варна реагираха 3 – 4 дни преди въпросния спектакъл, протестираха и съответно не бе проведен на датата, на която трябваше да бъде, бе проведен ден по-късно. Така че Вие ако не одобрявате това нещо, можехте да вземете мерки и да го спрете, защото за нас от „Атака” е абсолютно неприемливо да показваме на хората и на децата си откровено гей порно на живо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Заповядайте, министър Рашидов, за дуплика.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин Председател! Госпожо Александрова, ще Ви отговоря на последното. Министерството на културата не е институция, която раздава санкции. Тя може да сигнализира, но не може да арестува, да затваря, да закрива, ако законът повелява, че тя не може да се бърка в художествените качества на всяко едно произведение. Това го прави единствено публиката.
А относно вярата – и аз не Ви вярвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси към Десислава Танева – министър на земеделието и храните, която ще отговори първо на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Добрин Данев относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г.
Заповядайте, господин Данев.
ДОБРИН ДАНЕВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! През 2014 г. бяха направени промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, като целта беше да се създадат законови предпоставки за прилагане на схемите за директни плащания за 2015 г. Въвеждането на изискванията за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ на земеделските земи да става на базата на правно основание за ползване на земята е свързано със законовото изискване на Министерството на земеделието и храните да разработи специализиран софтуерен продукт за регистрация на площите.
Уважаема госпожо Министър, ние и Вие сме свидетели как в предходния парламент на заседание на Комисията по земеделието и храните единодушно приехме това изменение, така че създаването на този специализиран софтуерен продукт да даде възможност на земеделските производители от 1 октомври до 31 декември да могат да регистрират правните си основания, за да се сведе до минимум всякаква възможност за спорове, противоречия и проблеми и да се облекчи работата на общинските служби.
Вчера на заседание на Комисията по земеделието и храните ние получихме частичен отговор от Вашия заместник, но все пак искаме да чуем от Вас днес като министър на земеделието каква ще бъде визията и политиката за реализацията на закона през следващата 2015 г.
Въпросът ми към Вас е следният: създаден ли е специализираният софтуерен продукт за регистрация на правното основание за ползване на земята? Стартирана ли е процедурата по предварителна регистрация на земите, както е изискването на чл. 41, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Данев.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Танев и проф. Бъчварова, уважаеми колеги народни представители! В момента Министерството на земеделието и храните разполага с информационна система, която представлява набор от специализирани софтуерни модули, предназначени за регистрация на данни за собственост върху земеделските земи, включително и графична част – ферма-регистър на земеделските земи и регистрация на правните основания за ползване на земеделските земи, договори за наем, за аренда, за съвместна обработка и други споразумения за създаване на масиви за уедрено ползване, включително и графична част. Това е ферма-ползване.
Данните във ферма-ползване се базират на данни от регистъра на земеделските земи. В този продукт ползвателите на земеделски земи съгласно разпоредбата на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са длъжни да регистрират притежаваните от тях правни основания, въз основа на които ползват съответните земеделски площи. Системата обаче се нуждае от определена доработка с цел привеждането й в пълно съответствие с научните правни основания, регламентирани в националното законодателство. Регистрацията на правните основания за ползване е непрекъснат процес и се извършва целогодишно от общинските служби по земеделие. Ползвателите, които желаят да уедряват ползването си чрез споразумение или разпределение, подават заявление за това в общинските служби „Земеделие“ в срок до 31 юли на текущата година. Споразумението се изготвя за следваща стопанска година, като се използва описаният по-горе софтуерен продукт. Крайният резултат е, че чрез този специализиран софтуер е възможно да се предостави информация в текстови и графичен вид относно регистрираните в общинската служба по земеделие правни основания за ползване за всички поземлени имоти към определена дата, независимо от самото основание – собственост, договор, споразумение и други, и данни за ползвателите им.
Следва да се отбележи, че след всяко изменение и допълнение на нормативната уредба, регламентираща поземлените отношения и ползването на земеделските земи, задължително следва и надграждането на съответния софтуер.
По силата на § 20 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, новата редакция на чл. 41 от същия закон влиза в сила от 1 януари 2015 г.
На основание чл. 41, ал. 6 от Закона регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи се извършва в същинските служи по земеделие в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година. Затова по силата на Закона първата регистрация на правни основания по реда на чл. 41, ал. 3 трябва да бъде извършена в периода от 1 октомври 2015 г. до 15 февруари 2016 г., респективно изискванията на ал. 4 се прилагат в кампания 2016.
Предвид наличната в Министерството на земеделието и храните база данни и след доработка на специализирания съществуващ софтуер за регистриране на правни основания, предварителната регистрация може да се извърши в законоустановения срок от 1 октомври 2015 до 15 февруари 2016 г.
Аз само бих добавила, господин Данев, Вие знаете, бяхме колеги в парламента, когато се приемаше този закон. Ние го подкрепихме. Аз не искам да казвам какво сме заварили. Имало е два опита да се възложи техническо задание за доработка на този специализиран софтуер и то се е провалило.
Искам само да Ви уверя, че ще предприемем всички мерки по отношение организационно използване на наличния софтуер и кампания 2015, когато ни очаква подпомагането – ще бъде на правно основание, което и ние в качеството си на опозиция в парламента пролетта подкрепихме като промяна в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Министър.
За реплика – заповядайте, проф. Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, благодаря за отговора. Този въпрос беше адресиран към служебния министър с надеждата, че обръщайки внимание върху факта, че законът трябва да се прилага и се изисква допълнителна работа, свързана с техническо задание и след това с подготовка на този софтуер, да се направят необходимите полезни стъпки в тази посока, а не в последния момент отново ние да казваме, че видите ли, от 1 октомври ще го правим следващата година. Много по-добре беше, ако този софтуер беше готов и започне да се прилага от 1 януари до 15 февруари, както е записано в закона. По този начин администрацията в доста от случаите щеше да облекчи работата си, а и Вие също по отношение на изискванията към земеделските производители. Знаете, че от 1 март 2015 г. към тях има доста по-различни изисквания, свързани с усилия на администрацията на фермерите.
Молбата ми е да се ангажирате със срокове. В какъв срок може да бъде стартирана процедурата и да се извършат необходимите стъпки за обединяване на всички тези информационни модули, защото на този етап те не вършат тази работа, която е разписана в закона и която ще бъде полезна и в бъдещата ни работа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, проф. Бъчварова.
Госпожо Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема проф. Бъчварова, аз в края на отговора споменах – ние заварихме, че на практика има два провалени опита да се възложи изготвянето на техническото задание. Искам да Ви уверя, че следващата година такова задание ще бъде изготвено и проведена съответната процедура за създаване на този единен специализиран фермерски регистър, който на практика да администрира подпомагането на земеделските производители. Да, от 1 март кампанията е по-различна. Директните плащания са в различен вид. В момента Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ работят в посока изготвянето на съответните документи, правила, включително и наредби (те са обнародвани, които са в работен вид) по отношение на това как ще става кандидатстването.
Пак искам да повторя – да, този софтуер, с който разполагаме, има нужда от надграждане. Такова надграждане ще бъде направено, за да се реши проблемът генерално. Предвид сроковете по Закона за обществените поръчки, Вие много добре разбирате, че няма как сега за три седмици тепърва да изготвим техническо задание, да проведем процедура и от 1 март всичко да е на практика приключил процес. Така че с наличния софтуер, с указания по областните дирекции „Земеделие“ и „Методология“, ние ще направим кампанията, спазвайки законовото изискване – да се подпомагат земеделски производители само на правно основание, а през следващата година ще завършим изцяло процеса за внедряването на този фермерски регистър и този специализиран софтуер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, министър Танева.
Преминаваме към следващ въпрос към Вас, зададен от народния представител Станислав Станилов, относно констатациите и мерките, които се вземат против практиката за залавяне на диви животни в капани и прехвърлянето им в загражденията на концесионирани ловни стопанства.
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Уважаема госпожо Министър, моят въпрос не се базира на документация, тъй като такава не може да бъде събрана. Въпросът ми се базира на сведения на мои избиратели от моя избирателен район и предишния избирателен район – Хасково.
Отдавна е известна практиката, при която диви животни биват улавяни в капани и оттам прехвърляни в заградени горски територии, представляващи днес концесия на ловни стопанства. Касае се за изключително вредни и опасни за популацията на дивите животни и природата явление, което води до тежки последици.
В тази връзка Ви моля да ми отговорите: осъществяват ли се проверки за констатиране на такива практики? Колко са случаите, в които е установено, и идентифицирани ли са виновните лица? Какво ще бъде направено от Министерството за прекратяване на тези нарушения, включително да бъдат предприети законови мерки? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми проф. Станилов.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми проф. Станилов! Съгласно Разпоредбата на чл. 56, ал. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча за улавяне на жив дивеч с цел разселване, опресняване на кръвта и за осъществяване на ветеринарномедицински контрол могат да се използват само стационарни капани за избирателен лов и мрежести уреди. Те се поставят на не по-малко от 1000 метра от границата на съседния ловно-стопански район. В тази връзка Изпълнителната агенция по горите в края на 2013 г. е разпоредила на регионалните дирекции по горите да извършат проверки относно изпълненията на изискванията на чл. 56, ал. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча. След протеста в село Хвойна на 31 октомври 2014 г. Изпълнителната агенция по горите е разпоредила на всички регионални дирекции по горите да извършат проверки в срок до 19 декември 2014 г. Така че с резултатите от тези проверки аз допълнително поемам ангажимент да Ви уведомя и да Ви запозная с тях.
В резултат на извършените проверки през месец септември и месец октомври 2013 г. е установено, че в страната има изградени 313 стационарни капана за улов на жив дивеч. Същите са изградени в ловно-стопанските райони на държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци към държавните горски стопанства и Националното ловно сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”, в учебно-опитните горски стопанства и ловните сдружения. Всички новоизградени капани са предвидени в утвърдените и преминали през обществено обсъждане ловно- устройствени планове. Само 28 капана за улов на жив дивеч са поставени на по-малко от 1000 метра от границата на съседния ловно-стопански район. Тези капани са изградени преди 2008 г., когато е влязла в сила разпоредбата на чл. 56, ал. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча. За целта петте регионални дирекции по горите – Бургас, Велико Търново, Шумен, Ловеч и Русе, където са констатирани тези случаи, са се разпоредили капаните да бъдат преместени или демонтирани. Демонтирани са общо 6 броя капани в района на дейност на държавни горски стопанства „Болярка” и „Елена”. При останалите капани е установено, че не могат да изпълняват предназначението, за което са изградени, поради амортизация. Към момента няма издадени заповеди за вида на селективните касетъчни капани за лов на хищници.
Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите и в бъдеще ще продължат да упражняват контрол по спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и по-специално изискванията на чл. 56, ал. 7.
След предварително обсъждане с представители на Лесотехническия университет, Института по гората при Българската академия на науките и ловните сдружения Изпълнителната агенция по горите е подготвила текстове за нови законодателни промени в Закона за лова и опазване на дивеча, касаещи изграждането и използването на стационарни капани за улов на жив дивеч за разселване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Професор Станилов, заповядайте за реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо Министър, за подробните сведения, които дадохте. Вие не казахте, че всичко е наред. Казахте, че ще ни представите допълнителни сведения. Понеже сте в началото на мандата, аз не мога да прехвърля върху Вас никакво обвинение. Моят въпрос в известен смисъл е като сигнал, защото пак по сведения на избиратели, които са запалени ловджии и които са членове на ловни дружества, в България популацията на диви животни е крайно непорядъчен, в смисъл, че не са адекватни едни на други разселенията и в популациите и тяхното количество. Например популацията на дивия заек, вероятно знаете, е силно намалена за сметка на популацията на чакала, който не е обект на активен лов. Така че ще настояваме и ние от „Атака” винаги ще следим и ще Ви задавам въпроси вероятно. Бъдете готова да Ви задавам такива въпроси.
По отношение на лова трябва да се установи порядък. Ако Вие имате намерение да управлявате дълго и ако наистина имате намерение да изпълните своите предизборни обещания, просто се постарайте да го направите. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, проф. Станилов.
Госпожо Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Председател, уважаеми проф. Станилов, тъй като в момента тече на практика втора проверка по случаите от Изпълнителната агенция по горите, чиито срок изтича на 19 декември, аз се ангажирам да ми дадете от Вашия избирателен район конкретни случаи, които ще бъдат проверени, и в края на годината, вероятно с Вас ще се видим в началото на следващата, аз ще Ви уведомя какъв е резултатът от проверката.
Както Ви обявих и по повод писма, които получихме, в момента е инициирана група, която да подготви законодателни промени в посоката, в която говорихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема министър Танева.
Следващият въпрос е от народния представител Иван Станков относно прилагането на така наречената „референтна дата” за даване на субсидии на фермерите.
Заповядайте, господин Станков.
ИВАН СТАНКОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър Танева, проблемите на българските животновъди продължават да се трупат. Всички ние сме свидетели на последните протести, които са свързани с ниските изкупни цени на млякото, както и несвоевременното изплащане на сумите, които дължат преработвателите Огромен демотивиращ проблем е така наречената „референтна година” или както я наричат фермерите референтна дата, като за такава е приета 2009 г. От тогава до сега продължава изплащането на субсидиите на базата на регистрираните през 2009 г. животни. Тенденцията е да продължава и за в бъдеще, доколкото разбирам, през новия програмен период. Такова е вълнението на фермерите.
Така че следва въпроса как ще решаваме този проблем, когато през този период има създадени нови ферми; някои са разширили ликапацитета си, но не получават субсидии; други са ликвидирали животните и парадоксалното е това, че те получават субсидии и това страшно много дразни фермерите и на всяка среща те непрекъснато поставят този въпрос: кога ще бъде решен този проблем? Защото това наистина е една голяма несправедливост.
Моля Ви за Вашето компетентно становище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Станков.
Министър Танева, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми проф. Станков, от 2015 г. държавите, които прилагат схемата за единно плащане на площ, сред които е и България, могат да предоставят преходна национална помощ за периода 2015 – 2020 г. Тази помощ може да бъде отпускана само за секторите, на които през 2013 г. са предоставени национални доплащания. Същото се отнася и за условията и параметрите по схемите. Въпросната референтна дата е част от условията по схемата. В тази връзка актуализацията на тази дата, поради твърде голямата отдалеченост от сегашния момент, беше поставяна от България нееднократно. Еднозначният отговор на Европейската комисия е, че не могат да бъдат допускани изключения, тъй като правилата са такива за всички държави членки.
Преходната национална помощ е възможна опция за държавите, включително и за нас, предвидена в регламента, но не е задължителна. Прилагането на преходната национална помощ ни предоставя възможност за последователност в политиката и подпомагане с максимална продължителност на животновъдния сектор.
Основният приоритет на Министерството на земеделието и храните в хода на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) за завишаването на процента за обвързаната подкрепа беше постигнат. Както знаете, считано от 1 януари 2015 г. България ще се възползва от възможността да предостави 13% от тавана за директни плащания за страната за обвързана подкрепа и допълнителни 2% за протеинови култури. По-голямата част от тези средства са насочени към сектор „Животновъдство” като са нотифицирани 6 от общо 10 схеми за директно обвързано производство по подпомагане на животни; за млечни крави; за месодайни крави или юници; за млечни крави и месодайни крави; биволици под селекционен контрол; за овце-майки и кози-майки; овце-майки и кози-майки под селекционен контрол; за биволи; за протеинови култури с косвен положителен ефект върху животновъдството.
Нотифицираните схеми са с редица предимства в сравнение с прилаганите схеми до момента. Схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, както и за овце и кози, са с обхват територията на цялата страна. По този начин няма да бъдат изключени фермери на база местоположението на техните стопанства. Благодарение на завишения бюджет за обвързана подкрепа още през 2014 г. схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета беше трансформирана в схема за обвързана подкрепа. Това позволява драстично увеличение в ставката на Глава „Животно”.
Предвидена е и специална схема за подпомагане на биволи. Във фокуса на подпомагането подпомагат животните, които принадлежат към определена порода и са под селекционен контрол. Така схемата за преходна национална помощ за говеда се явява една допълнителна опция, тоест, това е помощта, за която проблемът е тази референтна 2009 г. – знаете, 28 февруари 2009 г. по регламент е референтната дата, която не можем да сменим. Но с това на практика след прилагането на новата ОСП от догодина остава само един от инструментите, както знаете, до 2020 г. с намаляващ таван на общия бюджет.
Другото, което допълнително искам да Ви уведомя, тъй като, както разбрахте, тази дата съгласно регламента не може да бъде променена за нито една от държавите членки, които искат да прилагат тази помощ, България счита, че животновъдството има необходимост от такава подкрепа и за да не губим това право като един от допълнителните инструменти за подкрепа на животновъдството, считаме от националния бюджет, включително и този за 2015 г., който е предложен и мина вчера в комисия на първо четене, отново да приложим този инструмент. При условие че не можем да сменим референтната дата, за да избегнем проблема с това по този инструмент да получават плащания бенефициенти, които нямат животни, ще предложим в Националната нормативна уредба допълнително условие като допустимост по мярката, така че тези, които нямат същия обем земеделска дейност, вече да не могат да получават подкрепа. Но, пак казвам, тази преходна национална помощ вече ще стане само един от общо близо десет инструмента за подкрепа на различните видове животни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Министър.
Професор Станков, заповядайте за реплика.
ИВАН СТАНКОВ (АБВ): Благодаря, господин Председател.
Благодаря, министър Танева. Аз съм удовлетворен от отговора. Знам, че Вие още от самото начало започнахте с голямо желание и амбиция. Смятам, че това, което казвате, ще стане при всички случаи. Но не пречи все пак на Съвета на министрите този въпрос за референтната година отново да се постави. А също така и Европейската комисия да се произнесе.
Имам чувството, а то не е само мое мнение, че Европа не ни помага достатъчно и не ни разбира. Имам достатъчно впечатления за това. Когато сме поставяли въпроси и когато сме говорили, че България е в процес на преход и има нужда от по-голямо внимание, че трябва да изравним субсидиите с европейските фермери, просто не могат да ни разберат, като искат да се изравним с тези, които стотици години са създали потомствени фермери. Така че нещата в нашето българско животновъдство наистина са много тежки, изключително тежки.
Има и друг проблем, много е голям – с пасищата. Този проблем се опитахме още по време на предния служебен кабинет да го решим. След това не знам защо нещата се спряха при следващото правителство, но смятам, че отново трябва да се вземат мерки, защото следващата реакция, освен за референтната дата, е за ползването на пасищата от хора, които не отглеждат животни. Така че това е един сериозен въпрос и наистина субсидиите трябва да отидат при хората, които реално произвеждат. А относно обвързаното производство, смятам, че това до голяма степен ще реши проблемите както на българските животновъди, така и на производителите на плодове, на зеленчуци, на биоземеделието, на младите фермери и така нататък. Така че Ви уверявам, че ще направим максималното, за да Ви подкрепим, но наистина трябва да направим така, че да спасим българското животновъдство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, проф. Станков.
Заповядайте за дуплика, министър Танева.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми проф. Станков! Разбира се, ще се вслушам във Вашия съвет. Благодаря Ви за подкрепата. Разбира се, бихме поставили отново въпроса. Съмнявам се, че ще бъде решен така както искаме, но смятам, че с решението в национален план като промяна в наредбата това би решило този въпрос.
По отношение на обвързаната подкрепа считам, че наистина в края на следващата година животновъдите ще получат малко по-различна и чувствително по-добра подкрепа благодарение на процента обвързана подкрепа, който ще се разпредели за животновъдството.
Искам да кажа, че вчера преведохме националните доплащания на глава животно, като успяхме с актуализацията на бюджета, която беше гласувана, на практика вчера да се преведат на глава животно реално 70 процента от националното доплащане, а останалите ще ги доплатим в следващата година.
Също така да допълня и че по решение на Управителния съвет на фонд „Земеделие” взехме решение за предоставяне на държавна помощ „Де Минимис” за производителите на плодове, зеленчуци и картофи в рамките общо на пет милиона – толкова, колкото, разбира се, ни позволи актуализацията на бюджета.
Взех думата за дуплика основно по отношение на пасищата. Вие сте абсолютно прав – в Министерството на земеделието и храните имахме и Консултативен съвет по животновъдство. Създали сме и група, която да предложи – смятам, че в края на годината ще можем на браншовите организации и на Комисията по земеделие и храни да го предложим за обществено обсъждане – ред, по който пасищата се разпределят за ползване само между животновъди, като първият етап, говорим за разпределение, като всеки публичен собственик – и община, и държава, трябва да го върши всяка със собствените си компетенции.
Вторият етап ще предложим от тази процедура да бъде само между животновъди при процедура между тях – състезание и трети етап, ако има останал фонд. Освен това още от следващата година смятаме в кандидатстването за субсидии по отношение на пасищата пак с изменение в наредбите, които... то не е изменение, а направо наредбите предвид новата ОСП, да включим условията за притежаването на определена норма животни за пасище.
Надявам се, тъй като въпросът е сложен, Вие знаете много добре, че в момента текстът не работи, надявам се наистина за подкрепа, така че да решим окончателно този проблем за българските животновъди – и общинският фонд, и държавният фонд, който е много по-малък, да бъде само за животновъдите, като първата процедура по определена норма брой животни за хектар пасище да бъде на практика по разпределение между животновъдите, които са в съответната община и област. Надявам се на подкрепа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Преминаваме към следващия въпрос, зададен към Вас. Той е от народния представител Георги Андонов относно избор на сертифициращ орган по програма за развитие на селските райони.
Заповядайте, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви много, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Въпросът ми е наистина от изключително голямо значение и от гледна точка на националния интерес, и от гледна точка на интереса на Министерството на земеделието, в частност Разплащателна агенция.
За колегите искам да напомня, че Разплащателна агенция от повече от година и няколко месеца няма законно избран сертифициращ орган, който да одитира всички плащания от страна на агенцията по отношение на взаимоотношенията и ангажиментите към българските фермери. Интересен е фактът, че през тази година и няколко месеца Разплащателната агенция е направила близо 2 милиарда плащания на българските фермери. Фактът, че през този период от време няма сертифициращ орган, който да гарантира законосъобразността и целесъобразността на тези пари, подлага под голям риск държавата да загуби близо два милиарда лева европейски пари. По-интересното е, че по времето на правителството на Пламен Орешарски, в частност по времето на ръководството на министър Греков, Министерството на земеделието извършва три процедури по Закона за обществените поръчки за избор на сертифициращ орган. И трите процедури, уважаема госпожо Министър, са спрени с решение на Комисията за конфликт на интереси, като причините са: нарушение на селекционните изисквания към кандидатите; задания - погрешни европейски регламенти, неточни формуляри и незаконосъобразност.
Във връзка с изложеното, госпожо Министър, моите въпроси към Вас са: считате ли, че провалът на три обявени обществени поръчки се дължи на липсата на административен капацитет, или залагане на изисквания в полза на определени фирми?
Има ли извършени проверки относно компетентността на служителите, изготвили документацията за възлагане на обществените поръчки?
Какъв е резултатът и има ли дисциплинарно наказани служители?
Каква е точната сума, която е под риск да бъде загубена от България, заради невъзможността за избор на одитиращ орган? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Андонов.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Андонов, малко хронология, за да стигнем до сумата под риск.
Министерството на земеделието и храните по силата на сключен договор от 4 август 2011 г. е получавало услугата: Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България. Срокът на действие на този договор изтича с одитирането на периода 16 октомври 2012 г. до 15 октомври 2013 г. и предаването на резултатите от одита в края на месец февруари 2014 г. От началото на 2013 г. до настоящия момент Министерството на земеделието и храните е направило три опита за възлагане на обществена поръчка за извършване на сертификационен одит.
През месец април 2013 г. е открита обществена поръчка, като възложителят – в случая Министерството, е поставило изискване за наличие на три години опит, което изцяло е съобразено с разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Решението за откриване на процедурата е обжалвано с мотив, че това изискване не е съобразено с разпоредбата на чл. 28б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и след това Министерството прекратява тази процедура.
През месец октомври 2013 г. отново е открита обществена поръчка, като решението за откриване на процедурата отново е обжалвана с мотив – незаконосъобразно заложено от възложителя условие за допустимост, а именно наличие на пет подобни договора, изпълнени през последните пет години назад от крайната дата за подаване на оферти.
С решение от 11 декември 2013 г. на Комисията за защита на конкуренцията, потвърдено с решение от 20 март 2014 г. на Върховния административен съд, процедурата е отменена.
През месец юни 2014 г. за пореден път е открита обществена поръчка с период на одитиране, обхващащ пет финансови години, като и това решение за откриване на поръчката е обжалвано.
С решение от 3 септември 2014 г. Комисията за защита на конкуренцията отменя решението за откриване и на тази процедура, а Министерството на земеделието и храните, от своя страна, със заповед от 9 септември 2014 г., прекратява процедурата.
Следва да се отбележи, че Министерството на земеделието и храните макар да е положило дължимата грижа, като е предвидило необходимите действия за възлагане на цитираната поръчка преди година и половина, не е налице финализиране на тези действия чрез сключване на договор, с оглед на предвидената в чл. 120 от Закона за обществените поръчки процедура за обжалване решенията на възложителите.
Във връзка с гореизложеното смятам, че не може да се обоснове изводът, че провалът на обявените три обществени поръчки се дължи на липса на административен капацитет. Вероятно има други причини.
Няма наказани служители, предвид на това че няма примерно възложена специална проверка на служителите, които са изготвили условията на тези обществени поръчки.
Предвид посочените по-горе причини за провалените три опита за възлагане на обществената поръчка за извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България не са извършени проверки относно компетентността на служителите, изготвили документацията за възлагане на посочените по-горе обществени поръчки, както и няма дисциплинарно наказани служители. Смятам, че политическото ръководство на едно министерство е отговорно за задълженията, които има държавата.
За финансовата 2014 г. пред Европейската комисия са декларирани разходи в размер на 995 млн. евро, които включват разходи по Програма за развитие на селските райони в размер на 395 млн. евро и разходи, извършени по Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер на 600 милиона.
Това са сумите преди изготвяне на годишния отчет за финансовата 2014 г., който подлежи на сертифициране, и следователно сумата, която Република България евентуално би загубила, е приблизително 995 млн. евро или 1 млрд. 945 млн. лв. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Времето ми изтече и затова само бих казала за успокоение, за да не извадим думите от контекста, че по решение още в мандата на служебното правителство има възложена нова процедура, на която сме пред финализиране и считам, че имаме достатъчно време да изпълним това задължение и България да не загуби по тази причина средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Министър.
След това имате време и за дуплика.
Господин Андонов, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Министър, тук е моментът да Ви поздравя Вас и служебния министър за усилията, които положихте за разрешаването на този проблем. Надявам се в най-скоро време този сериозен за държавата проблем да намери решение.
Не искам да пропусна факта, госпожо Министър, да Ви призова: Вие от гледна точка на етика, култура и от гледна точка на това да съхраните до някаква степен уважението на цялата институция Министерство на земеделието – не бяхте по-остра и по-крайна, и се спряхте само на политическата отговорност. Аз не мисля, че трябва да се спре – Министерството, и Вие в частност като ръководител на това Министерство, само до политическата отговорност на управлението по времето на правителството на Орешарски – в лицето на господин Греков, за проблемите, които направиха по отношение на трите обществени поръчки.
В един доклад, който е изготвен до Вас от експерти, госпожо Министър, се говори за голям риск от гледна точка на национална сигурност по проблема с въпросните три поръчки, проведени по времето на правителството на Орешарски.
Искам да Ви призова от тук, госпожо Министър, с една сериозна комплексна проверка от страна на контролните органи и Вашето Министерство, с отговора на този въпрос, който отправих към Вас, и цялата документация по отношение на трите поръчки – цялата тази документация да бъде отправена и до българската прокуратура, за да може тя да се сезира по въпросните три поръчки, защото не може по този начин да се допуска България да загуби една огромна сума от европейска солидарност. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Андонов.
Министър Танева, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбира се, господин Андонов, Вие като народен представител сте наш работодател – понеже сте ни избрали, и следва да изпълня Вашия съвет.
Искам да използвам дупликата и да кажа няколко неща за обществената поръчка, която е пред финализиране.
С Решение № 687 от 2 октомври 2014 г. на Министерския съвет е дадено съгласие на министъра на земеделието и храните да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на сертифициращ орган, включващ периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г. и препотвърждаване на проверки на място, извършвани от Разплащателна агенция във връзка с финансовата 2015 г., които се извършват през финансова 2014 г., съгласно изискванията, свързани със законосъобразността и редовността на трансакции на ниво бенефициент.
Съгласно Регламент № 966 от 2012 г. на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент № 1605 от 2002 г. на Съвета при условията на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.
Каква е процедурата към момента, след като тя бе обжалвана и от КЗК, който орган потвърди становището на Министерството на земеделието и храните, след това и Върховният административен съд излезе с решение, в което потвърди това становище.
Продължихме процедурата и в четвъртък бяха отворени офертите като от четирима кандидати, подали документи – трима присъстваха и ги потвърдиха, като на двама участника ценовите оферти са с повече от 20% разлика и има тридневен срок, в който трябва да дадат съответната обосновка за това. Той изтича и в понеделник в 9,30 ч. е заседанието на Комисията по избор на сертифициращ орган, с което се надявам, че ще приключим тази наистина драма за българското земеделие, или по-скоро за администрацията, ще имаме избран сертифициращ орган и България по никакъв начин, поради бездействието си или грешното действие на администрацията, няма да понесе загуба от националния бюджет или от средства на всички данъкоплатци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаемо госпожо Министър, за участието в днешния парламентарен контрол.
Уважаеми колеги народни представители, поради изчерпване на времето за парламентарен контрол закривам днешното заседание.
Следващото редовно заседание е на 10 декември, сряда, от 9,00 ч.
Използвам случая да Ви припомня, че в понеделник – 8 декември, от 11,00 ч. имаме извънредно заседание, във вторник – 9 декември, от 10,00 ч. също.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,10 ч.)
Председател:

Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:
Димитър Главчев

Явор Хайтов


Секретари:

Александър Ненков


Иван Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания