Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 7 декември 2017 г.
Открито в 9,02 ч.
07/12/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Валери Жаблянов

Секретари: Филип Попов и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добро утро, колеги!
Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
Продължаваме с Програмата за днес – четвърта точка, в случая първа:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Вносител е Министерският съвет на 10 ноември 2017 г.
Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Заповядайте, господин Нунев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за така направената процедура.
Гласували 149 народни представители: за 144, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, поканете господин Ципов в залата.
Заповядайте, господин Нунев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 702-01-46, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), № 702-01-46, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г.
На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: заместник-министър Красимир Ципов, Ирена Дамянова – началник отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в Дирекция „Правно нормативна дейност“, и Иван Джерахов – инспектор в сектор КОС в Главна дирекция „Национална полиция“.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Ципов.
В изложението си отбеляза, че предложените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона са във връзка с изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338/2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискванията за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител. Предложенията в Законопроекта са инициирани с оглед възможността от сигурен достъп до актуална информация за всички издадени разрешения по Закона – от всяка точка за контакт с Единен автоматизиран регистър „Контрол на общоопасните средства“, както и изградената към него връзка с Автоматизираната информационна система „Български документи за самоличност“ (АИС БДС).
Очаква се с приемането на Законопроекта да се намали административната тежест върху гражданите и бизнеса, както и отпадане на изискването за получаване на разрешение за извършване на дейности по ЗОБВВПИ физическите и юридически лица да предоставят документи, които могат да се набавят по служебен път.
Със Законопроекта отпада изискването за представяне на следните документи:
1. единен идентификационен код, когато лицата са регистрирани по Търговския закон, или копие за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език;
2. диплома за завършено висше образование на ръководителите на производство и документ за придобита специалност за персонала по чл. 14, ал.1, т. 4 – 7, свидетелство за съдимост и копие от трудовите договори на персонала;
3. документи, свързани с промяна в търговската регистрация;
4. копия от издадени разрешения;
5. удостоверение за вписване в съответния регистър по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответно копие от акта за създаването.
Приемането на Законопроекта не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
Със Законопроекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство и не се регулират правоотношения, свързани с прилагане правото на Европейския съюз, поради което не се налага и изготвянето на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие с гласа 16 „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 702-01-46, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Нунев.
Откривам разискванията.
Изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията и подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 702-01-46, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г.
Гласували 143 народни представители: за 142, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Преминаваме към следваща точка от нашия дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА.
Вносител е Министерският съвет на 23 октомври 2017 г.
Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение на Закона за измерванията.
Законопроектът, представен от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, е част от пакета законопроекти за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.
С него се предвижда частична отмяна на режима за одобряване на идентификационни знаци на лицата, които произвеждат или внасят бутилки. Този режим не е приложим за вносителите на бутилки и е в противоречие с хармонизираното европейско законодателство в областта. Това поражда необходимостта режимът да отпадне по отношение на вносителите.
Освен това се предлага и отмяна на уведомителния режим за дейността на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 18 народни представители, без „против“ и „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кънев.
Откривам разискванията.
Процедура – господин Нунев, заповядайте.
ПЛАМЕН НУНЕВ (ГЕРБ) : Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение срокът между първо и второ четене относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия да бъде пет дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Нунев.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 132 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Продължаваме с разискванията по Законопроекта за изменение на Закона за измерванията.
Имате ли изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване на Законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г.
Гласували 139 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 2.
С това на първо четене е приет Законопроектът за изменение на Закона за измерванията, внесен от Министерския съвет.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ.
Вносител е Министерският съвет на 23 октомври 2017 г.
Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.
Законопроектът, представен от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, е част от пакета законопроекти за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.
С него се дава възможност на икономическите оператори, при заявяване на административна услуга, да не предоставят съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, тъй като информацията е публично достъпна.
Предвижда се и отпадане на изискването за предоставяне на трудови договори на персонала, тъй като те подлежат на задължителна регистрация по Кодекса на труда и могат да бъдат получени от административните органи по служебен път.
Освен това се предлага да бъде уреден редът и начинът за предоставяне на административни услуги по електронен път.
Писмено становище по Законопроекта с предложения за „намаляване на сложността на нормативните разпоредби и премахване на част от съществуващите задължения“ с цел облекчаване на административната тежест е постъпило от Национален браншови съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори“.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 18, без „против“ и „въздържал се“ – 1.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кънев.
Откривам разискванията.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, внесен от Министерския съвет.
Гласували 148 народни представители: за 148, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ № 1236/2005 ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОКО, НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНАСЯНЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ.
Вносител ¬– Министерският съвет на 18 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 18 октомври 2017 г.
Заповядайте, господин Кънев.
Много работи тази Икономическа комисия. (Оживление.)
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Да се види кой работи най-много. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВ: Точно така.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Да се отбележи коя Комисия работи най-много.
Доклад относно Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, № 702-01-17, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 19 октомври 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията наименование на Закона.
Гласували 145 народни представители: за 145, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Предложение от народния представител Петър Кънев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов § 1:
„§ 1. В чл. 1 след думите „Регламент 1236/2005“ се добавя „и на Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ, L338/1 от 13 декември 2016 г.)“.“
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 1, който Комисията подкрепя.
Гласували 145 народни представители: за 145, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 1, който става § 2, § 2, който става § 3, и § 3, който става § 4.
Гласували 144 народни представители: за 144, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 4, който става § 5.
Гласували 145 народни представители: за 145, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6, и предлага следната редакция:
„§ 6. В чл. 4 ал. 1 думите „Разрешението за износ или внос се издава“ се заменят с „Разрешението съответно по чл. 3а, ал. 1, чл. 3б, чл. 3в, чл. 3г, ал. 1 или чл. 3д се издава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на вносителя за § 5, който става § 6, която е подкрепена от Комисията.
Гласуваме целия текст на § 6 плюс редакцията.
Гласували 143 народни представители: за 140, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 6, който става § 7, който Комисията подкрепя.
Гласували 146 народни представители: за 145, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 8, и предлага следната редакция:
„§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „оригинала на разрешението” се добавя „за износ, внос, транзит, предоставяне на брокерски услуги и за оказване на техническа помощ”.
2. В т. 2 след думата „изделията“ се добавя „или оказаната техническа помощ“.
3. В т. 3 думите „придружена с легализиран превод на български език“ се заменят с „в потвърждение на това обстоятелство“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който става § 8, и направената редакция, която Комисията подкрепя.
Гласували 148 народни представители: за 148, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за § 8, който става § 9.
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „Заключителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията наименованието на подразделението и § 9, който става § 10.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, благодаря от името на ръководството на Комисията за изключително активното участие в дебатите. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря и аз, господин Кънев.
Моля, обявете резултата от гласуването.
Гласували 143 народни представители: за 143, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Внесен е от Министерския съвет на 1 август 2017 г. Приет е на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10, внесен от Министерския съвет на 1 август 2017 г., приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията наименование на Закона.
Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Госпожо Председател, преди да продължа, моля за процедура за допуск на заместник-министъра на правосъдието господин Евгени Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по направената процедура.
Гласували 133 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министъра в залата.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 1 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 21 думата „Компютърна“ се заменя с „Информационна“, накрая се поставя запетая и се добавя „както и компютърните данни, съхранявани, обработвани, извличани или предавани от такова устройство или група от устройства с цел оперирането с тези данни и използването, защитата и поддръжката им“.
2. Точка 22 се изменя така:
„22. „Компютърни данни“ е всяко представяне на факти, информация или понятия във форма, поддаваща се на обработка в информационни системи, включително програма, която е в състояние да направи така, че дадена информационна система да изпълни определена функция;“.
3. В т. 23 думите „компютърна система“ се заменят с „информационна система“.
4. В т. 25 думите „компютърни системи“ се заменят с „информационни системи“.
5. В т. 26 думите „компютърна система“ се заменят с „информационна система“.
6. В т. 27 думите „компютърните системи“ и „компютърни системи“ се заменят съответно с „информационните системи“ и „информационни системи“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя и редакцията на § 1, които са подкрепени от Комисията.
Гласували 139 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 2 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 108а, ал. 1 думите „чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 143, чл. 143а, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 319б – 319г, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а, чл. 341б, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з“ се заменят с „чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 142а, ал. 3, т. 2, чл. 143, чл. 143а, чл. 144, ал. 2, чл. 170, ал. 3, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 319б-319г, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 336а, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а, чл. 341б, чл. 341в, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з, чл. 356к, чл. 356л и чл. 356м“.“
ПРЕДСЕДАЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов, за изказване.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, по § 2 имахме много тежки спорове. Това е във връзка с предложението за изменение в чл. 208а. В този дебат ние отхвърлихме текста на вносител, който урежда специфичен състав на тероризъм. Съставът е следният: „Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо, извърши престъпление по (всъщност Вие чухте препратките като становище на Комисия) се наказва за тероризъм с лишаване от свобода…“ и така нататък.
Ние приехме в този дебат, в крайна сметка, че в Наказателния кодекс имаме текстове, които уреждат тези престъпления, и че не е необходим, че е излишно да се създава нова такава норма за тероризъм.
По тази причина единствено коригирахме препратките с оглед вида на престъпленията. Въпреки това вносителят продължава да настоява, че с оглед поетите от България ангажименти и изпълнение на предписанията на нашите международни партньори е желателно и уместно да приемем текста на вносителя така, както е предложен.
При това положение, уважаеми колеги, аз Ви предлагам различно гласуване от това, което прочетох като предложение на Комисията, а именно: да приемем текста на вносителя, който Комисията предлага да бъде отхвърлен, и респективно да отхвърлим предложението на Комисията за създаване на нов § 2.
По тази причина Ви моля още веднъж да подкрепим текста на вносителя. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Реплики?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, аз няма да се съглася със становището, което беше изразено от вносителя и представено от уважаемия председател на Правната комисия – колегата Кирилов.
В Комисията стигнахме до редакцията, която беше представена в резултат на становището на Върховния касационен съд, който смята за изцяло неудачно отпадането на обективния признак в кръга на функциите му. Текстът на чл. 108, ал. 1 гласи: „Да заплаши или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на функциите му.“ Мотивите на магистратите от Върховния касационен съд са следните: „Когато горепосочените субекти извършват действия извън кръга на функциите си, или пропускат да извършат нещо, което не е в кръга на техните функции, в тези случаи те не действат в качеството на орган на власт, представител на обществеността…“ и прочие, тоест ако едно лице е заплашено или принудено да извърши нещо извън функциите му на орган на власт, представител на обществеността и така нататък, в тази хипотеза то ще действа като обикновено физическо лице. Очевидно е, че неговите действия или бездействия в качеството му на физическо лице, а не в специалното му качество, не биха постигнали целения ефект.
Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма, на която се позовават вносителите на Законопроекта, обосновавайки нуждата от отпадане на израза „в кръга на функциите му“, в своя чл. 2, буква „б“ говори за всяко действие, извършено не само по отношение на орган на власт, представител на обществеността, а и по отношение на всяко лице.
Това бяха и мотивите, с които беше приета тази редакция на Комисията. Тук отбелязвам, че става въпрос не точно за международни ангажименти, а става въпрос за препоръка на Комитета Монивал, което е доста по-различно от изпълнение на директива на ЕС или на регламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Други реплики? Не виждам.
За дуплика – господин Кирилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Митев, Вие правилно посочихте източника на проблема и съответно хармонизацията, която дирим. В затруднение съм как да прочета пет страници аргументация в тази връзка, но ще опитам да бъда максимално кратък и точен.
Предложеното изменение в чл. 108 от НК в частта относно премахване на действащата редакция на разпоредбата на думите „в кръга на неговите функции“ се налага, за да бъде въведена точно и правилно в българското законодателство разпоредбата на чл. 2, § 1, буква „б“ от Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма. Тя е ратифицирана от България през 2002 г., влязла е в сила на 15 март 2002 г. и е задължителна за страната ни.
Комитетът, който наблюдава и оценява прилагането на цитираната Международна конвенция от държавите – членки на Съвета на Европа, а именно Експертният комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа – Монивал, е констатирал многократно това несъответствие в българското законодателство и е отправил препоръки към страната ни за изменение на чл. 108а, ал. 1 с оглед заличаване на думите „в кръга на неговите функции“. Тъй като неправилното въвеждане в ал. 1 на Международната разпоредба, тоест чл. 2, § 1, буква „b“ от Международната конвенция от своя страна води до погрешно криминализиране на престъплението „финансиране на тероризъм“.
При това положение предложената в този ЗИД от вносителя редакция на чл. 108а, ал. 1 при която са заличени думите „в кръга на неговите функции“ е в съответствие с международния стандарт, като не стеснява приложеното поле единствено до хипотезата на принуждаване на орган на власт, представител на обществеността или представител на чужда държава, или на международна организация, да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции.
Обръщаме внимание, че, ако предложеното с внесения от Министерския съвет Законопроект изменение не бъде прието, ще е налице несъответствие на законодателството ни с ратифициран от България международен акт и няма да бъде наказуемо като „тероризъм“ деянието, при което орган на власт бъде принуден да извърши или да не извърши нещо извън кръга на функциите си и от това последва възможност за извършване на действие, целящо да причини смъртта или да нанесе тежки телесни повреди, на което и да е лице.
Обръщаме отново специално внимание, че неправилната формулировка на престъплението „тероризъм“ (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), поради ненужното стесняване на обхвата на разпоредбата, води до неправилно дефиниране на престъплението „финансиране на тероризма“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 2 да бъде отхвърлен.
Гласували 122 народни представители: за 41, против 55, въздържали се 26.
Предложението не е прието. (Народният представител Данаил Кирилов подава на председателя лист с нов текст.)
„На основание чл. 84, ал. 2 изречение второ от Правилника, правя следната редакция.“ Господин Кирилов, това е…
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, това е редакционно предложение, госпожо Председател.
„На основание чл. 84, ал. 2, изречение 2 от Правилника правя предложение за редакционна поправка в § 2 думите „член 336б“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване направената редакционна поправка.
Гласували 113 народни представители: за 97, против 2, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Сега гласуваме в цялост текста на вносителя, с така направената редакционна поправка.
Гласували 116 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Госпожо Председател, с оглед яснота и безпротиворечивост ще Ви помоля да подложите на гласуване и предложението на Комисията, което да отхвърлим. Ние на практика го отхвърлихме след като приехме текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на Комисията за § 2.
Гласували 113 народни представители: за 30, против 58, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 3.
Гласували 119 народни представители: за 98, против 2, въздържали се 19.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 4, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 5, който Комисията подкрепя.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Гласували 112 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, продължете, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания по § 8?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Дълги години всички ние бяхме свидетели на огромния проблем в някои региони на България за незаконния добив на различни подземни богатства. Всички ние виждахме репортажите на хората-къртици, които дълги години подкопаваха жилищата и създаваха огромни проблеми – казах Ви – за някои региони. Дълги години институциите бяха безсилни, защото нямаше подходящо законодателство, с което да бъдат инкриминирани тези действия. Създаде се една огромна мрежа от незаконен ресурс, който със сигурност подкопава нашите демократични устои. Така че Парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи създаването на новия чл. 240. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Владимиров.
Реплики на изказването на господин Владимиров има ли?
Имате реплика? Заповядайте.
ЕЛХАН КЪЛКОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам да Ви обърна внимание на чл. 240а и по никакъв начин не мога да се съглася с преждеговорившия.
Само преди две седмици беше разгледан и приет Законът за концесиите, където управляващото мнозинство отхвърли предложението на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ за облекчаване на режима за добив на скално-облицовъчни материали, при което Вие лишихте над 4500 български граждани от правото на труд и поминък на тях и на техните семейства. Това че държавата в лицето на нейния законодателен орган не иска да намери механизъм за определяне на правила за заплащане на такси и регламентиране на тази дейност, е много жалко. Нещо повече – с настоящите промени в Наказателния кодекс Вие от управляващото мнозинство искате да инкриминирате тази дейност и да накажете всички тези български граждани, и да ги направите бъдещи затворници.
Отново Ви припомням, че преди десетилетия този труд се извършваше от лишените от свобода граждани, а днес ще лишите от свобода над 4500 миролюбиви български граждани, за да им отнемете правото на труд в европейска България. Не знам дали ще осигурите толкова места в затворите, но едно е сигурно, ще осигурите няколко десетки полета на авиокомпаниите от Терминал 1 и 2 в посока Западна Европа. По този начин ще изпълните единия от приоритетите Ви за справяне с демографската криза на страната, а оттам ще изпълните и друг приоритет в образованието като закриете най-малко десетина детски градини и училища и ще сбъднете мечтата на един Ваш министър – децата им да пускат по 500 евро на родителите си, за да могат останалите български пенсионери да достигнат на обещаните от Вас партньори 300 лв. минимална пенсия. (Реплики от ГЕРБ: „Това декларация ли е?!“.) Тъжно, но факт и целенасочено с Вашата политика ще го постигнете. И това го знае целият български народ. Ние сме против този текст на Закона. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кълков.
Реплики на изказването на господин Кълков? Няма реплики.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Подлагам на гласуване текста на § 8, който Комисията подкрепя.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 108 народни представители: за 98, против 9, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания по § 9? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 105 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания по § 10? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 107 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Преминаване към гласуване.
Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 12 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания по § 12? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 12.
Гласували 101 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 13 има предложение на народния представител Крум Зарков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. В чл. 251, ал. 1 думата „шест“ се заменя с „пет“, а думите „двойната сума на“ се заменят с „една пета от стойността на“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на § 13, представен като предложение на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 14 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. Създават се чл. 260а до 260в:
„Чл. 260а. (1) Който придобие или се разпореди за собствена сметка или за сметка на трето лице, пряко или косвено, с финансови инструменти, като противозаконно използва вътрешна информация, отнасяща се до тях, и от това са настъпили значителни вредни последици, когато е извършено от лице, което разполага с вътрешна информация, поради това че:
1. e член на административния, управителния или надзорния орган на емитента или участник на пазара на квоти за емисии, или
2. има дялово участие в капитала на емитент или участник на пазара на квоти за емисии, или
3. има достъп до информацията чрез изпълнението на дейност, професия или служебни задължения, се наказва за злоупотреба с вътрешна информация с лишаване от свобода до четири години и с глоба от хиляда до три хиляди лева, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който придобие или се разпореди за собствена сметка или за сметка на трето лице, пряко или косвено, с финансови инструменти, като противозаконно използва вътрешна информация, отнасяща се до тях, придобита извън случаите по ал. 1, за която знае, че е вътрешна, и от това деяние са настъпили значителни вредни последици.
(3) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който след като е подал нареждане за финансов инструмент, получи вътрешна информация, отнасяща се за финансовия инструмент, и въз основа на нея го отмени или измени и от това са настъпили значителни вредни последици.
(4) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който, след като е подал нареждане или оферта за собствена сметка или за сметка на трета страна, при продажби на търг на квоти за емисии или на други основани на тях тръжни продукти, които се провеждат съгласно Регламент (ЕС) 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L 302/1 от 18 ноември 2010 г.), получи вътрешна информация, отнасяща се за тях, и въз основа на нея измени или отмени нареждане, или измени, или отмени оферта и от това са настъпили значителни вредни последици.
(5) Който въз основа на вътрешна информация подбужда друго лице да придобие или да се разпореди с финансови инструменти, да измени или да отмени нареждане за финансов инструмент, за който се отнася вътрешната информация, се наказва с лишаване от свобода до четири години.
(6) Наказанието по ал. 5 се налага и на онзи, който знае, че е бил склонен въз основа на вътрешна информация и подаде, измени или отмени нареждане за финансов инструмент, за който се отнася информацията, и от това са настъпили значителни вредни последици.
(7) Ако деянието по ал. 1 – 6 е извършено:
1. от две или повече лица, сговорили се предварително;
2. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
3. повторно,
наказанието е лишаване от свобода от две до пет години и глоба от хиляда до три хиляди лева.
(8) В случаите по ал. 1 – 7 предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а когато липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.
Чл. 260б. (1) Който противозаконно разкрие на друго лице вътрешна информация, с която разполага относно финансов инструмент, освен когато разкриването се извършва при обичайното изпълнение на дейността, професията или служебните задължения, или представлява пазарно проучване, и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва за незаконно разкриване на вътрешна информация с лишаване от свобода до две години.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който разгласи склоняване, когато знае, че склоняването се основава на вътрешна информация, и от това разгласяване са настъпили значителни вредни последици.
Чл. 260в. (1) Който сключва сделки или подава нареждания за търговия, като дава неверни или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент или свързан спот договор за стоки или определя тази цена на необичайно или фиктивно ниво, и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва за манипулиране на пазара с лишаване от свобода до четири години и с глоба от хиляда до три хиляди лева.
(2) Който чрез използване на фиктивно средство или чрез въвеждане в заблуждение сключва сделки или подава нареждания за търговия, или извършва друг вид дейност или действие, което оказва влияние върху цената на един или повече финансови инструменти или свързан спот договор за стоки, и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода от две до четири години.
(3) Който с цел да осигури предимство или да набави облага за себе си или за другиго разпространява информация чрез медия или по друг начин, която дава неверни или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент или на свързан спот договор за стоки, или определя за един или повече финансови инструменти или свързан спот договор за стоки цена на необичайно или фиктивно равнище и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от три до пет хиляди лева.
(4) Който предостави невярна или подвеждаща информация или входни данни или по какъвто и да е друг начин манипулира изчисляването на бенчмарк и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години.
(5) В случаите по ал. 1 – 4 предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а когато липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 14 по текста, който предлага Комисията, току-що представен от госпожа Александрова.
Гласували 107 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Изказвания по § 15? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания по § 16? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Изказвания по § 17? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания по § 18? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания по текста на § 19? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания по текста на § 20? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания по текста на § 21? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 84, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя редакционна поправка:
„В § 23 думите „чл. 336б, ал. 1“ се заличават“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на поправката, която беше направена от госпожа Александрова.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 23 с току-що приетата поправка, предложена от госпожа Александрова.
Гласували 98 народни представители: за 96, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преди да продължите, госпожо Александрова, моля да поздравим нашите гости от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Лесидрен, община Угърчин. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 24. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.
Гласували 106 народни представители: за 100, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 24.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 26, който става § 25.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 27, който става § 26.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 28, който става § 27.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 29, който става § 28.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 30, който става § 29.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 31, който става § 30.
Гласували 96 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 32, който става § 31.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 33, който става § 32.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Колеги, преди да подложа на гласуване текста, на посещение в България е делегация на Китайската народна политическа консултативна конференция, водена от нейния заместник-председател Чен Юан. Да поздравим гостите с „Добре дошли!“ (Ръкопляскания.)
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 34, който става § 33.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Наименование на подразделението „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, което се подкрепя от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста по вносител на § 35, който става § 34.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 36, който става § 35.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ, № 702-01-47, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г.
Доклад за първо гласуване на Комисията по правни въпроси.
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Преди да прочета Доклада бих искала да направя процедура на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за допуск в залата на заместник-министър Евгени Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението за допуск.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министъра да влезе.
Продължете, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване
относно Законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г.
На свое заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерския съвет нa 10 ноември 2017 г.
На заседанието присъства господин Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието.
Законопроектът беше представен от господин Стоянов, който посочи, че с него се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси.
Законопроектът урежда изпълнението на Европейската заповед за разследване между държавите – членки на Европейския съюз, и цели да обезпечи ефективното разследване на престъпления с трансграничен елемент.
Проектът на Закон установява цялостна система за събиране на доказателства чрез въвеждането на единен стандартен формуляр и урежда правила за предаване на събраните доказателства на изискващите компетентни органи на издаващата държава. С него се предвиждат срокове за признаване и изпълнение на заповедта, както и крайни срокове за извършване на следствените действия. Изрично са въведени основанията за отказ от признаване на Европейската заповед за разследване, средствата за защита на заинтересованите лица при извършване на разследването и отговорността за вреди.
Законопроектът съдържа подробни правила за извършване на процесуални действия по разследването като: временно предаване на задържано лице, разпит чрез видеоконференция, събиране на банкова и финансова информация, провеждане на разследване от служители под прикритие и прихващане на електронни съобщения.
С неговото приемане ще се осигурят механизми за предотвратяване унищожаването на доказателства и ще се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства.
Народният представител Крум Зарков посочи, че от „БСП за България“ ще подкрепят Законопроекта и добави, че между първо и второ гласуване следва да се прецизират някои текстове, за да се приведат разпоредбите на Закона в съответствие с българската наказателноправна терминология.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! От „БСП за България“ ще подкрепим направеното предложение, тъй като с настоящия Законопроект за Европейската заповед за разследване се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на съответната директива на Европейския парламент и на Съвета от 3 април за Европейска заповед за разследване по наказателни въпроси.
Причините, които налагат приемането на Законопроекта, са, че сега действащата нормативна уредба не може да покрие всички изисквания на Директивата за осигуряване на взаимопомощ по наказателни дела между държавите членки.
При невъвеждане на изискванията на Директивата от страна на Република България може да се стигне до ситуация, в която изпращаните от нашата страна молби за правна помощ до държави – членки на Европейския съюз, ще бъдат връщани или оставяни без изпълнение, което ще лиши българските съдебни органи от възможността да разследват ефективно престъпления с трансграничен елемент.
И обратното – при липса на въвеждане няма да е налице механизъм на национално ниво, който да позволи постъпващите европейски заповеди за разследване от държавите – членки на Европейския съюз, да бъдат изпълнявани от българските компетентни органи.
Европейската заповед за разследване има следните предимства: тя създава единен, цялостен инструмент с широк обхват и ще замени съществуващата фрагментирана правна рамка за получаване на доказателства. За участващите държави членки заповедта ще обхваща целия процес на събиране на доказателства – от обезпечаването на доказателствата до прехвърлянето на съществуващите такива.
При Европейската заповед за разследване се ограничават основанията за отказ на такива искания. Получаващият орган може да откаже да изпълни заповедта само при определени обстоятелства, например ако искането е в противоречие с основни принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите в областта на националната й сигурност.
Заповедта намалява административните формалности чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, преведен на официалния език на изпълняващата държава, с който органите могат да искат помощ при търсенето на доказателства.
С нея са защитени основните права на защитата. Издаващите органи следва да преценят необходимостта и пропорционалността на исканото процесуално-следствено действие. Европейската заповед за разследване трябва да бъде издадена или потвърдена от съдебен орган, а издаването не може да бъде поискано от заподозряно или обвиняемо лице, или от адвокат. Държавите членки трябва да гарантират, че лицата разполагат с правни средства за защита, равностойни на тези, които са на разположение при сходно национално производство, както и че засегнатите лица са надлежно информирани за тази възможност.
Традиционните средства за разследване невинаги са адаптирани към цифровия свят, в който живеем. Съдебните органи се нуждаят от средства за достъп до доказателства, които се намират в цифровия облак или са разположени някъде другаде по света. Понастоящем се работи върху решенията за снабдяване на органите със съвременни инструменти за разследване, за да се създаде и опрости достъпът им до електронните доказателства.
Настоящата Директива се основава на принципа на взаимното признаване на съдебните решения, когато става дума за получаване на доказателства, които ще бъдат използвани в рамките на наказателното производство. Директивата се прилага от всички държави – членки на Европейския съюз, с изключение на Дания и Ирландия, които не участват в нея. Директивата замества съществуващите схеми на Европейския съюз за правна взаимопомощ при събирането на доказателства.
Отново декларираме подкрепа, като си запазваме правото да направим промени между първо и второ четене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Има ли реплики към изказването на господин Байчев? Няма.
Уважаеми народни представители, днес на гости в Народното събрание са младежи от област Пазарджик – на десния балкон. Моля да ги поздравим. (С ръкопляскания народните представители приветстват гостите на балкона.)
Изказвания по Законопроекта има ли? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2017 г.
Гласували 95 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.

Следващата точка е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, № 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г.
Моля, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Предоставям на Вашето внимание Доклад за второ гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
„Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения“.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, професор Клисарова.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Още веднъж искам да кажа, че всички ние заедно сме убедени във внасянето на тези промени в Закона за лечебните заведения, защото те водят до една справедливост както между отделните лечебни заведения – не бива да бъдат изключвани лечебните заведения, регистрирани по чл. 5, и трябва да бъдат субсидирани от държавата, така и за една справедливост и достъп на всички пациенти до всички болници.
Искам да изразя и нашето становище от групата на „БСП за България“, че е абсолютно съгласна с внесените предложения и уточнения по време между първо и второ четене от д-р Дариткова и ще подкрепим тези предложения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Клисарова.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за наименованието на Закона.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, продължете с представянето, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По параграф единствен има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1:
„§ 1. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 съюзът „и“ след думите „капитала“ се заменя със запетая, а след думите „и 26а“ се добавя „както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
2. в ал. 2 думите „Извън случаите по ал. 1“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 1 по Доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 2:
„§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на § 2. Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми колеги, с това Законопроектът на опозицията беше приет.
Искам да подчертая добрия пример – тогава, когато разумните предложения на опозицията се приемат и прецизират от управляващите, се случват добрите нормативни промени в интерес на българските пациенти. Нека това бъде един позитивен пример, който следва да бъде повторен поне! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря за позитивното изказване, госпожо Дариткова.

Колеги, продължаваме със следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, № 702-01-21, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г.
Заповядайте, господин Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ако ми позволите процедура за допуск в зала.
На основание чл. 49, ал. 2 моля да бъде допуснат господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението за допуск в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете в залата заместник-министър Геновски.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 1 и 2. Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Допълнителна разпоредба.“
Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 3 има предложение от народните представители Халил Летифов, Иван Вълков, Павел Христов, Радостин Танев, Ихсан Хаккъ, Спас Панчев и Александър Паунов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията текстът на вносителя в § 3 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Заключителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за подкрепа на текста на вносителя за наименование на подразделението и подкрепа на текста на вносителя за § 4, който става § 3.
Гласували 120 народни представители: за 119, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Благодаря Ви, господин Летифов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с дванадесета точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Моля, първо за процедура в залата да бъде допусната госпожа Нина Стоянова – подуправител на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля, режим на гласуване за допускане в залата на подуправителя на БНБ – госпожа Нина Стоянова.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Моля, поканете госпожа Нина Стоянова да влезе.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси
относно Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.
На извънредно заседание, проведено на 28 ноември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект.
На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: госпожа Росица Велкова – заместник-министър, и Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и на Българската народна банка: Нина Стоянова – подуправител, ръководещ управление „Банково“, и Михаил Димов – директор на дирекция „Платежен надзор“.
Законопроектът беше представен от госпожа Велкова.
С проекта за нов Закон за платежните услуги и платежните системи в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО, 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО, с която се отговаря на настъпилите след приемането на Директива 2007/64/ЕО промени в пазара на платежните услуги и създалата се необходимост от развитие на правната уредба за регулирането им в рамките на Европейския съюз.
Основните промени в нормативната уредба на платежните услуги са:
- допълване на правната рамка на изключените от обхвата на закона услуги;
- въвеждане на нови два вида платежни услуги – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка;
- въвеждане на допълнителни условия за издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, съответно дружество за електронни пари. Въвеждат се изисквания по отношение на процедурите за наблюдение, обработка и проследяване на свързаните със сигурността инциденти и жалби на клиенти, осигуряващи и механизъм на докладване на инциденти, процедурите за записване, наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа до чувствителни данни за плащанията;
- въвеждане на специфични изисквания спрямо доставчиците на платежни услуги за ограничаване и контрол на операционните рискове, включително на рисковете, свързани със сигурността, във връзка с предоставяните от тях платежни услуги;
- предлага се увеличаване и прецизиране на размера на глобите и имуществените санкции при извършени нарушения на закона и на подзаконовите актове по прилагането му, както и при извършени нарушения на Регламент № 2015/847, на Регламент № 924/2009, на Регламент № 260/2012 и на Регламент 2015/751.
В новия Закон се пренасят разпоредбите от действащия Закон за платежните услуги и платежните системи, с които са въведени в българското законодателство изискванията на редица други директиви в областта на платежните услуги и платежните системи – относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити и други.
По отношение на разпоредбите относно платежните сметки за основни операции със Законопроекта се внасят промени, които целят да направят тези сметки още по-достъпни за потребителите.
По отношение на мерките, които банките следва да предприемат за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за ползване на платежни сметки за основни операции, Законопроектът предвижда банките да разпространяват на хартиен носител в помещенията си и в електронна форма чрез интернет страниците си брошура, съдържаща информация, относно платежната сметка за основни операции и прилаганите такси по нея от съответната банка.
Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, считано от 1 януари 2018 г., Законопроектът предвижда определянето на БНБ като национален компетентен орган по прилагането на Регламента по отношение на бенчмарковете за лихвени проценти и конкретизира предвидените административно-наказателни санкции при нарушения на Регламента.
С преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се предвиждат изменения и допълнения в други закони.
Предложеният Законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.
След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 20 народни представители, без „против“ и „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Следващият доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Моля, заповядайте да го представите, госпожо Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 15 ноември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.
Законопроектът беше представен от госпожа Нина Стоянова, подуправител, ръководител на управление „Банково“ и управление „Фискални услуги“ и член на Управителния съвет на Българската народна банка, господин Михаил Димов, директор на дирекция „Платежен надзор“ към Българската народна банка, госпожа Диана Ганчева, началник на отдел в дирекция „Платежен надзор“ към Българската народна банка, господин Пламен Ранджев, началник на отдел в дирекция „Платежен надзор“ към Българската народна банка, госпожа Цветанка Михайлова, директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите, госпожа Елена Петрова, държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите и госпожа Христина Пендичева, държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите.
Предложеният Проект на нов Закон за платежните услуги и платежните системи има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО.
До момента чрез действащия Закон за платежните услуги и платежните системи са въведени изискванията на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО.
Важно е да се отбележи, че новата Директива (ЕС) 2015/2366 отменя досега действащата Директива 2007/64/ЕО, считано от 13 януари 2018 г. Според мотивите на вносителя Законопроектът предвижда създаването на условия за по-ефективен надзор от Българската народна банка по отношение на платежните картови схеми със седалище в Република България и по отношение на платежните институции и дружества за електронни пари на територията на Република България чрез представител.
След като бяха представени мотивите, господин Кристиан Вигенин, председател на Комисията, заяви, че от предоставената таблица за съответствие се вижда, че изискванията на европейското законодателство са въведени коректно. Той също така отправи препоръка към водещата Комисия по бюджет и финанси внимателно да разгледа промените, въведени чрез Преходните и заключителните разпоредби, тъй като чрез тях се предвиждат промени в 12 закона.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага със 7 гласа „за“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Последният доклад, който е изготвен по Законопроекта, е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заповядайте, господин Кънев, да го представите.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
по Законопроекта за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.
Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 6 декември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за платежните услуги и платежните системи.
На заседанието присъстваха: от Българска народна банка – Нина Стоянова – подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление „Банково“; Михаил Димов – директор на дирекция „Платежен надзор“, Диана Ганчева – началник на отдел в дирекция „Платежен надзор“.
Законопроектът бе представен от госпожа Нина Стоянова.
Отмяната на досега действащата Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар и замяната и с нова Директива (ЕС) 2015/2366 налага приемането на изцяло нов закон, защото въвеждането на новата Директива би довело до значителен обем поправки в действащото законодателство.
Основните промени, които са въведени с Директива (ЕС) 2015/2366, се отнасят до: допълване на правната рамка на изключените от обхвата на закона услуги; въвеждане на два нови вида платежни услуги и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат; въвеждане на допълнителни изисквания при лицензиране на платежните институции; въвеждане на допълнителни изисквания за контрол върху участието в капитала; сътрудничество между надзорните органи.
За Българската народна банка, като компетентен орган по прилагането на Закона за платежните услуги и платежните системи, ще е необходим допълнителен човешки и административен ресурс при упражняване на правомощията, свързани с новите изисквания.
Ползите за ползвателите на платежните услуги са свързани с повишаване сигурността на плащанията и намаляване на отговорността и загубите при неразрешени платежни операции.
В Преходните и заключителните разпоредби са направени съответстващите промени в дванадесет закона.
Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 16 гласа, без гласове „въздържали се” и „против”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за платежните услуги и платежните системи, № 702 01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, Ви господин Кънев. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Предизвикахте оживление в залата и съм сигурен, че това е само в резултат на Вашите качества!
Уважаеми колеги, откривам дискусията по Законопроекта.
Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Законопроектът на първо четене е приет.
С приемането на този Законопроект изчерпахме дневния ред за тази седмица.
Следващото заседание на Народното събрание е утре от 9,00 ч., парламентарен контрол.

Уважаеми колеги, съобщение за парламентарния контрол – 8 декември 2017 г. от 9,00 ч.
На въпроси ще отговорят:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на два въпроса от народните представители Николай Цонков и Антон Кутев, и Жельо Бойчев;
- министърът на финансите Владислав Горанов на един въпрос от народния представител Николай Тишев и на едно питане от народния представител Румен Гечев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на три въпроса от народните представители Веска Ненчева, Донка Симеонова, Таско Ерменков и Кольо Милев, Теодора Халачева и Ирена Анастасова;
- министърът на културата Боил Банов на два въпроса от народните представители Станислав Станилов, Нона Йотова и Крум Зарков.

Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,32 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Валери Жаблянов

Секретари:
Филип Попов
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ