Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 18 октомври, 2018 г.
9,02 ч.
18/10/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Юлиан Ангелов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добро утро, колеги!
Моля да се регистрите.
Отменете регистрацията. (Няма кворум).
Следващата регистрация – след 10 минути.

Открито 9,13 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, на основание чл. 83, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната Програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки:
Проекти на решения за промени в постоянни комисии, с вносител Цветан Цветанов на 18 октомври 2018 г. – да стане точка първа за днешното пленарно заседание на 18 октомври 2018 г. и досегашната точка първа – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с вносител Министерският съвет на 11 октомври 2018 г. – да стане точка втора.
Да бъде включена като точка в Програмата – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, с вносители Йордан Апостолов и група народни представители на 26 септември 2018 г., приет на първо гласуване на 4 юли 2018 г., и да се разгледа след точката: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, с вносител Министерският съвет на 19 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 12 септември 2018 г.
Моля, гласувайте така направените предложения.
Гласували 139 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.

Преминаваме към първа точка:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Калин Димитров Василев за член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата. Вносител е Цветан Цветанов.“
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Запрян Василев Янков като член на Комисията по отбрана.
2. Избира Валентин Иванов Радев за член на Комисията по отбрана.
3. Избира Калин Димитров Василев за член на Комисията по отбрана.“
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Запрян Василев Янков за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“
Моля, гласувайте.
Гласували 141 народни представители: за 133, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Таня Тодорова Петрова за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“
Моля, гласувайте.
Гласували 144 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Станислав Иванов Попов за член на Комисията по енергетика.“
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3, и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Александър Руменов Ненков за заместник председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
2. Избира Станислав Иванов Попов за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.“
Моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3, и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Таня Тодорова Петрова като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Валентин Иванов Радев за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 125, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ивайло Ангелов Московски за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“
Всички предложения бяха направени от председателя на парламентарната група господин Цветанов.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
С Доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля в залата да бъдат допуснати госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ от Министерството на финансите; господин Росен Иванов – директор на дирекция „Методология“ в НАП, и госпожа Светла Генова – директор на дирекция „Акцизни дейности и методология“ в Агенция „Митници“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте по така направената процедура.
Гласували 120 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.
На заседание, проведено на 16 октомври 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – Росица Велкова – заместник-министър, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“; Мина Янкова и Петя Копчева – началници на отдели в същата дирекция; от Агенция „Митници“ – Светла Генова – директор на дирекция „Акцизна дейност и методология”, Светослав Владимиров – началник на отдел „Разузнаване и разследване на акцизните стоки“; от Националната агенция за приходите – Галя Димитрова – изпълнителен директор, Александър Георгиев – заместник изпълнителен директор, и Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Росица Велкова.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане въвежда в националното законодателство разпоредби, в съответствие с тези в Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и прецизира някои разпоредби на действащия закон с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.
Със Законопроекта се предлагат разпоредби, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане, както следва:

Правило за ограничаване на приспадането на лихвите
Предлага се запазване на действащото правило за регулиране признаването на разходите за лихви на данъчно задължените лица съгласно чл. 43 „Регулиране на слабата капитализация“ от действащия Закон за корпоративното подоходно облагане, като са направени и някои предложения за промени в него. Едновременно с това се предлага да бъде въведено и ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, което е в съответствие с чл. 4 на Директива 2016/1164.

Правило за контролираните чуждестранни дружества
В съответствие с разпоредбите на чл. 7 и 8 от Директива 2016/1164 в Законопроекта се въвежда нов режим за облагане на печалба, произтичаща от чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество.

Промени, свързани с прецизиране на разпоредбите на Закона и улесняване на практическото му прилагане
Въвежда се възможност в определени случаи, въпреки че данъчно задълженото лице не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то да може да подаде годишна данъчна декларация.
Дава се възможност на операторите на ваучери за храна да използват получените суми от работодатели по предоставените им ваучери и за заплащане на данък върху добавената стойност, включен в номиналната стойност на ваучерите за храна.
В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени, които са както следва:

Закон за данъците върху доходите на физическите лица
С цел намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания се предлага да отпадне задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма да ползва данъчното облекчение.
По отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се предлага ползване на облекченията и от двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител. Посочените промени се предвижда да се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2018 г.
За самоосигуряващите се лица се предлага подаването на годишната данъчна декларация, както и на всички други справки и декларации да става само по електронен път.
Предлага се справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 да се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи по електронен път, което към момента е регламентирано само за изплатени през данъчната година доходи на повече от 5 физически лица.
От въвеждането на предлаганите изменения и допълнения се очаква намаляване на административната тежест за лицата и на разходите за спазване на законодателството.

Закон за местните данъци и такси
Предлага се промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, като данъкът се определя по формула, която включва два компонента – имуществен и екологичен.
Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила.
Предлага се промяна в облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, като вместо за всеки започнат тон, същата ще се изчислява за всеки започнати 750 кг.
С цел облекчаване на административната тежест се предвижда нотариусите, при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство, да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси.
Предлага се в 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно средство, както и да предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и за основата, върху която е определен.
Предлага се промяна в Приложение № 2 „Норми за данъчна оценка на недвижими имоти“, съгласно която да отпадне корекцията за подобрения към обектите (луксозна или алуминиева дограма, климатична инсталация и други) при определяне на коефициента за индивидуални характеристики на сградата.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Предлага се промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, свързана с промяната в Закона за местните данъци и такси относно намаляване на административната тежест при сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство.

Закон за акцизите и данъчните складове
Предлагат се изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове с цел прецизиране на разпоредбите на Закона, отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му приложение.
Урежда се възможността за образуване на ревизионно производство спрямо лица, подали искане за възстановяване на акциз, които не са регистрирани по Закона за акцизите и данъчните складове, и лицата, посочени в чл. 3, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, когато са произвели или са участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично.
Въвежда се солидарна отговорност за събиране на задълженията за акциз в случаите на потребление на енергийни продукти извън условията на ползване на данъчно облагане.
Създава се специален ред в чл. 45ж за уведомяване на митническите органи за бутилирани алкохолни напитки и ограничени серии пури с колекционерска стойност. Промяната е вследствие на възникнали практически казуси, свързани с държането на високоалкохолни напитки без бандерол с висока колекционерска стойност.
С цел намаляване на административната тежест за лицензираните складодържатели, регистрираните получатели, временно регистрираните получатели и регистрираните изпращачи се предлага да отпадне изискването за предоставяне на митническата администрация на имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им.
Създават се нови чл. 81в и чл. 81г, с които се дава възможност да се запечатват обекти или части от тях за определен срок от митническите органи при усвояване изцяло или частично на обезпечението с цел да не се допуска генериране на допълнителни публични задължения.
Разширява се обхватът на обектите, в които ще се извършва търговия с тютюневи изделия, като се включват всички обекти, в които се зареждат моторни превозни средства, независимо какъв вид горива продават.

Закон за митниците
Предлага се изменение в чл. 10, ал. 6 с цел премахване на задължението за всички митнически служители, с изключение на тези, които заемат технически длъжности, два пъти да декларират своето имотно състояние – веднъж пред директора на Агенция „Митници“ и втори път в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
В чл. 35у се предлагат промени в съответствие с техническите стандарти, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/576 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за защитните елементи, прилагани спрямо тютюневи изделия, като нормативно се регулира, че бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се използват като защитен елемент.

Закон за безмитната търговия
Предлагат се изменения във връзка с въвеждане на системата за проследяване на цигарите съгласно член 15 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Закон за данък върху добавената стойност
Предлагат се изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност във връзка с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейския съюз в областта на косвеното облагане, както и с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на Закона.
Въвежда се праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.
Въвеждат се отделни правила по отношение на третирането на ваучерите за целите на ДДС.
Предлага се извършването на посредничество при международно осиновяване по Семейния кодекс да бъде освободена доставка.
Предвиждат се изменения по отношение на задължението за предоставяне на обезпечение за данъчно задължените лица, които през текущия данъчен период извършват доставки на течни горива над 25 000 лв., като отпада изискването размерът на обезпечението да не може да бъде по-малък от 50 000 лв.
Предлага се регистърът за вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, който водят регистрираните лица, извършили такива доставки през съответното календарно тримесечие, да се подава по електронен път, а не на технически носител.
Удължава се срокът на прилагане до 30 юни 2022 г. на въведения от 1 януари 2014 г. в националното законодателство механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури.

Закон за счетоводството
Предлага се изменение в чл. 25, ал. 3, с което се премахва изискването за поставяне на печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие върху годишните финансови отчети.
Предлагат се редакционни изменения в чл. 38, свързани с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, закриване на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, и създаване към Агенцията по вписванията на регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Допълва се чл. 18, ал. 5 с цел премахване на несъответствието по отношение на сроковете за публикуване на годишни финансови отчети в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за счетоводството.
След представяне на Законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на Комисията и представителите на браншовите и работодателски организации изразиха принципна подкрепа за Законопроекта.
Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „за“ – 13 народни представители, „против“ – 6 народни представители, без „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Следва Докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.
Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 17 октомври 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха – от Министерството на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър, и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“; Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в Националната агенция за приходите; представители на работодателски и синдикални организации.
Законопроектът бе представен от госпожа Маринела Петрова.
Според вносителя целта на предложения законопроект е въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване и прецизиране на разпоредбите на Закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на прилагането му. Законопроектът е насочен към всички данъчно задължени лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък.
Въвеждат се данъчни правила, ограничаващи възможностите за избягване от облагане, а именно: правила за ограничаване на приспадането на лихвите; правила за контролираните чуждестранни дружества; правило за борба със злоупотребите; правило за облагане при напускане; несъответствия при хибридни образования и инструменти.
Със Законопроекта се предлагат и промени, свързани с прецизиране на разпоредбите на Закона и улесняване на практическото му прилагане: във връзка с подаването на данъчната декларация; във връзка с издаването на ваучерите за храна; промени в реда за деклариране и внасяне на корпоративния данък в случаите на прекратяване с ликвидация или поради несъстоятелност. С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане се очаква намаляване на административната тежест за лицата и намаляване на разходите, както и намаляване на възможностите за злоупотреби и отклонения от данъчното облагане.
В Преходните и заключителните разпоредби са предложени промени в редица данъчни закони.
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прави предложение за улесняване на младите семейства при ползване на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Предлага се промяна в режима на облагане на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси. Предвидено е подаване на редица регулярни справки и декларации само по електронен път. Предвиден е облекчен режим при внасяне на данък за доходи на вече починали лица. Предложени са съответстващи синхронизиращи промени с тези в Закона за корпоративното подоходно облагане.
В Закона за местните данъци и такси най-важната промяна е тази, свързана с концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките и товарните автомобили с маса до 3,5 т.
Данъкът ще се определя от два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият ще отчита мощността и годината на производство, а екологичният – екологичната категория на автомобила. Промяната цели премахване на неравнопоставеността между собствениците на едни и същи модели автомобили. Предвидена е корекция на данъчно облекчение за автобусите и товарните автомобили над 3,5 т с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 3“ и „Евро 4“.
Други промени са свързани с облекчението на данъка върху недвижимите имоти за основно жилище и такива, свързани с облекчаване на административната тежест. В тази връзка се предвижда нотариусите да уведомяват съответната община в 7-дневен срок за извършената сделка за прехвърляните вещни права върху недвижими имоти или моторни превозни средства.
Измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са свързани с промените в Закона за местните данъци и такси относно възможността нотариусите да извършват проверка за наличието или липсата на данъчни задължения чрез системата за автоматизиран обмен на данни на Министерството на финансите.
Съществени промени се предлагат в Закона за акцизите и данъчните складове. Въвежда се солидарна отговорност за събиране на задълженията за акциз в случаите на потребление на енергийни продукти извън условията на ползване на данъчно облагане. Регламентирано е, че за целите на възникване на задължението за заплащане на акциз не е необходимо да има установено нарушение, за да бъде извършено ревизионно производство. Направени са допълнения, чиято основна цел е еднаквото третиране на лицата, подали искания за възстановяване на акциз. Регламентират се случаите, в които са налице иззети, отнети или изоставени в полза на държавата дестилационни съоръжения. Създава се законова възможност за анулиране/деактивиране на погрешно подадени искания, описи и отчети за бандероли. Предложено е допълнение с цел избягване на затруднения при усвояване на суми по банкови гаранции. Регламентира се възможността да се запечатват обекти или части от тях от митническите органи. Разширява се обхватът на обектите, в които се извършва търговия с тютюн и тютюневи изделия. Забраняват се принципно продажбите на всички акцизни стоки по интернет.
Промените в Закона за митниците са свързани с премахване на задължението на всички митнически служители два пъти да декларират своето имотно състояние – веднъж пред директора на Агенция „Митници“ и втори път в декларацията по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
В Закона за безмитната търговия се правят изменения във връзка с въвеждане на системата за проследяване на цигарите съгласно Директива 2014/40/ЕС.
В Закона за данък върху добавената стойност предложенията за промени са групирани, както следва: промени, свързани с въвеждане в Закона за данък върху добавената стойност на правила на новоприети европейски директиви; промени, свързани с отстраняването на несъответствия с правилата на Директива 2006/112/ЕО; предложения в резултат на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз; промени във връзка с констатирани от Европейската комисия неизпълнения на Република България и открити процедури за нарушение; промени, свързани с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, и такива, свързани с възникнали трудности при практическото прилагане на Закона.
В Закона за счетоводството предложенията за промени имат за цел по-правилното прилагане в практиката и по-ясното разбиране и тълкуване на определени текстове.
В Закона за юридическите лица с нестопанска цел допълнението е във връзка с премахване на несъответствието по отношение на сроковете за публикуване на годишните финансови отчети.
Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
С писменото си становище Конфедерацията на независимите синдикати подкрепя по принцип заложените в Законопроекта промени, но в същото време подчертава необходимостта от преосмисляне и по-дълбоки и целенасочени промени в сегашния модел на плоско данъчно облагане.
Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара принципно подкрепят Законопроекта и изразяват съображения по част от данъчните закони и правят нови предложения.
Асоциацията на индустриалния капитал в България не подкрепя Законопроекта и се въздържа от коментар по същество, тъй като в него не се съдържа направеното от Асоциацията на организациите на българските работодатели предложение за изменение на чл. 37 от Закона за счетоводството, което е от изключително важно значение за българския бизнес.
Асоциацията на организациите на българските работодатели прави конкретно предложение за промени в Закона за счетоводството, свързани с промяна на критериите за извършване на независим финансов одит на търговските дружества.
Народният представител Христо Проданов зададе въпрос относно контролираните чуждестранни дружества и изрази становище във връзка с разглеждането заедно на всички данъчни закони в съкратени срокове.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати – „за“ 10 гласа и 5 гласа „въздържали се“, без гласове „против“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кънев.
Следва Доклад на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
Заповядайте, господин Николов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 17 октомври 2018 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.
На заседанието присъстваха представители от Министерството на финансите: Росица Велкова – заместник-министър; от Дирекция „Данъчна политика“ Людмила Петкова – директор, Мина Янкова и Петя Копчева – началници на отдели, и Татяна Накова – главен експерт; от Агенция „Митници“: Светла Генова – директор на дирекция „Акцизна дейност и методология“, Светослав Владимиров – началник отдел „Разузнаване и разследване на акцизните стоки“; от Национална агенция за приходите: Александър Георгиев – заместник-изпълнителен директор, и Росен Иванов – директор на Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“.
Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова.
Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.
Със Законопроекта се въвеждат данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директивата, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане, с правило за ограничаване на приспадането на лихвите, правило за контролираните чуждестранни дружества, общо правило за борба със злоупотребите, данъчно облагане при напускане, несъответствия при хибридни образувания и инструменти, както и промени, свързани с прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му прилагане.
В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за митниците, както и в други нормативни актове.
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлага намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, с което да отпадане задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та. Създава се и правна възможност за ползване на облекченията и от двамата родители, като целта е семействата с по-ниски доходи да ползват пълния размер на облекчението.
Предлага се промяна в режима на облагане на придобитите парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси и повишаване на стойността на необлагаемите награди от 30 на 100 лв.
По отношение на самоосигуряващите се лица се предлага подаването на годишната данъчна декларация, както и на всички други справки и декларации и справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 да става само по електронен път.
В Законопроекта е заложена напълно нова концепция за премахване на хартиения носител на служебните бележки за придобития през годината облагаем доход и удържания данък на физическите лица.
Промените в Закона за местните данъци и такси въвеждат нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.
Промяна в облекчението за основно жилище, свързано с данъка върху недвижимите имоти – да не се прилага данъчното облекчение за основно жилище и данъкът върху недвижимите имоти да се определя в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно.
Промените, свързани с облекчаване на административната тежест, предвиждат нотариусите при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите.
Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са във връзка с прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.
В чл. 3, ал. 1 се създава нова т. 8 във връзка с отстраняване на затруднения с тълкуването, че не може да бъдат данъчнозадължени лица и съответно да се образува ревизионно производство спрямо лица, подали искане за възстановяване на акциз, които не са регистрирани по Закона за акцизите и данъчните складове, и лицата, посочени в чл. 3, ал. 2, когато са произвели или са участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз, или акцизът е бил заплатен частично. Въвежда се солидарна отговорност за въвеждане събиране на задълженията за акциз в случаите на потребление на енергийни продукти извън условията на ползване на данъчно облагане.
Допълнена е разпоредбата на чл. 12, ал. 1 със създаването на точка 4, относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, който е годен за пушене след проста манипулация посредством смачкване или ръчно нарязване, да спада към понятието „тютюн за пушене“ по смисъла на тези разпоредби.
За целите на възникване на задължението за заплащане на акциз не е необходимо да има установено нарушение, включително с влязло в сила наказателно постановление, за да може да бъде извършено ревизионно производство.
Предложени са промени, поради необходимостта да бъдат регламентирани случаите, в които са налице иззети, отнети или изоставени в полза на държавата дестилационни съоръжения и други, които остават на съхранение на териториите на митниците, включително след приключили съдебни производства, и чието съхранение е свързано с извършване на допълнителни разходи.
Направеното предложение за промяна в разпоредбата, касаещо разширяване на кръга на подлежащите на отнемане съоръжения, цели ограничаването на възможността за извършване на противоправна дейност с акцизни стоки чрез използването на мобилни съоръжения за съхранение и транспортиране, което лишава лицата от възможността да държат и пренасят акцизни стоки.
В Закона за митниците се предлага митническите служители да подават декларация за имущество и интереси само по реда и в сроковете по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия са предложени промени относно техническите стандарти за защитните елементи, прилагани спрямо тютюневи изделия, като нормативно е регулирано, че бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се използват като защитен елемент. Предложени са и нови разпоредби във връзка с въведеното задължение с влезлите в сила технически стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия. Генерирането на уникални идентификатори е необходимо да се извършва от трета, независима страна, която да отговаря за генерирането и издаването на уникални идентификатори на ниво потребителска опаковка и ниво голяма опаковка. Предлага се „издател на идентификатори“ да бъде печатницата на Българската народна банка, а Агенция „Митници“ да бъде компетентният орган, отговорен за функционирането на системата за проследяване на тютюневи изделия. Във връзка с въвеждане на тази системата се правят изменения и в Закона за безмитната търговия.
Отношение по представения законопроект взеха народните представители: Адлен Шевкет, Драгомир Стойнев и Емил Димитров.
След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 10 гласа „за“, без „против“ и 6 „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Николов.
Сега следва Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ДИЛЯН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет.
На редовно заседание, проведено на 17 октомври 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от Росица Велкова – заместник-министър на финансите.
Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане. Със Законопроекта се предлагат за въвеждане данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива 2016/1164/ЕС, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане, както следва: правило за ограничаване на приспадането на лихвите, правило за контролираните чуждестранни дружества, общо правило за борба със злоупотребите, данъчно облагане при напускане и несъответствия при хибридни образувания и инструменти.
С Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са предложени и промени в Закона за местните данъци и такси, касаещи пряко дейността на общините. Предложена е нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил. Във връзка с предложения нов начин за облагане е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да не се прилага.
Друга съществена промяна е предвиждането да не се прилага данъчното облекчение за основно жилище и данъкът върху недвижимите имоти да се определя в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно. В приложение № 2 „Норми за данъчна оценка на недвижими имоти“ се предлага да отпадне корекцията за подобрения към обектите (луксозна или алуминиева дограма, климатична инсталация и други) при определяне на коефициента за индивидуални характеристики на сградата. Промяната цели премахване на характеристики на имоти, които са морално остарели и които към настоящия момент не се прилагат и не могат да бъдат характеристика на даден имот.
Предложени са също промени, свързани с облекчаване на административната тежест.
В Комисията са постъпили становища от Националното сдружение на общините в Република България, Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България, в които са направени конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г., да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
И последният доклад е на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
Заповядайте, господин Вигенин.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 17 октомври 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.
Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. На заседанието присъстваха и госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, госпожа Мина Янкова и госпожа Петя Копчева – началници на отдели в дирекция „Данъчна политика“, и госпожа Татяна Накова – главен експерт в същата дирекция.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане предвижда въвеждането в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на Закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане. Чрез разпоредбите на Директивата са приети правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.
Съгласно мотивите на Законопроекта Директивата е отговор на завършването на проекта за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби на Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и на исканията от страна на Европейския парламент, бизнеса и гражданското общество за по-мощен и по-съгласуван подход на Европейския съюз срещу злоупотребите в сферата на корпоративното данъчно облагане.
С въвеждането на Директивата в националното данъчно законодателство се очаква Република България да изпълни ангажиментите си към Европейския съюз и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за въвеждане на законодателството на Европейския съюз и изпълнение на международно приетите стандарти и препоръки на организацията във връзка с предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Директивата обхваща всички данъкоплатци, които подлежат на облагане с корпоративен данък. В тази връзка разпоредбите на предложения законопроект са насочени към всички данъчно задължени лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Законопроектът съдържа промени в разпоредбите както на Закона за корпоративното подоходно облагане, така и чрез Преходните и заключителните разпоредби и в нормите на Закона за данъците върху доходите на физически лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Предвижда се да бъдат направени и изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с предложенията в данъчните закони.
Чрез промените, налагани с Проекта на закон, също така се очаква да бъдат решени основни проблеми в данъчното законодателство, сред които: наличието на административна тежест и разходи за бизнеса и гражданите, произтичащи от задълженията в данъчните закони; нанасянето на щети на бюджета, поради съществуване на възможности за укриване и невнасяне на данъци, агресивно данъчно планиране и отклонение от облагане; установените пропуски и несъответствия между Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за счетоводството; затрудненията при практическото прилагане на законите, вследствие на недостатъчно ясни и точни законови разпоредби.
В последвалата дискусия господин Петър Петров – заместник-председател на КЕВКЕФ, попита какъв е процентът на събираемостта на ДДС в България, защото по данни, които е получил от работното посещение на КЕВКЕФ в Румъния, там събираемостта възлиза на 60 процента. Като допълнение той поиска и информация относно това дали се предвижда да се обложи с данък собствеността на земеделските земи. Госпожа Петкова припомни, че при предходно проучване от страна на Европейската комисия България е била на едно от последните места по събираемост на ДДС и информира, че в резултат на предприети редица мерки в последното такова проучване България вече е на една от челните позиции в положителен аспект. По отношение на въпроса, касаещ налагането на данък върху земеделските земи, госпожа Петкова обясни, че след направен анализ на практиката на други европейски държави е установено, че само две страни имат данък върху земеделските земи, така че на този етап не се планира такава стъпка.
Господин Димитър Аврамов зададе въпрос във връзка с обратното начисляване на ДДС за зърнените и техническите култури дали в бъдеще то ще продължи, в какви срокове, предвижда ли се разширяване на кръга от стоки, за които ще се въведе обратно начисляване и какви са ефектите от тази практика досега. Госпожа Петкова информира, че удължаване на срока е предвидено до 2022 г., защото до момента ефектът за бюджета е положителен.
В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 5 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.
Колеги, откривам разискванията.
Имате думата за изказвания – заповядайте. Няма изказвания.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11 октомври 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласувайте, уважаеми народни представители.
Гласували 129 народни представители: за 95, против 3, въздържали се 31.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Иванов, за отрицателен вот.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Изненадан съм от липсата на дискусия по такъв важен законопроект. Аз лично гласувах „против“, защото с този законопроект не знам дали разбират народните представители какво направихме днес?
Днес подложихме на още едно изпитание най-уязвимите социални слоеве в държавата, а именно тези български граждани, които карат автомобили на над 15 години. Това е масата от българските граждани. Колко български граждани могат да си позволят да си купят нов екологичен автомобил, та да ползват тези отстъпки, които днес предвидихте да се правят?
Уважаеми колеги, ние от Българската социалистическа партия подкрепяме екологията, разбира се, но кой мисли за тези български граждани, на които само след няколко месеца ще се вдигнат данъците?! Какво направихме днес? Ще накараме тези хора да си купят нови коли ли?! Няма как да ги накараме, защото няма политика по доходите, уважаеми, имаме политика за увеличаване на данъците – пари, които после отиват в неизвестна посока. Само след няколко месеца предстои да гласуваме Закона за държавния бюджет.
Средствата, които би трябвало да постъпят и в хазните на общините, ще се разходват ли в правилната посока? Няма да се разходват, защото тази политика е пагубна, уважаеми, и в момента аз съм изненадан от Вашата незаинтересованост от това, което правите – без дискусия, без особени дебати, Вие накарахте хората да обеднеят още повече. Това, за съжаление, е една изключително лоша практика, която е характерна именно за това управление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Процедура – заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Моля да подложите на гласуване процедура на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът между първо и второ четене на Закона, който току-що приехме, да стане 6 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме процедурното предложение на госпожа Менда Стоянова – съгласно чл. 83, ал. 1 срокът между първо и второ четене да бъде 6 дни.
Гласували 124 народни представители: за 88, против 30, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, № 802-01-22.
Внесен е от Министерския съвет на 19 юни 2018 г, приет е на първо гласуване на 12 септември 2018 г.
Господин Добрев, заповядайте на трибуната.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, правя процедурно предложение на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат в залата Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Добрев.
Гласуваме процедурното предложение за допуск в залата на заместник-министъра.
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин заместник-министъра в залата.
Започваме работа по същество.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници № 802-01-22, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 12 септември 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. При определянето на държавната политика за насърчаване на производството на биогорива от ново поколение се отчита приоритетният ред на отпадъците, включително изискванията относно жизнения цикъл и цялостното въздействие на образуването и управлението на специфичните потоци от отпадъци, съгласно чл. 6 от Закона за управление на отпадъците.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 1.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Министърът на земеделието, храните и горите:
1. организира събирането и обобщаването на информация за потенциала, производството и потреблението на суровини от земеделието, животновъдството и горското стопанство за производство на биогорива и течни горива от биомаса;
2. изготвя анализ за влиянието на използването на зърнените култури и други богати на скорбяла култури, захарните или маслодайни култури като суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса в Република България върху хранителния баланс на страната.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите предоставя информацията и анализа на министъра на енергетиката във връзка с актуализирането на НПДЕВИ и изготвянето на докладите за неговото изпълнение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на редакцията на Комисията за § 2.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 12, ал. 3 накрая се добавя „включително използвана за производство на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход в транспорта.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 3, така както е по Доклада.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) При отчитане постигането на задължителната национална цел по чл. 12, ал. 1, максималното количество на потребените биогорива и течни горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, не може да надвишава количеството енергия, съответстващо на 7 на сто от крайното потребление на енергия в транспорта.
(2) При отчитане постигането на задължителния дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта, максималното количество на потребените в транспорта биогорива, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, не може да надвишава количеството енергия, съответстващо на 7 на сто от крайното потребление на енергия в транспорта.
(3) В количеството по ал. 2 не се включват потребените биогорива от ново поколение.
(4) В количеството по ал. 2 не се включват и потребените в транспорта биогорива, произведени от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, различни от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури, при следните условия:
1. извършена е проверка за съответствието с критериите за устойчивост;
2. културите са отгледани върху земя, за която са налице доказателства, че не е била ползвана за селскостопански или други дейности през м. януари 2008 г. и която попада в една от следните категории:
а) земя със силно влошено качество, включително земя, ползвана за селскостопански цели, при условие че е осигурено постоянно нарастване на въглеродните запаси и значимо намаляване на ерозията;
б) силно замърсена земя, при условие че е осигурено постоянно снижаване на почвеното замърсяване;
3. при изчислението на емисиите на парникови газове, за целите на изпълнение на изискванията на чл. 37, ал. 1, т. 4 е включена и премия от 29 gCO2eq/MJ съгласно методиката по чл. 44, ал. 3.
(5) За биогоривата от ново поколение тип „А“ се определя национална цел от 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на редакцията на Комисията за § 4.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 13, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. развитието и дела на биогоривата от ново поколение, включително оценката на приноса към устойчивостта на суровините за производството на биогорива, заменящи хранителните и фуражните култури, като се отчитат приоритетният ред на отпадъците съгласно чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, възможностите за комбинирано използване на биомасата като суровина и енергиен източник, съобразени с регионалните и местните икономически и технически условия, поддържането на необходимия въглероден запас в почвата и качеството на почвата и екосистемите;“.
2. Създава се т. 18:
„18. количествата биогорива и течни горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, изразени в енергиен еквивалент (единици енергия), за всяка група суровини, които количества са отчетени за изпълнението на целите по чл. 12 и спазване на ограниченията по чл. 12а, ал. 1 и 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 5 в редакцията на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 6, 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за параграфи 6, 7 и 8.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, като в т. 4 думите „полага усилия за засилване на сътрудничеството“ се заменят със „си сътрудничи“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 9 с предложената редакция в т. 4, която беше изчетена току-що.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели, смесени с биогорива в процентно съотношение, както следва:
1. гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни;
2. гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол и/или етери, произведени от биомаса, минимум 7 процента обемни;
3. от 1 април 2019 г. – гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни, като минимум един процент обемен от биодизела да е биогориво от ново поколение;
4. от 1 септември 2018 г. – гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол и/или етери, произведени от биомаса, минимум 8 процента обемни;
5. от 1 март 2019 г. – гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол и/или етери, произведени от биомаса, минимум 9 процента обемни.
(2) Разпространителите при всяко разпространение и крайните разпространители предлагат горива за бензинови и дизелови двигатели в транспорта в съответствие с изискванията на ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Разпространителите при всяко разпространение предлагат горивата за бензинови и дизелови двигатели в транспорта в съответствие с изискванията на ал. 1, т. 3, 4 и 5 в срок до един месец след изтичането на съответния срок.
(4) Крайните разпространителите предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели в транспорта в съответствие с изискванията на ал. 1, т. 3, 4 и 5 в срок до два месеца след изтичането на съответния срок.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Добрев, но пропуснахте § 10.
Моля да изчетете предложението на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по § 10 и § 11? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 10 и редакцията на Комисията за § 11.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Лицата, които пускат на пазара смеси на биогорива с течни горива от нефтен произход в транспорта, отбелязват в декларацията за съответствие и процентното съдържание на биогориво в горивото за бензинови или дизелови двигатели, както и процентното съдържание на биогориво от ново поколение в горивото за дизелови двигатели.
(3) Лицата по ал. 1 предоставят на първия разпространител заверено копие от декларацията за съответствие на съответната партида. В копието се посочват количеството течно гориво, разпространителя, на когото се предоставя, датата и номера на документа за експедиция, като номерът и датата на декларацията за съответствие се вписват във всички други документи, които придружават партидата.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Разпространителят предоставя на всеки следващ разпространител, включително на краен разпространител, заверено копие от декларацията за съответствие на съответната партида. В копието се посочват количеството течно гориво, разпространителят, на когото се предоставя, датата и номерът на документа за експедиция, като номерът и датата на декларацията за съответствие се вписва във всички други документи, които придружават партидата.
(5) Лицата по ал. 1, разпространителите и крайните разпространители при проверка предоставят на длъжностните лица декларацията за съответствие или заверено копие от нея, както и документите за експедиция на проверяваното гориво или копие от тях.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 12.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 13; предложението за отхвърляне на § 14, направено от Комисията; текста на вносителя за § 15, който става § 14; и текста на вносителя за § 16, който става § 15.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 17, който става § 16.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17:
„§ 17. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „в“ думите „етери, произведени от биоетанол“ се заменят с „етери, произведени от биомаса“;
б) създава се буква „г“:
„г) биогорива от ново поколение.“
2. В т. 24, буква „в“ накрая на изречение първо се добавя „освен когато добивът на суровини от определените изкуствени пасища е необходим за запазване на пасището“, а изречение второ се заличава.
3. Създават се т. 30 – 42:
„30. „Биогорива от ново поколение“ са биогоривата от ново поколение тип „А“ и биогоривата от ново поколение тип „Б“.
31. „Биогорива от ново поколение тип „А“ са биогорива, произведени от следните суровини и горива:
а) водорасли, отглеждани на сушата в басейни или във фотобиореактори;
б) фракция на биомасата в смесени битови отпадъци, но не и отделени домакински отпадъци, които подлежат на рециклиране по цели съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;
в) биоотпадъци, по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, от частни домакинства, които подлежат на разделно събиране по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на същия закон;
г) фракция на биомасата в промишлени отпадъци, които не подлежат на използване във веригата на хранителните продукти или фуражите, включително материали от търговията на едро и на дребно, от хранителната промишленост, селското стопанство, рибарството и аквакултурите, с изключение на биогоривата от ново поколение тип „Б“;
д) слама;
е) животински тор и утайка от пречистване на отпадъчни води;
ж) отпадъчни води от производството на палмово масло и празни гроздове от палмови плодове;
з) смола от талово масло;
и) суров глицерин;
к) багаса;
л) гроздови джибри и винена утайка;
м) орехови черупки;
н) шушулки;
о) кочани, почистени от царевичните зърна;
п) фракция на биомасата в отпадъци и остатъчни продукти от горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли, като кора, клони, отгледна сеч, листа, иглички, връхчета от дървета, стърготини, талаш, черна луга, кафява луга, съдържащи фибри утайки, лигнин и талово масло;
р) други нехранителни целулозни материали;
с) други лигноцелулозни материали, с изключение на дървени трупи и трупи за фурнир;
т) възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход в транспорта;
у) уловен и използван въглерод за транспортни цели, ако енергийният източник е възобновяем;
ф) бактерии, ако енергийният източник е възобновяем;
х) суровини, включени в съответен делегиран акт на Европейската комисия.
32. „Биогорива от ново поколение тип „Б“ са биогоривата, произведени от:
а) използвано олио за готвене;
б) животински мазнини, класифицирани в категории 1 и 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (OB, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.).
33. „Богати на скорбяла култури“ са култури, включващи основно зърнени култури (независимо дали се използват само зърната, или се използва цялото растение, като при силажната царевица), грудки и кореноплодни (като картофи, земни ябълки, сладки патати, маниока и игнам) и грудколуковици (като таро и маланга).
34. „Възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход в транспорта“ са течни или газообразни горива, различни от биогорива, чието енергийно съдържание произхожда от възобновяеми енергийни източници, различни от биомаса, и които се използват в транспорта.
35. „Лигноцелулозни материали“ са материали, изградени от лигнин, целулоза и хемицелулоза, например биомаса от горите, дървесни енергийни култури и остатъци и отпадъци от горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли.
36. „Нехранителни целулозни материали“ са суровини, изградени основно от целулоза и хемицелулоза, които имат по-ниско съдържание на лигнин от лигноцелулозните материали. Те включват остатъци от хранителни и фуражни култури (например слама, стъбла, шушулки и черупки), тревисти енергийни култури с ниско съдържание на скорбяла (например райграс, стрелковидна трева, слонска трева, гигантска тръстика и култури за защита и подобряване на почвата преди и след основните култури), промишлени остатъци (включително от хранителни и фуражни култури след извличането на растителните масла, захарите, скорбялата и протеина) и материали от биоразградими отпадъци.
37. „Остатък от преработване“ е вещество, което не е търсеният пряко краен продукт или крайни продукти от даден процес на производство. Веществото не е основната цел на производствения процес и процесът не е модифициран специално, така че то да бъде произвеждано.
38. „Остатъци от горското, селското и рибното стопанство и аквакултурите“ са остатъци, които се произвеждат пряко от горското, селското и рибното стопанство и аквакултурите. Те не включват остатъци от свързаната с тези отрасли промишленост или от преработване.
39. „Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи, с изключение на веществата, които са били умишлено изменени или замърсени, за да отговарят на това определение.
40. „Разпространител“ е всяко лице, което осъществява разпространение на течни горива по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
41. „Земя със силно влошено качество“ е земя, която за значителен период от време е била засолена в значителна степен или има особено ниско съдържание на органични вещества и е тежко ерозирала.
42. „Силно замърсена земя“ е земя, която не е годна за отглеждане на храни или фуражи поради почвено замърсяване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 18, който става § 17.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на подразделението по вносител.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 18:
„§ 18. Този закон въвежда изисквания на чл. 2 и Приложение II от Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (OB, L 239/1 от 15 септември 2015 г.).“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания, забележки? Няма.
Гласуваме текста на вносителя в редакция на Комисията за § 19, който става § 18.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението – „Преходни и заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението, направено от Комисията, за промяна в наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 19:
„§ 19. Министърът на енергетиката изготвя и представя на Европейската комисия до 31 декември 2020 г. доклад за постигнатите резултати за изпълнение на националната цел по чл. 12а, ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 20, който става § 19.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 20:
„§ 20. (1) За изпълнение на Решение на Европейската комисия № С (2016) 5205 от 4 август 2016 г. по процедура Държавна помощ SA.44840 (2016/NN) – България – Подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници, за възстановяване на средствата, начислени за компенсиране на разходите за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, постъпила в електроенергийната система на Република България за периода от 1 юли 2011 г. до влизането в сила на този закон, на оператора на електропреносната мрежа се заплащат от:
1. обществения доставчик – за периода от 1 юли 2011 г. до 30 април 2016 г., средства в размер на 1 146 965,51 лв.;
2. обществения доставчик – за периода от 1 май 2016 г. до 30 юни 2018 г., средства в размер, определен от Комисията за енергийно и водно регулиране;
3. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ – за периода от 1 юли 2018 г. до влизането в сила на този закон, средства в размер, определен от Комисията за енергийно и водно регулиране.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране определя размера на средствата по ал. 1, т. 2 и 3 въз основа на количеството електрическа енергия от възобновяеми източници, постъпила в електроенергийната система на Република България от съседни държави – членки на Европейския съюз, и потребена от крайни клиенти, присъединени към тази система, от оператора на електропреносната мрежа и от операторите на електроразпределителните мрежи, и на начисляваната за тези количества цена или компонента от цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 съгласно чл. 35, ал. 6 от Закона за енергетиката, определена от комисията за съответните ценови периоди. Размерът се определя за всяка календарна година в тримесечен срок от публикуване на данните от Евростат за съответната година.
(3) Количеството електрическа енергия от възобноявяеми източници за съответна съседна държава – членка на Европейския съюз, се определя като дял от общото количество електрическа енергия, постъпила в електроенергийната система на Република България от тази държава и потребена от крайни клиенти, присъединени към тази система, от оператора на електропреносната мрежа и от операторите на електроразпределителните мрежи за съответен период, съответстващ на дела на електрическа енергия от възобновяеми източници от брутното производство на електрическа енергия в съответната държава.
(4) Общото количество електрическа енергия, постъпила в електроенергийната система на Република България за съответна съседна държава – членка на Европейския съюз, и потребена от крайни клиенти, присъединени към тази система, от оператора на електропреносната мрежа и от операторите на електроразпределителните мрежи, се определя по данни на оператора на електропреносната мрежа, а делът на електрическата енергия от възобновяеми източници от брутното производство на електрическа енергия в съответната държава – по данни на Евростат за съответната година.
(5) Комисията за енергийно и водно регулиране уведомява обществения доставчик и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за изчисления размер на средствата по ал. 2.
(6) Операторът на електропреносната мрежа разходва предоставените средства за изграждането на междусистемен електропровод 400 kV „Марица-изток – Nea Santa“, както е определено в решението по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на редакцията на § 21, който става § 20.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 22, който става § 21.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 23 има предложение на народните представители Делян Добрев и Валентин Николов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Делян Добрев, направено по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 22:
„§ 22. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) алинея 6 се изменя така:
„(6) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи заплащат частта от цената или компонентата от цената по чл. 30, ал. 1, т. 17 за разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за предоставяне на премии и за изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници.“;
б) създават се ал. 7 и 8:
„(7) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи не заплащат разходите по ал. 6 за количествата електрическа енергия, която е произведена в други държави – членки на Европейския съюз, и за която издадените от компетентните органи на тези държави гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници са признати в Република България съгласно разпоредбите на чл. 35 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(8) За количествата електрическа енергия по ал. 7 лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 и 3 уреждат взаимоотношенията си с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ при условията и по реда на наредбата по чл. 36к.“
2. В чл. 36ж:
а) в ал. 3, изречение трето в текста преди т. 1 след думата „предоставя“ се добавя „в срок до 25-о число на текущия месец“ и се създава т. 3:
„3. застраховка, която обезпечава изпълнението на задължението по ал. 1 чрез покритие на отговорността на търговеца или производителя.“;
б) в ал. 4 се създават изречения второ, трето и четвърто: „Когато задълженията по ал. 1 са обезпечени със застраховка, нейният срок на валидност е 12 месеца, като застрахователната премия се изплаща еднократно, а задълженото лице е посочено като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността по друго задължение. При отнемане на лиценз на застраховател за задължението по ал. 1 се предоставя ново обезпечение в 7-дневен срок от отнемането на лиценза.“
3. В чл. 36з, ал. 1, изречение второ накрая се добавя „и подлежи на предварително изпълнение“.
4. В чл. 100:
а) в ал. 4 след думите „производители на електрическа енергия“ се добавя „с обект“;
б) в ал. 5 накрая се добавя „както и за сделки, сключени от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г.“
5. В § 68 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. …):
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Договор по ал. 1 може да се сключи и от производител на електрическа енергия от възобновяеми източници за два или повече енергийни обекти, някой от които е с обща инсталирана мощност под 4 MW, при следните условия:
1. произведената електрическа енергия от тези обекти се измерва общо със съществуващите към 8 май 2018 г. средства за търговско измерване, и
2. за обектите са определени еднаква преференциална цена и нетно специфично производство, и се прилага еднакъв срок за изкупуване.“;
б) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 3 и 4“;
г) досегашните ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11;
д) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“;
е) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 9 и 11“ се заменят с „ал. 10 и 12“;
ж) досегашната ал. 13 става ал. 14;
з) създава се ал. 15:
„(15) В случаите по ал. 2 за обектите с обща инсталирана мощност под 4 MW производителят подава уведомление до Комисията за енергийно и водно регулиране преди сключването на договора за компенсиране с премия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Откривам разискванията.
Има ли изказвания, съображения, забележки, предложения? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 23, който става § 22.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което е приет и Законопроектът.
Благодаря Ви, господин Добрев.

Пристъпваме към следваща точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.
Госпожо Танева, очакваме Ви на трибуната.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо Председател, моля за допуск в залата на господин Юлиан Марков – директор на дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието, храните и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме предложението за допуск в залата на господин Марков.
Гласували 78 народни представители: за 76, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля господин Марков да бъде поканен в залата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 20 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 4 юли 2018 г.
„Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Закона:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакция на Комисията за наименованието на Закона.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 8, ал. 2 думите „признати за представителни“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 1.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Министърът на земеделието, храните и горите признава организации на производителите на продукти от риболов, организации на производителите на продукти от аквакултури и асоциации на организации на производителите, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28. 12. 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1379/2013“, и на наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(2) Организация на производителите на продукти от риболов и организация на производителите на продукти от аквакултури се учредяват по инициатива на производители на продукти от риболов и/или от производители на продукти от аквакултури за постигане на целите, посочени в чл. 7, и прилагане на мерките по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(3) Организацията по ал. 2 може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или кооперация, с изключение на кооперативен съюз по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите.
(4) Асоциация на организации на производителите се учредява по инициатива на признати организации на производителите по ал. 2 за постигане на целите, посочени в чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(5) Асоциацията на организации на производителите може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или кооперативен съюз.
(6) За признаване по ал. 1 съответната организация или асоциация подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(7) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на условията за признаване и изразява становище за признаване или за отказ за признаване. В състава на комисията се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“ и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
(8) В тримесечен срок от подаване на заявлението по ал. 6, въз основа на становището на комисията, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, с която признава или мотивирано отказва признаване на организацията или асоциацията.
(9) В 8-седмичен срок от влизането в сила на заповедта за признаване съответната организация по ал. 2 представя за одобрение в Министерството на земеделието, храните и горите план за производство и предлагане на пазара по чл. 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013. Комисията по ал. 7 извършва проверки за изпълнение на одобрения план.
(10) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля признаването:
1. когато организацията или асоциацията престане да отговаря на съответните условия за признаване;
2. когато заповедта по ал. 8 е издадена въз основа на неверни данни;
3. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено тежко нарушение или измама при осъществяване на дейността на организацията или асоциацията;
4. когато организацията или асоциацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в чл. 7 или чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
5. по искане на управителния орган на организацията или асоциацията;
6. при прекратяване на юридическото лице и заличаване на вписването му от Търговския регистър или от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
7. по искане на Европейската комисия в случаите по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(11) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед може да оттегли признаването при установено съществено неизпълнение на одобрения план за производство и предлагане на пазара по ал. 9, по критерии, определени в наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(12) Заповедите по ал. 8, 10 и 11 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 1, който става § 2.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 2 на вносител е постъпило предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. Член 10в се изменя така:
„Чл. 10в. (1) Министърът на земеделието, храните и горите признава междубраншови организации в сектора на рибарството, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и на наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(2) Междубраншова организация се учредява по инициатива на производители, търговци и/или преработватели на продукти от риболов и/или аквакултури за постигане на целите, посочени в чл. 12, и за прилагане на мерките, посочени в чл. 13 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(3) Междубраншовата организация е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) За признаване по ал. 1 съответната междубраншова организация подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(5) Комисията по чл. 10, ал. 7 извършва проверка за изпълнение на условията за признаване и изразява становище за признаване или за отказ за признаване.
(6) В тримесечен срок от подаване на заявлението по ал. 4, въз основа на становището на комисията, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, с която признава или мотивирано отказва признаване на междубраншовата организация.
(7) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля признаването на междубраншова организация:
1. когато организацията престане да отговаря на условията за признаване;
2. когато заповедта по ал. 6 е издадена въз основа на неверни данни;
3. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено тежко нарушение или измама при осъществяване на дейността на организацията;
4. когато организацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в чл. 12 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
5. по искане на управителния орган на организацията;
6. при прекратяване на юридическото лице и заличаване на вписването му от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
7. по искане на Европейската комисия в случаите по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(8) Заповедите по ал. 6 и 7 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме в редакция на Комисията текста на § 2, който става § 3.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 3 на вносител е постъпило предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
„§ 4. Член 10г се изменя така:
„Чл. 10г. (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба:
1. условията и реда за признаване на организации на производителите на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури, асоциации на организации на производителите и междубраншови организации в сектора на рибарството;
2. реда за осъществяване на контрол върху дейността на признатите организации и асоциации по т. 1;
3. условията и реда за одобрение на плановете за производство и предлагане на пазара и реда за осъществяване на контрол върху тяхното изпълнение.
(2) Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикуват на интернет страниците си актуални списъци на организациите и асоциациите, признати по реда на чл. 10 или 10в.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 3, който става § 4.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По параграф 4 на вносител има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Не.
Гласуваме текста на вносителя за § 4, който става § 5.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде § 6:
„§ 6. В чл. 25г, ал. 1, т. 10 думите „ал. 1“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението за създаване на § 6 с текста, който беше изчетен.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 5, който става § 7.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създадат § 8 и § 9:
„§ 8. В чл. 30 ал. 9 и 10 се изменят така:
„(9) Индивидуалните квоти в рамките на определен общ допустим улов и/или квота се разпределят чрез организации, признати по реда на чл. 10 или 10в. Индивидуалните квоти за риболовни кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в признати по реда на чл. 10 или 10в организации, се разпределят от ИАРА.
(10) Условията и редът за разпределяне на квотите между организациите, признати по реда на чл. 10 или 10в и риболовните кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в такива, се определят със заповедта по ал. 8.“
„§ 9. В допълнителните разпоредби в § 1 се създават т. 51 и 52:
„51. „Управление на риболовния флот“ е съвкупност от административни мерки, свързани с вписването и отписването на риболовни кораби в регистъра на риболовните кораби на Република България, както и с условията и реда за разпределяне на свободен риболовен капацитет в морския флот.
52. „Риболовен капацитет“ е капацитетът по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 24 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нови параграфи 8 и 9 по предложение на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“ с § 10, 11 и 12:
„Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Браншовите организации, които към датата на влизането в сила на този закон имат влезли в сила заповеди за признаване по реда на чл. 10в, могат да разпределят индивидуални квоти по реда на чл. 30 в срок до шест месеца от влизането в сила на този закон.
§ 11. Министърът на земеделието, храните и горите издава наредбата по чл. 10г, ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.“
§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“ с параграфи 10, 11 и 12.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което е приет и Законопроектът.
Благодарности, госпожо Танева.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.
Приет на първо гласуване на 18 юли 2018 г.
Заповядайте, госпожо Дариткова, чакаме Ви търпеливо.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми Колеги! Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 18 юли 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по наименованието на Закона? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по вносител.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. В чл. 5, ал. 1 накрая се добавя „т. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 7.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 7 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
„§ 8. В чл. 6 се създава ал. 3:
„(3) Професията „Зъботехник“ и професията „Помощник-фармацевт“ се упражняват от лица, които притежават диплома за придобито висше образование по съответната специалност на образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър по…“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 7, който става § 8.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 8 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и помощник-фармацевтите може да извършват по назначение или самостоятелно, както и професионалните дейности, които зъботехниците може да извършват по назначение, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, след съгласуване със съответната съсловна организация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията на текста за § 8, който става § 9.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заслужена 30-минутна почивка, след което ще продължи работата по този законопроект.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, започваме работа.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 9 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
„§ 10. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите:
1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси;
2. създават и водят национални електронни професионални регистри и регионални професионални регистри на членовете си;
3. определят условията и реда за вписване в регистрите по т. 2 на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите и правилата за издаването на сертификат за квалификация по професията;
4. приемат кодекси за професионална етика на съответните специалисти и упражняват контрол по спазването им;
5. приемат правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област, предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването им;
6. налагат санкциите, предвидени в този закон;
7. организират, координират, провеждат, регистрират и контролират продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;
8. приемат Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, състояща се от квалификационни нива;
9. участват със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, а представител на помощник-фармацевтите участва със съвещателен глас във Висшия съвет по фармация;
10. дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от съответните медицински специалисти;
11. осъществяват сътрудничество с други органи, организации и институции в страната и чужбина;
12. подпомагат своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията;
13. извършват други дейности, предвидени в уставите им;
14. предоставят на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Колеги, изказвания? Няма изказвания.
Ще подложа на гласуване два текста: първият текст е редакцията, която Комисията предлага за § 9, който става § 10; и втори текст – текст на вносителя на § 10, който става § 11.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 11 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§ 12. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 75 членове – за БАПЗГ и за БАПФ, и един делегат на 10 членове – за БАЗ. Условията и редът за избора им се определят в устава на съответната съсловна организация.“
3. В ал. 3 изречение второ абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“.
По § 12 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
„§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“;
б) в т. 1 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. приема, допълва и изменя кодекса за професионална етика на съответните специалисти, предлага го на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“ и осъществява контрола по спазването му;“;
г) точка 3 се отменя;
д) в т. 4 накрая се добавя „по ред, определен в устава на съответната съсловна организация;“;
е) в т. 5 думата „организацията“ се заменя с „организациите“;
ж) точка 6 се изменя така:
„6. избира и освобождава председателя и заместник-председателите в Националния съвет по качество, представителя на съответната съсловна организация във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, както и представителя на съсловната организация във Висшия съвет по фармация;“;
з) в т. 9 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“;
и) в т. 10 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“.
2. В ал. 2 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, изказвания? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага за текста на § 11, който става § 12; редакцията, която Комисията предлага за текста § 12, който става § 13; текста по вносител на § 13, който става § 14; и текста по вносител, който става § 15.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, § 17, § 18, § 19 и § 20, като предлага те да станат съответно § 17, § 18, § 19, § 20 и § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доктор Дариткова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 15, който става § 16, и текстовете на вносителя за параграфи 16, 17, 18, 19 и 20, които стават съответно параграфи 17, 18, 19, 20 и 21.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
„§ 22. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „качество“ се добавя „на БАПЗГ“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „т. 1“.“
По § 22 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста па вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
„§ 23. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Националният съвет по качество на БАЗ и на БАПФ се състои от председател, заместник-председател и най-малко трима членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането на председателя, заместник-председателя и членовете се определят в устава на съответната съсловна организация.
(2) Председателят и заместник-председателят на Националния съвет по качество на БАЗ и на БАПФ са лица, които притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома по съответното професионално направление, и се избират и освобождават по ред, определен в устава на съответната съсловна организация.
(3) Председателят и заместник-председателят на Националния съвет по качество на БАЗ и на БАПФ се избират от конгреса на съответната съсловна организация с мандат пет години, но за не повече от два мандата.
(4) При необходимост Националният съвет по качество на БАЗ и на БАПФ привлича външни експерти при решаване на конкретен проблем. Председателят на съответния Национален съвет по качество изпраща покана до външните експерти.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване три текста: редакцията, която Комисията предлага за текста на § 21, който става § 22; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 22, който става § 23; и текста на вносителя за § 23, който става § 24 и се подкрепя от Комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. В глава четвърта наименованието на раздел II се изменя така: „Регионални органи. Регионални колегии.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 24, който става § 25; текста на вносителя за § 25, който става § 26, и текста на вносителя за § 26, който става § 27.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 27 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
„§ 28. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общото събрание на регионалната колегия на съответната съсловна организация се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове за всяка регионална колегия на БАПЗГ и на БАПФ и един делегат на 10 членове за всяка регионална колегия на БАЗ. Условията и редът за избор на делегати на общото събрание на регионалните колегии на съответната съсловна организация се определят в нейния устав.“
2. В ал. 2, в изречение първо абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“, а в изречение трето абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съсловната организация“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 27, който става § 28, и текстовете на вносителя за параграфи 28, 29, 30 и 31, които стават съответно параграфи 29, 30, 31 и 32, които се подкрепят от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.
По § 35 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 36:
„§ 36. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За членове на управителен съвет, на контролна комисия и на комисия по професионална етика на съответната съсловна организация, както и в органите на регионалните им колегии, не може да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или са роднини по права или съребрена линия до втора степен с други членове.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „на БАПЗГ“ се заличават;
б) в т. 2 думите „на БАПЗГ“ се заличават;
в) създава се т. 5:
„5. национален съвет по качество.“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 32, 33 и 34, които се подкрепят от Комисията и стават съответно параграфи 33, 34 и 35, и редакцията, която Комисията предлага на § 35, който става § 36.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
Уважаеми колеги, на балкона на пленарната зала са нашите колеги от Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност на Камарата на депутатите на Румънския парламент, водени от председателя на Комисията Дорел Капрар. Те са на двудневно посещение в България по покана на председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Цветан Цветанов. (Всички стават и приветстват гостите с ръкопляскания.)
Моля, продължете, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 36 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 37:
„§ 37. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи“ се заменят със „съответната съсловна организация“.
2. В ал. 3 думите „медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост в срок на валидност“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38:
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 36, който става § 37, и текста на вносителя за параграфи 37, 38 и 39, които се подкрепят от Комисията и стават съответно параграфи 38, 39 и 40.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Има предложение на народния представител Даниела Дариткова за § 40.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 41:
„§ 41. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответната съсловна организация“;
2. В т. 1 думите „Кодекса за професионална етика“ се заменят с „Кодекса за професионална етика на съответните специалисти“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 44.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 45.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доктор Дариткова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага за текста на § 40, който става § 41; и текстовете на вносителя за параграфи 41, 42, 43, 44 и 45, които са подкрепени от Комисията и стават съответно параграфи 42, 43, 44, 45 и 46.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 46 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 47:
„§ 47. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „с увредено зрение“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. „Сертификат за квалификация по професията“ е документ, издаден от съответната съсловна организация, с който се удостоверява, че медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите, са вписани в националния регистър на съответната съсловна организация и отговарят на изискванията по чл. 35, ал. 2 и 3 и чл. 36, ал. 1, и на правилата по чл. 8, т. 3 .“
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Квалификационни нива“ са нива на професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско образование и/или специалност в системата на здравеопазването за период от 5 години.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 48.
Има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 49:
„§ 49. В Приложението към чл. 23, ал. 1 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответните съсловни организации“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага за текста за § 46 по вносител, който става § 47; текстът на вносителя за § 47, който става § 48; и предложението на Комисията за създаване на нов § 49.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 50:
„§ 50. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон регионалните здравни инспекции изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област.
(2) В двумесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 регионалните здравни инспекции свикват първите общи събрания на регионалните колегии на съсловните организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите по списъците по ал. 1 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на съответната съсловна организация. Първите общи събрания на регионалните колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални здравни инспекции.
(3) В едномесечен срок от провеждане на изборите по ал. 2 зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, подават заявления за вписване в регистъра на съответната регионална колегия.
(4) В едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 министърът на здравеопазването свиква първите конгреси на съсловните организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите за избор на органи на асоциациите. Първият конгрес на съответната съсловна организация се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от оправомощено от него лице.“
Има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 51:
„§ 51. Зъботехниците и помощник-фармацевтите, придобили квалификация за упражняване на професията и образователно-квалификационна степен „специалист по…“ до влизането в сила на този закон, удостоверена с диплома за полувисше или висше образование или с други валидни документи за квалификация, се ползват с правата по чл. 6, ал. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, който се подкрепя от Комисията; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 48, който става § 50; и предложението на Комисията за създаване на нов § 51 с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 49 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 52:
„§ 52. В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването привежда Наредбата по чл. 7 в съответствие с него.“
По § 50 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 53:
„§ 53. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 2, изречение първо след думите „Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи“ се добавя „един представител на Българската асоциация на зъботехниците“.
2. В чл. 183 ал. 4 се изменя така:
„(4) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите упражняват медицинската професия при условията на Глава втора от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.“
3. В чл. 185, ал. 3 думите „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“ се заменят със „съсловните организации по смисъла на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.
4. В § 2в, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите „Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти“ се заменят със „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите”.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 49, който става § 52; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 50 по вносител, който става § 53; и текста на вносителя за § 51, който става § 54.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 55:
„§ 55. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 16, ал. 1 след думите „петима представители на Българския фармацевтичен съюз“ се добавя „един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите“.
2. В чл. 228, ал. 8 след думата „аптеката“ се добавя „и до Управителния съвет на Българската асоциация на помощник-фармацевтите – за помощник-фармацевта, ръководител на аптека в определените от Закона случаи“.“
Има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 56:
„§ 56. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. …) в чл. 17, ал. 1 след думите „Българския фармацевтичен съюз“ се добавя „на Българската асоциация на зъботехниците, на Българската асоциация на помощник-фармацевтите“.“
Има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 57:
„§ 57. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. …) в чл. 17а, ал. 2 думите „Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти“ се заменят със „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 55, 56, 57 с текстове съгласно предложението на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 52 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 52 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 52 по вносител.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което завършихме и с второ гласуване на Законопроекта.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА.
Заповядайте, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Позволете ми да направя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министър Петрова в залата.
Продължете, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Доклад относно Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г., приет на първо гласуване на 26 септември 2018 г.“.
„Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
„Глава първа – Общи положения“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията, и текста на вносителя за наименованието на Глава първа, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 1 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева, Кристина Сидорова, Георги Гьоков и Светла Бъчварова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както и условията и реда за дейността на социалните предприятия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 1.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 2 – предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители:
„Чл. 2 се изменя така:
„Чл. 2. Законът има за цел развитието на социалната и солидарна икономика чрез насърчаване на нейните субекти.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
„Чл. 2. Законът има за цел да насърчи развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила за:
1. подобряване на достъпа до заетост и обучения за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация с цел повишаване на жизнения стандарт на лицата по чл. 7, т. 4;
2. създаване на условия за оказване на подкрепа на лицата по чл. 7, т. 4 за социално включване и самостоятелен начин на живот;
3. намаляване на социалното неравенство и за устойчиво териториално развитие.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народните представители Надя Клисурска, Виолета Желева, Кристина Сидорова, Георги Гьоков и Светла Бъчварова.
Гласували 86 народни представители: за 17, против 20, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 2.
Гласували 85 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Чл. 3. Социалната и солидарна икономика е форма на предприемачество, насочено към една или няколко социални дейности и/или социални цели, осъществявани от предприятия, включително чрез производство на различни стоки или предоставяне на услуги, в сътрудничество с държавните или местните органи или самостоятелно.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
„Чл. 4. Принципите на социалната и солидарна икономика са:
1. преимущество на социалните пред икономическите цели;
2. сдружаване в обществена и/или колективна полза;
3. публичност и прозрачност;
4. независимост от органите на държавната власт;
5. участие на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски решения.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 3; редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 4; и текста на вносителя за наименованието на Глава втора, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 5 – предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
„Чл. 5. Субекти на социалната и солидарна икономика са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните предприятия.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
Чл. 6. Социалните предприятия са клас А и клас А+.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 5; и редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 6.
Гласували 86 народни представители: за 81 против няма, въздържали се 5.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 7 – предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева и група народни представители:
„В чл. 7, т. 3 думите „и не по-малко от 7500 лв.“ отпадат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
„Чл. 7. Социално предприятие клас А е всяко социално предприятие, независимо от правноорганизационната му форма, което отговаря на условията по т. 1, 2 и 3 или по т. 1, 2 и 4:
1. осъществява социална дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната политика;
2. управлява се прозрачно с участие на членовете, работниците или служителите при вземане на решения по установена в учредителния договор, устава или друг устройствен документ процедура;
3. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 7500 лв. за осъществяване на социална дейност или цел;
4. не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от наетите в предприятието към датата на възникването на трудовото правоотношение са:
а) хора с трайни увреждания;
б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социалното подпомагане и правилника за прилагането му;
в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит;
г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването им;
д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“;
е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;
ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, ако краят на наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на работа;
з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години преди постъпването на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация;
и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;
к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците през последните три години от постъпването им на работа;
л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора;
м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доктор Адемов.
Изказвания?
Имате думата за изказване, господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ (ОП): Уважаеми господа народни представители, при така прочетеното предложение всъщност изменяме текста на вносителя. По вносител текстът е „не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от наетите към датата на възникване на трудовото правоотношение“ за предприятия клас А. Променяйки този текст, ние променяме изцяло смисъла и духа на Закона. Премахвайки текста, че трябва да бъдат не по-малко от 30% или три лица, означава, че всяко предприятие, което има в себе си 1000 служители и назначи трима души, би могло да бъде наречено социално предприятие и да се възползва от всички привилегии, които даваме в този закон. Оттам нататък пътят за преминаване в клас А е много по-лесен и съответно оттук нататък следват и различни проблеми, защото приемайки този текст, би следвало да получим нова оценка от Комисията за противодействие на корупцията. При текста по вносител оценката е положителна, но при сега предлаганата промяна би трябвало да правим и нова оценка.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Няма промяна. Къде виждате промяна на текста по вносител?
АЛЕКСАНДЪР СИДИ (встрани от микрофоните): Така разбрах.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Няма промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Други изказвания?
Имате думата за реплика, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Всъщност промяна на смисъла на текста на вносителя няма. Вероятно това, което колегата Сиди е забелязал, е нещо друго.
Логиката на вносителя е точно тази, която е в окончателната редакция на Комисията. Не виждам смисъл от това да прередактираме текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Дуплика? Няма да ползвате.
Заповядайте за изказване, доктор Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В член 7 се определят условията, на които трябва да отговаря едно социално предприятие за клас А, и съответно мерките, от които може да се възползва за този ранг.
Приемаме, че има две възможности за кандидатстване за насърчителни мерки.
Първата е да отговаря на т. 1, 2 и 3, а другата е по т. 1, 2 и 4. Хипотезите са в зависимост от вида на социалното предприятие и оттам съответно и какъв тип подкрепа ще получава.
Смятаме, че предложеният финансов праг в една от хипотезите ще доведе до неправомерно ограничаване на кръга от субектите, които могат да се възползват от насърчителните мерки, и за голяма част от тях тя ще е непосилна.
В тази връзка предлагаме прагът от 7500 лв. за положителен финансов резултат да отпадне и да остане единствено финансовата печалба да бъде реинвестирана за социални цели. За точност ще го изчета:
„3. Положителен счетоводен финансов резултат за предприятието след данъчно облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто за осъществяване на социална дейност или цел.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желева.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Изказване – заповядайте.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Законопроектът предвижда деление на социалните предприятия на клас А и клас А+ съобразно количествено-качествени критерии. Тези критерии отразяват различната добавена стойност, приноса, които тези предприятия генерират.
Европейската политика, насочена към социалното предприемачество, има за цел да стимулира нововъзникналите и съществуващите социални предприятия. Също така образуването на класа е, за да се отговори на повишените очаквания, свързани с техния икономически и социален принос.
Критериите за определяне на социално предприятие клас А са алтернативни, а не са едновременно налични за всички, което дава възможност на повече субекти на социалната и солидарната икономика да се регистрират като социални предприятия.
За сравнение – в повечето европейски страни е възприет подходът социалните предприятия да отговарят на всички критерии едновременно, но ние даваме всъщност възможност те да отговарят на точки 1, 2 и 3 или точки 1, 2 и 4.
Ако допуснем липсата на праг, бихме създали ситуация на неравнопоставеност, също така и на съществуващ риск от ползване на насърчителните мерки.
В Закона се дава възможност за различни правноорганизационни форми – социалните предприятия да отговорят и на различните условия. Също така, ако отговарят на условия от клас А, да се възползват от насърчителните мерки, които са за този клас, а ако отговарят на клас А+, да се възползват всъщност от по-високите насърчителни мерки, които са заложени, затова считаме, че предложението, което е направено от колегите народни представители, няма да доведе до по-улеснено кандидатстване и регистриране на предприятията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Желязкова.
Реплики?
Първа реплика – заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! В момента уреждаме обществени отношения, които до момента не са били уредени, свързани със социалната и солидарната икономика.
Ще цитирам само едно изречение от стенограмата, когато обсъждахме проекта на този закон, казано от заместник-министър Султанка Петрова, и това е в отговор – реплика на госпожа Желязкова.
Това, което казва госпожа Султанка Петрова, е, че е изключително важно хората, които създават социални предприятия, да имат сигурност. В тази връзка е и нашето предложение този праг от 7500 лв. да отпадне, за да създадем по-голяма сигурност независимо от възможностите, които са въведени с насърчителни мерки по 1, 2 и 3 или по 1, 2 и 4, защото ако обърнем внимание на кооперациите, които в момента съществуват – ами, голям процент от тях и те го казват лично, в стенограмата го има, в момента от тези предприятия, от които над 50% от тях реално са за хора с увреждания, работят на пазарен принцип, защото сме в условията на пазарна икономика. Те реално това, което произвеждат, тяхната продукция, стига колкото да се покрият заплатите и тук говорим за една подкрепа от страна на държавата на социално уязвими групи, на които техният продукт по никакъв начин не може да бъде сравним.
Тук говорим за подкрепа на хора, които участвайки в тези социални предприятия, по някакъв начин получават заетост, получават възможност за реализация, така че нищо не пречи да отпадне този праг от 7500 лв., госпожо Желязкова, защото тези насърчителни мерки, за които Вие говорите, едната подпомага диалога между субектите, а другата предполага реализиране на инициативи, което е крайно недостатъчно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска. Времето Ви изтече. Благодаря Ви.
Втора реплика?
Заповядайте.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Желязкова, дайте да смятаме, а да не четем това, което ни е написано.
За да бъдат клас А, социалните предприятия трябва да отговарят на 1, 2 и 3 или на 1, 2 и 4. Значи, тук се казва – или на едното, или на другото. Точка 3 изисква 15 хил. лв. печалба минимум на година от едно такова социално предприятие, а т. 4 изисква там да бъдат назначени най-малко трима. Клас А е точно за малките социални предприятия.
Ако едно такова малко социално предприятие е от трима човека, двама от които са хора с увреждания, да кажем, и третият е координатор, ръководител, да кажем – малко размножително бюро, то никога няма да може да кандидатства за тези неща, които му се дават като привилегии в Закона. Дори мястото, където е това малко бюро, не може да му бъде дадено от общината с някакви преференции. Трябва да го играе на търг и трябва да си намали печалбата. Това е реалното, което трябва да бъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков.
Има ли трета реплика? Няма.
За дуплика – госпожо Желязкова, заповядайте.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ако допуснем липсата на праг, ще създадем ситуация за неравнопоставеност да се предоставя публичен ресурс без допълнителни критерии за социален принос. Това всъщност ще изкриви и философията на самия законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова.
Други изказвания има ли, колеги? Няма.
Закривам разискванията.
Продължаваме с гласуване: подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 18, против 35, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 7
Гласували 88 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители:
„В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В уводното изречение думите „едновременно на всички условия по чл. 7 или“ – отпадат.
2. В т. 3 след числото „30“ се добавя „на сто“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
„Чл. 8. Социално предприятие клас А+ е всяко предприятие, независимо от правноорганизационната му форма, което отговаря на всички условия по чл. 7 или на условията за социално предприятие клас А и на едно от следните допълнителни условия:
1. социалната добавена стойност се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната, спрямо наличните статистически данни към датата на подаването на заявлението;
2. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 75 000 лв. за осъществяване на социална дейност;
3. най-малко 30 от наетите са лица по чл. 7, т. 4 и са работили без прекъсване в предприятието през последните 6 месеца“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доктор Адемов.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 12, против 46, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 8.
Гласували 87 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Съвсем кратък отрицателен вот.
Сами разбирате, че предприятия от клас А+ може да бъде всяко от клас А, което отговаря на едно от следните допълнителни условия.
Искам да Ви кажа, че това може да бъде предприятие, което е наело само трима безработни и се намира в община с по-висока безработица и то може да получи всички привилегии на клас А+. Това е реалното, което се гласува.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Не е така! (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага чл. 9 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в членове 7 и 8.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10, който става чл. 9:
„Чл. 9. Изискванията за социалните предприятия по чл. 7, т. 3 и чл. 8, т. 2 се смятат за изпълнени и когато положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане е реинвестиран в самото предприятие, ако основната му дейност е социална по смисъла на този закон“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Глава трета: „Регистър на социалните предприятия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доктор Адемов.
Изказвания? Няма изказвания.
Колеги, ще подложа на гласуване: първо – предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 9, второ – редакцията, която Комисията предлага за чл. 10, който става чл. 9, и трето – редакцията на наименованието на Глава трета, което Комисията предлага „Регистър на социалните предприятия“.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Раздел I“.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието „Раздел I – Вписване и заличаване от Националния регистър на социалните предприятия в Република България“ да бъде отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията текстът на вносителя за наименованието на подразделението да бъде отхвърлен.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 11 по вносител има предложение от народния представител Надя Клисурска и група народни представители:
„В чл. 11, ал. 1 се създава изречение второ: „Вписването в регистъра е условие социалното предприятие да се ползва от мерките за насърчаване, предвидени в този или в друг закон“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 10:
„Чл. 10. (1) Социалните предприятия се вписват в регистъра на социалните предприятия при условията и по реда, определени в този закон и в правилника за неговото прилагане.
(2) Вписването в регистъра на социалните предприятия се извършва по искане на заинтересованото предприятие, а заличаването – по искане на социалното предприятие или служебно.
(3) Вписването в регистъра на социалните предприятия, както и доброволното заличаване от него се извършва чрез заявление на заинтересованото предприятие, което съдържа:
1. данни на предприятието, чието вписване или заличаване се иска;
2. адрес за кореспонденция и лице за контакт;
3. основанието, на което се иска вписването или заличаването;
4. подпис на представляващия предприятието.
(4) Към заявлението за вписване се прилагат документи, които удостоверяват изпълнението на условията по чл. 7 и 8 за вписване в регистъра на социалните предприятия. Документите се предоставят в препис, заверен от лицето, което представлява предприятието, или в нотариално заверен препис.
(5) Когато в заявлението по ал. 3 или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, е необходимо изрично съгласие от предоставилите ги лица за тяхното обработване от регистъра на социалните предприятия съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
(6) Когато заявлението по ал. 3 произлиза от лице, което не е законен представител на предприятието, към него се прилага и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
(7) Когато са спазени изискванията за вписване, министърът на труда и социалната политика в 14-дневен срок от подаването на заявлението за вписване издава удостоверение на предприятието за вписването в регистъра на социалните предприятия. Предприятията, получили удостоверение за вписване в регистъра на социалните предприятия, имат право да добавят към наименованието и правната си форма думите „социално предприятие“, а стоките или услугите, които предоставят, да обозначават с думите „продукт на социално предприятие“.
(8) В случай на несъответствия и/или непълноти на заявлението по ал. 3 или приложените към него документи заявителят се уведомява писмено да ги отстрани в 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението. В този случай заявлението и документите се смятат за подадени от датата на получаването на уведомлението.
(9) В случаите, когато се налагат допълнителни проучвания и/или съгласувания с други институции, срокът за издаване на удостоверение или за отказ може да бъде удължен, но не повече от 14 дни, за което заявителят се уведомява писмено.
(10) В случай че несъответствията и/или непълнотите не бъдат отстранени в определения срок, министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която по искането се постановява отказ. Заявителят се уведомява за направения отказ по реда, определен в чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(11) Социално предприятие клас А, вписано в регистъра на социалните предприятия, трябва в срок един месец от всяка трета година от датата на вписването си да предостави на министъра на труда и социалната политика документите, които удостоверяват, че продължава да отговаря на условията за вписване.
(12) Социално предприятие клас А+, вписано в регистъра на социалните предприятия, трябва в срок един месец от всяка втора година от датата на вписването си да предостави на министъра на труда и социалната политика документите, които удостоверяват, че продължава да отговаря на условията за вписване.
(13) Когато социално предприятие не изпълни в срок задължението си по ал. 11 или 12, или когато от подадените документи е видно, че някое от условията не е изпълнено, министърът на труда и социалната политика издава заповед, с която го заличава от регистъра на социалните предприятия. Заповедта се съобщава на представляващия предприятието по реда, определен в чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) В случай че от подадените документи е видно, че социално предприятие клас А+ вече не отговаря на условията за социално предприятие от този клас, но продължава да отговаря на тези за социално предприятие клас А, министърът на труда и социалната политика издава заповед, с която го пререгистрира като социално предприятие клас А в регистъра на социалните предприятия. Заповедта се съобщава на представляващия предприятието по реда, определен в чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(15) Социално предприятие клас А не подлежи на заличаване от регистъра на социалните предприятия, когато независимо от отрицателния си счетоводен финансов резултат разходва сума за осъществяване на социална дейност и/или социална цел, не по-малка от сумата, разходвана през предхождащия последния отчетен период, когато счетоводният финансов резултат е бил положителен.
(16) Социално предприятие клас А+ не губи придобития клас, когато независимо от отрицателния си счетоводен финансов резултат разходва сума за осъществяване на социална дейност и/или социална цел, не по-малка от сумата, разходвана през предхождащия последния отчетен период, когато счетоводният финансов резултат е бил положителен.
(17) Социално предприятие, вписано в регистъра на социалните предприятия, може да поиска чрез подаване на заявление до министъра на труда и социалната политика да бъде заличено в срок до три месеца от заявлението.
(18) Заявленията и уведомленията, както и документите, които се прилагат към тях, може да се подават до министъра на труда и социалната политика или до оправомощено от него длъжностно лице на хартиен носител или в електронна форма при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на този закон.
(19) Заявленията и уведомленията, както и документите, които се прилагат към тях, може да се подават в електронна форма, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), на Закона за електронното управление и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(20) За вписване в регистъра на социалните предприятия, както и за заличаване от него държавни такси не се събират.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението, което правим по този член, е в редакцията на ал. 1. Това, което предлагаме, е с оглед да прецизираме в съответствие с предмета и целите на Закона, общо взето, разпоредбите, свързани с вписването в регистъра, и ползването на насърчителни мерки.
Не виждам какво лошо има в това да бъде допълнен текстът на ал. 1 – редакцията, второто изречение: „Вписването в регистъра е условие социалното предприятие да се ползва от мерките за насърчаване, предвидени в този или в друг закон“, защото, както знаем, в действащото в момента законодателство има насърчителни мерки, които подпомагат този тип социални предприятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това предложение доста дълго го коментирахме на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Не мога да се съглася с казаното от госпожа Клисурска, че с тяхното предложение този текст в чл. 11, ал. 1 се прецизира. Не, напротив, противопоставя се и ще обясня защо.
Част от Вашето предложение – в първото изречение, което предлагате, се съдържа след това – ще видите – в чл. 17 и в чл. 18: „Насърчителните мерки в подкрепа на социалните предприятия се прилагат след вписване в Националния регистър на социалните предприятия в Република България.“
Това го има по-нататък, госпожо Клисурска.
Неприемливо е онова, което предлагате – вписването в регистъра е условие социалното предприятие да се ползва от насърчителни мерки в друг закон. Неприемливо е, защото би имало силно ограничително действие върху други нормативни актове, които се явяват алтернативни.
Давам пример: за специализирани предприятия за хора с увреждания, по Националния план за действие по заетостта – там също има насърчителни мерки, и по оперативните програми. Затова няма как да бъде прието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Колеги, подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Гласували 89 народни представители: за 14, против 46, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 11, който става чл. 10 по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието „Раздел II – Публичност на Националния регистър на социалните предприятия в Република България“ да бъде отхвърлено.
По чл. 12 има предложение от народния представител Галя Желязкова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 11:
„Чл. 11. (1) Регистърът на социалните предприятия е публичен и съдържа следната информация относно вписаните в него предприятия:
1. наименованието, правноорганизационната форма и идентификационния номер на предприятието;
2. класа на социалното предприятие;
3. датата, основанието на вписването в регистъра и заличаването от него;
4. основната стопанска и социална дейност и/или социална цел на предприятието.
(2) Информацията от регистъра на социалните предприятия се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 12: (шум и реплики)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина!
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Чл. 12. Министърът на труда и социалната политика насърчава субектите на социалната и солидарна икономика и им оказва подкрепа, като:
1. подпомага диалога помежду им и с държавните органи, включително като съдейства за осъществяването на общи инициативи в областта на социалната и солидарна икономика с различни държавни органи;
2. подпомага приобщаването на гражданите към дейността на субектите на социалната и солидарна икономика и за осъществяването на социалните им цели, като създава електронна платформа, чрез която те ще може да представят дейността си пред заинтересованите лица с цел бъдещи партньорства и съвместна дейност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на наименованието на Раздел II; редакцията на чл. 12, който става чл. 11 по Доклада на Комисията; наименованието на Глава четвърта и редакцията на чл. 13, който става чл. 12 по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 83, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 14 има предложение от народния представител Надя Клисурска и група народни представители:
„В чл. 14 в уводното изречение думите „могат да“ – отпадат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14, който става чл. 13:
„Чл. 13. (1) Органите на местното самоуправление може да оказват съдействие на субектите на социалната и солидарна икономика в тяхната дейност, като:
1. насърчават развитието на човешките ресурси в областта на социалната и солидарна икономика, като осигуряват достъп до електронната платформа по чл. 12, т. 2;
2. разработват механизми и програми за подкрепа на социалното предприемачество, насочени към развитие на регионалните аспекти на социалната и солидарна икономика, чрез включване на мерки в нормативните актове, свързани с развитието на общината;
3. участват в дейностите на социалната и солидарна икономика чрез различни форми на сътрудничество. (Шум и реплики.)
(2) Начините, по които органите на местното самоуправление може да оказват съдействие на субектите на социалната и солидарна икономика, се определят с решение на общинския съвет.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, много е шумно. Моля Ви да пазим тишина!
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Гласували 86 народни представители: за 19, против 20, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 14, който става чл. 13 по Доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте за отрицателен вот.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моят отрицателен вот е за това да четем и да разбираме текстовете.
Електронната платформа се създава от кого? От министъра на труда и социалната политика! При организацията на човешките ресурси местните органи за управление дават достъп до платформата, която е създадена от Министерството на труда и социалната политика. Моят въпрос е: как с този текст местните органи на властта насочват човешките ресурси, като те нямат органи за това насочване? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Недялков.
Продължаваме с чл. 15, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 15 има предложение от народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и 4 и не го подкрепя по т. 1 и 3:
„1. в уводното изречение думите „социалните предприятия“ се заменят със „субектите на социалната и солидарна икономика“.
3. т. 4 става т. 3, като в нея думите „социалните предприятия“ и в двете употреби се заменят със „субектите на социалната и солидарна икономика“, а думите „вписани в Националния регистър на социалните предприятия в Република България“ и запетаята преди тях – отпадат.“
Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15, който става чл. 14:
„Чл. 14. Министърът на труда и социалната политика насърчава социалните предприятия и им оказва подкрепа, като:
1. предоставя методическа помощ при търсенето на специализирано финансиране за дейността им;
2. провежда национални обучителни програми за развитие на управленския им капацитет;
3. създава, регистрира и поддържа отличителна сертификационна марка за социалните предприятия и техните стоки или услуги, като я предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;
4. предлага създаване на обективни индикатори за статистическа отчетност на социалната и солидарна икономика към Националния статистически институт, извършва анализи и предлага промени или нови мерки за насърчаване.“
По чл. 16 има предложение от народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 15:
„Чл. 15. (1) Социалните предприятия клас А+ може да бъдат насърчени чрез:
1. възмездно учредяване в тяхна полза за развитието на социалните им цели на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците не по-малко от 6 месеца след постъпването на заявлението на социалното предприятие, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост. В този случай социалното предприятие се задължава да продължи да съществува и да действа като такова за срок, не по-кратък от 10 години от учредяването на правото на строеж, като при неизпълнение на това задължение дължи на общината парично обезщетение в размер 40 на сто от цената на учредяване през първите 5 години и 20 на сто от цената на учредяване през периода от 6 до 10 година;
2. възмездно учредяване в тяхна полза за постигането на социалните им цели на право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието не по-малко от 6 месеца след постъпването на заявлението на социалното предприятие, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост; правото на ползване се погасява със заличаването на социалното предприятие от регистъра на социалните предприятия или с изтичането на определения срок, който не може да надхвърля 10 години;
3. финансово подпомагане за обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7, т. 4, наети от социални предприятия клас А+, по предложение на министъра на труда и социалната политика в рамките на определените със Закона за държавния бюджет за съответната година средства за осъществяване на активната политика по заетостта, когато икономическата дейност се извършва изцяло в административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната.
(2) В случай че, преди да изтекат 6 месеца от постъпването на заявлението на социалното предприятие клас А+ за учредяване на право на строеж или на право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, без търг или конкурс съгласно ал. 1, т. 1 и 2, постъпи заявление от друго социално предприятие клас А+ с искане относно същия имот или вещ, тогава правото на строеж или на ползване върху имота или вещта се учредява по реда на чл. 37, ал. 1 или съответно по реда на чл. 39, ал. 1 от Закона за общинската собственост. При постъпване на последващо заявление от едно или повече социални предприятия за начална дата на предвидения 6-месечен срок се смята датата на подаването на първото по ред заявление.
(3) Отпускането на средствата по ал. 1, т. 3 се осъществява под формата на схеми за държавна помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.) и по ред, определен с правилника за прилагане на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Колеги, преди да минем към гласуване, една процедура.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми и дами и господа народни представители! Предлагам следната процедура: да удължим работното време до окончателното приемане на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика. (Шум и реплики.) Остават още 10 параграфа, така че моля за търпение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение.
Гласували 80 народни представители: за 78, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение по т. 1 и 3 на народния представител Надя Клисурска и група народни представители по чл. 15.
Гласували 79 народни представители: за 13, против 17, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакция на чл. 15, който става чл. 14 по Доклада на Комисията, и редакцията на чл. 16, който става чл. 15 по Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Надя Клисурска и група народни представители за създаване на нов § 16а по вносител:
„Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. Мерките за насърчаване по чл. 16 се прилагат и за кооперациите, кооперативните съюзи и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които отговарят на условията по чл. 8.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте за изказване.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! В Глава втора, чл. 5 бяха определени субектите на социалната и солидарна икономика, защото, забележете, в този законопроект, който в момента разглеждаме – не разглеждаме само дейността и статута на социалните предприятия. И ако отгърнем следващите членове – 17 и 18, които госпожа Ангелова преди малко коментираше, с тях ние въвеждаме възможността насърчителните мерки по този закон да не ограничават и не изключват прилагането на всякакви други мерки за подкрепа, предвидени в други нормативни актове при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране. Тук, с този законопроект, даваме възможността и по други действащи закони ние да ползваме насърчителните мерки.
Именно в тази връзка, за да създадем равнопоставеност на другите субекти на солидарната и социалната икономика, правим предложението по чл. 16а, с което въвеждаме и другите субекти на социалната и солидарната икономика, регламентирани в чл. 5, да се ползват от тези, как да кажа, мерки, въведени в чл. 15, ако отговарят на условията по чл. 8. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Клисурска.
Реплики? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение за създаване на чл. 16а на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 18, против 28, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17, който става чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за чл. 17, който става чл. 16.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители – член 18 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 17:
„Чл. 17. Насърчителните мерки в подкрепа на социалните предприятия се прилагат след вписване в регистъра на социалните предприятия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Гласували 82 народни представители: за 8, против 41, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 18, който става чл. 17 по Доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Допълнителни разпоредби.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Предложение от народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители:
„В § 1, т. 4 се изменя така:
„4. „Социална дейност“ е всяка дейност, която мобилизира ресурси за постигане на социални цели“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Бездомно лице“ е лице, което не притежава собствено жилище, не е в състояние да наеме жилище със собствени средства и не е настанено в общинско жилище по реда на Закона за общинската собственост и/или което поради инцидентно възникнали обстоятелства (пожар, природни бедствия, срутване на сграда и други) е останало без подслон.
2. „Електронна платформа“ е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява свободна комуникация чрез изпращането на електронни съобщения между социалните предприятия и други заинтересовани лица относно бъдеща съвместна дейност.
3. „Продължително безработни“ са лицата по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.
4. „Социална дейност“ е всяка дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методиката по чл. 7, т. 1 и е насочена към постигането на социална цел в подкрепа на лицата по чл. 7, т. 4 и тяхното социално включване, повишаване на жизнения им стандарт, подобряване на достъпа им до пазара на труда и до образование и защитата на техните права, както и за подобряване на жизнената среда чрез опазването на околната среда и биоразнообразието и в подкрепа на екологичния баланс.
5. „Социално предприятие“ е предприятие, което независимо от правноорганизационната си форма има за предмет на дейност производство на стоки или предоставяне на услуги, като съчетава икономически резултати със социални цели; постига измерима, положителна социална добавена стойност; управлява се прозрачно с участието на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски решения; осъществява своята икономическа дейност, като част от средносписъчния брой на персонала са лица по чл. 7, т. 4 и/или като печалбата преимуществено се разходва за осъществяване на социална дейност и/или социална цел съгласно учредителния договор или устав.
6. „Социално предприемачество“ е форма на предприемачество, която съвместява стопанска дейност с преследването на социални цели, в резултат на което се произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методиката по чл. 7, т. 1.
7. „Социална добавена стойност“ е постигнатият социален ефект за целевата група в резултат от извършваната от социалното предприятие дейност, като се вземат предвид както положителните, така и отрицателните промени и съпътстващите ефекти в резултат от други действия или липса на действия от страна на социалното предприятие.
8. „Социална цел“ е цел в подкрепа на лица по чл. 7, т. 4 по отношение на тяхната заетост, социално включване, повишаване на жизнения им стандарт, подобряване на достъпа им до образование и професионална квалификация и защита на техните права, както и за подобряване средата на живот чрез опазването на околната среда и биоразнообразието и в подкрепа на екологичния баланс“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Методиката по чл. 7, т. 1 представлява общ за всички социални предприятия подход, чрез който се идентифицират моделните специфики, социалните цели, икономическата и социалната среда, заинтересованите страни, ефективното използване на вложените ресурси, преките и косвените ефекти от дейността в подкрепа на целева група и/или за постигане на социална цел, като например общ размер на разходите за социални дейности/социални цели през годината, процент от облагаемия финансов резултат след данъчно облагане, реинвестирани в социални дейности, брой наети лица по чл. 7, т. 4 и други“.
„Заключителни разпоредби.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Гьоков, заповядайте. (Шум и реплики.)
Точно си викам, че приемаме социален закон, а господин Гьоков го няма.
Заповядайте!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, с този § 1, аз по него ще се изкажа и само ще мотивирам нашето предложение.
По този параграф по принцип дефинираме понятията, които се ползва в Закона, за нуждите на Закона.
В т. 4 сме записали: „Социална дейност“ е всяка дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методиката по чл. 7, т. 1 и е насочена към постигането на социална цел“.
Аз си мисля, че така както сме дефинирали понятието „социална дейност“ ограничаваме обхвата на понятието „социална дейност“, затова ние с моите колеги сме предложили социалната дейност да се дефинира като дейност, която мобилизира ресурси за постигането на социални цели. Аз си мисля, че това по-широко понятие е по-подходящо за нуждите на Закона.
Аз Ви призовавам да го подкрепим, въпреки че Вие досега отхвърляте всички неподкрепени в Комисията предложения, пък това предложение следва тяхната логика, но не е лошо да помислим, че можем да разширим малко обхвата на тези предприятия. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
Знам, че няма да го разширите, но това не е проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Гьоков, благодаря Ви.
Реплики имаме ли? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Надя Клисурска за § 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 13, против 43, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване наименованието на подраздела „Допълнителни разпоредби“, редакцията на § 1, редакцията на § 2 по Доклада на Комисията, наименованието на Заключителните разпоредби и отхвърлянето на § 3.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители:
„В § 4 в текста на създаваната т. 19 думите „социални предприятия, вписани в Националния регистър на социалните предприятия в Република България“ се заменят със „субекти на социалната и солидарна икономика по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
„§ 3. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. …) в чл. 31, ал. 1 се създава т. 19:
„19. социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия, за осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните им цели“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Моля, гласувайте за предложението по § 4, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 14, против 34, въздържали се 34.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на § 4, който става § 3.
Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 5 има предложение от народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители:
„В § 5, т. 1 в текста на създаваната нова т. 3 думите „социални предприятия, вписани в Националния регистър на социалните предприятия в Република България“ се заменят със „субекти на социалната и солидарна икономика по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
„§ 4. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. …), в чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;“;
б) досегашните т. 3 – 7 стават съответно т. 4 – 8.
2. В ал. 3 думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2, 3 и 4“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители за § 5.
Гласували 81 народни представители: за 18, против 39, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 5, който става § 4 по Доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители за създаване на нов § 5а:
„Създава се § 5а:
„§ 5а. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. …) в чл. 19, ал. 3 думите „юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност“ се заменят със „субекти на социалната и солидарна икономика по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Тук не става въпрос за Закона за държавния служител, а става въпрос за Закона за държавната собственост. (Реплика от докладчика Хасан Адемов.)
Аз съм наясно с репликата, която най-вероятно ще получа, но за мое голямо съжаление мерките, които се въвеждат с този законопроект, насърчителните мерки от страна на държавата са изключително, как да кажа, палиативни и държавата няма да окаже реалната подкрепа.
В тази връзка в чл. 19 от Закона за държавната собственост, ако някой от Вас го познава, знае добре, неправителствените организации и сдруженията с нестопанска цел в обществена полза имат право на обекти, които са държавна собственост, без търг или конкурс да им бъдат отдавани помещения под наем. В този случай смятаме, че е възможно държавната подкрепа чрез насърчителните мерки съответно за предприятията от клас А+, каквито са регламентирани в чл. 8 от сегашния закон, спокойно могат да получат тази насърчителна мярка. Така че това, което предлагаме, е там, където в Закона за държавната собственост неправителствените организации в обществена полза имат право без търг или конкурс да получават помещения под наем държавна собственост, и предприятията от клас А+ да имат тази възможност. Благодаря. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Клисурска.
Заповядайте за реплика, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, една много кратка реплика, с извинение на това, че сбърках наименованието на Закона за държавната собственост.
Вижте, от началото на Законопроекта колегите от „БСП за България“ предлагат субектите на социалната икономика, които по Закона са кооперации и неправителствени организации, които работят в обществена полза, и социалните предприятия да бъдат включени в рамките на голямото заглавие, наречено „предприятия на социалната и солидарна икономика“. Независимо от правно-организационната форма на предприятията и фирмите ние сме казали, че, за да отговарят на условието да бъдат предприятия на социалната и солидарна икономика, те трябва да отговорят на съответните условия, които изчетохме преди малко и които приехме в Закона.
Сега какво се предлага тук? Тук се предлага „субектите“. Тези субекти обаче са кооперациите. В Закона за държавната собственост не е казано, че кооперациите имат такова право, каквото имат неправителствените организации, така че, разширявайки кръга на структурите, които да имат права по този закон, ние излизаме от цялостната философия на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Адемов.
Други реплики? Не виждам.
Заповядайте за дуплика.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Адемов, с изказването, което направих преди малко, общо взето моето желание беше да направим редакционна поправка на това, което предлагаме. В случая промяната, която предлагаме, е да включим тук възможността на държавата да подкрепя само и единствено социалните предприятия от клас А+, а не предприятията на социалната и солидарната икономика. Това беше моето изказване и в тази връзка моля да приемете мотивите, които изложих преди малко, само за предприятията от клас А+. Благодаря. (Народният представител Емил Димитров става и ръкопляска.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Клисурска.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Надя Клисурска да се създаде нов § 5а.
Гласували 86 народни представители: за 14, против 42, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Заповядайте, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. …) в допълнителните разпоредби в § 1 т. 4 се изменя така:
„4. „Подходяща работа“ е работата, която съответства на образованието и/или квалификацията, и/или професионалния опит на лицето, както и на неговото здравословно състояние, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, за период до 12 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция „Бюро по труда“. След този период „подходяща работа“ е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
„§ 7. Министърът на труда и социалната политика в срок 6 месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“ издава Методика за оценка на социалната добавена стойност.“
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. Законът влиза в сила 6 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 7, който влиза в сила от деня на обнародването му.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 5; § 6 с подкрепен текст на вносителя; отхвърлянето на § 7 и редакцията на § 8, който става § 7, и създаването на нов § 8.
Гласували 83 народни представители: за 77, против 2, въздържали се 4.
Предложенията се приемат, а с това и Законопроектът.
Съобщение за парламентарен контрол на 19 октомври 2018 г., петък:
Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на два въпроса от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков; и Красимир Янков и Даниел Йорданов и на едно питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Георги Свиленски.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на четири въпроса от народните представители Петър Кънев; Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков; Любомир Бонев, Георги Свиленски и Димитър Данчев; и Елхан Кълков.
Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народните представители Любомир Бонев и Иван Валентинов Иванов; и Николай Тишев.
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Кристиан Вигенин – три въпроса; Румен Георгиев; и Ирена Анастасова.
Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Христо Проданов.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на два въпроса от народните представители Васил Антонов; и Жельо Бойчев и Таско Ерменков.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на правосъдието Цецка Цачева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Крум Зарков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос от народния представител Румен Гечев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Манол Генов, Любомир Бонев и Георги Йорданов; Любомир Бонев и Радослав Стойчев; и Валентина Найденова и Светла Бъчварова;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на въпрос от народния представител Румен Гечев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на три въпроса с писмен отговор от народния представител Лало Кирилов.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов.
С това изчерпахме днешния дневен ред.
Утре редовно пленарно заседание от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,17 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Юлиан Ангелов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания